Топ-100
Back

ⓘ Innovació
                                               

Innovació

La innovació consisteix en introduir novetats en quelcom. El terme innovació pot referir-se tant al resultat com a lacció de crear aquest resultat. Pot consistir en canvis petits que augmenten les prestacions o capacitats o en canvis fonamentals. Segons el Manual dOslo, la innovació consisteix en la implementació de nous o suficientment millorats productes, serveis, processos o formes dorganització. La innovació genera major productivitat i satisfacció de necessitats dels seus usuaris. És un element bàsic en el progrés econòmic i en la gestió empresarial. Cal distingir la innovació de la i ...

                                               

Ministeri de Ciència i Innovació dEspanya

El Ministeri de Ciència i Innovació dEspanya és un dels departaments ministerials en els quals es divideix el govern dEspanya. Va ser creat per José Luis Rodríguez Zapatero en la formació de la IX legislatura labril de 2008, a partir de les competències de ciència i educació universitària provinents del Ministeri dEducació i Ciència i les polítiques dR+D provinents del Ministeri de Sanitat i Consum. Té la principal finalitat dimpulsar polítiques dR+D recerca i desenvolupament, i crear noves polítiques dinnovació. Lany 2020, es va tornar a posar en funcionament el Ministeri de Ciència i Inn ...

                                               

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats dEspanya és un departament ministerial de la XII Legislatura, creat la presidència de Pedro Sánchez, amb competències en ciència, R+D+i universitats. El seu titular és Pedro Duque. Aquest ministeri va ser rem plaça pel Ministeri de Ciència i Innovació, també amb Pedro Duque al capdavant.

                                               

Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació

La Secretaria dEstat dUniversitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació dEspanya és una Secretaria dEstat de lactual Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

                                               

Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica

CIRIT són les sigles del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica, organisme públic creat el 1980 per la Generalitat de Catalunya per a coordinar de les diverses activitats i projectes dels departaments de la Generalitat en els camps de la recerca científica i de la innovació tecnològica a Catalunya, així com elaborar la proposta del Pla de recerca i innovació de Catalunya. El seu primer vicepresident fou Gabriel Ferraté i Pascual, i rep el suport de lIEC. La direcció del CIRIT és a mans del president de la Generalitat de Catalunya i incorpora tres vicepresidències, oc ...

                                               

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

La Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, entitat fundada el 1986, divulga la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura científica i les vocacions cientificotècniques. LFCRi compta amb un patronat mixt públic i privat integrat, entre daltres, per la Generalitat de Catalunya, "la Caixa”, Gas Natural Fenosa, Endesa, Ibercaja, BBVA, Esteve i Telefónica I+D. El 1986 va ser fundada com Fundació Catalana per la Recerca. El 2005 va canviar el nom per lactual Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Del 2010 fins la recuperació de nou el 2012 va rebre el no ...

                                               

Difusió dinnovacions

La difusió dinnovacions és una teoria sociològica que intenta explicar com, per què i a quina velocitat es mouen les noves idees per les diferents cultures. El concepte, el planteja per primera volta el sociòleg francés Gabriel Tarde i els antropòlegs Friedrich Ratzel i Leo Frobenius. Aquesta idea, aplicada inicialment a lepidemiologia en termes dinfluència interna, la formulà H. Earl Pemberton. Sentén com una explicació sobre com una innovació es comunica per certs canals, al llarg del temps, entre els membres dun sistema social, i com aquesta "nova idea" saccepta i divulga entre els seus ...

                                               

Innovació oberta

La Innovació Oberta proposa que les idees valuoses poden provenir de la pròpia companyia o de fora i alhora poden anar al mercat a través daquesta companyia o duna altra." La idea central que hi ha al darrere de la Innovació oberta és que, en un mon on el coneixement està a bastament distribuït, les empreses no es poden permetre fer elles soles la seva Recerca, els cal comprar o llicenciar processos o invencions p.e. Patents daltres companyies. A més, les invencions de lempresa que no es comercialitzen haurien de portar-se a fora de la companyia p.e. a través de llicències o joint ventures ...

                                               

Recerca, desenvolupament i innovació

Recerca, desenvolupament és un concepte daparició recent, en el context dels estudis de ciència, tecnologia i societat; com a superació de lanterior concepte de Recerca i desenvolupament. És el cor de les tecnologies, de la informació i comunicació. Mentre que el de desenvolupament és un terme provinent del món de leconomia, els de recerca i innovació provenen respectivament del món de la ciència i la tecnologia, i la seva dinàmica relació es troba en el context de la diferenciació entre ciència pura i ciència aplicada; qualsevol dells és de complexa definició. Esko Aho defineix provocativ ...

                                               

Innovació tecnològica

La paraula innovació va començar a usar-se després de la II Guerra Mundial a causa dels forts canvis tecnològics que es van produir. En lactualitat el terme és molt utilitzat en tota mena de discursos polítics, empresarials, acadèmics o econòmics, ja que sha convertit en leix central duna de les ideologies més esteses de la nostra època. Quan parlem dinnovació, fem referència a quelcom desitjable, quelcom a encoratjar, promoure i premiar. No obstant això, generalment, quan ens referim a innovació parlem d" innovació tecnològica”. A més a més, la glorificació de la innovació prové del culte ...

                                               

Conselleria dIndústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana

La Conselleria dIndústria, Comerç i Innovació del Consell de la Generalitat Valenciana ha estat un dels departaments o conselleries del Consell del País Valencià que, amb diferents denominacions, li han estat assignades les competències en matèria dempresa, indústria, comerç interior i exterior, consum, i investigació i innovació tecnològica. Des de la 8a legislatura 2011-2015 està integrada la Conselleria dEconomia, Indústria i Comerç. Anteriorment ha integrat les polítiques docupació o de turisme.

                                               

Comissari Europeu de Recerca, Innovació i Ciència

El Comissari Europeu de Recerca, Innovació i Ciència és un membre de la Comissió Europea responsable de les àrees de ciència i recerca, així com de tecnologia i innovació, intentant millorar les condicions de treball per als investigadors dins la Unió Europea.

                                               

Anàlisi DAFO

L Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les D ebilitats, A menaces, F ortaleses i O portunitats dun projecte. Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors interns duna organització i els factors externs daquesta. Es tracta despecificar lobjectiu dun projecte i la identificació dels factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. La tècnica se li atribueix a Albert Humphrey, la Universitat de Stanford els anys 1960 i 1970. Amenaces: elements del medi, externs a lequip que desenvolupa el projecte, que podri ...

                                               

Centre dInnovació de Skólkovo

El Centre dInnovació de Skólkovo és un centre de tecnologia punta que es construirà a Skólkovo, la regió de Moscou, Rússia. És sovint citat com al Silicon Valley rus. El lloc està destinat a ser un complex molt modern creat per fomentar lestabliment dempreses de base científico-tecnològica. El Centre dInnovació de Skólkovo sencarrega de concentrar el capital intel lectual i fomentar el desenvolupament de diverses tecnologies. Les propostes i idees de les empreses i els individus que hi esdevinguin "residents", rebran assistència financera. El projecte de Skólkovo fou anunciat el 12 de nove ...

                                               

Disrupció

Disrupció, tecnologia disruptiva o innovació disruptiva és aquella tecnologia o innovació que marca una ruptura significativa en la manera de fer les coses i que condueix a laparició de productes i serveis que utilitzen preferiblement una estratègia disruptiva enfront duna estratègia sostenible a fi de competir contra una tecnologia dominant, buscant una progressiva consolidació en un mercat. Encara que inicialment el terme prové de leconomia, actualment comença a tenir molta importància a lhora de plantejar estratègies de desenvolupament en els departaments de R+D de moltes companyies.

                                               

FOAK

FOAK és un acrònim en anglès de "first of a kind" que significa primer duna nova classe. És una paraula de largot de màrqueting i deconomia per designar la primera generació de productes o serveis que utilitzen una nova tecnologia o disseny. És una variació al concepte de prototip, sèrie experimental que precedeixen la producció normal. Aquests generalment tenen un cost significativament superior, com que pel fenomen de la corba daprenentatge el cost de producció dels subseqüents generacions baixa. Per designar la tecnologia madura, de vegades sutilitza largot NOAK, acrònim de "n th of a k ...

                                               

Henry Chesbrough

Henry William Chesbrough és un Estatunidenc expert en teoria de lorganització, professor adjunt i director de la facultat del Garwood Center for Corporate Innovation i de la Haas School of Business la Universitat de Califòrnia a Berkeley.És conegut per encunyar el terme innovació oberta Chesbrough va obtenir una licenciatura BA en Economia la Universitat Yale, un Màster MBA la Stanford Graduate School of Business, i un doctorat la Haas School of Business de la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Ha estat professor ajudant la Harvard Business School. Actualment és professor adjunt i direc ...

                                               

Nivell de maduresa tecnològica

El nivell de maduresa tecnològica és una escala propoosada pel Departament de Defensa dels Estats Units que mesura la maduresa de les tecnologies en estat de desenvolupament, ja siguin dispositius, materials, components, programari, processos de treball o daltres. Aquesta categorització del procés de transferència de tecnologia té lloc durant el perfeccionament de la tecnologia i en alguns casos durant les primeres operacions. Generalment quan sinventa o es conceptualitza per primer cop una nova tecnologia, aquesta encara no és apta per la seva immediata aplicació. Més aviat succeeix que h ...

                                               

Pensament lateral

El terme pensament lateral va ser proposat pel psicòleg maltès Edward de Bono per representar tots aquells camins alternatius que no estem acostumats a utilitzar. Segons aquest pensament, la majoria de la gent només tendeix a veure una manera de resoldre un problema quan hi pot haver diverses maneres de resoldrel que no són visibles a simple vista. Està lligat la creativitat i la imaginació. També sanomena pensament divergent.

                                               

Pluja didees

Pluja didees és una tècnica de producció didees, molt emprada en els processos creatius vinculats, sobretot, al món de la publicitat, el màrqueting i la indústria. El seu inventor és Alex Faickney Osborn, durant un procés interactiu en què va descobrir que la majoria didees creatives sorgeixen amb més facilitat en un grup no estructurat que no pas entre individus organitzats independentment. El concepte consisteix en lacumulació i posterior elaboració i síntesi de les idees suscitades en associació lliure i espontània, entorn dun nucli temàtic, sorgides dun equip de persones reunides. Lany ...

                                               

Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

El Premi la Innovació Tecnològica Agroalimentària és un guardó instaurat per el Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el 2001 que distingeix a les empreses agràries i les agroindústries que incorporen innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a lempresa, orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses, mitjançant la innovació. El 2009 va canviar de nom, ja que abans sanomenava Premi la Innovació Tecnològica Agrària. A ledició del 2012 sunificaren els premis corresponents a les candidatures de 2011 i 2012, ja ...

                                               

Producte mínim viable

Un producte mínim viable és un producte amb les característiques mínimes per ser emprat i permetre un aprenentatge validat i el seu desenvolupament continuat. Capturar idees des dun MVP és menys costós que desenvolupar un producte amb més funcions que incrementen els costos i els riscos si el producte falla, per exemple, degut a suposicions incorrectes, i és necessari per a que una empresa passi de tenir capital llavor a poder sol licitar noves rondes de finançament. El terme va ser encunyat i definit per Robinson Franc, i popularitzat per Steve Blank, i Eric Ries.

                                               

Recerca i Innovació Responsable

La Recerca i Innovació Responsable) forma part dun conjunt més ampli didees i iniciatives que aborden la innovació socialment responsable; es refereix a un procés de Recerca, Desenvolupament i Innovació que té en compte els potencials efectes i impactes daquest en el medi ambient i la societat. Aquest enfocament es va incorporar als Programes Marc Horitzó 2020 europeus, dels quals encara forma part i, ha anat prenent forma a través de publicacions científic-tecnològiques en revistes i conferències, així com en projectes. El juny de 2014 hi havia com a mínim una dotzena de projectes interna ...

                                               

Transferència de tecnologia

La transferència de tecnologia és el procés de transferència de competències, coneixements, tecnologies, mètodes de fabricació, mostres de fabricació i instal lacions entre governs o universitats i altres institucions per tal dassegurar que els avenços científics i tecnològics siguin accessibles a un major nombre dusuaris, que poden llavors desenvolupar i explotar la tecnologia en nous productes, processos, aplicacions, materials o serveis. Està estretament relacionada amb la transferència de coneixement. Alguns també consideren la transferència de tecnologia com un procés de trasllat dels ...

                                               

Transferència de coneixement

La transferència de coneixement és la situació que es dóna quan es transfereix coneixement duna part de lorganització a una altra. Com en la gestió del coneixement, la transferència de coneixement té com a objectiu organitzar, crear, capturar o distribuir coneixement i assegurar-ne la seva disponibilitat a futures persones que lutilitzin. És considerada més que com un simple problema de comunicació. Si només fos això, una simple memòria, un correu electrònic o una reunió acomplirien la transferència de coneixement. La transferència de coneixement més complexa perquè el coneixement es troba ...

                                               

Vidre intel·ligent

Vidres intel ligents o vidres canviables, també anomenats finestres intel ligents o finestres canviables, en aplicacions per finestres o gratacels, es refereix a un vidre que permet canviar les seves propietats òptiques mitjançant laplicació dun voltatge. Alguns tipus de vidres intel ligents permet als usuaris controlar la quantitat de llum i calor que travessa amb simplement prement un botó, fent que canviï de transparent a opac, bloquejant parcialment la llum però mantenint una visió clara del que hi ha darrere del vidre. Un altre tipus de smart glass ofereix intimitat prement simplement ...

                                               

Xarxa dInnovació Pública

La Xarxa dInnovació Pública està formada per un grup de professionals de diferents administracions públiques que tenen lobjectiu de promocionar la innovació i el coneixement obert dins del sector públic, implicant tant els agents institucionals com la societat civil. Lobjectiu final és encomanar els processos dinnovació dins de lestructura social, empresarial i administrativa, millorant-ne les formes dorganització externa i interna. El mes de juny del 2012 va presentar el seu Ideari que és el fruit dun treball col laboratiu construït a partir de sis grans eixos: GOV, COM, NET, ORG, EDU i C ...

                                     

ⓘ Innovació

  • La innovació consisteix en introduir novetats en quelcom. El terme innovació pot referir - se tant al resultat com a l acció de crear aquest resultat. Pot
  • polítiques d innovació L any 2020, es va tornar a posar en funcionament el Ministeri de Ciència i Innovació reemplaçant el Ministeri de Ciència, Innovació i
  • Desenvolupament i Innovació La Secretaria General de Coordinació de Política Científica. La Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats. El Consell
  • d Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació d Espanya és una Secretaria d Estat de l actual Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. D acord amb el
  • recerca científica i de la innovació tecnològica a Catalunya, així com elaborar la proposta del Pla de recerca i innovació de Catalunya. El seu primer
  • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació FCRi entitat fundada el 1986, divulga la recerca i la innovació entre la societat per fomentar la cultura
  • subjectiu dins de l individu, i quan rep la innovació es troba amb l opció d acceptar - la o refusar - la. Una innovació implica en l individu una nova font de
  • d empreses - - o spin - offs Empresa derivada El paradigma de innovació tancada manté que la innovació d èxit requereix control En especial, una empresa ha
  • desenvolupament és un terme provinent del món de l economia, els de recerca i innovació provenen respectivament del món de la ciència i la tecnologia, i la seva
  • referim a innovació parlem d innovació tecnològica A més a més, la glorificació de la innovació prové del culte previ i acrític a la innovació tecnològica

Users also searched:

...
...
...