Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 430                                               

Trajectòria balística

La trajectòria balística és la trajectòria de vol que segueix un projectil sotmès únicament la seva pròpia inèrcia i a les forces inherents al mitjà en el qual es desplaça, principalment la força gravitatòria. La ciència que estudia els fenòmens ...

                                               

Transferència de massa

La transferència de massa és el moviment net de la massa des dun lloc, normalment significa un corrent, fase, fracció o component, fins a un altre. La transferència de massa ocorre en molts processos com els dabsorció, evaporació, adsorció, assec ...

                                               

Velocitat relativista

Es considera una velocitat relativista aquella que representa un percentatge significatiu de la velocitat de la llum i que per això obliga a tenir en compte els efectes de la relativitat especial a lhora de lestudi científic. Es diuen partícules ...

                                               

Autoritat de la Natura i els Parcs dIsrael

L’ Autoritat de la Naturalesa i els Parcs dIsrael és una organització governamental dIsrael que sencarrega de gestionar les reserves naturals i els parcs nacionals del país. Lorganització va ser fundada a labril de 1998, amb la unió de dues organ ...

                                               

Fotografia de natura

La fotografia de natura fa referència a un ampli rang de gèneres fotogràfics que tenen la finalitat de mostrar els elements de la natura: paisatges, la vida salvatge, animals, plantes i altres organismes. La fotografia de natura tendeix a posar u ...

                                               

Kunstformen der Natur

Kunstformen der Natur és un llibre amb litografies escrit en alemany pel biòleg Ernst Haeckel. Es va publicar en fascicles entre 1899 i 1904 i com un volum complet el 1904. Consta de 100 impressions de diversos organismes, molts dels quals havien ...

                                               

Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura

La Societat Catalana de Fotògrafs de la Natura és una associació creada el 2008 en el si de la Institució Catalana dHistòria Natural, filial de lInstitut dEstudis Catalans, amb lobjectiu destablir col laboració entre les institucions que gestione ...

                                               

Via verda (espai natural)

Les vies verdes són el conjunt despais naturals de caràcter lineal, similars als cinturons verds, que fan de connectors biològics entre els espais naturals, imprescindibles per tal que aquests no queden aïllats i que garanteixen la continuïtat te ...

                                               

Vida salvatge

La vida salvatge es refereix tradicionalment a espècies animals no domesticades, però per extensió engloba a tots els organismes que creixen o viuen salvatges en una zona sense haver estat introduïts pels humans: fongs, vegetals i animals. La vid ...

                                               

Michael E. Brown

Michael E. Brown és un astrònom nord-americà conegut per haver descobert un bon nombre dobjectes transneptunians, especialment 2003 UB 313 i Sedna. Actualment, és professor dastronomia planetària al Caltech des del 2003.

                                               

Johann Reinhold Forster

Johann Reinhold Forster va ser un clergue, pastor, calvinista i naturalista que va contribuir al coneixement de lornitologia a Europa i Amèrica del Nord. Acompanyat pel seu fill Georg Forster va actuar com naturalista en la segona expedició de Ja ...

                                               

Stephen Hawking

Stephen William Hawking, CBE, FRS, CH, FRSA, fou un físic teòric, astrofísic, cosmòleg i divulgador científic anglès.

                                               

Antoni Jonch i Cuspinera

Antoni Jonch i Cuspinera fou un farmacèutic, zoòleg i professor conegut per haver dirigit el zoològic de Barcelona entre 1955 i 1985. Va destacar també per la promoció de lestudi i la divulgació de la natura, dirigint el Museu de Granollers, part ...

                                               

Takao Kobayashi

Takao Kobayashi és un astrònom afeccionat i professor japonès que actualment treballa a lObservatori dŌizumi. Ha descobert més de dos mil asteroides per mitjà de la tecnologia CCD, incloent-hi els asteroides Amor 7358 Oze, 23714 1998 EC 3, 48603 ...

                                               

Meike Köhler

Meike Köhler López, més coneguda com a Meike Köhler, és una paleontòloga alemanya. Nascuda lany 1954 la ciutat alemanya de Kiel, es llicencià en Ciències geològiques la Universitat dHamburg al 1980 i, posteriorment, al 1988 es doctorà un treball ...

                                               

Cecilia Payne-Gaposchkin

Cecilia Payne-Gaposchkin va ser una astrònoma i astrofísica britanicoamericana, destacada pel seu descobriment sobre la composició de les estrelles. El 1925, va proposar en la seva tesi doctoral una explicació de la composició de les estrelles en ...

                                               

Ignasi Tarazona i Blanch

Ignasi Tarazona i Blanch, astrònom valencià, nascut a Sedaví, València, i mort a València. Catedràtic de cosmografia i física del Globus, i germà del també astrònom Antoni Tarazona i Blanch. Ignasi Tarazona shavia doctorat en ciències exactes per ...

                                               

Química

La química és la ciència que estudia la composició, estructura i propietats de la matèria i els canvis que aquesta experimenta durant les reaccions químiques. Letimologia de la paraula química prové del baix llatí chimia de làrab كيمياء, i aquest ...

                                               

Any Internacional de la Química

L Any Internacional de la Química commemora les fites de la química, i les seves contribucions la humanitat. La proposta va sorgir de lAssemblea de les Nacions Unides el 30 de desembre de 2008, la qual va delegar en la UNESCO i en la IUPAC, la Un ...

                                               

Barrera autoreactiva

Les Barreres Autoreactives, o barreres passives reactives són un tipus de barrera permeable subterrània, generalment composta de sorra barrejada amb Ferro metàl lic granulat, tot i que pot ser daltres tipus de metalls amb valència zero com ara Zi ...

                                               

Canvis químics

Els canvis químics són aquells en què una substància es combina amb una altra per formar-ne una de nova o per transformar-se en dues o més substàncies totalment diferents. Per exemple, els canvis destat de laigua són exemples de canvis físics, ja ...

                                               

CDXML

CDXML és lanàleg XML del tipus de fitxer binari CDX utilitzat per laplicació química ChemDraw de lempresa CambridgeSoft. Es considera el format preferit per al desenvolupament futur.

                                               

Cerulina

Cerulina, és un terme de la química que actualment es considera obsolet. Deriva de la paraula "ceruli". Es referia a qualsevol compost o substància química que correspon al blau indi soluble que es troba a les plantes o les tintes emprades en els ...

                                               

Coeficient de Bunsen

El coeficient de Bunsen o coeficient dabsorció de Bunsen, simbolitzat per α {\displaystyle \alpha }, és un coeficient que expressa la solubilitat dun gas en un líquid com el volum de gas, mesurat a 0 °C i 101 325 Pa, que és absorbit per la unitat ...

                                               

Dissociació per captura delectrons

La dissociació per captura delectrons és un mètode de fragmentació molecular en fase gas utilitzat en espectrometria de masses en tàndem i desenvolupat per Roman Zúbarev i Neil Kelleher en el laboratori de Fred McLafferty la Universitat de Cornell.

                                               

Dissociació per transferència delectrons

La dissociació per transferència delectrons és un mètode de fragmentació molecular en fase gas utilitzat en espectrometria de masses en tàndem i desenvolupat per Joshua Coon i Donald Hunt la Universitat de Virgínia.

                                               

HOMO/LUMO

En química, HOMO i LUMO són tipus dorbitals moleculars. Els acrònims responen a "highest occupied molecular orbital" i "lowest unoccupied molecular orbital", respectivament. La diferència denergia entre el HOMO i el LUMO es diu "HOMO-LUMO gap". H ...

                                               

Indicador metal·locròmic

Un indicador metal locròmic és un colorant ió-cròmic, és a dir, que canvia el seu color en presència de certs ions de forma definitiva. Aquests indicadors formen un complex feble amb els ions de la dissolució el qual té un color diferent a quan n ...

                                               

Interacció ió-dipol

En una atracció del caràcter ió-dipol, els ions duna substància poden interaccionar amb els pols de les molècules covalents polars. Així, el pol negatiu duna molècula atrau lió positiu i el pol positiu interacciona amb lió negatiu: les parts de c ...

                                               

Interferència química

Una interferència química és una substància diferent al material provat, que es mesura amb el mètode analític escollit per lassaig o bé amb un altre de més precisió i exactitud per extreure el que farà nosa durant un assaig, evitant leliminació d ...

                                               

Model de barres i boles

Un model de barres i boles en química és un model molecular duna substància química el qual mostra tant la posició en tres dimensions dels àtoms com els enllaços químics entre ells. Els àtoms típicament estan representats per esferes i els enllaç ...

                                               

Model de rebliment despai

Un model de rebliment despai en química, és un tipus de model molecular en tres dimensions on els àtoms es representen per esferes els radis dels quals són proporcionals als radis atòmics i les distàncies entre centres són proporcionals a les dis ...

                                               

Molecularitat

Molecularitat és el nombre de molècules que intervenen en una reacció química elemental, això és la que té lloc en una sola etapa. En les reaccions que tenen lloc en dissolució no es consideren les molècules del dissolvent que puguin solvatar les ...

                                               

Normalitat

La normalitat és una unitat de concentració utilitzada en química. Sindica amb la lletra N. Està relacionada amb la reacció en la qual participa lespècie que està en dissolució. Actualment és poc utilitzada. Es calcula a partir de lequació: N = n ...

                                               

Parell delectrons

En la química, un parell delectrons o un parell Lewis consta de dos electrons que ocupen el mateix orbital molecular però que tenen spins oposats. El concepte de parell delectrons va ser introduït el 1916 per Gilbert N. Lewis. Com que els electro ...

                                               

Precursor (química)

Un precursor és un compost químic que participa en la reacció química que produeix un altre compost En bioquímica, el terme "precursor" es fa servir més específicament per referir-se a un compost químic que precedeix un altre en una via metabòlic ...

                                               

Quimiofòbia

La quimiofòbia significa literalment "por la química", però aquest terme es pot fer servir de diferents maneres. A més de ser una fòbia, generalment es fa servir per designar que els productes químics són dolents i capaços de fer mal mentre que e ...

                                               

Química de les dissolucions

La química de les dissolucions és una branca de la química que nestudia les propietats de les dissolucions. La dissolució consta de dues parts: solut i dissolvent. Les propietats físiques de la solució són diferents a les del solvent pur: laddici ...

                                               

Relació àrea-volum

La relació àrea de àrea-volum de vegades escrita com sa/vol o SA:V, és el cocient entre làrea superficial dun objecte i el volum daquest objecte. La relació àrea-volum sexpressa en unitat de la inversa de la unitat de distància. Per exemple un cu ...

                                               

Simbolisme de Lewis

El simbolisme de Lewis és una forma senzilla de simbolitzar l estructura electrònica i lenllaç en una molècula covalent. Cada electró de valència es representa mitjançant un punt, o cada parell delectrons mitjançant una línia. Per dibuixar una es ...

                                               

Similitud química

Similitud química, també anomenada semblança molecular es refereix la semblança dels elements, molècules o compostos químics pel que fa a qualsevol de les seves característiques estructurals o funcionals. És a dir, es refereix la semblança de due ...

                                               

Substrat Alcalí Dispers

El Substrat Alcalí Dispers, és un mètode de descontaminació daigües amb problemes de metalls pesants. El substrat alcalí dispers va ser testat inicialment a les aigües contaminades de la Faixa Pirítica Ibèrica. El substrat consisteix en un substr ...

                                               

Tefrocronologia

La tefrocronologia és una tècnica geocronològica que utilitza diferents capes de cendra de la tefra volcànica duna única erupció per crear un marc cronològic en què es puguin col locar els registres paleoambientals i arqueològics. Tal situació de ...

                                               

Àcid 2-Hidroxibutíric

Làcid 2-Hidroxibutíric, també anomenat alfa-hidroxibutirat i α-hidroxibutirat, és un àcid hidroxibutíric amb el grup hidroxil al carboni adjacent al carboxil. És un compost quiral amb dos enantiòmers, làcid D-2-hidroxibutíric i làcid L-2-hidroxib ...

                                               

Àrabs

Els àrabs - en àrab عرب, ʻarab - són un poble semita originari dAràbia. Tot i que el concepte de poble àrab o de nació àrab ha anat canviant molt al llarg dels temps i dels diversos contexts sociopolítics, i que sovint sha confós amb agrupaments ...

                                               

Giambattista Bodoni

Giovanni Battista Bodoni fou un gravador, impressor, editor i tipògraf italià, considerat com el pare de la tipografia moderna. La seva influència va ser molt important en el desenvolupament tipogràfic dels segles XVIII i XIX. Va assolir un alt n ...

                                               

María Teresa Ferrari

María Teresa Ferrari de Gaudino fou una educadora argentina, doctora en medicina i activista pels drets de les dones. Fou la primera professora universitària femenina de lAmèrica Llatina i una de les primeres dones a les quals sels permeté densen ...

                                               

Pilar Pons i Lax

Pilar Pons i Lax fou una administrativa, regidora municipal i activista cultural catalana que va tenir un rol cabdal en el desenvolupament municipal, cultural i esportiu de Cornellà de Llobregat durant la segona meitat del segle xx, del qual en v ...

                                               

Barbara Rae-Venter

Barbara Rae-Venter és una genealogista genètica i advocada de patents jubilada dels Estats Units, coneguda sobretot pel seu treball ajudant la policia i els investigadors a identificar un sospitós en el cas de lassassí de Golden State. Es va doct ...

                                               

Relíquies relacionades amb Jesús

La veneració de les relíquies que han estat relacionades amb Jesús ha estat una de les devocions cristianes que han perdurat durant tota la història del Cristianisme. Entre les més populars hi ha els fragments de roba amb la imatge de Jesús, els ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →