Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 435                                               

Ciències de la comunicació

Les ciències de la comunicació són aquelles disciplines de les ciències socials que sencarreguen destudiar lessència dels processos de comunicació com a fenòmens en si mateixos, els mitjans que sempren i el conjunt semiòtic que construeixen, gene ...

                                               

Claire Kelly Schultz

Claire Kelly Schultz va ser capdavantera en el desenvolupament primerenc de sistemes automatitzats de recuperació dinformació i de ciències de la informació. Com a documentalista, va ser reconeguda per la seva feina en la construcció de tesaurus ...

                                               

Comportament de la cerca

El procés de cerca dinformació és, juntament amb les sensacions i els pensaments de lusuari que realitza la cerca i les condicions en les quals la realitza, lobjecte destudi principal del comportament informacional. El comportament de la cerca di ...

                                               

Comportament informacional

El comportament informacional és el conjunt daccions que un individu desenvolupa en interaccionar amb un sistema dinformació. Aquestes accions poden desenvolupar-se de manera activa, quan es produeix lacte comunicatiu de forma conscient i voluntà ...

                                               

Comunicació escrita

La comunicació escrita traspassa els límits de lespai i el temps, la interacció no és immediata, no es produïx mai, perquè no està present el receptor, les paraules estan soles en el text perquè el que escriu no sap qui llegirà el text, la seva e ...

                                               

Comunicació visual intencionada

En la comunicació visual intencionada hi ha la voluntat de transmetre un missatge. En qualsevol comunicació visual intencionada lemissor és el creador del missatge i el receptor és qui el rep. El creador o emissor construeix el missatge a partir ...

                                               

Congestió de xarxa

Hi ha diverses causes de congestió. Les més habituals són: Memòria insuficient en els commutadors Els paquets es reben massa pressa per ser processats el que produeix que sompli la memòria dentrada. A més pot ser que en la memòria de sortida hagi ...

                                               

Control dautoritats

El control dautoritats, en biblioteconomia i ciències de la informació, és el procés tècnic de mantenir el control dencapçalaments del catàleg duna biblioteca, mitjançant una llista dautoritats. El control dautoritats compleix dues funcions impor ...

                                               

Criteri de Nyquist

El teorema de mostreig de Nyquist-Shannon, també conegut com a teorema de mostreig de Whittaker-Nyquist-Kotelnikov-Shannon, o teorema de Nyquist, és un teorema fonamental de la teoria de la informació, que té un especial interès, en làmbit de la ...

                                               

Debat

Un debat és un diàleg entre dues o més persones que intenten exposar el seu punt de vista sobre un tema comú i convèncer laltre de la veracitat o bondat de la pròpia opinió. Té un caràcter més formal que la simple conversa i a vegades pot comptar ...

                                               

Derek J. de Solla Price

Derek John de Solla Price va ser un físic, historiador de la ciència i científic de la informació, reconegut com el pare de la cienciometria.

                                               

Desinformació

La desinformació és la informació falsa comunicada de forma intencionada, com a propaganda o per amagar uns fets. Pot basar-se a ocultar part dels documents o dades sobre un assumpte per tal de manipular lopinió pública, en la difusió dimatges tr ...

                                               

Desinformació relacionada amb la pandèmia de la COVID-19

La pandèmia per coronavirus de 2019-2020 de la COVID-19 ha donat lloc a teories de la conspiració i desinformació sobre el seu origen, escala i la prevenció, diagnòstic i tractament de la malaltia. La informació falsa, inclosa la desinformació in ...

                                               

Difusió àmplia

En Informàtica, la difusió àmplia, difusió ampla o broadcast, és una forma de transmissió dinformació on un node emissor envia informació a una multitud de nodes receptors de manera simultània, sense necessitat de reproduir la mateixa transmissió ...

                                               

Documentació

En sentit restringit, la documentació com a ciència documental es podria definir com la ciència del processament de la informació. Integradora i globalitzadora, es tracta duna ciència enriquidora i generalista, dàmbit multidisciplinari o interdis ...

                                               

Economia de la informació

L economia de la informació és la branca de leconomia que estudia la manera en la qual la informació afecta les decisions econòmiques. La informació té un paper especial, ja que és fàcil de produir-la, però difícil de controlar i avaluar la verac ...

                                               

Entropia creuada

En teoria de la informació, l entropia creuada entre dues distribucions de probabilitat mesura la mitjana de bits necessaris per identificar un esdeveniment dun conjunt de possibilitats, si un esquema de codificació està basat en una distribució ...

                                               

Estat anòmal de coneixement (ASK, anomalous state of knowledge)

L estat anòmal de coneixement és una teoria del concepte de recuperació dinformació documental, proposada el 1978 per Nicholas Belkin i desenvolupada el 1982 per Belkin, Oddy i Brooks, per tal dexplicar com sesdevenen les necessitats dinformació.

                                               

Findability

Findability és un terme manllevat de la llengua anglesa, que descriu la facilitat amb la qual la informació continguda en un lloc web pot ser trobada, tant des de fora del lloc web com pels usuaris que ja naveguen per les seves pàgines. En català ...

                                               

Font terciària

Una font terciària és una selecció i compilació de fonts primàries i secundàries que permeten apropar-se a un camp del coneixement, com per exemple un llibre de text o manual introductori. Poden ser guies físiques o virtuals i formen part de la c ...

                                               

Fotoreclam

Un fotoreclam és una acció de relacions públiques. Es tracta duna sessió destinada específicament a fer fotografies duna o més persones, habitualment famoses o molt conegudes, sovint amb finalitat publicitària o de promoció. Els patrocinadors dun ...

                                               

Gemeinsame Normdatei

El Gemeinsame Normdatei, en anglès Integrated Authority File, és un control dautoria internacional per lorganització de noms personals, encapçalaments de tema i organitzacions corporatives de catàlegs. Es fa servir principalment per documentació ...

                                               

Gestió del coneixement

La gestió del coneixement és una disciplina acadèmica transversal establerta durant la dècada de 1990. Sencarrega de dissenyar i implementar sistemes per a identificar, capturar i compartir sistemàticament tot el coneixement involucrat dins duna ...

                                               

Gestió de la reputació

La gestió de la reputació és una tècnica per al control de la reputació i ús que es fa de les marques en el mitjans dinformació i zones dinfluència informativa. També es podria dir que el és una nova forma dentendre i avaluar la informació que hi ...

                                               

Gestor dinformació

Un gestor dinformació o documentalista és un científic que estudia com sha de cercar, seleccionar, analitzar, organitzar i distribuir informació en una organització i que sovint també dissenya i desenvolupa sistemes dinformació mitjançant les nov ...

                                               

Hasbarà

Hasbarà es refereix als esforços de relacions públiques per difondre a lestranger informació positiva sobre Israel. El terme és utilitzat pel govern israelià i els seus partidaris per descriure els esforços per explicar les polítiques del govern ...

                                               

Índex de lestat de les xarxes

L Índex de lestat de les xarxes és un índex que anualment publica el Fòrum econòmic mundial, definit en funció del lloc, lús i el benefici que en pot treure un país de les tecnologies de la informació i la comunicació. Al 2016 aquest índex té en ...

                                               

Informació falsa

La informació falsa o informació incorrecta és aquella informació la qual se li dóna una difusió de manera intencionada o involuntària sense adonar-se que no és vertadera. La informació falsa digital és penetrant als mitjans socials en línia. Açò ...

                                               

Informetria

Informetria és lestudi daspectes quantitatius de la informació. Això inclou la producció, la disseminació i lús de totes les formes dinformació, independentment de la seva forma o origen. La informetria engloba els camps següents: Bibliometria, l ...

                                               

Infoxicació

La infoxicació és lexcés dinformació que provoca en el receptor una incapacitat per comprendre-la i assimilar-la, per prendre una decisió o per romandre ben informat sobre un tema concret.

                                               

Institució de la memòria

El terme institució de la memòria, sovint anomenat col lectivament com a institucions de la memòria ", és un terme col lectiu per a les institucions que preserven i transmeten els coneixements. Es tracta, en particular de les biblioteques, els mu ...

                                               

Institut Alan Turing

L Institut Alan Turing és linstitut nacional de ciència de dades i dintel ligència artificial del Regne Unit, fundat lany 2015. Està nomenat en honor a Alan Turing, el matemàtic i pioner de la computació britànic.

                                               

Llibre destil

Un llibre destil és un document en què es fixen una sèrie de normes o pautes lingüístiques per unificar lestil de les comunicacions en una empresa o una institució. La implementació dun llibre destil permet publicar seguint una uniformitat destil ...

                                               

MELIBEA (directori)

MELIBEA és un directori i, alhora, un estimador i validador de les polítiques institucionals daccés obert, pel que fa la tasca científica i acadèmica. Com a directori, descriu les polítiques existents i com a validador, sotmet a lanàlisi qualitat ...

                                               

Memòria dordinador

La memòria és lespai dentrada / sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements principals del maquinari dun ordinador. La unitat central de processament CPU dun ordinador és ...

                                               

Model Booleà Estès

El Model Booleà Estès és una variació del Model Booleà, que permet un maneig més flexible dels termes de la consulta i una revisió dels resultats. El Model Booleà Estès va ser presentat en un article de Communications of the ACM en lany 1983, per ...

                                               

Necessitat dinformació

La necessitat dinformació és el desig que té un individu o un col lectiu de persones de voler trobar i obtenir informació per satisfer una necessitat conscient o inconscient. Així mateix, podem dir que era lobjecte central de lestudi del comporta ...

                                               

Ted Nelson

Theodor Holm Nelson és un filòsof, sociòleg i pioner al camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. El 1963, va crear el terme hipertext a larticle No more teacherss dirty looks i, el 1960, inicià el projecte Xanadu que encara pers ...

                                               

Harry Nyquist

Harry Nyquist fou un enginyer nord-americà dorigen suec que va contribuir de forma important al desenvolupament de la teoria de la informació.

                                               

Ontologia (tecnologia de la informació)

En el camp de la tecnologia, l ontologia és un mecanisme de representació en forma desquema conceptual que formula una especificació formal dels conceptes continguts en un domini o àrea de coneixement donant significat a cadascun dells i a les re ...

                                               

Open Archives Initiative

L Open Archives Initiative és una organització finançada per la Digital Library Federation, la Coalition for Networked Information, i la National Science Foundation que vol desenvolupar i promoure els estàndards dinteroperabilitat com a mitjà per ...

                                               

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting és un protocol dinteroperabilitat per a lintercanvi dinformació entre dipòsits digitals fiables. Té el seu origen al 1999 la Convención de Santa Fe. La primera versió es va publicar el jun ...

                                               

Paradigma informacional

Paradigma informacional fa referència a les diferents perspectives des de les quals tenen lloc els estudis sobre el comportament informacional, i a partir de les quals es desenvolupen els diferents models teòrics i metodològics per guiar la inves ...

                                               

Passarel·la temàtica

Les passarel les temàtiques són sistemes dinformació que seleccionen, descriuen i classifiquen recursos web aplicant criteris propis de la biblioteconomia i documentació, com les classificacions disciplinàries o els llenguatges controlats. Són un ...

                                               

Precisió i reclam

En reconeixement de patrons, recuperació dinformació i classificació, la precisió és la fracció de casos veritablement positius entre els casos seleccionats com a positius. El reclam és la fracció de casos veritablement positius entre els casos r ...

                                               

Privadesa

La privadesa és lhabilitat dun individu o grup per isolar-se ells mateixos o amagar informació sobre ells, i així, revelar-se selectivament. Els límits i contingut del que es considera privat difereixen entre cultures i individus, però comparteix ...

                                               

Procés de cerca dinformació

El procés de cerca dinformació és lactivitat en la qual un individu intenta obtenir informació per resoldre un problema, ja sigui a través de sistemes dinformació manuals o informàtics. El procés de cerca dinformació, així com les situacions que ...

                                               

Procés de cerca dinformació de Kuhlthau

El procés de cerca dinformació -PCI- és el procés de sis etapes en què sestructura el comportament de cerca dinformació en Biblioteconomia i Documentació, des de la perspectiva de lusuari. Va ser suggerit per primera vegada per Carol Kuhlthau el ...

                                               

Propietat intel·lectual

La propietat intel lectual és el dret inherent que es té sobre les obres fruit de lenginy i la intel ligència; ja siguin literàries, artístiques o científiques. És una propietat una mica especial, ja que, a diferència de les coses que sacostumen ...

                                               

Qualitat de dades

La qualitat de dades són les tècniques, algoritmes, processos i operacions que es duen a terme per millorar la qualitat de les dades dempreses i organismes. Segons la norma ISO 9000: 2000, la qualitat es defineix com "el grau en què un conjunt de ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →