Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 448                                               

Monogàmia

La monogàmia és un model de relació afectivo-sexual basat en un ideal dexclusivitat sexual entre dues persones i per a tota la vida. Històricament, la monogàmia ha sigut inherent a un sistema dorganització social patriarcal, complint la funció de ...

                                               

Movember

Movember és un esdeveniment anual en el qual els homes es deixen créixer el bigoti durant el mes de novembre. La intenció és conscienciar sobre temes de salut de lhome com ara el càncer de pròstata, el càncer de testicle, la depressió masculina, ...

                                               

Moviment dEstudiants de la Bíblia

Els estudiants de la Bíblia o també les filles de la Torre és el nom amb què sanomenen els grups cristians restauracionistes sorgits de les ensenyances del pastor Charles Taze Russell. Aquests moviments estan generalment organitzats al voltant du ...

                                               

Moviment feminista

El moviment feminista o feminisme social és un moviment social i polític que defensa i promou la igualtat de drets i deures entre dones i homes qualsevol persona de qualsevol gènere i afinitat afectiva. Ho fa lluitant per lerradicació de qualsevo ...

                                               

Moviment pels drets dels autistes

El moviment pels drets dels autistes, també conegut com a moviment per la cultura autista, és un moviment social nascut a finals de la dècada del 1980 per iniciativa dautistes que reivindiquen el seu dret a l’expressió de la diversitat humana, me ...

                                               

Moviment social

Un moviment social és una agrupació de gent o entitats amb una idea o unes idees de tipus social, a implantar en la societat, en els agents socials i civils, en els poders públics, etc., generalment amb voluntat de canvi.

                                               

Moviments socials LGBT

Es diu moviment social LGBT al moviment social i polític que pretén aconseguir la normalització social i lequiparació de drets dels homosexuals, transexuals, bisexuals, etc. amb els heterosexuals. Habitualment es pren la part pel tot i es conside ...

                                               

Multitud intel·ligent

Una multitud intel ligent o smartmob en anglès, és un grup que, contràriament a les connotacions habituals associades a una multitud, es comporta de manera intel ligent i/o eficaç gràcies al seu creixent vincle amb la xarxa. És la xarxa qui perme ...

                                               

Nació

El terme nació és un concepte de significat complex i múltiple que -breument- fa referència bàsicament al conjunt dindividus dun marc legal concret o bé a un conjunt dindividus amb característiques culturals comunes en un espai geogràfic més o me ...

                                               

Nació sense estat

Les nacions sense estat són comunitats humanes que, tot i tenir les característiques culturals o identitàries associades habitualment amb una nació, no disposen dun estat independent, i en molts casos, no estan reconegudes oficialment com a comun ...

                                               

Neoludisme

El neoludisme és una ideologia oposada al desenvolupament de la revolució digital, la intel ligència artificial i a tot avanç científic que es recolzi en la informàtica. Encara que va aparèixer en lúltima dècada del segle xx, és un moviment que m ...

                                               

Neurodiversitat

La neurodiversitat és un enfocament de laprenentatge i de la discapacitat que argumenta que diverses condicions neurològiques són el resultat de variacions normals del genoma humà. Aquest mot creuat de "neurologia" i "diversitat" es va originar a ...

                                               

Nimby

Nimby és un acrònim anglès que significa Not in my back yard. Descriu la reacció de ciutadans que sorganitzen per enfrontar-se als canvis i projectes dinstal lació en el seu entorn immediat dinfraestructures considerades com a perilloses o desagr ...

                                               

No és natural

No és natural és un llibre escrit pel sociòleg valencià Josep Vicent Marquès en 1980. En ell, es reflexiona sobre com allò natural va desapareixent de la societat, i com cada individu realitza les necessitats biològiques segons les seues pròpies ...

                                               

Noia de calendari

Una noia de calendari és una persona cèlebre la imatge de la qual apareix reproduïda massivament en diversos formats que la fan arribar a tots els públics. Lexpressió anglesa pin-up significa el que es penja la pared, com ara un pòster. Les noies ...

                                               

Norma social

Les normes socials són les creences sobre com els membres dun grup social shan de comportar en un context donat. Aquest terme sociològic sha definit com "les regles que un grup utilitza per als valors, creences, actituds i comportaments adequats ...

                                               

Normalitat sociològica

La paraula normal prové del llatí" normalis ” definia un terme geomètric utilitzat per el picapedrers per disposar les pedres amb escaire perquè encaixessin entre si. Des de 1888, segons el diccionari normal vol dir que és conforme la norma, que ...

                                               

Nòmada digital

Un nòmada digital és un professional que utilitza les noves tecnologies per a treballar i daquesta manera porta un estil de vida nòmada. Els nòmades digitals treballen de forma remota en lloc de fer-ho en un entorn de treball estable.

                                               

Observació participant

L observació participant és un mètode de recerca qualitativa utilitzat en les ciències socials, principalment per lantropologia cultural, però també per part de la sociologia, els estudis de comunicació i la psicologia social. Consisteix que linv ...

                                               

Open society

La societat oberta és un concepte originalment suggerit a lany 1932 pel filòsof francès Henri Bergson i va desenvolupar-se durant la Segona Guerra Mundial pel filòsof britànic, nascut austríac, Karl Popper. En Bergson descriu una societat tancada ...

                                               

Opinió pública

L opinió pública és el conjunt de creences, discursos i percepcions dominants del poble dun indret determinat sobre un assumpte que, baix lamenaça de laïllament, lil provoca a qui no està conforme. Es pot conèixer a través del sufragi, de tècniqu ...

                                               

Opressió

L opressió daltri és lús del poder per teure-li la llibertat, els drets humans fonamentals o imposar càrregues excessives, per exemple de treball obligat, així com evitar el desenvolupament de la persona o grup social.

                                               

Ordre espontani

L ordre espontani és laparició espontània dordre de laparent caos a través de lautoorganització. També és una teoria social que descriu laparició de diversos tipus dordre social a partir duna combinació lliure de personas interessades en la seua ...

                                               

Pam i pipa

Fer pam i pipa és un gest de burla que consisteix a portar el polze duna mà al cap del nas i laltra mà tot seguit, mentre sagiten els dits estesos. Qui fa pam i pipa mou els dits com si estigués tocant el flabiol o una flauta, encara que recolza ...

                                               

Papers: Revista de Sociologia

Papers: Revista de Sociologia és una revista acadèmica del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona fundada lany 1972; és la degana de les revistes catalanes de sociologia i va ser promoguda pel Departament de Sociologia ...

                                               

Paradoxa de lamistat

La paradoxa de lamistat és un fenomen descrit per primera vegada pel sociòleg Scott L. Feld el 1991 segons el qual la majoria de la gent té menys amics que els seus amics, de mitjana. Aquest fenomen es pot explicar per un esbiaix de mostra en la ...

                                               

Pigall

Es coneix com a pigall la persona o lanimal que guia, dirigeix o acompanya a qui necessita dajuda per desplaçar-se. El terme sutilitza per a designar un "lazarillo" tant en català com en altres llengües de la península,

                                               

Pobresa energètica

La pobresa o precarietat energètica és la dificultat o la incapacitat de mantenir lhabitatge en unes condicions adequades de temperatura a un preu just. Les causes principals són la pobresa, la qualitat insuficient de lhabitatge, lencariment de l ...

                                               

Poder (sociologia)

El poder, en el context sociològic, és el domini que una persona pot exercir sobre altres persones, entitats o coses; podent incloure la possessió o capacitat per disposar dalgú, o alguna cosa, i lautoritat. El poder pot ser de diversos tipus: ec ...

                                               

Poder fàctic

Poder fàctic es refereix al sector de la societat al marge de les institucions polítiques que exerceix sobre aquestes una gran influència, basada en la seva capacitat de pressió, o sigui, la influencia sexerceix al marge de les causes formals dun ...

                                               

Populisme punitiu

El terme populisme punitiu es va emprar perquè es va detectar que des de la dècada dels vuitanta va haver un enduriment de les legislacions penals i un creixement molt accentuat de la població empresonada davant una demanda de la societat que va ...

                                               

Positivisme

El positivisme és el sistema de filosofia basat en lexperiència i en el coneixement empíric dels fenòmens naturals. En virtut daixò, el positivisme considera la metafísica i la teologia com a sistemes de coneixement imperfectes i inadequats.

                                               

Prejudici racial

El prejudici racial és la creença en què el caràcter i les habilitats dels individus estan correlacionades amb la seva raça, basa la seva apreciació de les col lectivitats o els individus en els seus trets fenotípics o el seu color de pell, atrib ...

                                               

Pressió social

La pressió social és la influència directa dels grups socials en la gent. També fa referència a lefecte produït en un individu que se sent motivat a imitar els seus iguals canviant les seues actituds, els seus valors o comportaments per adaptar-l ...

                                               

Prestigi

Prestigi és una paraula emprada comunament per descriure la reputació, la fama o els èxits duna persona, grup de persones, institució o aspecte cultural lligat a alguns dels anteriors. Existeixen diferents accepcions relacionades encara que el se ...

                                               

Principi de Peter

Aquest principi ha estat criticat, entre daltres per Peter F. Drucker: La popularitat del principi dugué la BBC a crear una sèrie amb aquest nom el 1995.

                                               

Problema de la demarcació

En filosofia de la ciència, el problema de la demarcació intenta definir els límits que han de configurar el concepte "ciència". Les fronteres se solen establir entre el coneixement científic i no científic, entre ciència i metafísica, entre cièn ...

                                               

Problema del primer món

Un problema del primer món és un inconvenient que resulta complicat o problemàtic des dun punt de vista daquells que resideixen als països més desenvolupats però que semblen ximpleries en comparació als problemes als quals senfronten els habitant ...

                                               

Produsage

El Produsage o Produsuari és un acrònim de les paraules producer i user creat per laustralià Axel Bruns, autor del llibre "Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage". Aquest concepte es refereix al tipus de creació de ...

                                               

Professió

Professió o ofici en lús comú del concepte té diferents accepcions, entre elles: Ocupació, facultat o ofici que cadascú té i exerceix públicament. Les professions són ocupacions que requereixen un coneixement especialitzat, una capacitació educat ...

                                               

Progrés

El progrés és una evolució cap a estadis més perfectes, per tant en positiu, sovint oposant-se a involució o decadència. Se sol usar el terme en un sentit no material, és a dir, una descàrrega informàtica pot progressar per exemple, en el sentit ...

                                               

Pràctiques restauratives

Les pràctiques restauratives són un conjunt de respostes que ens permeten detectar, prevenir i resoldre conflictes succeïts entre les persones afectades per aquests, per tal de millorar la convivència. La ciència social de les pràctiques restaura ...

                                               

Qualitat de vida

La qualitat de vida és un concepte complex i multidimensional que considera els aspectes objectius i subjectius del benestar social. Dins leconomia, és un concepte relacionat amb el nivell de vida, tot i que aquest darrer està més basat en indica ...

                                               

Racisme ambiental

El racisme ambiental o racisme mediambiental és la injustícia ambiental en un context racialitzat. Entre daltres coses, descriu com certes comunitats pertanyents a segons quines ètnies estan sotmeses a una exposició a contaminant desproporcionada ...

                                               

Radicalització

La radicalització és el procés pel qual un individu o grup pot arribar a adoptar opinions cada vegada més radicals en oposició a un statu quo polític, social o religiós. Les idees de la societat en general conformen els resultats de la radicalitz ...

                                               

Radicalització violenta

La radicalització violenta o extremisme violent és el fenomen pel qual una persona considera legitim lús de la violència o el recurs de la mateixa per aconseguir els seus objectius polítics o ideològics. Aquest concepte és sinònim dextremista. Ta ...

                                               

Recompte de persones dormint al carrer

Un recompte de persones dormint al carrer és una fotografia del nombre de persones que dormen al carrer en un municipi determinat en una nit determinada.

                                               

Reflexivitat

La reflexivitat consisteix en el fet que les pràctiques socials són examinades i reformulades incessantment la llum de la nova informació que generen, que així altera constitutivament el seu caràcter. Aquesta és una característica definitòria de ...

                                               

Regal

Un present, un do, una ofrena o oferta és la transferència de diners o objectes sense demanar res a canvi; en extensió es pot dir qualsevol cosa que torni laltra persona més feliç o menys trista, especialment com un favor, incloent-hi el perdó i ...

                                               

Relació metge-pacient

La relació metge-pacient és fonamental per la pràctica de la medicina i és essencial per la prestació dassistència sanitària dalta qualitat en el diagnòstic i el tractament de la malaltia. La relació metge-pacient constitueix una de les bases de ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →