Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 428                                               

Teoria de la Recapitulació

En biologia, la teoria de la recapitulació o llei biogenètica és la teoria segons la qual lontogènia recapitula la filogènia. Els primers a proposar una teoria recapitulacionista de la filogènia van ser John Hunter i Carl Friedrich Kielmeyer, si ...

                                               

Terminologia Histologica

La Terminologia Histologica és un vocabulari dindexació per al seu ús en la citologia i histologia. A labril de 2011, Terminologia Histologica va ser publicat en línia pel Federative International Programme on Anatomical Terminologies, el success ...

                                               

Tipus cel·lular

Un tipus cel lular és cadascuna de les categories en les quals es poden classificar les cèl lules dun organisme pluricel lular. Aquesta ordenació sutilitza per distingir els grups cel lulars morfològicament o fenotípicament diferents que tenen le ...

                                               

Vernalització

La vernalització és la promoció de la floració per un tractament de fred previ durant la fase de planta jove. La percepció daquest fred es fa als borrons. Sobretot les plantes de dia llarg, com el blat, necessiten la vernalització per a florir. S ...

                                               

Vivàrium

Un vivàrium és una àrea normalment tancada per mantenir i cuidar animals o plantes per la seva observació o recerca. Sovint, una porció de lecosistema o hàbitat particular de lespècie conservada en ella és simulat en una escala més petita, amb co ...

                                               

Voltinisme

Voltinisme és un terme que es fa servir en biologia per indicar el nombre de generacions dun organisme en un any. El terme es fa servir especialment en sericultura, quan les varietats del cuc de la seda varien en el seu voltinisme. Bivoltí - adje ...

                                               

Zoòspora

Una zoòspora és una espora mòtil asexual que fa servir un flagel per a desplaçar-se. Aquestes espores les formen algunes algues, bacteris i fongs per a propagar-se.

                                               

Ciències de la Terra

Les Ciències de la Terra estudien la Terra i els seus processos. També anomenades geociències són les disciplines de les ciències naturals que estudien lestructura, morfologia, evolució i dinàmica del planeta Terra. Constitueix un cas particular ...

                                               

Anomalia gravitatòria

L anomalia gravitatòria és la diferència existent entre lacceleració de la gravetat en un determinat indret dun planeta i la gravetat que es pot esperar basant-se en un determinat model de densitat planetària de referència. Una anomalia de gravet ...

                                               

Baixamar

La baixamar en el moviment de la marea és el nivell mínim de laigua de la mar. La diferències entre dues baixamars és de 12 hores i 25 minuts. La diferència de nivell entre la baixamar i la plenamar amb un màxim de 30 centímetres és quasi imperce ...

                                               

Biosfera

La biosfera és la suma de tots els ecosistemes. També rep el nom de zona de vida la Terra, ja que és el sistema format pel conjunt dels éssers vius propis del planeta Terra juntament amb el medi físic que els rodeja. Des dun punt de vista més amp ...

                                               

Ciència del sistema Terra

La ciència del sistema Terra busca integrar diversos camps destudi per entendre la Terra en la seva manifestació com un sistema. Aquesta disciplina considera la interacció entre atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, criosfera, i heliosfera. ...

                                               

Climograma

Els climogrames són gràfics de doble entrada en les quals es presenten resumits els valors de precipitació i temperatura recollits en una estació meteorològica determinada. Generalment es representen els valors mitjans de cada mes de lany tenint ...

                                               

Criosfera

La criosfera és el terme que descriu el conjunt de les parts de la superfície de la Terra on laigua es troba en estat sòlid. La criosfera inclou gel del mar, gel dels llacs, gel dels rius, la superfície coberta de neu precipitada, les glaceres, e ...

                                               

Datum

Un datum és una referència a partir de la qual es fan mesures. En agrimensura i geodèsia, un datum és un punt de referència la superfície de la terra respecte al qual es realitzen mesures, i un model associat de la forma de la terra per a calcula ...

                                               

Enginyeria geofísica

L enginyeria geofísica és la branca de lenginyeria que en el seu camp professional participa en la investigació, exploració, avaluació, explotació i aprofitament de recursos energètics, minerals i hidrològics, per a determinar-ne limpacte ambient ...

                                               

Fronteres planetàries

Fronteres planetàries és un marc conceptual que avalua lestat de nou processos fonamentals per a lestabilitat del sistema Terra i suggereix una sèrie de llindars per a aquests processos que, en cas de ser superats, poden posar en perill lhabitabi ...

                                               

Geociéncies Barcelona (GEO3BCN-CSIC)

Geociéncies Barcelona, anteriorment anomenat Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera és un centre de recerca del Consell Superior dInvestigacions Científiques. Va ser creat lany 1965 amb el nom d Institut de Geologia de Barcelona i està sit ...

                                               

Geoètica

La geoètica tracta les relacions entre lhome i el seu entorn abiòtic - dins làmbit de les ciències de la Terra i planetàries - des dun punt de vista ètic i de la deontologia dels professionals relacionats amb elles. Socupa de les pràctiques cient ...

                                               

GRS80

El GRS80 és un sistema de referència geodèsic, utilitzat a Europa, que consisteix en un el lipsoide de referència global i un model de camp de gravetat.

                                               

Hidrosfera

La hidrosfera descriu dintre de les Ciències de la Terra el sistema material constituït per laigua que es troba la Terra. La hidrosfera inclou els oceans, mars, rius, llacs, aigua subterrània, gel i la neu. La Terra és lúnic planeta al nostre Sis ...

                                               

Marea

La marea és el moviment cíclic de nivell del mar i els oceans, acompanyat per un moviment ascendent i descendent. Està produït principalment per les forces de marea gravitatòries combinades que exerceixen el Sol i la Lluna. Quan aquest nivell és ...

                                               

Marea viva

La marea viva és una plenamar, que es produeix dues vegades per mes, generalment dos dies després del moment quan les dues atraccions, la lunar i la solar, actuen segons una mateixa direcció, per la qual cosa els efectes se sumen i la marea resul ...

                                               

Medalla Penrose

La medalla de Penrose va ser creada el 1927 per Richard Alexander Fullerton Penrose Jr com un premi concedit anualment per la Societat Geològica dAmèrica a aquells que produeixen alguna cosa rellevant per avançar en lestudi de les geociències.

                                               

Medalla William Bowie

La Medalla William Bowie és concedida anualment per la Unió Geofísica Americana per "contribucions fonamentals destacades la geofísica i per la cooperació desinteressada en la recerca". Aquest guardó és el màxim honor que atorga lAGU i és nomenad ...

                                               

Microgeodèsia

La microgeodèsia és la branca de la geodèsia que sencarrega del disseny, observació i estudi de xarxes geodèsiques dextensió reduïda. Normalment aquestes xarxes necessiten una millor precisió que la que pot oferir una xarxa topogràfica tradiciona ...

                                               

Milió danys

Un milió danys o Mega-annum és una unitat de mesura del temps utilitzada en diverses disciplines de les ciències de la Terra i de lUnivers per a quantificar durades geològiques o astronòmiques. En certa manera, és la unitat bàsica de lestratigraf ...

                                               

Món

En un sentit general, el món és tot allò que existeix, lunivers. En un sentit més restringit, món es refereix la Terra, i fins i tot sutilitza com a sinònim de planeta. També sutilitza molt sovint per a referir-se a àmbits del coneixement, la cul ...

                                               

Pedologia

La pedologia és lestudi dels sòls en el seu ambient natural. Es tracta duna de les branques principals de la ciència del sòl; laltra és ledafologia. La pedologia tracta de la pedogènesi, la morfologia del sòl, i la classificació del sòl, mentre q ...

                                               

Placa Leopold von Buch

La Placa Leopold von Buch de la Deutsche Geologische Gesellschaft es concedeix anualment des de 1946 a científics estrangers per assoliments destacats en geociències. Sanomena així en memòria de Christian Leopold von Buch.

                                               

Plenamar

La plenamar en el moviment de la marea és laugment màxim del nivell de laigua de la mar. La diferències entre dues plenamars és de 12 hores i 25 minuts. La diferència de nivell entre la plenamar i la baixamar amb un màxim de 30 centímetres és qua ...

                                               

Física

La física, natural i φύσις, natura) és la ciència que estudia la natura en el seu sentit més ampli, ocupant-se del comportament de la matèria i lenergia, i de les forces fonamentals de la natura que governen les interaccions entre les partícules. ...

                                               

Acoblament (física)

En física, dos sistemes estan acoblats si interaccionen lun amb laltre. És despecial interès lacoblament de dos sistemes vibradors per mitjà de molles o camps magnètics, etc. Lefecte del batement és típic duna oscil lació acoblada. El concepte da ...

                                               

American Physical Society

American Physical Society és, amb uns 50.000 membres, la segona organització de físics més important del món, després de la Deutsche Physikalische Gesellschaft. Aquesta societat publica més duna dotzena de revistes científiques incloent Physical ...

                                               

Annales de chimie et de physique

Annales de chimie et de physique fou una revista científica francesa especialitzada en articles de química i física que es publicà a partir del 1815 fins al 1914. Agafà el relleu d Annales de chimie, que havia deixat de publicar-se el 1793. La po ...

                                               

Archiv der Mathematik und Physik

Archiv der Mathematik und Physik va ser una revista de matemàtiques i física que es va publicar a Alemanya entre 1841 i 1920. El seu fundador va ser Johann August Grunert, professor de matemàtiques de la Universitat de Greifswald. la seva mort el ...

                                               

Atomització

El procés d atomització és el trencament del líquid en petites gotes i els diferents tècniques per atomitzar un producte varien en funció de lenergia que es necessita per produir les gotes. Hi ha quatre tipus per deshidratar aliments:

                                               

Axió

Un axió és una partícula elemental hipotètica postulada la teoria de Peccei–Quinn el 1977 per a resoldre el problema CP fort en cromodinàmica quàntica. Si els axions existissin i tinguessin una massa baixa dins un rang específic, podrien ser un c ...

                                               

Bombolla de sabó

Una bombolla de sabó és una pel lícula molt fina daigua sabonosa que forma una esfera plena daire, i exhibeix una superfície iridescent. Normalment les bombolles de sabó duren només uns segons i després esclaten per si soles o per contacte amb un ...

                                               

Camp escalar

En matemàtiques i física, un camp escalar és un camp que associa un valor escalar a cada punt dun espai. El valor pot ser un nombre matemàtic, o una quantitat física. Els camps escalars són sovint emprats en física, per exemple per a indicar la d ...

                                               

Camp tensorial

Un camp tensorial és una assignació duna aplicació multilineal a cada punt dun domini de lespai. En física anomenem també camp tensorial a qualsevol magnitud física que pot ser representada per una assignació del tipus anterior definida sobre una ...

                                               

Camp vectorial

En matemàtica un camp vectorial és una construcció del càlcul vectorial, que associa un vector a cada punt de lespai euclidià, de la forma φ: R n → R m {\displaystyle \varphi:\mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R} ^{m}}. Els camps vectorials sutilitzen ...

                                               

Canvi físic

El terme canvi físic es refereix a transformacions que poden canviar lestat dagregació o laspecte de les substàncies però que no modifiquen la seva naturalesa química. Als canvis químics les modificacions impliquen laparició de noves substàncies ...

                                               

Capil·laritat

La capil laritat és una propietat dels líquids, que li confereix la capacitat de pujar o baixar per un tub capil lar. Quan un líquid puja per un tub capil lar, és degut al fet que la força intermolecular entre les seves molècules és menor a ladhe ...

                                               

Física clàssica

La física clàssica és la basada en els postulats desenvolupats abans de laparició de la física quàntica. Pressuposa lexistència dun temps i un espai absoluts. La mecànica clàssica produeix resultats molt acurats en el domini de lexperiència diàri ...

                                               

Colorimetria

La colorimetria és la disiciplina que descriu els colors en nombres, o proveeix un color físic utilitzant diversos instruments de mesura. La colorimetria sutilitza en entre altres en la indústria farmacèutica, a indústries com impressió de color, ...

                                               

Compressió (mecànica)

L esforç de compressió és la resultant de les tensions o pressions que hi ha dins dun sòlid deformable o medi continu, caracteritzada perquè tendeix a una reducció de volum o un escurçament en determinada direcció. En general, quan se sotmet un m ...

                                               

Conjectura de protecció cronològica

La conjectura de protecció cronològica és una hipòtesi afirmada pel físic Stephen Hawking que afirma que les lleis de la física són tals que eviten viatjar en el temps a menys que sigui a escala submicroscopica. La permissibilitat de viatge en el ...

                                               

Cristall uniaxial

Un cristall uniaxial és un cristall de doble refracció que només té un sol eix òptic a través del qual la llum es pot propagar sense exhibir birefringència. Els cristalls uniaxials pertanyen als sistemes tetragonal, hexagonal o romboèdric. La sup ...

                                               

Densitat aparent

La densitat aparent és una propietat dels materials en pols o granulats entre altres sòlids en estat de "divisió" amb especial referència als components minerals del sòl, grava, substàncies químiques, productes farmacèutics ingredients en product ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →