Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 468                                               

Nom trivial

En química, un nom trivial és un nom comú o nom vernacular ; és un nom no sistemàtic o un nom no científic. Això és, que el nom no està reconegut dacord amb les regles de cap sistema formal de nomenclatura. Un limitat nombre de noms trivials quím ...

                                               

Nomenclatura IUPAC

La Unió Internacional de Química Pura i Aplicada ha publicat quatre conjunts de normes per a estandarditzar la nomenclatura química. Hi ha dues àrees principals: Nomenclatura química dels compostos inorgànics Llibre Vermell Nomenclatura química d ...

                                               

Nomenclatura orgànica

La nomenclatura dels compostos orgànics és complexa i menys sistemàtica que la inorgànica atesa la major complexitat dels compostos i lexistència de molts noms tradicionals no sistemàtics. En els casos més generals, la nomenclatura sistemàtica ut ...

                                               

Nomenclatura química dels compostos inorgànics

La nomenclatura química és la manera en que anomenem als compostos químics, en aquest cas, inorgànics. Aquest sistema de nomenclatura agrupa i anomena a aquests compostos, que són diferents dels orgànics. Actualment saccepten tres sistemes o subs ...

                                               

Número CAS

El número CAS o número de registre CAS és una identificació numèrica única per a compostos químics, polímers, seqüències biològiques, preparats i aliatges. El Chemical Abstracts Service, que pertany a lAmerican Chemical Society, assigna aquests i ...

                                               

Número de la Comunitat Europea

Un número de la Comunitat Europea és un identificador únic de set dígits que sassigna a les substàncies per a fins de regulació en la Unió Europea per la Comissió Europea. Lanomenat Inventari CE comprèn tres inventaris individuals: EINECS, ELINCS ...

                                               

Número EINECS

El número EINECS, conegut per les inicials de European Inventory of Existing Chemical Substances, és un nombre de registre donat a cada substància química comercialment disponible la Unió Europea entre l1 de gener de 1971 i el 18 de setembre de 1 ...

                                               

Número ONU

Els números ONU són números de quatre dígits que identifiquen les substàncies i articles perillosos en el marc del transport internacional. Algunes substàncies perilloses tenen els seus propis números de lONU, mentre que de vegades alguns grups d ...

                                               

Regles de Cahn-Ingold-Prelog

Les regles de Cahn-Ingold-Prelog, sistema CIP o convencions CIP són un conjunt de normes utilitzades en química orgànica per anomenar els estereoisòmers duna molècula. Una molècula pot contenir estereocentres o dobles enllaços, cadascun dels qual ...

                                               

Unitat de fórmula

Una unitat de fórmula en química és una fórmula empírica duna xarxa sòlida iònica o covalent utilitzada com una entitat independent per als càlculs estequiomètrics. És la relació de nombre enter més baix dions representats en un compost iònic. El ...

                                               

Cromatografia

La cromatografia, del grec χρῶμα chroma i γράφειν graphein, és una tècnica de separació dels components duna mescla. Consisteix en dissoldre la mescla en un fluid, anomenat fase mòbil, i fer-la circular a través duna estructura de gran àrea super ...

                                               

Cromatografia de capa fina

La cromatografia de capa fina, més comunament coneguda com a TLC, és una tècnica cromatogràfica utilitzada, entre altres usos, per separar els components purs que formen part duna mescla. Aquesta separació es basa en la diferent interacció que ex ...

                                               

Cromatografia de gasos

La cromatografia de gasos és una cromatografia en columna on la fase mòbil és un gas portador. Alguns dels camps daplicació més comuns de la cromatografia de gasos són lanàlisi de substàncies volàtils en perfumeria, anàlisi de petrolis i derivats ...

                                               

Cromatografia líquida

La Cromatografia líquida, també coneguda com a Cromatografia de líquids, és una tècnica de separació i no és una tècnica danàlisi quantitativa o qualitativa. Permet separar físicament els diferents components duna solució per labsorció selectiva ...

                                               

Detector demissió atòmica

Un detector demissió atòmica sutilitza en cromatografia de gasos. És un dels tipus de detectors més recents, i com el seu nom indica es basa en lemissió atòmica. El primer AED per la cromatografia de gasos va ser introduït el 1989 per Hewlett-Pac ...

                                               

Detector dionització de flama

Un detector dionització de flama és un detector utilitzat en cromatografia de gasos. És un dels detectors més utilitzats i versàtils. Bàsicament és un cremador dhidrogen/oxigen, on es barreja lefluent de la columna amb hidrogen. Immediatament, aq ...

                                               

Detector de captura delectrons

El detector de captura delectrons és un tipus de detector utilitzat en cromatografia de gasos. Va ser inventat per James Lovelock. El seu funcionament bàsic es basa en lemissió duna partícula ß per part dàtoms com el 63 Ni o triti adsorbit sobre ...

                                               

Detector de conductivitat tèrmica

El detector de conductivitat tèrmica o cataròmetre sutilitza en cromatografia de gasos i és un dels primers utilitzats. Té una àmplia aplicació i el seu ús es basa en la diferència de conductivitat tèrmica del gas portador quan circula també anàl ...

                                               

Detector termoiònic

El detector termoiònic és un detector usat en cromatografia de gasos. És selectiu per a compostos orgànics fosforats i nitrogenats, encara que la seva resposta no és igual per a tots dos elements, sent per al fòsfor 10 vegades més gran que per al ...

                                               

Immunocromatografia

La immunocromatografia és una de les tècniques dimmunodiagnòstic més modernes i les seves principals avantatges són la simplicitat i la rapidesa de la prova. Cada vegada són més les aplicacions daquesta tècnica, tant en làmbit dels testos, ja que ...

                                               

Cromatografia líquida dalta resolució

La Cromatografia líquida dalta resolució o HPLC és un tipus de cromatografia en columna utilitzada sovint en bioquímica i química analítica. També se lanomena de vegades Cromatografia líquida dalta pressió o High pressure liquid chromatography, t ...

                                               

Espectroscòpia

L espectroscòpia és una tècnica analítica experimental, molt usada en química i en física. Es basa a detectar labsorció o emissió de radiació electromagnètica de certes energies, i relacionar aquestes energies amb els nivells denergia implicats e ...

                                               

Absorbància

En espectroscòpia, l absorbància és definida com: A λ = − log 10 ⁡ I 0 {\displaystyle A_{\lambda }=-\log _{10}\left{\frac {I}{I_{0}}}\right}, on I {\displaystyle I\,} és la intensitat de llum amb una longitud dona específica λ {\displaystyle \lam ...

                                               

Espectroscòpia dabsorció

L’ espectroscòpia dabsorció fa referència a les tècniques despectroscòpia que mesuren labsorció de radiació electromagnètica, com a funció de freqüència o longitud d’ona, deguda la interacció amb una mostra. La mostra absorbeix energia, és a dir, ...

                                               

Acoblament de Russell-Saunders

L acoblament de Russell-Saunders, o acoblament LS, és un model que permet explicar lexistència dels termes multiplets dels espectres atòmics dels àtoms amb més dun electró. Fou proposat per lastrònom nord-americà Henry Norris Russell de la Univer ...

                                               

Assaig a la flama

Un assaig la flama és un procediment usat en química analítica per a detectar la presència de certs ions metàl lics, basat en lespectre demissió característic de cada element. El color de la flama en general també depèn de la temperatura. Lassaig ...

                                               

Espectroscòpia atòmica

L espectroscòpia atòmica és lestudi de la radiació electromagnètica absorbida i emesa pels àtoms. Atès que els elements tenen espectres característics, específicament lespectre electromagnètic o espectre de masses, saplica per la determinació de ...

                                               

Bosc de Lyman-Alpha

En espectroscòpia astronòmica, el bosc de Lyman-alfa és una sèrie de línies dabsorció en lespectre de galàxies i quàsars distants i que es deuen a labsorció per part del medi intergalàctic duna part de la llum emesa pels mateixos objectes. Els fo ...

                                               

Miguel Catalán Sañudo

Nascut a Saragossa, va obtenir el seu títol de Química la Universitat de Saragossa i es va doctorar a Madrid en 1917 amb una tesi sobre lespectroquímica del magnesi. Va estar casat amb Jimena Menéndez-Pidal. Miguel Catalán va destacar en els seus ...

                                               

Comptador de centelleig

Un comptador de centelleig és un instrument de mesura de la radioactivitat fet dun material centellejador, que emet llum visible o ultraviolada quan sel sotmet a un impacte dalta energia per interacció duna radiació. Sutilitzen principalment de d ...

                                               

Janine Connes

Janine Connes és una astrònoma francesa la investigació de la qual va conduir a lestabliment del mètode de lespectroscòpia infraroja de transformada de Fourier, que va tenir una gran importància i va establir les bases del que es convertiria en u ...

                                               

Cremador

Un cremador és un dispositiu que genera una flama deguda a una combustió, la finalitat de la qual és escalfar alguna cosa. Les característiques del cremador dependran de si el combustible utilitzat és sòlid, líquid o gasos, tot i que hi ha cremad ...

                                               

Càmera tèrmica

Una càmera tèrmica és un dispositiu que forma una imatge de zones de calor que utilitza radiació infraroja, similar a una càmera comuna que forma una imatge que utilitza llum visible. En comptes de la gamma de 400–700 nanòmetres en els que operen ...

                                               

Desdoblament a camp nul

El desdoblament a camp nul, en magnetoquímica, és la diferència denergia que separa, sense camp magnètic aplicat i dins dun mateix nombre quàntic despin, els estats de diferent projecció sobre leix z, S_z.

                                               

Diagrama de Tanabe-Sugano

Els diagrames de Tanabe-Sugano sutilitzen en química de coordinació per predir les absorcions dels compostos de coordinació en les regions de la UV i el visible de lespectre electromagnètic. Els resultats de lanàlisi dun diagrama de Tanabe-Sugano ...

                                               

Efecte Auger

Resultat del procés de desexcitació dun altre electró daquell àtom, sense emissió de cap fotó. Aquest electró emès és anomenat electró Auger. El procés acostuma a produir-se després de lemissió dun electró dun dels nivells fonamentals de làtom. E ...

                                               

Espectre de lhidrogen

Es denomina espectre de lhidrogen a lespectre demissió electromagnètica pròpia de lhidrogen. Les longituds dona vénen determinades per la fórmula de Rydberg. Aquestes línies espectrals observades són degudes als electrons que es mouen entre nivel ...

                                               

Espectrometria dabsorció atòmica

L espectrometria dabsorció atòmica és una tècnica danàlisi química elemental quantitativa basada en la mesura de lenergia radiant absorbida per un element químic vaporitzat en una flama irradiada per llum estrictament monocromàtica de la longitud ...

                                               

Espectrometria de masses per plasma dacoblament inductiu

L espectrometria de masses per plasma dacoblament inductiu, és una tècnica danàlisi instrumental que permet la detecció i quantificació de la major part delements a concentracions que poden estar per sota de la part per bilió. Es basa en lús duna ...

                                               

Espectroscòpia electrònica Auger

L Espectroscòpia electrònica Auger és una tècnica analítica utilitzada en la ciència de superfícies i en la ciència de materials. Es basa en el procés emissió Auger mitjançant el bombardeig duna mostra amb raigs X o electrons energètics en el ran ...

                                               

Espectroscòpia despín de muó

L espectroscòpia despín de muó és una tècnica experimental que es basa en la implantació de muons despins polaritzats dins materials i en la mesura de la influència dels àtoms, molècules o xarxes cristal lines en el moviment daquests espins. El m ...

                                               

Espectròmetre de rajos X de partícules alfa

APXS és també una abreviatura per eina dextensió de lapatxe, una extensió per servidors de web de lapatxe. Un espectròmetre de rajos X de partícules alfa és un espectròmetre que analitza la composició delements químics duna mostra de les partícul ...

                                               

Espectroscòpia de fotoelectrons emesos per raigs X

espectroscòpia de fotoelectrons emesos per Raigs X és una Espectroscòpia semi-quantitativa i de baixa resolució espacial que habitualment sutilitza per estimar lestequiometria, estat químic i lestructura electrònica dels elements que hi ha en un ...

                                               

Espectroscòpia gamma

Lespectroscòpia gamma és un dels mètodes experimentals més fiables per determinar la distribució energètica dels fotons emesos per un element radioactiu. La majoria de fonts radioactives produeixen raigs gamma, els quals són denergies i intensita ...

                                               

Espectroscòpia infraroja

L’ espectroscòpia infraroja, o espectroscòpia IR, és la branca de lespectroscòpia que treballa en les longituds dona de la zona corresponent a linfraroig de lespectre electromagnètic. Sutilitza, sola o en combinació amb altres tècniques, per a id ...

                                               

Intensity fading MALDI-TOF mass spectrometry

El mètode Intensity fading MALDI-TOF mass spectrometry és un sistema daproximació experimental dinteractòmica per a trobar interaccions no covalents en una dissolució entre proteïnes o complexos proteïcs, que com el seu nom indica, es basa en les ...

                                               

Línia prohibida

En física i química, una línia prohibida o mecanisme prohibit és una línia espectral emesa per àtoms sotmesos a transicions denergia no permeses normalment per les regles de selecció de la mecànica quàntica. En química, prohibit vol dir absolutam ...

                                               

Mètode espectromètric

Els mètodes espectromètric són un mètode instrumentals emprats en Química analítica basats en la interacció de la radiació electromagnètica, o altres partícules, amb un anàlit per identificar o determinar la seva concentració. Alguns daquests mèt ...

                                               

Espectroscòpia de microones

L esprectroscòpia del microones o espectroscòpia de rotació es refereix al mesurament de les energies de les transicions entre els estats de rotació quantificats de molècules en la fase de gas. Els espectres de les molècules polars es pot mesurar ...

                                               

Microsonda

Una microsonda és un instrument que aplica a una mostra un feix de partícules amb càrrega estable i ben enfocat.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →