Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Fragment cristal·litzable

El fragment cristal litzable és la regió de la cua dun anticòs que interactua amb els receptors de la superfície cel lular anomenats receptors Fc i algunes proteïnes del sistema del complement. Aquesta propietat permet als anticossos activar el s ...

                                               

Immunoglobulina A

La immunoglobulina A és la classe predominant danticòs en les secrecions seromucoses de lorganisme tals com saliva, llàgrimes, calostre i secrecions respiratòries, gastrointestinals i genitourinàries. En sang, es troba com una molècula monomètric ...

                                               

Immunoglobulina D

La immunoglobulina D o IgD és un dels cinc isotips dimmunoglobulina presents en lorganisme humà que està present en quantitats petites, 0-1% de les immunoglobulines, i té un pes de 185000 Daltons. No és secretada pels plasmòcits. Es coneix per se ...

                                               

Immunoglobulina E

La immunoglobulina E és un tipus danticòs exclusiu dels mamífers, és efectiu contra diversos agents patògens, però especialment paràsits, pel que els seus nivells acostumen a estar bastant elevats tant en pacients al lèrgics com en persones que s ...

                                               

Immunoglobulina M

La immunoglobulina M o IgM és un dels cinc isotips dimmunoglobulina presents en lorganisme, constitueix un 6% de la població present en sang. Es denomina també macroglobulina donada la seva mida: és la immunoglobulina més gran tot i que la seva m ...

                                               

Citocina

Les citocines són un tipus de molècules senyalitzadores que, com les hormones i els neurotransmissors, són utilitzades àmpliament en la comunicació cel lular. Són proteïnes, pèptids o glicoproteïnes. El terme citocina agrupa una gran i diversa fa ...

                                               

CCL17

La quimioquina lligand 17 és una petita citocina pertanyent la família CC de CCL17 sexpressa constitutivament en el tim, però només de manera transitòria en cèl lules PBMC estimulats amb fitohemaglutina. Aquesta quimioquina suneix específicament ...

                                               

CCL22

La quimiocina lligand 22 és una petita citocina pertanyent la família CC de quimiocines, també és coneguda amb altres diversos noms, que inclouen llos de quimiocina macròfag-deriva i proteïna quimiotàctica de cèl lules T estimulades. Es tracta du ...

                                               

Interleucina

Les interleucines són un grup de citocines que en un principi sobservà que eren expressades pels glòbuls blancs de la sang amb una funció de comunicació. El nom és en certa manera, una relíquia donat que des que van ser descobertes sha vist que l ...

                                               

Interleucina 12

Interleucina 12, en anglès: Interleukin 12 és una interleucina que de manera natural produeixen les cèl lules dendrítiques, els macròfags, neutrofils, i les cèl lules limfoblastoides-B humanes i les en resposta a lestimulació antigènica.

                                               

Interleucina-1

La interleucina-1 és una citocina inflamatòria, pertanyent a una família d11 citocines, concretament de lligands i receptors, codificada en el cromosoma 2 i produïda per múltiples estirps cel lulars, principalment per macròfags activats i mastòci ...

                                               

Interleucina-4

La interleucina-4 és una glicoproteïna del grup de les citocines amb un pes molecular de 20kDa. La produeixen les cèl lules T de tipus 2, basòfils, mastòcits i eosinòfils activats. Actua com a antiinflamatori en bloquejar la síntesi dIL-1, TNF-al ...

                                               

Interleucina-6

La interleucina-6 és una glicoproteïna que actua com a citocina proinflamatòria i com a mioquina antiinflamatòria, paper que està mediat pels seus efectes inhibidors sobre la TNF-alfa i la IL-1, i lactivació del IL-1ra i la IL-10. En els éssers h ...

                                               

Mioquina

Una mioquina és una molècula de naturalesa proteica que és alliberada pel teixit muscular esquelètic per tal de portar a terme diferents funcions metabòliques localitzades. Per aquesta mateixa raó, actualment, es considera que el múscul és un tip ...

                                               

PBEF1

El factor estimulant de la colònia de prelimfòcits B o PBEF1 és una citocina duns 52 kDa que sexpressa abundantment en el teixit adipós visceral així com en limfòcits, tant en ratolins com en humans. Com a citocina produïda pel teixit adipós i se ...

                                               

Proteïna inflamatòria dels macròfags

Les proteïnes inflamatòries dels macròfags pertanyen la família de les citocines quimiotàtiques conegudes com a quimiocines. En els éssers humans, hi ha dues formes principals, MIP-1α i MIP-1β que es diuen oficialment CCL3 i CCL4, respectivament. ...

                                               

Quimiocina

Les quimiocines són proteïnes de mida petita pertanyents a una família de les citocines. Sanomenen daquesta manera a causa de la capacitat que tenen per induir la quimiotaxi als voltants de les cèl lules sensibles, són citocines quimiotàctics. Le ...

                                               

Receptor de la interleucina-1

Un receptor de la interleucina-1 és un receptor de citocines que uneix la interleucina 1. Existeixen dues formes del receptor. El receptor tipus I és el principal responsable de transmetre els efectes inflamatoris de la IL-1, mentre que els recep ...

                                               

CD14

El CD14 és una proteïna glicosilfosfatifilinositolada associada a membrana, expressada la superfície de les cèl lules, especialment els macròfags. El CD14 pren el seu nom de labreviatura de cluster of differentiation CD, grup de proteïnes marcado ...

                                               

CD15

CD15 és una molècula dadhesió a carbohidrat que media en la fagocitosi i la quimiotaxi, que es troba expressat en els neutròfils, expressats en pacients amb la malaltia de Hodgkin, algunes leucèmies cròniques limfoblàstiques de cèl lules B i la m ...

                                               

CD2

El CD2 és una proteïna trobada la superfície de les cèl lules T i les citocides naturals amb finalitat dadherir cel lularment. Interacciona amb altres molècules dadhesió com lLFA-3 en humans, o el CD48 en rosegadors, que sexpressen en les superfí ...

                                               

CD278

Un Co-estimulador de cèl lules T induïbles és una proteïna punt de control immunitari que en humans està codificada per l ICOS gen. El CD278 o ICOS de langlès I nducible T-cell COS timulator és una molècula coestimuladora de la superfamília coest ...

                                               

CD3

En immunologia la molècula CD3 és un complex proteic dels mamífers compost de quatre cadenes diferents que sassocien amb unes altres molècules conegudes com a receptor dels limfòcits T i la cadena ζ per generar un senyal dactivació dels limfòcits ...

                                               

Globina

La globina és una proteïna que forma part de lhemoglobina sent la globina la part proteica. Existeixen diversos tipus de cadenes de globina, que sanomenen mitjançant lletres gregues. La globina és la part proteica de lhemoglobina apoproteïna. Lhe ...

                                               

Mioglobina

La mioglobina és una proteïna codificada en lhumà pel gen MB. Presenta una estructura globular duna sola cadena peptídica de 153 aminoàcids i amb un hemo que actua de grup prostètic situat el centre, al voltant del qual es doblega lapoproteïna. T ...

                                               

Globulina

Globulina és una esferoproteïna o proteïna globular, component del plasma sanguini.Hi ha tres grups principals: globulines alfa 1 i 2, globulines beta i globulines èpsilon Algunes de les següents globulines es classifiquen com a "reactiu de fase ...

                                               

Gammaglobulina

La gammaglobulina és un tipus de globulina denominada així per aparèixer en últim lloc en separar les proteïnes del sèrum sanguini mitjançant una electroforesi. El principal tipus de gamma globulina és el dels anticossos o immunoglobulines, encar ...

                                               

Annexina

L Annexina és el nom comú que reben un grup de proteïnes cel lulars, que es troben en tots els regnes excepte als bacteris. Als humans, lannexina es troba dins de les cèl lules. Tot i això algunes annexines han estat trobades també fora della, pe ...

                                               

Dinamina

La dinamina és una GTPasa responsable de lendocitosi depenent de clatrina i caveolina en les cèl lules eucariotes. Les dinamines estan involucrades principalment en lescissió de les vesícules recent formades de la membrana dun compartiment cel lu ...

                                               

FOXP2

El FOXP2 és un gen present en alguns mamífers com humans i ratolins. Aquest gen en els humans presenta algunes mutacions característiques, que el farien el "causant" de la producció de la parla. FOXP2 codifica per una proteïna del mateix nom, que ...

                                               

Leucòcit

Els leucòcits o glòbuls blancs són un conjunt de cèl lules sanguínies que sencarreguen de la resposta immunitària, encarregades de defensar lorganisme contra substàncies estranyes o agents infecciosos. Soriginen la medul la òssia i al teixit limf ...

                                               

Basòfil

El basòfil és un leucòcit granular amb nucli en forma de S o de V bilobulat en secció. Els basòfils representen menys dun 1.5% dels leucòcits en sang, amb una concentració dentre 0 a 200 per mm³ fent que siguin els leucòcits menys comuns de tots. ...

                                               

Eosinòfil

L eosinòfil és un leucòcit granular de nucli bilobulat amb grànuls eosinòfils al citoplasma. Els eosinòfils, vistos al microscopi òptic, es tenyeixen de color vermell-taronja amb colorants àcids com leosina. A més, la zona central hi ha unes incl ...

                                               

Esclat oxidatiu

Un esclat oxidatiu és lalliberament ràpid despècies reactives de loxigen de diferents tipus de cèl lules. Habitualment, es refereix a lalliberament daquests compostos químics de cèl lules immunitàries, com ara neutròfils i macròfags, quan entren ...

                                               

Granulòcit

Un granulòcit és un tipus de cèl lula de la sang, i més concretament un tipus de leucòcit, amb enzims i que es caracteritza per contenir grànuls en el citoplasma i un nucli cel lular irregular o segmentat, per això també rep el nom de polimorfonu ...

                                               

Expressió gènica

En genètica molecular lexpressió genètica es refereix al procés pel qual a partir dun gen se sintetitza el producte gènic corresponent, normalment una proteïna. En tots els organismes el contingut de lADN de totes les seves cèl lules excepte en e ...

                                               

Amplificador genètic

Un amplificador genètic és una curta regió dADN eucariota que pot unir-se a factors de transcripció per augmentar la velocitat de transcripció gènica, fins a 200 vegades. Sha demostrat, des del seu descobriment en la dècada de 1980, que no és nec ...

                                               

Atenuació (genètica)

En genètica, atenuació és un mecanisme de regulació gènica present en alguns operons bacterians que resulta en la terminació prematura de la transcripció i es basa en el fet que, en bacteris, la transcripció i la traducció es desenvolupen simultà ...

                                               

Caixa de Pribnow

La caixa de Pribnow, en anglès: Pribnow box o Pribnow-Schaller box és la seqüència TATAAT de sis nucleòtids que és essencial com a lloc promotor biològic de lADN per la Transcripció genètica en els bacteris. També sanomena seqüència 10 perquè est ...

                                               

Empalmament

L empalmament és el procés postranscripcional de lARNm mitjançant el qual les seqüències intròniques són eliminades i els exons que separaven són units entre ells per formar lARNm final que serà traduït a proteïna. És un sistema de tallar i engan ...

                                               

Empalmament alternatiu

L empalmament alternatiu és un procés mitjançant el qual els exons de lARN que es produeixen per la Transcripció genètica es tornen a connectar de moltes maneres durant lempalmament de lARN. Els diferents ARNm resultants poden traduir-se en difer ...

                                               

Illa CpG

Les illes CpG són regions dADN que es troben aproximadament en un 40% dels promotors dels gens dels mamífers. Són regions en les que existeix una gran concentració de parells de citosines i guanines enllaçats per fosfats. La "p" de CpG representa ...

                                               

Operó trp

Loperó trp és un operó - un grup de gens que són utilitzats, o transcripts, conjuntament - que codifica els components per la producció de triptòfan. Loperó trp és present en molts bacteris, però va ser descrit per primera vegada en Escherichia c ...

                                               

Polisoma

Un polisoma o poliribosoma és un conjunt de ribosomes associats a una molècula de ARN per realitzar la traducció simultània duna mateixa proteïna. Els ARN missatgers de cèl lules procariotes i eucariotes poden ser traduïts simultàniament per molt ...

                                               

Promotor

En el camp de la biologia molecular, els promotors són seqüències de DNA que dirigeixen la transcripció dun gen adjacent a aquest. Els promotors procariotes corresponen a seqüències reconegudes per la RNA polimerasa la qual suneix a una regió ent ...

                                               

Amarogentina

Larrel de genciana té una llarga història dús com herba amarga en el tractament de desordres digestius i com a ingredient en moltes medicines propietàries. Els principis amargs de larrel de genciana són els glucòsids secoiridoides, amarogentina i ...

                                               

Denatoni

El denatoni, disponible usualment com benzoat de denatoni i com sacàrid de denatoni, és el compost químic més amarg conegut, amb uns llindars damargor respectius, de 0.05 ppm per al benzoat i de 0.01 ppm per al sacàrid Va ser descobert lany de 19 ...

                                               

Deshidroemetina

La deshidroemetina es va usar com amebicida sistèmic dacció directa. Igual que la emetina, alguna vegada va utilitzar àmpliament per combatre la amebiasi intestinal invasora i greu i la amebiasi extraintestinal, però encara que se la considera co ...

                                               

Xarop dipecacuana

El seu ús emètic era conegut pels indígenes, fins i tot abans de la seva comercialització inicial per Adrien Helvetius, segons el descrit per Guilherme Pis en el seu Història naturalis Brasiliae, a partir de 1648. Sutilitza en algunes situacions ...

                                               

Nucleòsid

Un nucleòsid és una molècula que es forma a partir de la unió covalent d’una base nitrogenada i d’un sucre mitjançant un enllaç de tipus N-glicosídic. Les bases nitrogenades poden ser de dos tipus: Pirimidíniques: deriven d’una molècula de pirimi ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →