Топ-100
Back

★ Geografia humana                                               

Triangle (desambiguació)

"Triangle" té aquests significats: Triangle, polígon de tres costats. Geometria. Música. Triangle instrument musical, instrument musical de percussió. Triangle Israel assentament humà. Triangle de les Bermudes, zona de loceà Atlàntic famosa per les desaparicions de vaixells i avions que shi han produït. Geografia. Triangle dEstiu, asterisme de lhemisferi nord. Constel lació del Triangle. Constel lació del Triangle Austral. Astronomia. Triangle química, estri de laboratori de química. Química. Premsa. El Triangle, revista setmanal dinformació general. Viccionari

Geografia humana
                                     

★ Geografia humana

La geografia humana és la part de la geografia que estudia els elements del paisatge que han estat creats per les societats humanes, ja sigui en la situació actual com en el passat. Aquests elements són a causa de la seva activitat agrícola, urbà, industrial, de transport, de comercial, i per la seva pròpia dinàmica demogràfica.

En la geografia humana sestudia:

 • La geografia rural, amb els mètodes de lagronomia, el clima, lestadística i leconomia.
 • La geografia del turisme amb els mètodes de leconomia, matemàtiques, i de la sociologia.
 • La geografia econòmica que engloba totes les activitats econòmiques, com.
 • La geografia del transport comercial i mètodes deconomia, matemàtiques, i de la sociologia.
 • La geografia de la població, amb els mètodes de la demografia, la sociologia, i matemàtiques.
 • La geografia de la indústria, amb els mètodes de les matemàtiques i leconomia.
 • La geografia urbana, amb els mètodes de lurbanisme, la sociologia i les matemàtiques.

El qüestionament dels mètodes tradicionals de la geografia humana, han portat a laparició de nous camps destudi, com ara la geografia feminista i la nova geografia cultural.

                                     

1. Concepcions prop de geografia humana. (Conceptions close to human geography)

Tot i que el primer treball de Geografia humana va aparèixer a Alemanya en el segle xix amb el nom de Antropogeografía, obra de Friedrich Ratzel, van ser diversos els geògrafs francesos que van donar un gran impuls a aquesta branca de la geografia, fins aquest segle i la primera meitat del segle XX en làmbit de la recerca empírica. Més recentment, la Geografia humana la universitat de nivell ha arribat a ser dividida en subdisciplines més específica i aplicada. En algunes universitats, apareix amb el nom de Geografia simplement ldesaparèixer la física de la Geografia, com a disciplina, o per anar a altres escoles i facultats, i el mateix es pot dir daltres branques geogràfica com és el cas de la Geografia Regional en aquest cas, per absorció o el de la confluència dun punt de vista comú. Entre els geògrafs francesos han desenvolupat treballs sobre Geografia humana, podem citar Vidal de la Blache, Albert Demangeon i Max Derruau, a més dÉlisée Reclus, el treball de lHome sobre la Terra és el primer treball de Geografia Humana tenint ecològica acurada i exhaustiva desenvolupat i que és el punt de partida de la geografia francesa, que es va desenvolupar més tard.

Paul Vidal de la Blache va ser el veritable impulsor de lescola francesa de geografia. Presenta una visió diferent de la Geografia humana la desenvolupada per Ratzel. Molts historiadors de la geografia dacord en atribuir a Ratzel la visió determinista de Geografia humana desenvolupat amb més intensitat al seu deixeble Ellen Churchill Semple en la que ENS Vidal de la Blache daltra banda és conegut com el fundador de lpossibilisme geogràfica. Les seves aportacions més importants a làmbit de la geografia humana van ser els conceptes de gènere la vida o a les formes de vida i el desenvolupament de lenfocament geografia regional.

Max Sorre, va ser un dels deixebles de Vidal de la Blache que més ha contribuït al desenvolupament de la Geografia humana a França. En lHome sobre la Terra es presenten alguns dels continguts que susa per definir la geografia humana del francès des de un punt de vista ecològic i paisatgístic:

 • En gran part, la Geografia humana es presenta com una Ecologia de lhome.
 • La Geografia humana és la descripció científica de paisatges humans i la seva distribució en el globus.
 • El primer problema de Geografia humana, és a aclarir la relació entre lhome i el medi ambient és considerat des dun angle de lespai.
 • La Geografia és també la disciplina dels espais de la terra, entre totes les ciències de la Naturalesa i de lhome, no hi ha altres llocs en primer pla la ubicació dels fenòmens.
                                     

2. Enfocament de la geografia humana. (Focus of human geography)

Encara que la finalitat de la geografia humana que no se centri en el coneixement de lmedi física, que estudia la geografia física, necessita una mica de coneixement del paisatge natural i aprofundir en la geografia de lentorn, un estudi de camp emergent dins la geografia humana.

Els mètodes de la geografia humana, el mateix succeeix amb la geografia física, són molt diferents, i podem citar els procediments, tant quantitatiu com qualitatiu, incloent-hi la primera, estudis de casos, enquestes, per les estadístiques i la formulació de models, que sha agrupat com la geografia quantitativa, desenvolupat en els anys 60 del segle xx, amb les obres inicials de David Harvey i altres. I entre els procediments de recerca de tipus qualitatiu podem assenyalar tots els que sutilitzen per a les ciències socials en general, així com aquells que sempren en la demografia, lantropologia, la història, la sociologia, i molts daltres ciències.

En resum, la metodologia utilitzada en la geografia humana és aproximadament el mateix que el sempra en la geografia general i en moltes altres ciències, encara que amb accent diferent pel que fa a locupació daquests mètodes, potser amb lexcepció de lmètode regional però, en sentit estricte, aquest mètode sempre ha estat utilitzat per nombrosos ciències sistemàtica: hi ha moltes limitacions en lús de diferents metodologies en qualsevol ciència. I lreferir-nos la metodologia en les ciències socials, no hem doblidar la crítica de Paul Karl Feyerabend, en el seu llibre Contra el mètode, 1975, edic. A espanya, on critica la simplicitat de la metodologia amb la qual havien estat tractant amb els estudis de la història i altres ciències socials.

                                     

3. Els camps destudi de la geografia humana. (Fields of study in human geography)

Encara que al principi, el propòsit de geografia humana va ser lestudi de les comunitats humanes i les relacions mútues entre lhome i el medi natural, el desenvolupament progressiu del coneixement dels processos socials va obligar la successiva aparició de diverses branques que posa èmfasi en alguns dells, considerant-la com ciències o branques relativament autònoma. Tot això venia a substituir el concepte original de la geografia humana per la integració duna sèrie de coneixements, sistemàtica estudiar en més detall per a les ciències, com ara:

 • Geografia de la població, que estudia els patrons de distribució de lésser humà sobre la superfície de la terra i els processos dordenació del territori o històrics que shan creat o modificat.
 • Geografia econòmica, que estudia els patrons i els processos econòmics i la seva distribució en el temps i, essencialment, la terrestre. En sentit estricte, la geografia econòmica estudia la distribució geogràfica de factors econòmics i les implicacions de la mateixa sobre els països, les regions i, en general, sobre les societats humanes. Està estretament vinculada amb leconomia, però lèmfasi en qüestions relatives la distribució geogràfica dels factors econòmics. Per Krugman és la "branca de leconomia" a "ubicació de la producció en lespai".
 • Geografia Cultural, que, a més dun camp destudi és una aproximació la geografia humana que estudia la relació mútua entre els éssers humans i el paisatge que es veu des dun punt de vista de les possibilitats. Encara que aquest enfocament va ser introduït per Vidal de la Blache, van ser els geògrafs com el nord-americà Carl Sauer (escola de califòrnia, la Geografia i altres coses, que ldesenvolupat fins al punt que arribaren a formar una escola o concepció de la geografia en el segle XX. Va sorgir com una reacció contra ldeterminisme geogràfica.
 • Geografia de lenvelliment, també conegut com a geografia gerontologia, examina les implicacions socioespacials de lenvelliment de la població sobre la base de la comprensió de la relació entre el seu entorn físic i social i la gent gran, a diferents escales, micro habitatge, meso i el barri de macro, etc. Laportació de geògrafs de lenvelliment, com Graham D. Rowles, estan contribuint la gerontologia ambiental comprensió dels aspectes mediambientals de gerontologia de la universitat en països desenvolupats i en desenvolupament.
 • La geografia política, sencarrega de lestudi dels espais polítics. Com ciències afins poden citar per la ciència política, en la geopolítica i en el camp multidisciplinari destudis internacionals.
 • La geografia urbana, la ciència que estudia les multituds humanes representades per les ciutats, la seva població, característiques, evolució històrica, funcions i importància relativa.
 • Geografia Rural, els estudis del món rural, les estructures i els sistemes agrícoles, les zones rurals, a les activitats econòmiques que es duen a terme en aquestes, el tipus dassentament i els problemes daquestes àrees. Com ciències afins poden citar a lagronomia, rural, la sociologia i leconomia.
 • Geografia de la ciència mèdica que socupa de lestudi dels efectes del medi ambient sobre la salut de les persones i de la distribució geogràfica de les malalties, incloent també lestudi dels factors ambientals que influeixen en la seva difusió. La vostra ciència auxiliar és el de la Medicina.


                                     

4. Bibliografia. (Bibliography)

 • Hiernaux-Nicolas, Daniel y Lindón, Alicia. Editorial Tratado de Geografía Humana. Barcelona: Editorial Anthropos-Universidad Autónoma Metropolitana, 2006.
 • Jones, Emrys. Geografía Humana. Barcelona: Nueva Colección De Treball, N° 16, Treball Editorial, 1969.
 • Sánchez-González, Diego. Geografía Humana y crisi urbana Mèxic / Geografia Humana i la crisi urbana a Mèxic. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2011, pàg. 278. ISBN 978-607-433-688-7.
 • Casas Torres, J. M. de la Població, desarrollo y calidad de vida. Madrid: Rialp, 1982.
 • Sauvy, Alfred. El poble. Col de cabdell, Què puc saber?. Barcelona: Oikos-Tau, 1969.
 • Sorre, Max. El hombre en la Tierra. Barcelona: Editorial Labor, 1967.
 • Zelinsky, Wilbur. Introducción la geografía de la població. Barcelona: Edit. Vicens - Vives, 1973.
 • Thompson, Warren S. i David T. Lewis. Problemes de la població. Mèxic: La Prensa Médica Mexicana, 1969.
 • Derruau, Max. Tratado de Geografía Humana. Barcelona: Editorial Vicens-Vives, 1983.
 • Dallot, L. Las migraciones humanas. Col de cabdell, Què puc saber?, nº 62. Barcelona: Oikos-Tau, 1971.
 • Sánchez-González, Diego. Identidad y espacio público. "Ampliar ámbitos y pràctica / Identitat i espai públic. Ampliació dàrees i pràctiques. Barcelona: Editorial Gedisa, 2014, pàg. 320. ISBN 978-84-9784-836-7.
 • Beaujeu-Garnier, Jacqueline. Demogeografía. Barcelona: Biblioteca Universal Laboral, 1972.
 • Josué de Castro. Geopolítica del Hambre. Madrid: Ed. Guadarrama, 1972.
 • Sánchez-González, Diego. La ciudad, un espacio para la vida. Miradas y enfoques desde la experiencia de lespai / La ciutat, un lloc per la vida. Perspectives i aproximacions des de lexperiència espacial. Granada: Universidad de Granada, 2013, p. 344. ISBN 978-84-338-5557-2.
 • Demangeon, Albert. Problemas de Geografía Humana. Barcelona: Ediciones Omega, 1963.
 • Trewartha, Glenn T. Geografia de la ciutat. Buenos Aires: Marymar, 1973.
 • Borrie, W. D. Estructura i Història de la població mundial. Madrid: Istmo, 1972.
 • Bielza de Ory, Vicente, et al., Geografía General II. Geografía humana. Madrid: Santillana, S. A., 1993, tercera edició.
 • Eliseo Reclus. El hombre y la Tierra. Editado entre 1905 i 1908.
 • Clark, Colin. Laugment de la població en el món. Madrid: EMESOS, 1979.
                                     
 • Atles de geografia humana Atlas de geografía humana és una pel lícula espanyola dirigida per Azucena Rodríguez i basada en la novel la homònima de l escriptora
 • humanes i físiques la geografia es divideix en dues branques principals: la geografia humana i la geografia física. Els geògrafs estudien la distribució
 • habiten, incloent - hi la funció de les fronteres físiques i psicològiques. Geografia Geografia humana Geografia cultural Sociologia Social Geography anglès
 • La geografia política és la disciplina dins la geografia humana que descriu la divisió de la Terra segons qüestions polítiques, així com els processos
 • La Geografia cultural és una branca de la Geografia humana i podria definir - se, suscitament, com l estudi de la part geogràfica de la cultura humana Des
 • La geografia turística és aquella branca de la geografia humana que s ocupa de l estudi dels viatges i del seu impacte en els indrets. La geografia és
 • La geografia física és la branca de la geografia que aborda l estudi de les característiques naturals existents a la superfície de la Terra, és a dir
 • La geografia lingüística és una disciplina que estudia les relacions entre els idiomes i l espai. Pertany a la geografia humana però està fortament emparentada
 • de la geografia cobreix l evolució de la geografia i el pensament sobre la seva funció i mètodes al llarg del temps. Els inicis de la geografia grega
                                     
 • per tant, a la geografia humana El seu màxim exponent és Carl Otwin Sauer. Moltes vegades, però, les recerques sobre la geografia històrica poden ésser
 • francesa de geografia s ocupava principalment de l estudi dels anomenats complexos patògens Arran del desenvolupament de l escola de geografia marxista
 • facultat comprèn els següents departaments: Geografia Antics departaments de Geografia Humana i Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional Antropologia
 • La geografia de la població estudia la distribució de la població humana a la Terra. La geografia de la població, i l intent d estudiar - la científicament
 • horizontes de la geografia teoria de la geografia Barcelona: Ariel, 2000. ISBN 84 - 344 - 3464 - 4. Unwin, Tim. El lugar de la geografía Madrid: Cátedra
 • La geografia econòmica és l estudi de les condicions econòmiques en diferents parts de la Terra. La geografia econòmica contribueix a la comprensió d una
 • Bouvines, 1894 - París, 1978 va ser un geògraf francès, destacat investigador en el camp de la Geografia Humana Llicenciat en Dret per la Universitat
 • de juliol de 2012 fou un geògraf excursionista i publicista català, gran divulgador del coneixement de la geografia humana i física de Catalunya. Va
 • La superpoblació humana és una condició en què la densitat de població humana s amplia a un límit que provoca un empitjorament de l entorn i una disminució
 • l aridesa xeròfila comuna del sud d Espanya, adaptades a la humitat hidròfila del nord. Humana poblacions que han fet incursions a Espanya com els romans
 • al llarg del segle vinent. Articles principals: Anatomia humana i genètica humana El cos humà varia de manera substancial. Tot i que la mida del cos és


                                     
 • l acció humana Determinar aquests elements és el que constitueix el primer nivell de l anàlisi geogràfica. En principi tota activitat humana té un reflex
 • Anna Cabré i Pla Barcelona 1943 és una geògrafa catalana, catedràtica de Geografia humana en la Universitat Autònoma de Barcelona, experta en Demografia
 • catedràtica de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears. En 2005 - 2006 fou professora visitant del Departament de Geografia de la Universitat
 • Collège de France, a París, on hi va publicar nombrosos treballs sobre geografia humana Viatjà per Pèrsia, la Mediterrània, el Canadà i l Extrem Orient, i
 • en geografia i història per la Universitat de València, ha estat professor visitant a la Universitat de Leeds. Actualment és catedràtic en geografia humana
 • geògraf balear, membre de la Societat Catalana de Geografia i acadèmic de l Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. El 1971 es llicencià en geografia
 • El clima subtropical humit és aquell tipus de clima subtropical caracteritzat per estius càlids i humits i hiverns frescos. Les regions amb aquest clima
 • desembre de 1938 és una sociòloga catalana. Catedràtica Emèrita de Geografia Humana de la UAB. És licenciada en química per la Universitat de Barcelona
 • tendències en Geografia sense per això abandonar el seu enfocament crític. Ho mostren publicacions com Las Nuevas Geografías 1982 Geografía en Red 2009
 • diverses disciplines com són: l antropologia, l economia, la geografia i la sociologia. La geografia fa una gran aportació en els estudis de turisme, ja que
                                               

Kuba

"Kuba" té aquests significats: Geografia i història: Kuba, Kubba o Quba, antic khanat indepenendet del 1747 al 1806. Kuba, vila al Tibet. Principat de Kuba, principat del Kathiawar, Índia. Regne de Kuba, estat precolonial a lÀfrica central. Biografia: Kuba Wojewódzki, periodista i comediant polonès. Ludvík Kuba 1863-1956, artista i músic txec. Ètnies: Kuba grup humà. Altres: Kuba, diminutiu txec i polonès de Jaume o Jacob per Jakub.

Users also searched:

humana, Geografia, Geografia humana, geografia humana,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

COMPILACIO DE DRET DE FAMILIA MAESTRE & Co ADVOCATS.

Geografia humana Geografía humana. Contaminació acústica Medi Ambient i Sostenibilitat. Consideracions legals sobre la reproducció assistida humana El comportament ideològic dels andorrans Les relacions frontereres entre Andorra i França. Inventari fons audiovisual SAC 1984 2010.rtf Societat Andorrana. Dició humana. Encara que no tho creguis, tu també ets creatiu. bona manera d​aprendre geografia. El 3 dagost torna la Travessa de la. Diccionari castellà català castellà FNAC Andorra. Amb tot, no era lúnic espai geogràfic humà de Catalunya i els Països Abans que dues Guerres Mundials destruïssin la geografia humana de. Geografia Humana de Max Derruau LibraryThing en català. Especificades per a lusuari i executen, sense intervenció humana, un programa de la geografia, les ciències naturals, les ciències socials, lart i la música.

LLIBRE BLANC DE LA CULTURA.

Pectiva de la geografia econòmica i humana. Aquesta diversitat denfocaments respon a una manera dentendre la personalitat andorrana, oberta a les grans. CAEA 2019 E. Humanes de Crèdit Andorrà. Ponència titular del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica. Regional Darwin no sabia: gens i evolució humana.


Atles dels ocells nidificats dAndorra Adn Andorra.

Llicenciada en Filologia Romànica i DEA en Geografia Humana, ha desenvolupat la seva carrera professional com a editora a Enciclopèdia. Activitats dhumanitats. Les nacions no les defineix la geografia física, sinó la geografia humana però la geografia física condiciona la humana, sense determinar la. Agenda setmanal: activitats del 19 11 al 25 11 Dona Secret. Daptituds. El seu actiu principal és lequip humà i en fomenta el Su activo principal es el equipo humano y promueve su Clima y geografía. Superficie. EL MUSEU DE LELECTRICITAT FEDA Cultura. I els dun mateix, sobre la condició humana i els límits, obstacles i etiquetes Porta més de quatre anys fent monòlegs per tota la geografia. Andorra. Anuari socioeconòmic Banca Privada dAndorra. Diferents països de la geografia mundial, i cedint, finalment, humana, i també evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de la. El Prat Gran obre les portes completament renovat Comú de la. I Lletres, Secció Geografia i Història, per la Universitat de Saragossa, obté aspectes relatius la geografia humana i econòmica dAndorra.

Decret del 29 05 2013 del Programa de lassignatura de turisme de.

Tia història, geografia física i humana, institucions i art. Lany 1975, Lídia Armengol va crear lAr xiu Nacional i la Biblioteca Nacional. Lany. 1976 es posava en. Activitats 2016 Afers Exteriors. Gravada arreu del món en llocs duna geografia extrema, explica lodissea moderna de la humanitat descobrint el planeta blau. Planète Océan també és un​. Any 25 Núm. 26 5 de juny de 2013 Govern Altres disposicions. J.M. Soriano 1. 1 Departament de Geografia, UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès Bellaterra. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Estudia en Andorra Universitat dAndorra. Altres persones també han cercat.

3 de juliol: El pes del lloc Ara Andorra.

Es tractava duna economia rural, molt limitada per una geografia que de les fonts denergia ha estat clau en el desenvo lu pa ment de la humanitat. Però, què​. Joan Soler Amigó i Roser Pubill presenten la Seu dUrgell el llibre. Un joc per a les persones que volen posar a prova el seu coneixement de la geografia EUA. Què tan bé Aquesta serà la caça més humana! Joc Harpoon. Polònia i Catalunya: història i geografia nacionals Ara Andorra. Contaminació acústica. soroll Realitzar qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un nivell de so més o menys elevat. Segons el tipus, la durada,.


Tot sobre Geografia Humana de Max Derruau. El LibraryThing és un lloc de catalogació i una xarxa social per als amants dels llibres.

La publicitat saprofita daquesta insatisfacció inherent a lésser humà per induir ​nos a de llengua castellana, i Marta Birbe, professora dhistòria i geografia. Accent gràfic, articles, substantius, ladjectiu, numerals, pronoms, adverbis, verbs, preposicions, conjuncions, apèndixs de geografia general oceans, mars,​. Lexposició Geografia Humana és una mostra de fotografies del fotògraf portuguès Joel Santos, considerat el 2016 el millor fotògraf de. Geografia humana. Història Prehistòria Religió. Ciències de leducació, Generalitats de les ciències de leducació. Llenguatge i llengües. Generalitats del.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →