Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 444                                               

Psicoteràpia integradora humanista

La psicoteràpia integradora humanista és un model nou de psicoteràpia dorientació existencial-humanista, la creació del qual anà a càrrec dAna Gimeno-Bayón i Ramón Rosal, doctors en Psicologia, fundadors i directors de lInstitut Erich Fromm de Ba ...

                                               

Psicòtrop

Un psicòtrop és una substància química que actua principalment sobre el sistema nerviós central. La seva acció comporta canvis temporals sobre la percepció, lestat dànim, lestat de consciència i el comportament. Un psicòtrop pot actuar com a depr ...

                                               

Psique (ment)

La psique és el conjunt de pensaments, emocions i processos de la ment que constitueixen la personalitat de lindividu, usualment en oposició a allò físic o corporal. Aquesta concepció, que divideix els fenòmens entre psíquics i físics, parteix de ...

                                               

Quocient intel·lectual

El quocient intel lectual és un valor que resulta de la realització dun examen estandarditzat per a mesurar les habilitats cognitives i la capacitat intel lectual duna persona en relació amb el seu grup dedat. Sexpressa de forma que el QI mitjà d ...

                                               

Reestructuració cognitiva

La reestructuració cognitiva és una estratègia general de les teràpies cognitiu-conductuals, destinada a modificar la manera dinterpretació i valoració subjectiva, mitjançant el diàleg socràtic, la modelació i la pràctica dhàbits cognitius nous. ...

                                               

Reflex

Un reflex és un sistema de control biològic que lliga un estímul amb una resposta per mitjà dun arc reflex. Els reflexos poden ser condicionats o espontanis. Normalment, un reflex és moviment involuntari de manera que el cos no ho pot evitar; seg ...

                                               

Regressió (psicoanàlisi)

Des del punt de vista de la psicoanàlisi, Laplanche i Pontalis la defineixen així: Dins dun procés psíquic que comporta una trajectòria o desenvolupament, es designa com regressió un retorn en sentit invers, a partir dun punt ja assolit, cap a un ...

                                               

Relació social

La relació social és la interacció de lindividu amb els altres seguint una sèrie de normes pactades per la comunitat apreses en el procés de socialització, de manera que sesdevenen grups socials segons el tipus i la quantitat de relacions estable ...

                                               

René Spitz

René Árpád Spitz fou un psicoanalista austríac nacionalitzat als Estats Units, conegut pels seus estudis sobre les conseqüències en el desenvolupament en infants hospitalitzats, que trobà molt semblants a lefecte produït per la pèrdua de la mare, ...

                                               

Resiliència psicològica

La resiliència psicològica és la capacitat que té una persona per a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de "tornar" al nostre estat estàndard, a més també és laptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats. Està relaci ...

                                               

Resolució de problemes

La resolució de problemes consisteix a fer servir mètodes genèrics o ad hoc, duna manera ordenada, per tal de trobar solucions als problemes. Algunes de les tècniques per a resoldre problemes shan desenvolupat i usat en intel ligència artificial, ...

                                               

Riscos de les xarxes socials en infants i joves

La xarxa social a Internet, malgrat afavorir les relacions socials, poden comportar riscos. En els últims anys, han suposat tota una revolució en la forma dentendre les relacions socials humanes i a hores dara continuen essent un fenomen amb el q ...

                                               

Rutina de pensament

Les rutines de pensament es van desenvolupar dins el Project Zero, creat lany 1967 la Universitat de Harward per Howard Gardner, Nelson Goodman, David Perkins juntament amb investigadors de lEscola dEducació de la Universitat Harvard, amb lobject ...

                                               

Seguretat emocional

La seguretat emocional és un constructe multiconceptual que parla de la necessitat bàsica humana de viure de manera serena davant els diferents reptes i conflictes que planteja el cicle vital. El sentiment de seguretat emocional permet no sols vi ...

                                               

Sexuació

La sexuació és el conjunt de fases biològiques i psicològiques que contribuïxen en la caracterització de la sexualitat dels individus duna espècie, tant la seva sexe genètic, biològic i fisiològic, com el seu sexe psicològic o identitat sexual i ...

                                               

Si mateix

Si mateix és un concepte definit per Carl Gustav Jung com larquetip central de linconscient col lectiu, larquetip de la jerarquia, la totalitat humana. "El si mateix és una unió dels oposats κατ εξοχήν". Es representa simbòlicament per un cercle, ...

                                               

Síndrome de Ganser

La síndrome dGanser és un trastorn mental infreqüent, classificat dins dels trastorns dissociatius. El subjecte amb síndrome de Ganser es caracteritza per respondre a les preguntes duna manera cridanera, aproximada, sense sentit o evidentment err ...

                                               

Síndrome de limpostor

La síndrome de limpostor o síndrome de la impostora, de vegades anomenada fenomen de limpostor o impostora o síndrome de frau, és un fenomen psicològic en el qual la gent és incapaç dinternalitzar els seus assoliments, sobretot a nivell intel lec ...

                                               

Societat Espanyola de Psicologia

La Societat Espanyola de Psicologia és una associació espanyola fundada en 1952 per José Germain Cebrián, comptant amb la col laboració, entre altres, de Mariano Yela Granizo, José Luis Pinillos, Juan Zaragüeta, Manuel Úbeda, Gonzalo Rodriguez La ...

                                               

Somriure

El somriure és lexpressió facial associada a sentiments com lalegria, la satisfacció o la felicitat. Es caracteritza per aixecar les comissures dels llavis, de manera que formin una corba en forma dU. Segons els investigadors, quan el somriure és ...

                                               

Subconscient

Subconscient al ludeix a un antic terme utilitzat en psicologia i en psicoanàlisi per a referir-se a linconscient, al feblement conscient o al que, per trobar-se "per sota del llindar de la consciència", resulta difícilment assolible per aquesta ...

                                               

Submissió

L obediència o submissió a lautoritat és una de les formes de la influència i dominació social. En psicologia social lobediència es produeix quan un individu adopta un comportament diferent pel fet que un altre individu, percebut com a autoritat, ...

                                               

Suggestió

Suggestió és la denominació donada al procés psicològic mitjançant el qual persones, mitjans de comunicació, llibres, i tota classe dens que manipulin conceptes i siguin capaços demetre informació poden guiar, o dirigir, els pensaments, emocions, ...

                                               

Taquipsíquia

La taquipsíquia - del grec tachýs i psyché - és lacceleració patològica de lactivitat psíquica que es presenta en algunes malalties mentals i trastorns psíquics, particularment en aquells que cursen amb episodis de crisis delirants com la psicosi ...

                                               

Temperament

En psicologia, sanomena temperament la part de la personalitat lorigen de la qual es basa en lherència genètica. Per contraposició, sanomena caràcter la part de la personalitat que es genera durant la vida de la persona, la seva experiència i la ...

                                               

Constructe personal (teoria)

La teoria dels constructes personals és una teoria desenvolupada per George A. Kelly que parteix del postulat filosòfic del alternativisme constructiu segons el qual el significat que atribuïm a lexperiència és resultat duna construcció personal. ...

                                               

Teories de la delinqüència

Des del segle XVIII, científics i filòsofs van començar a desenvolupar teories de la delinqüència, en estudiar lorigen, la tipologia i els eventuals remeis. Es van publicar teories biològiques, genètiques, mèdiques, psicològiques, sociològiques o ...

                                               

Teràpia dAcceptació i Compromís

La Teràpia dAcceptació i Compromís, és un tipus dintervenció psicològica orientada a lacceptació psicològica i als valors personals que sha desenvolupat coherentment amb un marc teòric i filosòfic que està la base daquesta intervenció, fonamentad ...

                                               

Teràpia daversió

La teràpia daversió és un tipus de tractament psiquiàtric o psicològic que consisteix en exposar el pacient a un estímul al mateix temps que se li fa experimentar alguna forma de sensació desagradable. Amb això sintenta condicionar al pacient per ...

                                               

Test dintel·ligència

Encara que no existeix una definició universalment acceptada del concepte "Intel ligència", es pot definir operativament un test dintel ligència com una tasca dissenyada per a "mesurar" la capacitat de raonar, amb lògica encertada, comprovat a tr ...

                                               

Testaferro

Testaferro o home de palla és aquella persona que actua mogut per un altre o fingint que ell és aquest altre. En el món de leconomia el testaferro és la persona que intervé en la realització dun negoci, però ho fa en representació duna altra pers ...

                                               

Timologia

La timologia és lestudi de les causes mentals de lacció humana al llarg de la història. De vegades susa com a sinònim dhistòria econòmica informada per la praxeologia. Mentre que la praxeologia estudia el comportament intencional de lhome i les c ...

                                               

Trajectòria de vida

La trajectòria de vida és el recorregut, lexperiència i la construcció personal que cada subjecte fa de la seva vida a partir dels processos de desenvolupament, els esdeveniments, previsibles o atzarosos viscuts, i el context històric i sociocult ...

                                               

Transducció sensorial

La transducció sensorial és un procés neurofisiològic en el qual es produeix una interacció física entre el medi i lorganisme. És el procés pel qual lenergia del medi es converteix en estímul o senyal per a lorganisme en forma denergia electroquí ...

                                               

Trastorn de conducta

El trastorn de Conducta és una alteració del comportament, que sovint es diagnostica durant la infantesa. Es caracteritza per un comportament antisocial que viola els drets de les altres persones, les normes i les regles adequades per a ledat. Al ...

                                               

Trastorn de la personalitat dependent

El trastorn de la personalitat dependent és un trastorn de la personalitat que es caracteritza per una dependència psicològica generalitzada envers les altres persones. Aquest trastorn de personalitat és una condició a llarg termini en la qual le ...

                                               

Varium et mutabile semper femina

Varium et mutabile semper femina és una locució llatina que surt de l Eneida de Virgili. Nexisteixen diverses variants que insinuen el prejudici: "la dona sempre és una cosa inconstant i mudadissa".

                                               

Vincle

El vincle és la relació afectiva o lligam que sestableix entre dues o més persones i és objecte destudi en psicologia. Els éssers humans estem programats per sobreviure en unes determinades condicions des del moment del naixement, però alhora nec ...

                                               

Voluntarisme (actitud)

El voluntarisme com a actitud és la formació de creences i presa de decisions dacord amb el que podria ser agradable dimaginar, en lloc dapel lar a proves, la raó o la realitat. És resultat dintentar resoldre conflictes que està entre la creença ...

                                               

Wedgie

Un wedgie és un assetjament que consisteix a tirar dels calçons dun noi, concretament de la goma daquestos, amb lúnica finalitat de fer-li mal. Els calçons es fiquen entre les natges de la víctima fent que senti dolor i vergonya.

                                               

Xovinisme

Sanomena xovinisme la creença narcisista pròxima la paranoia i la mitomania que allò propi del país és el millor en qualsevol aspecte. El nom prové de la comèdia francesa La cocarde tricolore dels germans Cogniard, on un personatge amb el nom Nic ...

                                               

Zona de confort

La zona de confort és un estat de comportament en el qual la persona opera a una condició d "ansietat neutral", utilitzant una sèrie de comportaments per aconseguir un nivell constant de rendiment sense sentit del risc. En psicologia la zona de c ...

                                               

Zona de Desenvolupament Proper

La Zona de Desenvolupament Proper, en psicologia i pedagogia, és un concepte molt important de la teoria de Lev Vygotski, que es defineix com: "la distància entre el nivell real de desenvolupament, i el nivell de desenvolupament possible, precisa ...

                                               

Revista Española de Documentación Científica

La Revista Española de Documentación Científica és una publicació trimestral de documentació, informació científica i biblioteconomia, creada el 1917, i editada pel Consell Superior dInvestigacions Científiques, amb la col laboració de la Societa ...

                                               

Revista internacional de Sociología

La Revista internacional de Sociología és una revista científica de sociologia, fundada el 1943, i editada per lInstituto de Estudios Sociales de Andalucía del Consell Superior dInvestigacions Científiques. La RIS, amb una periodicitat quadrimest ...

                                               

Sociologia

La sociologia és la ciència general de la societat i, per tant, la més fonamental de les ciències socials. Estudia la realitat social contemporània com el producte duna sèrie de processos històrics que anomenem, en conjunt, modernitat; i que incl ...

                                               

A Seventh Man

A Seventh Man: Migrant Workers in Europe és un llibre compost de fotografia i text, realitzat per John Berger i Jean Mohr, i que versa sobre el tema del treball migrant a lEuropa de la dècada del 1970, combinant un estudi sociològic, amb una mira ...

                                               

Acció social

Una acció social és el comportament que du a terme un individu enfront lentorn on té en compte lexistència daltres individus que interaccionen amb el mateix medi. Lacció espera una resposta per part daquella comunitat segons les normes preestable ...

                                               

Adaptació social

L adaptació és, en sociologia i psicologia, el procés pel qual un grup o un individu modifica els seus patrons de comportament per ajustar-se a les normes imperants en el medi social en què es mou. A ladaptar-se, un subjecte abandona hàbits o prà ...

                                               

Adultocentrisme

La paraula adultocentrisme fa referència a lexistència dun tipus hegemonia, una relació social asimètrica entre les persones adultes, que ostenten el poder i són el model de referència per la visió del món, i altres persones, generalment nenes, n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →