Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 451                                               

Mètode empíric

El mètode empíric-analític o mètode empíric és un model dinvestigació científica, que es basa en la lògica empírica i que juntament amb el mètode fenomenològic és el més utilitzat en el camp de les ciències socials i en les ciències descriptives. ...

                                               

Mètode hipoteticodeductiu

El mètode hipotètic-deductiu és el fonament del mètode científic. A partir de les idees de Francis Bacon es va considerar que la ciència partia de lobservació de fets i que daquesta observació repetida de fenòmens comparables, sextreien per induc ...

                                               

Mètode clínic

El mètode clínic és el mètode científic aplicat la pràctica clínica per excel lència. Té com a objectiu, des del seguiment d’una metodologia més flexible que estricta, el seguiment d’un individu amb algun desajust dorigen extern o intern, en la m ...

                                               

Observació

L’ observació és una de les fases, juntament amb lexperimentació, del mètode científic o verificació empírica. Ambdues són complementàries, encara que hi ha ciències basades en una daquestes dues únicament. Així, lastronomia és el paradigma de le ...

                                               

Placebo

Un placebo és qualsevol mena de medicament o altre tipus de tractament que sadministra com a teràpia, però que no té cap valor curatiu real, excepte per lefecte psicològic que pugui provocar, anomenat popularment "efecte placebo". Lefecte placebo ...

                                               

Protocol dinvestigació científica

El protocol dinvestigació científica dun estudi és el document que descriu de forma sistemàtica què sinvestigarà, per què i com. Per tant, presenta la qüestió la qual es vol contestar, perquè és important respondre-hi, i alhora com shi respondrà. ...

                                               

Prova anecdòtica

En el context científic i judicial es denomina prova anecdòtica a fets que, podent ser certs o no, són utilitzats per arribar a conclusions que no poden ser deduïdes dells. Aquesta fallida del procés deductiu es pot produir bé per la falta de con ...

                                               

Reproductibilitat

La reproductibilitat dun experiment preveu la possibilitat de repetir-lo per part dun equip diferent del primer que el va fer, en condicions similars, per mirar de comprovar si els resultats coincideixen. És un dels pilars del mètode científic, j ...

                                               

Verificació

La verificació és lacció de comprovar a partir dun criteri determinat que un procés, un experiment, un principi teòric, etc., és prou exacte i veraç. El terme verificació prové del llatí verificare, que vol dir "presentar com vertader". És la com ...

                                               

Regla dels 18 electrons

La regla dels 18 electrons és una regla aplicada bàsicament la química organometàl lica dels metalls de transició i que permet predir lestabilitat i la reactivitat dels complexos que formen. És una regla anàloga la regla de loctet usada amb els e ...

                                               

Regla de Bergmann

La regla de Bergmann és una regla establerta per Karl Christian Bergmann el 1847 que diu que els animals que sadapten al fred tendeixen a ser més grans que els que viuen en climes calorosos. Això no sempre és així, per exemple, entre els humans, ...

                                               

Regla del Cinc de Lipinski

El 1997 Christopher A. Lipinski va publicar un estudi identificant una série de característiques comunament trobades en fàrmacs actius oralment. Aquestes característiques estan recopilades en La regla del Cinc de Lipinski i es pot fer servir com ...

                                               

Regla de les fases de Gibbs

En química i termodinàmica, la regla de les fases de Gibbs descriu el nombre de graus de llibertat en un sistema tancat en equilibri, en termes del nombre de fases separades i el nombre de components químics del sistema. Aquesta regla estableix l ...

                                               

Regla de Hund

La regla de Hund o de màxima multiplicitat, estableix que tots els orbitals dun mateix nivell energètic han désser ocupats per un electró abans que un dells pugui ésser ocupat per un doblet electrònic. Fou establerta empíricament pel físic aleman ...

                                               

Regla de Hückel

La regla de Hückel és una regla emprada a química orgànica que permet predir si un anell de carbonis amb dobles enllaços conjugats presentarà aromaticitat. La regla diu: Els anells coplanars que contenen 4n + 2 electrons π, on n = 0, 1, 2. presen ...

                                               

Regla de Jordan

La regla de Jordan, anomenada en honor a lictiòleg estatunidenc David Starr Jordan, descriu la relació inversa existent entre la temperatura de laigua i les característiques merístiques. La relació que sobserva més habitualment és que els radis d ...

                                               

Regla de Laplace

La regla de Laplace consisteix en el càlcul de la probabilitat dun succés associat a un experiment aleatori mitjançant una fórmula que suposa que tots els successos daquesta experiència són equiprobables. P = nombre de casos favorables nombre de ...

                                               

Regla de Markóvnikov

La regla de Markóvnikov és una regla empírica emprada per a predir lorientació seguida per les reaccions daddició dhalurs dhidrogen a alquens asimètrics. La regla diu així: Aquesta regla fou publicada en diferents treballs, entre els quals destac ...

                                               

Regla de la mà dreta

La regla o llei de la mà dreta és un mètode per determinar direccions vectorials, i té com a base els plànols cartesians. Va ser ideada pel seu ús en electromagnetisme pel físic britànic John Ambrose Fleming al segle xix. la pràctica sempra de du ...

                                               

Regla de la mà esquerra

La regla de la mà esquerra és la que determina cap a on es mou un conductor o en quin sentit es genera la força dins dell. Va ser ideada pel seu ús en electromagnetisme pel físic britànic John Ambrose Fleming al segle xix. En un conductor que est ...

                                               

Regla de loctet

La regla de loctet fou enunciada pel químic nord-americà Gilbert Newton Lewis lany 1916 i diu: La tendència dels àtoms dels elements del sistema periòdic, és completar els seus darrers nivells denergia nivell de valència amb una quantitat delectr ...

                                               

Regla de Wahl

La regla de Wahl és una regla de formació de paraules, desenvolupada pel linguista Edgar de Wahl i aplicada en idioma artificial Interlingue creat per ell. Serve a creació de certes formes gramàtiques daltres.

                                               

Teorema

En matemàtiques, un teorema és una clàusula o proposició que es pot demostrar vertadera en un marc lògic determinat, format, per exemple, per altres teoremes, i per enunciats generalment acceptats, com els axiomes. Un teorema és una conseqüència ...

                                               

Teorema de Boucherot

El teorema de Boucherot, és la base dun mètode ideat per Paul Boucherot que permet la resolució del càlcul total de potències en circuits de corrent altern. Dacord amb aquest teorema, les potències activa i reactiva totals en un circuit, vénen do ...

                                               

Teorema de reciprocitat

El primer enunciat indica que si lexcitació a lentrada dun circuit produeix una corrent i la sortida, la mateixa excitació aplicada la sortida produirà el mateix corrent i a lentrada del mateix circuit. És a dir, el resultat és el mateix si sinte ...

                                               

Primer teorema de Shannon

El teorema de codificació de fonts, primer teorema de Shannon, o menys utilitzada, teorema de la codificació sense soroll) és un teorema enunciat per Claude Shannon el 1948, que estableix el límit teòric per la compressió duna font de dades. El r ...

                                               

Teorema de Coase

El teorema de Coase planteja que en un mercat en què els costos de transacció siguin baixos o inexistents, i que els drets de propietat establerts en les sentències judicials no permetin una solució econòmica suficient, es produirà necessàriament ...

                                               

Teorema de Milnor-Thurston

La teoria del pastat de Milnor-Thurston és una teoria matemàtica que analitza els iterats dassignacions de mapes monòtons dun interval en si mateix. Lèmfasi és en la comprensió de les propietats del mapatge que són invariants sota la conjugació t ...

                                               

Teorema de Sophie Germain

El teorema Sophie Germain és un teorema demostrat per la matemàtica Sophie Germain al camp de la teoria de nombres. Diu: Sia p un nombre primer imparell pel que existeix almenys un nombre "auxiliar", com per exemple un altre nombre primer θ que v ...

                                               

Teorema de Viviani

El Teorema de Viviani, pel matemàtic italià Vincenzo Viviani, diu que la suma de les distàncies des de qualsevol punt interior als costats dun triangle equilàter és constant i igual a lalçada del triangle.

                                               

Teoria científica

Una teoria científica és un conjunt de conceptes, incloent abstraccions de fenòmens observables i propietats quantificables, juntament amb regles que expressen les relacions entre les observacions daquests conceptes. Una teoria científica es cons ...

                                               

Teoria cinètica molecular

La teoria cinètica molecular o teoria cineticomolecular de la matèria és una teoria física que explica el comportament i propietats macroscòpiques de la matèria a partir duna descripció estadística dels processos moleculars microscòpics. En altre ...

                                               

Teoria corpuscular de la llum

En òptica, la teoria corpuscular de la llum, originalment postulada per Pierre Gassendi, exposa que la llum està composta per petites partícules discretes anomenades "corpusculars" que viatgen en una línia recta amb una velocitat finita i posseei ...

                                               

Teoria cromosòmica de lherència

La teoria cromosòmica de lherència és una teoria científica que relaciona els cromosomes amb la transmissió dels caràcters heretables. També és denominada teoria cromosòmica de Sutton i Boveri en honor de les dues persones que la van desenvolupar ...

                                               

Teoria del curs de vida

La teoria del curs de vida o perspectiva del curs de vida és un enfocament teòric-metodològic desenvolupat principalment des de la sociologia, però amb aportaments de la història, la psicologia i la demografia. El desenvolupament daquesta perspec ...

                                               

Teoria endosimbiòtica

La teoria endosimbiòtica va ser formulada per la biòloga americana Lynn Margulis el 1967, per tal dexplicar la presència dorgànuls intracel lulars amb genoma propi en les cèl lules eucariotes. Aquests orgànuls, els mitocondris i els plastidis hau ...

                                               

Generació espontània

La teoria de la generació espontània, també coneguda com a abiogènesi o autogènesi, va ser una idea molt estesa en el passat que encara persisteix en certa manera en lideari popular, segons la qual la vida sorgeix de manera espontània a partir de ...

                                               

Socialisme científic

El socialisme científic és un terme que va encunyar el 1840 Pierre-Joseph Proudhon en el seu llibre La Propietat és un robatori! per referir-se a una societat governada per un govern científic, és a dir, un govern on la sobirania del qual restés ...

                                               

Teoria cel·lular

La teoria cel lular és una branca fonamental de la biologia que explica la constitució de la matèria viva a força de cèl lules i el paper que aquestes tenen en la constitució de la vida.

                                               

Teoria de cossos de classes

En matemàtiques, la teoria de cossos de classes és una branca essencial de la teoria de nombres algebraics que té per objecte la classificació de les extensions abelianes, o ja sigui, les galoisianae i grups de Galois commutatius, dun cos donat. ...

                                               

Teoria de les intel·ligències múltiples

El 1983 Howard Gardner va publicar "Frames of Mind" on exposa la seva teoria de les intel ligències múltiples. Fins la data, Howard Gardner i el seu equip de la Universitat Harvard han identificat vuit intel ligències diferents: lingüístic-verbal ...

                                               

Teoria miasmàtica

La teoria miasmàtica de la malaltia o només teoria miasmàtica fou una teoria formulada per Thomas Sydenham i Giovanni Maria Lancisi. Segons aquesta teoria els miasmes, que eren el conjunt demanacions fètides de sòls i aigües impures, eren la caus ...

                                               

Teories de lèter

En física, les teories de lèter proposen lexistència dun medi, lèter, una substància o camp que omple lespai i que es creu necessària com a medi de transmissió per la propagació de forces electromagnètiques o gravitatòries. Les diverses teories d ...

                                               

Aliàsing

L aliàsing en estadística, processament de senyals, gràfics per computador i disciplines relacionades, és lefecte que causa que senyals continus diferents es tornin indistingibles quan es mostreja digitalment. Quan això succeeix, el senyal origin ...

                                               

Artefacte de compressió

Artefacte de compressió és una distorsió en els continguts audiovisuals causada per laplicació de compressió de dades dissipada. La compressió de dadesCompressió de dades dissipada implica que es descarten algunes dades dels continguts audiovisua ...

                                               

Artefacte visual

Els artefactes visuals són anomalies aparents durant la representació visual com en els gràfics digitals i altres formes dimatges, especialment la fotografia i la microscòpia.

                                               

Bandes de color

Les bandes de color és un problema que es produeix per la inexacta presentació del color en gràfics per ordinador. En els modes de color de 24 bits, 8 bits per canal es consideren normalment suficients per a representar imatges en Rec 709 o sRGB. ...

                                               

Pixelat

En gràfics dordinador, el pixelat, és un efecte causat per visualitzar una imatge o una secció duna imatge a una mida en què els píxels individuals sengrandeixen en forma de quadrat gran fins que són visibles a lull. Quan passa això a una imatge, ...

                                               

Rolling shutter

El rolling shutter és un mètode de captura dimatge realitzat amb un sensor CMOS, on lobturador capta lescena a partir dun escombratge. El vídeo o imatge no correspon a una escena sencera en un instant de temps, sinó que lobturador lescaneja ràpid ...

                                               

Actualisme

L uniformisme o actualisme, en filosofia de la ciència, és el principi segons el qual els processos naturals que actuaren en el passat són els mateixos que actuen en el present. El seu significat metodològic es resumeix sovint en la declaració: " ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →