Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 429                                               

Duresa dindentació

La duresa dindentació, en anglès: Indentation hardness, es mesura amb proves que determinen la duresa que té un material davant una deformació que no afecti la peça analitzada completament. Hi ha diverses proves en les quals el material a examina ...

                                               

Efecte Casimir

En física, l efecte Casimir o la força de Casimir-Polder és un efecte predit per la teoria quàntica de camps, que consisteix que, donats dos objectes metàl lics separats per una distància petita comparada amb la grandària dels objectes, apareix u ...

                                               

Efecte Mössbauer

L efecte Mössbauer és un fenomen demissió i absorció ressonant de raigs γ per nuclis atòmics, descobert el 1958 pel físic alemany Rudolf Mössbauer, que li valgué el Premi Nobel de Física del 1961.

                                               

Efecte piezoresistiu

La piezoresistivitat és la propietat dalguns materials conductors i semiconductors, la resistència dels quals canvia quan sels sotmet a un esforç mecànic que els deformi. Aquest canvi és degut la variació de la distància interatòmica en el cas de ...

                                               

Efecte Volta

L efecte volta és una teoria obsoleta que intentava explicar com es generava lelectricitat a una pila voltaica. La teoria es basava en els principis de lelectroestàtica i afirmava que si suneixen dos metalls heterogenis que tenen temperatures igu ...

                                               

Eficiència volumètrica

En els gasos succionats per un compressor, el volum real del vapor succionat per unitat de temps proveninte de la canonada de succió és el desplaçament real del compressor. La relació desplaçament real del compressor al desplaçament del pistó és ...

                                               

Emissió de protons

L emissió de protons és un tipus de desintegració radioactiva en la qual un protó és ejectat dun nucli atòmic. Lemissió de protó pot ocórrer des destats excitats en un nucli seguint la desintegració beta, o en un estat disòmer nuclear que en aque ...

                                               

Equilibri geostròfic

L equilibri geostròfic o vent geostròfic és el vent teòric que resultaria dun equilibri exacte entre lefecte de Coriolis i la força del gradient de pressió. Aquesta condició sanomena equilibri geostròfic. El vent geostròfic és paral lel a les isò ...

                                               

Estat físic

Un estat físic és cadascuna de les situacions o formes físicament distingibles mitjançant el mesurament dalgunes propietats que pot adoptar un sistema físic en la seua evolució temporal. És a dir, en un sistema físic que està patint canvis, un es ...

                                               

Front dona

El front dona és el conjunt de punts del medi als quals arriba la pertorbació en un mateix moment. Els fronts dona es visualitzen en forma de línies o superfícies depenent del tipus dona que es tracti. En el cas dones bidimensionals produïdes per ...

                                               

Gradient de pressió

El gradient de pressió en les ciències de latmosfera i típicament de latmosfera terrestre, més generalment de qualsevol fluid és una quantitat física que descriu en quina direcció i a quina taxa canvia la pressió al voltant duna localitat determi ...

                                               

Graus de llibertat (física)

El nombre de graus de llibertat en un sistema físic es refereix al nombre mínim de nombres reals que cal especificar per determinar completament lestat físic. El concepte apareix en mecànica clàssica i en termodinàmica. En mecànica, per cada part ...

                                               

H-alfa

En física i astronomia, H-alfa, també escrita Hα, és una línia espectral vermella creada per lhidrogen amb una longitud dona de 6562.8 Å. Segons el Model atòmic de Bohr, els electrons existeixen en nivell denergia quàntica al voltant del nucli de ...

                                               

Homogeneïtat

L homogeneïtat és la qualitat o estat de ser homogeni, és a dir, de la mateixa o similar naturalesa, o també que té una estructura uniforme. De vegades lhomogeneïtat es troba en la natura i de vegades és provocada per interessos humans.

                                               

Institut Niels Bohr

L Institut Niels Bohr, conegut com a NORDITA fysik ; en català Institut Nòrdic de Física Teòrica), és una organització internacional per la investigació en física teòrica fundada el 1957 per Niels Bohr i el ministre suec Torsten Gustafsson. En el ...

                                               

Interferometria

La interferometria és la tècnica de combinar dues o més ones, de les quals es diu que interfereixen luna amb laltra. En termes dequacions dona el patró dinterferència és un estat que depèn de lamplitud i fase de totes les ones que contribueixen. ...

                                               

Laboratori Cavendish

El Laboratori Cavendish és el nom que rep el Departament de Física de la Universitat de Cambridge, a Anglaterra. Té una extraordinària història de descobriments i innovació en el camps de la Física des de la seva obertura en 1874. Deu el seu nom ...

                                               

Llei de la conductivitat de Wiedemann-Franz

La llei de la conductivitsat de Wiedemann-Franz estableix per als metalls que el quocient entre la conductivitat tèrmica i la conductivitat elèctrica és proporcional la temperatura absoluta multiplicada per la constant de proporcionalitat o "nomb ...

                                               

Llei empírica

Una llei empírica és un raonament de causa i efecte sobre un determinat tipus desdeveniments basada en lobservació directa del comportament del sistema estudiat a lhora de modificar els factors que en condicionen lestat. És pròpia de les ciències ...

                                               

Massa efectiva

la física de lestat sòlid, la massa efectiva duna partícula és la massa que sembla tenir en un cristall segons el model semiclàssic de transport. Sembla que, sota certes condicions, els electrons i els "forats" dun cristall es comporten a camps m ...

                                               

Massa i pes

Massa i pes són diferents propietats, que es defineixen en làmbit de la física. La massa és una mesura de la quantitat de matèria que té un cos mentre que el pes és una mesura de la força que és causada sobre el cos pel camp gravitatori. Per tant ...

                                               

Mesoscòpic

L escala mesoscòpica és la daquells elements que tenen una dimensió compresa entre lescala microscòpica i la macroscòpica. En termes dimensionals se sol definir com la compresa entre 0.1 µm i 0.001 µm (1 nm -

                                               

Metaestabilitat

En física la metastabilitat és una condició dequilibri termodinàmic que, a diferència de lequilibri estable, no correspon a un mínim absolut denergia. Un sistema metaestable es manté en condició dequilibri metaestable en el temps, fins que arriba ...

                                               

Mòdul de compressibilitat

El mòdul de compressibilitat dun material mesura la seva resistència la compressió uniforme i, per tant, indica laugment de la pressió requerit per causar una disminució unitària de volum donada. El mòdul de compressibilitat K {\displaystyle K\,} ...

                                               

Mòdul vectorial

El mòdul vectorial expressa el valor numèric duna magnitud vectorial. Gràficament correspon la longitud del segment orientat que representa el vector, sempre en valor absolut. Per exemple, si es vol expressar que el mòdul de a → {\displaystyle {\ ...

                                               

Monocapa

Una monocapa és una sola capa dàtoms, molècules o cèl lules estretament empaquetades. En alguns casos és referit també a una capa monomolecular autoensamblada. Les monocapes superficials són conegudes des de lantiguitat, encara que fins a princip ...

                                               

Nanomaterial

Els nanomaterials són materials amb propietats morfològiques més petites que un micròmetre en almenys una dimensió. Malgrat el fet que no hi ha consens sobre la grandària mínim o màxim dun nanomaterial, alguns autors restringeixen la seva grandàr ...

                                               

Nivell macroscòpic

En física, el nivell macroscòpic és el nivell de descripció en què la posició o estat físic concret de les partícules que integren un cos pot ser resumit en una equació destat que només inclou magnituds extensives i magnituds intensives mitjana. ...

                                               

Nivell microscòpic

En física, el nivell microscòpic és el nivell de descripció en què fenòmens que ocorren a escales no visibles a simple vista són rellevants. En general quan alguns fenòmens afecten regions poc més gran que uns centenars dàtoms o molècules, es req ...

                                               

Nois de la via Panisperna

Els nois de la Via Panisperna fou un grup de joves científics liderats per Enrico Fermi. Lany 1934, a Roma, van fer el famós descobriment dels Neutrons lents que va obrir la realització del reactor nuclear i posteriorment la bomba atòmica. El sob ...

                                               

Nucleació

La nucleació, segons alguns autors, és el començament dun canvi destat en una regió petita però estable. La nucleació pot fer referència a diverses disciplines científiques. El canvi destat pot ser la formació de gas o cristall a partir dun líqui ...

                                               

Olimpíada Espanyola de Física

L Olimpíada Espanyola de Física és una competició estatal i anual de física per a alumnes de batxillerat. La primera Olimpíada es va celebrar a Salamanca el 1990.

                                               

Olimpíada Internacional de Física

L Olimpíada Internacional de Física, en anglès International Physics Olympiad és una competició de física per a estudiants preuniversitaris. És una de les Olimpíades Internacionals de Ciència. La primera IPhO va tenir lloc a Varsòvia, Polònia el ...

                                               

Ordres de magnitud de massa

Aquesta és una llista dordres de magnitud de massa. Hi ha altra llista pel temps i també podeu veure larticle: ordre de magnitud. 10 −31 kg massa en repòs de lelectró: 510.9990615 1 keV/c² = 9.109389754 × 10 −31 kg massa en repòs del muó: 105.658 ...

                                               

Oscil·lador harmònic

                                               

Patró de moiré

En matemàtiques, física i art, un patró de moiré són uns patrons dinterferència a gran escala que es poden produir quan es sobreposa un patró reglat opac amb buits transparents sobre un altre patró similar. Perquè aparegui el patró dinterferència ...

                                               

Pèndol (matemàtiques)

Les matemàtiques dels pèndols és en general força complicada. Fent simplificacions es pot fer, la qual en el cas dun simple pèndol de gravetat permet que les equacions de moviment es resolguin analíticament per a oscil lacions de petit angle.

                                               

Percolació

La percolació és un procés físic crític que descriu per a un sistema, una transició dun estat cap un altre. En física, química i ciència dels materials, la percolació tracta dels moviments i filtració dels fluids a través de materials porosos. En ...

                                               

Polaritat (física)

En física, polaritat és una descripció dun atribut, típicament un atribut binari, o un vector. Per exemple: Una bateria té polaritat, amb els dos terminals + i -. De manera similar la càrrega elèctrica, lenergia flueix del terminal positiu, a tra ...

                                               

Reflectometria

La reflectometria és un mètode de diagnòstic basat en el principi del radar. Un senyal de sondeig senvia al sistema o al mitjà a diagnosticar, el senyal es propaga seguint les lleis de propagació al llarg del mitjà investigat i quan troba una dis ...

                                               

Reflectometria de domini temporal

La reflectometriade domini de temps o TDR és una tècnica de mesurament que sutilitza per a determinar les característiques de les línies elèctriques mitjançant lobservació de les ones reflectides. La Transmisiometría de domini de temps és una tèc ...

                                               

Relació dEinstein (Teoria cinètica)

la física la relació dEinstein és una connexió prèviament inesperada revelada de manera independent per Albert Einstein el 1905 i per Marian Smoluchowski el 1906 en els seus treballs sobre el moviment brownià. La forma més general de lequació és ...

                                               

Relativitat Galileana

La relativitat Galileana declara que "dos sistemes de referència en moviment relatiu de translació rectilínia uniforme són equivalents des del punt de vista mecànic; és a dir, els experiments mecànics es desenvolupen de la mateixa manera en tots ...

                                               

Sentit físic

El sentit duna línea, trajectòria, moviment, direcció o dun vector és el que defineix linici i el final daquests. Per exemple, dun moviment circular, podem dir que gira en el sentit de les agulles del rellotge o en el contrari. O un tren que enll ...

                                               

Símbol de Levi-Civita

El símbol de Levi-Civita, també anomenat símbol de permutació és un símbol matemàtic, especialment utilitzat en càlcul tensorial. Rep el seu nom en honor de matemàtic i físic italià Tullio Levi-Civita.

                                               

Simetria en física

La simetria en física inclou els trets dun sistema físic que mostra propietats de simetria –és a dir, que sota certes transformacions, aspectes daquests sistemes són" incanviables”, dacord amb una observació particular. Una simetria dun sistema f ...

                                               

Sistema físic

Un sistema físic és un agregat dobjectes o entitats materials entre les parts de les quals existeix una vinculació o interacció de tipus causal. Tots els sistemes físics es caracteritzen per: Tenir un estat físic definit subjecte a evolució tempo ...

                                               

Societat Europea de Física

La Societat Europea de Física és una organització científica internacional sense ànim de lucre amb el propòsit de promoure la física i els físics a Europa per mitjà de conferències, revistes científiques, premis i divulgació. Formalment establert ...

                                               

Sociofísica

La sociofísica és una branca recent de la física interdisciplinària que empra mètodes i conceptes de la física de sistemes complexos per estudiar les interacciones col lectives en societats. No es tracta duna mera aplicació de mètodes quantitatiu ...

                                               

Sorció

Sorció és un procés físic i químic pel qual una substància suneix a una altra. Els casos específics de sorció es tracten en els següents articles: Adsorció: la adherència física o ladhesió de ions i molècules la superfície duna altra fase p. Ex., ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →