Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 554                                               

Eugenèsia

Eugenèsia és una filosofia social basada en els coneixements de la genètica que té com a objecte lestudi teòric i pràctic dels mitjans per a aprofundir, fer créixer i perfeccionar físicament els individus humans. La paraula prové del grec i signi ...

                                               

Eutanàsia

L eutanàsia és la mort indolora i provocada a persones que decideixen per una raó personal que no volen continuar vivint. Sovint es tracta de persones que sofreixen duna malaltia dolorosa i terminal per la qual no hi ha cap remei. El mot prové de ...

                                               

In dubio abstine

In dubio abstine és una locució llatina que significa "en cas de dubte val més no fer res i abstenir-se de prendre una decisió". És parent i contrària la locució in dubio libertas "en cas de dubte pots fer el que vulguis i tens la llibertat". En ...

                                               

Informe Belmont

L Informe Belmont és una declaració afavorida pel departament de Salut, Educació i Benestar dels Estats Units, titulat "Principis ètics i pautes per la protecció dels éssers humans en la investigació", i és un important document històric en el ca ...

                                               

Thomas Percival

Thomas Percival va néixer el 29 de setembre de 1740 Warrington a Lancashire. Donat que va quedar orfe a ledat de tres anys, es va fer càrrec de la seva educació una germana gran. Després de lestada a lescola Thomas Percival va anar a Edimburg amb ...

                                               

Belding Hibbard Scribner

Bernard Hibbard Scribner va ser un metge nord-americà, pioner en la diàlisi renal. Scribner es va llicenciar en medicina per la Universitat de Stanford el 1945. Després de completar estudis de postgrau en la Clínica Mayo a Rochester, Minnesota, e ...

                                               

Suïcidi assistit

El suïcidi assistit - depenent de la legislació del país pot ser assimilable a lauxili al suïcidi -, en relació amb el final de la vida, consisteix en lajuda o assistència a una altra persona que desitja acabar amb la seva vida. En la majoria del ...

                                               

Tortura mèdica

La tortura mèdica fa referència la intervenció i participació activa dels professionals mèdics en actes de tortura, ja sigui per conèixer el que les víctimes puguin arribar a suportar, per aplicar els tractaments que intensifiquin la tortura, o c ...

                                               

Voluntats anticipades

Les voluntats anticipades o testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major dedat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte. Aquest document perm ...

                                               

Marià Bassols de Climent

Marià Bassols de Climent fou un llatinista català, deixeble de Joaquim Balcells i Pinto. Des del 1932 fou Catedràtic de Filologia Clàssica en la Universitat de Barcelona, i es va dedicar sobretot a lestudi de la gramàtica i la fonètica del llatí, ...

                                               

Maria Teresa Ferrer i Mallol

Maria Teresa Ferrer i Mallol fou una historiadora medievalista catalana. Va ser directora de la Institució Milà i Fontanals del CSIC entre els anys 1985 i 1994 i vicepresidenta i presidenta de la Secció Històrico-Arqueològica de lInstitut dEstudi ...

                                               

Jaume Josa i Llorca

Jaume Josa i Llorca fou un biòleg i historiador de la ciència català i un dels màxims especialistes en lobra de Charles Darwin a Espanya.

                                               

Emilio Sáez Sánchez

Emilio Sáez Sánchez, 7 de maig de 1988) va ser un historiador i medievalista. Fou el director de la Institució Milà i Fontanals entre 1974 i 1979, i el vicepresident del CSIC entre 1978 i 1980.

                                               

Joan Vernet i Ginés

De la seva educació secundària, ell mateix reconeixeria linflux que van tenir les lliçons de la professora Maria Comas i el Dr. Febrer, a qui deu els primers coneixements dastronomia matemàtica. En 1943, i treballant la Biblioteca de lAteneu de B ...

                                               

Josep Vives i Gatell

Josep Vives i Gatell fou un erudit sacerdot. Cursà els estudis de llatí al Col legi dels Escolapis de Barcelona i de filosofia 1905-08 al Seminari de Barcelona, on també va seguir cursos de teologia 1908-13, en finalitzar els quals sordenà sacerd ...

                                               

María Gembero Ustárroz

María Gembero Ustárroz és una historiadora i musicòloga navarresa. Natural de Pamplona, i especialista en la música de Navarra, va rebre formació i es va llicenciar en Història la Universitat de Navarra el 1981 i aquell mateix any va obtenir, tam ...

                                               

Luís Antonio González Marín

Luís Antonio González Marín és un organista, clavicembalista i musicòleg espanyol. González Marín va començar els seus estudis musicals al Conservatori Superior de Música de Saragossa. Posteriorment, es va traslladar la Universitat de Bolonya, on ...

                                               

Araceli González Vázquez

la seva tasca com a científica, se li suma la seva dedicació a lescriptura, des de la qual ha transitat tant en el camp de la poesia com en el de la prosa i el teatre. La seva obra narrativa figura en les antologies Espejo de papel 1998 i Palabra ...

                                               

José Vicente González Valle

Nascut en el si duna família nombrosa de vuit germans, va rebre la primera formació en el Seminari Metropolità de Toledo, on també cursà els seus estudis dHumanitats, Filosofia i Teologia 1946-1958. Va realitzar estudis de piano i harmonia amb el ...

                                               

Manuel Mandianes Castro

Acabada la seva formació de Burgos, va marxar durant quatre anys com a missioner a Colòmbia, on va participar en activitats considerades subversives i, acusat de participar en la guerrilla, va haver dexpatriar-se. Traslladat a França, va estudiar ...

                                               

Josep Pavia i Simó

Josep Pavia i Simó fou un destacat musicòleg i canonge de la Catedral de Barcelona. Pavia va destacar com a coneixedor de la pràctica musical catedralícia hispànica i ha estat considerat una autoritat de referència en matèries com el cant pla, la ...

                                               

Roser Salicrú i Lluch

Roser Salicrú i Lluch és doctora en geografia i història medieval per la Universitat de Barcelona. És Investigadora Científica al Departament de Ciències Històriques-Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior dInvest ...

                                               

Assumpció Vila Mitjà

Assumpció Vila Mitjà, 7 de desembre 1948) és arqueòloga, professora de recerca del Consell Superior dInvestigacions Científiques la Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats. La seva recerca senfoca en els fonaments teòrics i bases met ...

                                               

Certificado de estudos de lingua galega

El Certificado de estudos de lingua galega és aquell que acredita el coneixement de gallec. Constitueix la prova de certificació adaptada al Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els exàmens CELGA estan organitzats per la "Secretarí ...

                                               

Certificat de nivell de suficiència de català

El Certificat de nivell suficiència de català, també conegut com a nivell C, és un examen que acredita un coneixement del català equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, és a dir, un domini de lidioma que pe ...

                                               

Certificats oficials de català

El sistema de certificats oficials de llengua catalana és un sistema que consta de diverses proves que, superades, acrediten un determinat nivell de català. Els certificats sexpedeixen a Catalunya, el País Valencià i a les Illes Balears i, tot i ...

                                               

Diplôme détudes en langue française

El Diplôme détudes en langue française, o DELF és un certificat de competència lingüística en francès per als parlants no nadius del francès, administrat pel Centre international détudes pédagogiques en nom del Ministeri dEducació. Es compon de q ...

                                               

Euskararen Gaitasun Agiria

El títol conegut com a EGA és aquell que acredita el coneixement del basc. Des del 1982, lexpedeixen el Govern Basc a Euskadi, el Govern de Navarra a Navarra i la Reial Acadèmia de la Llengua Basca al País Basc Nord. Per aconseguir-lo cal superar ...

                                               

Grau Mitjà de Coneixements de Valencià

El Grau Mitjà de Coneixements de Valencià és un certificat de llengua catalana al nivell C1 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Latorga la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, lEscola Oficial dIdiomes i la Co ...

                                               

Grau Superior de Coneixements de Valencià

El Grau Superior de Coneixements de Valencià és un certificat de llengua catalana al nivell C2 segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Latorga la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, lEscola Oficial dIdiomes i le ...

                                               

Prova daptitud per a llengües estrangeres MLAT-ES

La prova daptitud per a llengües estrangeres és una adaptació en llengua espanyola de la prova en llengua anglesa, desenvolupada pels doctors John Carroll i Stanley Sapon. La prova es va dissenyar per mesurar laptitud per a les llengües estranger ...

                                               

Acte de parla

Un acte de parla, en pragmàtica, és una locució emprada com a unitat funcional de comunicació en llengua oral, és a dir, quan el parlant intervé en el seu entorn mitjançant lús de paraules: per informar, incitar, preguntar, convèncer, etc.

                                               

Adquisició del llenguatge

L adquisició del llenguatge és el procés mitjançant el qual els humans adquireixen la capacitat de percebre i comprendre la llengua, així com produir i utilitzar paraules i frases per a comunicar-se. Ladquisició de la llengua és un dels trets hum ...

                                               

Lingüística aplicada

La lingüística aplicada és lenfocament de la lingüística orientat a lús de les teories lingüístiques per la resolució daspectes lingüístics concrets, com ara en laprenentatge de llengües estrangeres, la traducció automàtica, etcètera. Es tracta d ...

                                               

Lingüística cognitiva

La lingüística cognitiva és un moviment que neix cap a finals dels anys vuitanta, amb la publicació de dues obres cabdals del moviment: es tracta de lobra de George Lakoff Women, fire, and dangerous things i del primer volum de Foundations of cog ...

                                               

Lingüística comparativa

La lingüística comparativa és la part de la lingüística que estudia les relacions entre les llengües i levolució interna de cadascuna dacord amb una tècnica de comparació de les etapes de levolució duna mateixa àrea lingüística i de comparació en ...

                                               

Lingüística descriptiva

La lingüística descriptiva és una branca de la lingüística general que pretén descriure el funcionament dun idioma, sense emetre judicis de correcció, com sí que fa la lingüística prescriptiva. Es pot aplicar a tots els nivells duna llengua, la s ...

                                               

Lingüística diacrònica

La lingüística diacrònica o històrica estudia com evolucionen les llengües amb el pas del temps, així com les relacions entre diferents idiomes. El seu nom ve de la distinció feta per Ferdinand de Saussure entre diacronia i sincronia. Camps dinte ...

                                               

Lingüística forense

La lingüística forense és un camp de la lingüística aplicada que busca la resolució de certs problemes judicials, mitjançant lanàlisi del llenguatge. Susa per exemple per decidir si dos escrits corresponen la mateixa persona, per estudiar casos d ...

                                               

Lingüística generativa

La lingüística generativa agrupa un conjunt de teories desenvolupades a partir dels anys 1950 pel lingüista americà Noam Chomsky. Soposa alhora al conductisme i a lestructuralisme. La teoria generativa es distingeix de les altres tradicions perqu ...

                                               

Glotocronologia

La glotocronologia és la tècnica que permet datar lexistència duna llengua i ajudar el comparatisme per reconstruir la seva filiació. Es basa en la comparació de vocabulari bàsic, ja que el seu creador, Morris Swadesh, considerava que un 14% dels ...

                                               

Interlingüística

La interlingüística és una branca de la lingüística comparativa que estudia com és possible la comunicació entre persones que no parlen la mateixa llengua, gràcies sovint a una llengua construïda com a auxiliar o a les comparacions entre lidioma ...

                                               

Antropologia lingüística

L antropologia lingüística és una disciplina de lantropologia cultural que se centra en lestudi de les llengües. Va néixer com una tendència fonamentalment de tradició nord-americana perquè la situació del naixement de la lingüística moderna als ...

                                               

Morfologia computacional

La morfologia computacional és una àrea destudi de la lingüística computacional que tracta del processament automàtic de les formes de les paraules, bàsicament en la seva representació grafèmica, és a dir, en la seva forma escrita. La finalitat d ...

                                               

Neurolingüística

La neurolingüística és una disciplina que estudia les relacions entre cervell i llenguatge, nascuda al segle xix. Analitza com la ment és capaç dentendre els missatges aliens, com interacciona el so o lescrit amb els sentits per transformar-se en ...

                                               

Pragmàtica

La pragmàtica és la part de la lingüística que estudia la llengua en relació amb el seu ús i les persones que en són usuàries, i se centra especialment en les característiques dels actes de parla, la dixi i les inferències. La pragmàtica es relac ...

                                               

Psicologia de la llengua

La psicologia de la llengua o psicolingüística és la disciplina que estudia la representació mental dels conceptes lingüístics i els mecanismes de la cognició necessaris per a usar la llengua. Analitza com la ment és capaç dentendre missatges i d ...

                                               

Lingüística sincrònica

La lingüística sincrònica socupa destudiar i descriure els fenòmens relatius a un idioma en un moment determinat de la seva evolució, a diferència de la lingüística diacrònica, que estudia els canvis que ha patit la llengua al llarg del temps. La ...

                                               

Tipologia lingüística

La tipologia lingüística classifica les llengües per trets gramaticals comuns i no per famílies o semblances genètiques. És un dels grans camps destudi de la lingüística general, que intenta establir una sèrie de característiques universals a tot ...

                                               

Aliança Francesa

L Aliança Francesa, en francès Alliance Française, és una organització cultural i educativa francesa sense ànims de lucre que promou lensenyament del francès així com la cultura francesa fora de les fronteres del país.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →