Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 460                                               

Rotació estel·lar

La rotació estel lar és el moviment angular duna estrella sobre el seu eix. La velocitat de rotació pot ser mesurada a partir de lespectre de lestrella, o cronometrant els moviments delements actius en la superfície. La rotació duna estrella prod ...

                                               

Segons (angle)

És un angle utilitzat en astronomia que equival a 15 Segons sexagesimals o 1/4 de Minut sexagesimal. Equival a langle que gira la Terra en 1 segon de temps. Viccionari

                                               

Sizígia (astronomia)

En astronomia, una sizígia és una configuració en línia recta de tres objectes celestes en un sistema gravitacional.

                                               

Solstici dhivern

El solstici dhivern correspon a linstant en què la posició del sol al cel es troba la major distància angular negativa de lequador celeste. Depenent de la correspondència amb el calendari, lesdeveniment del solstici dhivern té lloc, cada any, ent ...

                                               

Temps defemèrides

El temps defemèrides és una forma constant i uniforme de temps utilitzada en astronomia per a fer càlculs del moviment orbital dobjectes del sistema solar. Es basava en el moviment orbital de la Terra al voltant del Sol més que no pas en la rotac ...

                                               

Temps sideri

El temps sideri local o l hora sidèria local és langle horari que forma el punt Àries amb el meridià de lobservador. El temps sideri local és lascensió recta dun astre més langle horari de tal astre. Com a cas particular per a Greenwich sestablir ...

                                               

Temps solar aparent

El temps solar aparent, també anomenat temps solar veritable, és la mesura del temps cronològic basada en la velocitat de rotació aparent de la Terra respecte al Sol. Un rellotge de sol que estigui adequadament orientat serviria per a marcar el p ...

                                               

Temps solar mitjà

Es defineix el temps solar mitjà com el temps mesurat sobre la referència del dia solar mitjà. Aquest consisteix en el lapse existent entre el pas consecutiu del Sol mitjà pel meridià superior del lloc, sent una mitjana del dia solar verdader, i ...

                                               

The Astronomical Almanac

The Astronomical Almanac és un almanac publicat per lObservatori Naval dels Estats Units i el HM Nautical Almanac Office, i conté les efemèrides del sistema solar i catàlegs de determinats objectes estel lars i galàctics. L Explanatory Supplement ...

                                               

Trànsit (astronomia)

El trànsit és un fenomen astronòmic durant el qual un astre sembla que passi per davant dun altre, bloquejant totalment o parcialment la seva visió des del punt de vista dun observador situat en un punt particular privilegiat. El tipus de trànsit ...

                                               

Unitat astronòmica

La unitat astronòmica és una unitat de longitud del sistema astronòmic que correspon aproximadament la distància que separa la Terra del Sol. Tanmateix, aquesta distància varia segons lòrbita de la Terra al voltant del Sol, des del màxim afeli fi ...

                                               

Velocitat radial

La velocitat radial és la velocitat dun objecte respecte la visual de lobservador. La llum duna estrella o de qualsevol altre objecte lluminós amb una velocitat radial prou elevada es veurà afectada per lefecte Doppler, de forma que la longitud d ...

                                               

Constant física adimensional

Una constant física adimensional és un nombre que no té unitats físiques que el defineixin i, per tant, és un nombre pur. Els nombres adimensionals es defineixen com a productes o quocients de quantitats que sí que tenen unitats, de tal forma que ...

                                               

Albedo

Vegeu també: Albedo desambiguació L albedo és la quantitat, expressada en percentatge, de radiació que incideix sobre una superfície i és tornada. Les superfícies clares tenen valors dalbedo superiors a les fosques. Lalbedo mitjana de la Terra és ...

                                               

Coeficient dactivitat

En les dissolucions ideals el potencial químic μ és definit per lexpressió: μ i = μ i ∗ + R T ln ⁡ x i {\displaystyle \mu _{i}=\mu _{i}^{*}+RT\ln x_{i}} Amb aquesta expressió es poden calcular totes les propietats de les dissolucions ideals. En e ...

                                               

Coeficient de pressió

El coeficient de pressió és un nombre adimensional que descriu la pressió relativa a través dun camp de flux en dinàmica de fluids. El coeficient de pressió és usat en aerodinàmica i hidrodinàmica. Qualsevol punt immers en el flux dun fluid té el ...

                                               

Constant dacoblament gravitacional

La constant dacoblament gravitacional és una constant física fonamental i una constant dacoblament que caracteritza la intensitat de la gravitació entre partícules elementals típiques. Atès que és una quantitat sense dimensions, el seu valor numè ...

                                               

Massa atòmica relativa

La massa atòmica relativa, símbolitzada A r, és la raó de la massa dun àtom respecte de la dotzena part de la massa de lisòtop de carboni 12 C. No té unitats. Per a un àtom X la seva massa atòmica relativa A r X es calcula mitjançant el quocient ...

                                               

Nombre dAbbe

En física, i més concretament, en òptica, el nombre dAbbe dun material transparent és una quantitat adimensional que sorgeix en comparar líndex de refracció del material a diferents freqüències. Rep aquest nom en honor del físic alemany Ernst Abb ...

                                               

Nombre de Fourier

El nombre de Fourier o mòdul de Fourier, és un nombre adimensional, emprat en física i en enginyeria i, més concretament, en la transmissió de calor. Ve designat per la lletra grega τ, o per Fo. La seva expressió és: F o = α t L 2 {\displaystyle ...

                                               

Nombre de Fresnel

El nombre de Fresnel F, que duu el nom del físic Augustin-Jean Fresnel, és un nombre adimensional que sutilitza en òptica, en particular en lestudi de la difracció de les ones electromagnètiques. Per a una ona electromagnètica que travessa una ob ...

                                               

Nombre de Hatta

El nombre de Hatta és un paràmetre adimensional que compara la taxa de reacció en una pel lícula líquida amb la taxa de difusió a través de la pel lícula. Per a una reacció de segon ordre, la taxa de reacció màxima assumeix que la pel lícula líqu ...

                                               

Número de Courant-Friedrichs-Levy

El nombre de Courant és el quocient entre linterval de temps i el temps de residència en un volum finit. Saplica en la solució dequacions diferencials en derivades parcials. C = Δ t Δ x u = u Δ t Δ x {\displaystyle C={\frac {\Delta \,t}{\cfrac {\ ...

                                               

Nombre de Reynolds magnètic

El Nombre de Reynolds Magnètic és un nombre adimensional que sutilitza en magnetohidrodinàmica. Dóna una estimació dels efectes de ladvecció magnètica pel que fa la difusió magnètica. Típicament es defineix com: R e m = U L η {\displaystyle Re_{m ...

                                               

Nombre de Stefan

El nombre de Stefan es defineix com la relació entre la calor sensible i la calor latent. Ve donada per la fórmula S t e = c p Δ T L, {\displaystyle \mathrm {Ste} ={\frac {c_{p}\Delta T}{L}},} on c p és la calor específica, ∆ T és la diferència d ...

                                               

Escala de Beaufort

L escala de Beaufort és una mesura empírica de la intensitat del vent i es basa principalment en lestat de la mar, les onades i la força del vent. El nom complet és Escala de Beaufort de la força del vent, tot i que és una mesura de la velocitat ...

                                               

Escala de ciclons tropicals

Un cicló tropical és classificat dacord amb els seus vents màxims usant diverses escales. Aquestes escales són proveïdes per diversos agents, incloent-hi lOrganització Meteorològica Mundial, el Centre Nacional dHuracans, i lAgència de Meteorologia.

                                               

Escala de Danjon

L escala de Danjon és una escala denfosquiment causat per lopacitat de latmosfera terrestre afectada pels núvols i la pols en suspensió, emprada en lestudi dun eclipsi lunar. Va ser creada per André Danjon per la qualificació de la foscor total d ...

                                               

Escala Douglas

L Escala Douglas és una escala que classifica l estat de la mar en 10 categories o graus prenent com a referència la grandària de les onades. Va ser creada pel vicealmirall anglès Henry Percy Douglas el 1917, quan dirigia el Servei Meteorològic d ...

                                               

Electronegativitat

L electronegativitat és una mesura de la força datracció que exerceix un àtom sobre els electrons dun altre en un enllaç químic. Els diferents valors delectronegativitat es classifiquen segons diferents escales, entre elles lescala de Pauling i l ...

                                               

Escala Bark

L escala Bark és una escala psicoacústica proposada per Eberhard Zwicker el 1961. Sanomena així gràcies a Heinrich Barkhausen, qui va proposar la primera mesura subjectiva de sonoritat. Lescala va d1 a 24 i correspon a les primeres 24 bandes crít ...

                                               

Escala de Forel-Ule

L escala Forel-Ule és un mètode per determinar aproximadament el color de les masses daigua, que sutilitza en limnologia i oceanografia. Mitjançant una barreja química diferent una paleta de colors sobté en una sèrie de vials designats numèricame ...

                                               

Escala Leiden

L escala Leiden sutilitzava a principis del segle vint per calibrar indirectament baixes temperatures, proporcionant valors convencionals kelvin de la pressió de vapor de lheli. Aquesta escala sutilitzava en temperatures inferiors a -183 °C, el p ...

                                               

Escala Delisle

L escala Delisle és una forma de mesurar temperatura creada per lastrònom francès Joseph-Nicolas Delisle. Les seves unitats són els graus Delisle o De Lisle, es representen amb el símbol º D i cadascun val -2/3 dun grau Celsius o dun kelvin. El z ...

                                               

Escala Pràctica de Salinitat

Escala Pràctica de Salinitat expressa els valors amb el símbol PSU amb el qual els físics descriuen aquesta magnitud. Es va definir com Salinitat Pràctica. La salinitat és de S = 35.000 quan la conductància de la mostra és igual la duna solució d ...

                                               

Escala Ringelmann

L’ escala Ringlelmann és una escala per mesurar la densitat aparent del fum. Va ser desenvolupada per Maximilien Ringelmann de "La Station dEssais de Machines" a París el 1888. Té 5 nivells de densitat que provenen duna xarxa de línies negres sob ...

                                               

Escala Scoville

L escala Scoville és una mesura de la picantor dels pebrots. Aquests fruits del gènere Capsicum contenen capsaïcina, un alcaloide que estimula els receptors tèrmics de la pell, especialment a les membranes mucoses. El nombre dunitats Scoville ind ...

                                               

Escala Fujita millorada

L Escala Fujita millorada, o simplement Escala EF, és una escala de categorització de la força estimada dels tornados als Estats Units mitjançant el dany que provoquen. Va ser implementada en substitució de lescala Fujita introduïda per Ted Fujit ...

                                               

Escala Fujita-Pearson

L Escala Fujita-Pearson, també anomenada Escala de Fujita, és una escala per mesurar i classificar la intensitat dun tornado. Es basa en la destrucció ocasionada a les estructures construïdes per lhome i la vegetació. Va ser elaborada el 1971 per ...

                                               

Escala dhuracans de Saffir-Simpson

L escala Saffir-Simpson dintensitat dels huracans és una escala que mesura i classifica els huracans o ciclons tropicals dacord amb la intensitat dels vents sostinguts. Va ser creada lany 1969 per lenginyer civil Herbert Saffir i el llavors direc ...

                                               

Escala internacional daccidents nuclears

L escala internacional daccidents nuclears o INES fou creada el 1990 per lAgència Internacional de lEnergia Atòmica amb lobjectiu de crear un sistema davisos de seguretat en cas daccident nuclear. Està basada en lescala de Richter, que és utilitz ...

                                               

Escala logarítmica

Una escala logarítmica és una escala de mesura que utilitza el logaritme duna quantitat física en lloc de la mateixa quantitat. Un exemple senzill descala logarítmica mostra divisions igualment espaiades en leix vertical dun gràfic marcades amb 1 ...

                                               

Escala Medvedev-Sponheuer-Karnik

L escala Medvédev-Sponheuer-Karnik, també coneguda com a escala MSK o MSK-64, és una escala dintensitat macrosísmica usada per avaluar la força dels moviments de terra basant-se en els efectes destructius en les construccions humanes i en el canv ...

                                               

Escala de Mercalli

L escala de Mercalli és una escala de 12 punts desenvolupada per a avaluar la intensitat dels terratrèmols a partir dels danys causats en diferents estructures. Deu el seu nom al físic i geòleg italià Giuseppe Mercalli. Va ser modificada lany 193 ...

                                               

Escala de Richter

L escala sismològica de Richter, també coneguda com a escala de magnitud local és una escala logarítmica de base 10 arbitrària que assigna un nombre per quantificar lefecte dun terratrèmol. Es denomina així en honor del sismòleg americà Charles R ...

                                               

Escala sismològica de magnitud de moment

L escala sismològica de magnitud de moment és una escala logarítmica usada per mesurar i comparar sismes. Està basada en el mesurament de lenergia total que sallibera en un terratrèmol. Va ser introduïda el 1979 per Thomas C. Hanks i Hiroo Kanamo ...

                                               

Termometria

La termometria sencarrega del mesurament de la temperatura de cossos o sistemes. Amb aquesta finalitat, sutilitza el termòmetre, que és un instrument que es basa en el canvi dalguna propietat de la matèria causa de lefecte de la calor, així es té ...

                                               

Magnitud física

Una magnitud física és qualsevol propietat natural que pot ser quantificada a partir de la mesura o del càlcul matemàtic, els possibles valors sexpressen en forma dun nombre i, generalment, una unitat de mesura. El Vocabulari Internacional de Met ...

                                               

Acceleració angular

L acceleració angular és el canvi que experimenta la velocitat angular per unitat de temps. Es denota per la lletra grega alfa α. Així com la velocitat angular, lacceleració angular té caràcter vectorial. Sexpressa en radians per segon al quadrat ...

                                               

Acció (física)

En física l acció és un atribut de la dinàmica dun sistema físic. És un funcional que pren la trajectòria, també anomenada camí o història, del sistema com a argument, i té un nombre real com a resultat. Lacció té la dimensió d energia × temps, i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →