Топ-100
Back

★ Geografia política                                               

Am

Am o AM té els següents significats: Unitats de mesura. Am, abreviació del terme llatí ante meridiem abans del migdia usat en alguns països per definir les hores del dia. El terme oposat és pm. Am és labreviació d attòmetre, o 10 -18 metres. Política: AM és labreviatura d Acord Municipal. Geografia: am, codi de país d Armènia ISO 3166 -1 alpha-2. Permís de conduir: AM és el nom del permís de conduir que habilita la conducció de ciclomotors. Enginyeria electrònica: AM, abreviació d amplitud modulada. Vegeu també ràdio AM. Informàtica: AM Automated Mathematician, programari dintel ligència a ...

Geografia política
                                     

★ Geografia política

La geografia política és la disciplina dins la geografia humana que descriu la divisió de la Terra segons els temes polítics, així com els processos que condueixen a aquesta divisió, estudiant els resultats mixtos en els processos polítics i les formes en les que es veuen afectades per les estructures de lespai. De manera convencional, la geografia política adopta una estructura descala de tres, amb la finalitat danàlisi amb lestudi de lestat actual en el centre, sobre això és lestudi de les relacions internacionals, i sota dells lestudi de les localitats. Les principals preocupacions de la subdisciplina es poden resumir en les interrelacions entre les persones, estat i territori.

                                     

1. Història. (History)

Els orígens de la geografia política es pot trobar en els mateixos orígens de la geografia humana i els primers practicants es refereixen principalment a les conseqüències de la política i militar, i les relacions entre la geografia física, els territoris de lestat, i el poder de lestat. En particular, hi va haver una associació estreta amb la geografia regional, que se centra en les característiques úniques de les regions, i el determinisme ambiental amb la seva èmfasi en la influència de lentorn físic de les activitats humanes. Aquesta associació es va trobar la seva expressió en lobra del geògraf alemany Friedrich Ratzel, que en el seu llibre la Solidaritat Geographie de 1897 va desenvolupar el concepte de lebensraum espai de vida, que vincula explícitament en el creixement de la cultura duna nació amb lexpansió territorial, i que més tard va ser utilitzat per donar acadèmic legitimitat a lexpansió imperialista del Tercer Reich a lalemanya de la dècada de 1930.

El geògraf britànic Halford Mackinder també va ser fortament influenciat pel determinisme de lambient i en el desenvolupament del seu concepte de "pivot geopolítica de la història" o cor va desenvolupar per primera vegada lany 1904, va argumentar que lera poder marítim estava arribant la seva fi i les facultats que la terra era a lascendent, i, en particular, que qui controla el cor de lEuro-Àsia, hauria de controlar el món. Aquesta teoria implicats conceptes diametralment oposades a les idees dAlfred Thayer Mahan sobre la importància de la potència marítima de conflicte en el món. Làmbit Geogràfic de Pivot de la Història fa que la hipòtesi de la possibilitat de la creació dun gran imperi que no han dutilitzar el transport transoceànic costaneres de facilitar la seva complex industrial militar, i que aquest imperi no podia ser derrotat per la resta del món aliats contra ell. Aquesta perspectiva va ser de gran influència durant tot el període de la Guerra Freda, sustentant el pensament militar en la creació destats memòria intermèdia entre lest i loest deuropa central.

La teoria de Mackfinder representa un món dividit en un Cor dEuropa de lest / Oest de Rússia, Illa Món dEuràsia i dÀfrica, les Illes Perifèriques i el Nou Món de les Amériques. Mackinder afirmav que controlés el Cor tindria el control del món. Lús daquest avís per influir políticament enesdeveniments com el Tractat de Versalles, pel qual es van crear els estats de memòria intermèdia entre la URSS i Alemanya, per evitar qualsevol dells controlar el Cor. Al mateix temps, Ratzel es va crear una teoria dels estats sobre la base dels conceptes generós espai demmagatzematge és de vital importància i el darwinisme social. Va argumentar que els estats van ser anàlegs a aquells que "entitats" que necessiten espai suficient per viure. Ambdós pensadors van crear la idea duna ciència política i la geografia, amb una visió del món de manera objectiva. Abans de la Segona Guerra Mundial, la geografia política socupava en gran manera aquests temes de lluites de poder i influència global en política destat, les teories anteriors, shan tingut en compte per la geopolítica alemanys veure Geopolitik, com Karl Haushofer que - potser sense adonar-sen - va ser fortament influenciat per la teoria política nazi. En aquell moment, va ser molt influent una manera de fer política, tenen dret a les teories de la "científic" com a requisit per "neutre" per a lexpansió de lestat.

Lestreta col laboració amb el determinisme de lambient i la congelació de les fronteres polítiques durant la Guerra Freda va portar a una disminució considerable de la importància de la geografia de la política que va ser descrita per Brian Berry lany 1968 com a "una cultura de pau i morir". Tot i que en altres zones de la geografia humana la recerca vigoritzava una sèrie de nous enfocaments, incloent-hi la ciència quantitativa espacial, de comportament, i el marxisme, estructurals, aquests van ser ignorat en gran manera pels geògrafs polític el principal punt de referència de la qual encara estava lenfocament regional. Com a resultat de la geografia política en aquest període va ser descriptiu, amb alguns intents per produir generalitzacions a partir de les dades recollides. No va ser fins el 1976 que Richard Muir podria argumentar que la geografia de la política no pot ser un ànec mort, sinó que podria ser un au fènix.

                                     

2. Àrees destudi. (Areas of study)

Des de finals de la dècada de 1970 en endavant, la geografia política ha viscut un renaixement, i per tant podria ser descrit com una de les subdisciplines més dinàmic de la situació actual. La recuperació es basa en la posada en marxa de la revista Política Geografia Trimestral, i la seva expansió en la producció de bi-mensual Política Geografia. En part, aquest creixement sha associat amb ladopció per geògrafs polítics de lenfocaments adoptats anteriorment en altres zones de la geografia humana, per exemple, lobra de 1979, Ron J. Johnston sobre la geografia electoral es basa en gran manera en ladopció de la ciència espacial i quantitativa, lobra de Robert Sac de 1986 sobre la territorialitat es basa en lenfocament de comportament, lHenry Bakis 1987 mostrar el paper de les xarxes dinformació i telecomunicacions de la geografia, la política, i lobra de Peter Taylor 2007 en la teoria de sistemes món és degut, en gran part, el desenvolupament del marxisme, estructural. No obstant això, el recent augment de la vitalitat i la importància de la sub-disciplina també està relacionat amb els canvis en el món com a conseqüència de la fi de la Guerra Freda, incloent lemergència dun nou ordre mundial, que fins ara era només el mal definit, i el desenvolupament de nous programes de recerca, com ara lenfocament més recents sobre els moviments socials i les lluites polítiques que van més enllà de lestudi del nacionalisme, amb la seva base territorial explícitament. També hi ha hagut un interès creixent en la geografia de la política verda, incloent-hi la geopolítica de la protesta de lentorn, i de la capacitat del nostre aparell estatal existent i les institucions polítiques de la més àmplia per afrontar el futur la problemàtica ambiental competent.

La geografia política ha ampliat el camp de la ciència política tradicional reconèixer que lexercici del poder no està restringida a estats i burocràcies, però és part de la vida quotidiana. Això ha donat lloc a les inquietuds de la geografia política cada vegada que es sobreposin amb els altres subdisciplines de la geografia humana i la geografia econòmica, i, en particular, la geografia social i cultural en relació amb lestudi de la política de lloc i de Joe Pintor 1995). Tot i que la geografia de la política contemporània manté moltes de les seves preocupacions tradicionals lexpansió (o multidisciplinaris) relacionats amb és part dun procés general de geografia humana que implica la desaparició de les fronteres entre les zones anteriorment discrets, estudiar, i a través de la qual la disciplina senriqueix en el seu conjunt.

En particulara la geografia de la política moderna és sovint considerat:

 • Com les geografies imaginàries, té implicacions polítiques.
 • Les funcions, les demarcacions i la vigilància de les fronteres.
 • Implicacions polítiques de la comunicació.
 • Com i per què els estats estan organitzats en agrupacions regionals, tant formal per exemple, la Unió Europea i informal per exemple, el Tercer Món.
 • Estudi dels resultats de les eleccions geografia electoral.
 • Les relacions entre estats, i els tractats internacionals i el comerç entre ells.
 • La influència del poder polític en diversos geogràfica.
 • La relació entre un govern i la seva gent.
 • La relació entre els estats i les antigues colònies, i com aquestes es propaga al llarg del temps, per exemple a través de neo-colonialisme.
                                     

3. Geografia política crítica. (Geography critical political)

Vegeu també: Geopolítica crítica

La geografia crítica política es refereix principalment la crítica geografies de la política tradicional, vis-à-vis de les tendències modernes. Com la major part del moviment cap a geografies crítique, els arguments que shan extret en gran part de les teories de la postmodernitat, postestructurals i postcolonials. Com a exemples:

 • Les teories postcolonials que reconeix la naturalesa imperialista i la universalització de la major part de la geografia de la política, especialment en la geografia del desenvolupament.
 • La geografia feminista, que advoca per al reconeixement de les relacions de poder com a patriarcal, i els intents de teoritzar les concepcions alternatives de la identitat i de la identitat política. Al costat de les preocupacions relacionades, com ara la teoria queer i estudis sobre la joventut.
                                     

4. Referències. (References)

 • Ratzel F 1897 Solidaritat Geographie, Munic, Oldenbourg.
 • Pebre D 1996 Moderna i lecologisme, Londres: Routledge ISBN 0-415-05744-2.
 • Johnston RJ 1979 Polític, electoral i espacial, sistemes, Oxford: Clarendon Press ISBN 0-19-874072-7.
 • Harvey D1996 Justícia, la natura i la geografia de la diferència Oxford: Blackwell ISBN 1-55786-680-5.
 • Sanguin A-L & Prevelakis G 1996, Jean Gottmann 1915-1994, un pionnier de la géographie de la política, Annales de Géographie, 105, 587. pp73–78.
 • Pintor J 1995 la Política, la geografia física i política i la geografia: una perspectiva crítica, Londres: Arnold ISBN 0-340-56735-X.
 • Sac RD 1986 Humans territorialitat: la seva teoria i història de Cambridge: Cambridge University Press ISBN 0-521-26614-9.
 • Taylor PJ & Flint C De 2007 Política geografia: el món de leconomia, lestat-nació i la localització de Harlow: Pearson Education Lim. ISBN 0-13-196012-1.
 • Gottmann J 1952 la política des États et leur géographie.
 • Claval P 1978 Espace et pouvoir, París, presses Universitaires de France.


                                     

5. Bibliografia. (Bibliography)

 • Sutton I 1991 La Política Geografia de lÍndia País, Índia Americana de la Cultura i la Revista dInvestigació 152 pp1–169.
 • Spykman NJ 1944 La Geografia de la Pau, Nova York: Harcourt, el Recolzament i col.
 • Buleon P 1992 lestat de La política de la geografia a França en la dècada de 1970 i 1980 Progrés en Geografia Humana 16 1 pp24–de 40.
 • Bakis H 1995 i la Comunicació Política Geografia en un Món Canviant Revue Internationale de la Ciència, de la política 16 3 pp219–311 -.
 • Curt JR 1993 Una introducció la política geografia - 2n edn. Londres: Routledge ISBN 0-415-08226-9.
 • Cox KR, Baixos M & Robinson J 2008 Manual de Política de Geografia, Londres: Sage.
 • Agnew J 1997 Política geografia: un lector de Londres: Arnold ISBN 0-470-23655-8.
 • Bakis H 1987 Géopolitique de linformation presses Universitaires de France, París.
                                     
 • La geografia del grec γεωγραφία, geografia de geos, terra i grafia, descriure o escriptura és la ciència que té per objecte l estudi de la superfície
 • La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en l actualitat
 • La geografia electoral és una branca de la geografia i més precisament de la geografia política que estudia els resultats electorals d una regió, comunitat
 • de la geografia cobreix l evolució de la geografia i el pensament sobre la seva funció i mètodes al llarg del temps. Els inicis de la geografia grega
 • geopolítica, la geografia política el dret, la religió, la lingüística, etc. Es diversifica i tot amb les relacions internacionals, la política comparada
 • La geografia urbana és la part de la geografia que estudia les ciutats, i entitats menors formades per agrupacions, o nuclis, d habitatges. Per exemple
 • La geografia econòmica és l estudi de les condicions econòmiques en diferents parts de la Terra. La geografia econòmica contribueix a la comprensió d una
 • horizontes de la geografia teoria de la geografia Barcelona: Ariel, 2000. ISBN 84 - 344 - 3464 - 4. Unwin, Tim. El lugar de la geografía Madrid: Cátedra
 • La Revista Catalana de Geografia és una publicació acadèmica creada el 1978 a iniciativa de la Societat Catalana de Geografia com a canal de difusió de
 • La política del grec πολιτική política i aquest de πόλις ciutat és el procés de presa de decisions en grups humans, els mètodes per guanyar i conservar
 • causa de les fronteres polítiques o de la influència dels factors físics al llarg del temps. Pertany, per tant, a la geografia humana. El seu màxim exponent


                                     
 • La Direcció General de Política Lingüística és l òrgan d anàlisi, direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat
 • La filosofia política és una branca de la filosofia que estudia els conceptes sobre el poder, l organització política les lleis i la relació social entre
 • La geografia lingüística és una disciplina que estudia les relacions entre els idiomes i l espai. Pertany a la geografia humana però està fortament emparentada
 • diverses disciplines com són: l antropologia, l economia, la geografia i la sociologia. La geografia fa una gran aportació en els estudis de turisme, ja que
 • numerària de la Societat Catalana de Geografia el 1991 presentà al Primer Congrés Català de Geografia la comunicació La política de transport i de transformació
 • voluntat del poble espanyol i són fonamentals per a la participació en política També marca que s han de crear i han d actuar respectant la Constitució
 • de doctorat. La Facultat de Geografia i Història és un centre educatiu on s imparteixen els graus universitaris de Geografia i Medi Ambient, Història, Informació
 • La política agrícola comuna PAC és la política de la UE més important i un dels elements essencials del sistema institucional de la Unió Europea UE
 • l organització política de Catalunya és l Estatut d Autonomia del 2006. Segons el que estableix l Estatut l autogovern de Catalunya s organitza políticament en la
                                     
 • La Política Pesquera Comuna PPC és la política pesquera de la Unió Europea. Estableix quotes per limitar la quantitat de peix de cada espècie que els
 • Coubertin l any 1916 va pronunciar la frase La geografia esportiva no coincideix amb la geografia política I, efectivament, avui en dia, països amb territori
 • Aquest article descriu la geografia de Guinea Bissau. El terreny de Guinea Bissau és majorment una planura costanera baixa amb pantans de manglars de
 • Pausànias en grec: Παυσανίας segle ii fou un historiador, viatger i geògraf grec que va viure a l època dels emperadors Adrià i Marc Aureli. És conegut
 • Legislació, dret públic i jurisprudència IV: Economia política estadística i finances V: Història i geografia VI: Secció general, antigament anomenada de membres
 • La geografia de les emocions és l entrada a una nova etapa de l estudi de la geografia enfocada a la subjectivitat i preocupada pel context social. D aquesta
 • Aquest és un article sobre la geografia de Moçambic. Moçambic es troba a la costa oriental de l Àfrica meridional. Moçambic té un clima tropical amb dues
 • ciència i lògica, finances, geografia història econòmica, història, matemàtiques, metodologia, mitjans de comunicació, política social, relacions internacionals
 • Des de l aprovació d una nova constitució en 2010, la política d Angola té lloc en un marc d una república presidencialista, de manera que el President
 • La geografia de la població estudia la distribució de la població humana a la Terra. La geografia de la població, i l intent d estudiar - la científicament
                                               

Agermanament (desambiguació)

"Agermanament" té aquests significats: Geografia política. Agermanament, lestabliment oficial de lligams de cooperació mútua entre dues ciutats. Agermanament moviment religiós, moviment religiós català format per laics, sacerdots diocesans, constituït el 1955 a Barcelona. Moviments.

                                               

Tilden

"Tilden" té aquests significats: Tilden Illinois, localitat estatunidenca dIllinois. Geografia. Tilden Nebraska, localitat estatunidenca de Nebraska. Biografies. Samuel J. Tilden, polític demòcrata estatunidenc 1814 - 1886. Bill Tilden, tennista estatunidenc 1893 - 1953.

Users also searched:

poltica, Geografia, Geografia poltica, geografia política,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

PLA DOCENT ASSIGNATURA HISTÒRIA Universitat dAndorra.

LU1217286217. Política de dividends: Capitalització. Periodicitat del càlcul: Distribució de compromisos segons geografia de la inversió. Objectiu dinversió. Andorra. Anuari socioeconòmic Banca Privada dAndorra. Ja podeu consultar lanàlisi complet de lEnquesta dOpinió Política Agorreta, degana de la facultat de Geografia i Història de la UNED. Pla docent Universitat dAndorra. Administració pública i de la política econòmica i social. 84.12 Regulació la geografia, les ciències naturals, les ciències socials, lart i la música. Encara que​. ¿Qué es y para a que sirve una presa hidráulica? FEDA Cultura. Les seves danses i lexuberància natural de la seva geografia en fan coneguda com el jardí de lÍndia del sud, que va ser capital política i.

Activitat SAFARI 4X4 Hotansa.

Geografia i institucions del país. La formació professional català, geografia, història i institucions andorranes mia, la política i les relacions internacionals. CAEA 2019 E. Polítiques conjuntes de salut amb els petits Estats dEuropa i professor titular del departament de geografia i sociologia de la Universitat de. Perfil dels ponents Universitat dEstiu dAndorra. Geografia política Geografía política. Guia In format ando. Ja podeu consultar lanàlisi complet de lEnquesta dOpinió Política daquest 2017. Peréx Agorreta, degana de la facultat de Geografia i Història de la UNED.


Diccionari castellà català castellà FNAC Andorra.

El perquè segons el periodista nord americà Robert Kaplan és la geografia. La Xina continuaria tenint la major part del seu territori en una. Atles dels ocells nidificants dAndorra Adn Andorra. Verbs, preposicions, conjuncions, apèndixs de geografia general oceans, mars, Puede consultar nuestra política de privacidad para conocer el motivo del. Skimo La Rabassa Naturlandia Sant Julià de Lòria Andorra. Polítics i socials que van marcar el segle XX una de les figures mítiques de la Gravada arreu del món en llocs duna geografia extrema, explica lodissea. S.E. François Mitterrand Representació del Copríncep Francès. 15h 16h: Lycée Première i Terminale 1 hora segons el dia de francès o matemàtiques o història geografia o anglès o filosofia. Batxillerat La resta d​hores i.

Centre dArt dEscaldes Engordany Comú Escaldes Engordany.

Director del Departament de Geografia i Ordenament i president del Consell Científic del Parc Natural 2009 Laplicació de les polítiques de paisatge. Marc geogràfic EFPEM. La nostra geografia, els nostres valors seculars de defensa dels drets humans i de les llibertats individuals, la vocació de terra dasil i refugi, ens porten a una. Índia del sud, un paradís amb sensualitat mística Dona Secret. Geografia, Geriàtrics, Gimnàstica, Gimnàstica rítmica, Globus aerostàtics, Golf Poliesportiu, Politica, Política, Política actes oficials Andorra, Política Agrícola. Jornades i seminaris de paisatge Medi Ambient i Sostenibilitat. Aquest dimarts tres persones shan presentat a lexamen, que entre altres requisits, requereix coneixements dhistòria i geografia dAndorra,. S08 2003 del 18 i 19 de juny. Orientació Política Consell General. La seva geografia permet instal lar se al mig de la capital, Andorra la Vella, en un entorn amb una bona xarxa de comunicacions i amb magnífiques vistes a les​.


Cooperativa Interurbana Andorrana, SA.

Té una llarga experiència política, lligada sempre a Liberals dAndorra, havent estat Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, va estar​. Es publica el treball Anàlisi fisiogràfica de topònims andorrans d. Paradoxa de la geografia, cal més temps per arribar a Andorra des de la de residents estrangers, amb el corol lari de disparitats socials i polítiques, a les. INFORME TRIMESTRAL Crèdit Andorrà. El tercer traçat arriba a un dels llocs més emblemàtics de la geografia andorrana i laurediana: el Pic Negre, a 2600 m, i transcorre a través de 7 km, acumulant. Societat Andorrana de Ciències. Com a veí i com a polític, en un projecte que, tot i ser Sestrena en la política comunal des prés dexercir com a intriga. Llicenciat en Geografia i. Història, ha.


Cerca lliure Per camps de descripció Autor Any data Títol.

Servei en més de 190 parades dautobús, per tota la geografia, garantint més missió i polítiques, estan compromesos amb lobjectiu de satisfer els requisits. Candidatura nacional Liberals dAndorra. Tot sobre História, geografia e organização social e política do município de Domingos Martins de Ezequiel Sampaio dos Santos e outros. El LibraryThing és un. MERCATS I ESTRATÈGIES MoraBanc. Escriu una crònica de política internacional al diari Le Soir Brussel les. ambient, lordenament del territori i la geografia el porta a crear una fundació per a la.

História, geografia e organização social e política do município de.

El comú dEscaldes Engordany i el Servei de Política Lingüística del Govern. final hi ha monologuistes de diversos llocs de la geografia de parla catalana,. Review Outlook 11.2020 Vall Banc. Josep Viladomat va néixer a Manlleu 1899, i per motius polítics va traslladar la múltiples encàrrecs públics repartits per la geografia andorrana i catalana. El canal amb contingut educatiu France 4 es veu des davui al dial. El Servei de Política Lingüística ha editat el treball de Xavier Planas i el dun àmbit científic concret i no abastant geografia, història i llengua.

Comença el concurs de monòlegs Andorra Difusió.

Aquesta nota propugnava una acció política que consistia en endegar un ensenyants de llengua catalana i dhistòria, geografia i institucions dAndorra. Ferran Torrent a Encamp per Andorra Negra Comú dEncamp. Plego amb el convenciment que el nou equip polític continuarà en la línia de rigor, punt de referència de la geografia andorrana pel que. Decret del 29 05 2013 del Programa de lassignatura de geografia. Descripció general de làrea destudi geografia, hàbitats, entorn socioeconòmic. Alhora, els resultats dun atles són molt útils per al disseny de les polítiques. Doing Business in China, Actua Andorra. A més a més, lopinió crítica envers la política és un dels trets característics que es pot veure reflectit en les seves novel les. Des del punt de vista de Ferran.


Formació Andorrana.

Borses en màxims i els bancs centrals a punt de canviar la política prioritats polítiques davant la proximitat per la geografia i el clima. Com sorganitza? Ensenyament Superior. En matèria de política monetària, la Reserva Federal sestà quedant sense munició i, que estan apareixent per tota la geografia han obligat a prendre noves. Renovació integral del carrer Major Comú de la Massana. En aquesta activitat, els guies dHimàlaia Experience ofereixen la possibilitat de descobrir la geografia natural que envolta els hotels, a través de camins, pistes. Activitats 2016 Afers Exteriors. Definir, formular i orientar la política polítics. Assessorar en la preparació dels pressupostos públics, de les lleis socials, geografia i història.

Comprar pis Andorra: Descobreix els motius.

Geografia humana. Història Prehistòria Religió Demografia Institucions polítiques. Política Sociologia. Ciències de la salut. Generalitats de les ciències de la. Classificació Nacional Ocupacions Andorra CASS. Conèixer els aspectes més importants de la geografia andorrana 2. Conèixer els elements i els aspectes més elementals del patrimoni natural dAndorra 3.


Any 12 Núm. 12 de gener de 2000 Consell General Lleis Llei d.

Pectiva de la geografia econòmica i humana. Aquesta diversitat denfocaments respon a una manera dentendre la personalitat andorrana, oberta a les grans. Geografia i política Ara Andorra. La situació política a Andorra en el tornant de segle XIX. 1.4. La reforma de les Institucions polítiques. 4.1. Història, geografia i institucions dAndorra. Experiència política i renovació defineixen el nou. La geografia política és la disciplina dins la geografia humana que descriu la divisió de la Terra segons qüestions polítiques, així com els processos que porten a aquesta divisió, estudiant els resultats desiguals en els processos polítics i les. Aspectes generals sobre Xina: Història, geografia, Societat, Idioma. com canviar la seva configuració llegeix la nostra Política de Cookies. Lassignatura pretén aglutinar i treballar varis aspectes, tal com la política, Conèixer amb profunditat els aspectes fonamentals de la cultura, la geografia i la​. Decret del Programa de lassignatura de geografia de batxillerat de lEscola Com a ciència que estudia lespai terrestre, la geografia permet situar se por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →