Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 423                                               

Teleconferència

La teleconferència o telereunió és una reunió a distància que permet per una tecnologia telemàtica lintercanvi directe dinformació entre diverses persones i màquines. Termes tals com conferències dàudio o conferència telefònica també sutilitzen d ...

                                               

Telefotografia

La telefoto, telefotografia o foto cablejada consisteix en lenviament dimatges per mitjà del telègraf o del telèfon. La Western Union va transmetre la seva primera fotografia a mediatinta el 1921. AT&T va prosseguir el 1924, i la RCA va envia ...

                                               

Telemedicina

Es defineix com telemedicina la prestació de serveis mèdics a distància. Per la seva implementació sutilitzen usualment tecnologies de la informació i les comunicacions. La paraula procedeix del Grec τελε que significa distància i medicina. La te ...

                                               

Teletip

Un teletip, TTY o tèlex és un dispositiu telegràfic de transmissió de dades, ja obsolet, utilitzat durant el segle xx per enviar i rebre missatges mecanografiats punt a punt a través dun canal de comunicació simple, sovint un parell de cables de ...

                                               

Televisió social

La Televisió social és un terme general per a referir-se la tecnologia de televisió interactiva que suporta i integra interacció social, sistemes de recomanació, valoracions, comentaris i participació interactiva entre els teleespectadors a travé ...

                                               

Temperatura de soroll

Temperatura de soroll, en electrònica, és una manera dexpressar el soroll disponible introduït per un component o una font. El soroll és quantificat en forma de temperatura en graus Kelvin. Es pot calcular: T = 1 / K b × P / B {\displaystyle T=1/ ...

                                               

Temperatura de soroll duna antena

La Termperatura de soroll duna antena és un paràmetre que descriu quant de soroll produeix una antena en un ambient donat. Aquesta temperatura no és la temperatura física de lantena, sino que és la temperatura duna hipotètica resistència a lentra ...

                                               

Temps de coherència (sistemes de comunicació)

En els sistemes de comunicacions, el canal pot canviar al llarg del temps. El temps de coherència és el lapse de temps durant el qual la resposta impulsional del canal es considera constant. Aquesta variació en el canal és especialment significat ...

                                               

Teoria de la informació

La Teoria de la Informació estudia la quantificació, lemmagatzamatge i la comunicació de la informació. El seu pioner va ser Claude E. Shannon a lany 1948 quan va demostrar que aquesta teoria es podia mesurar i definir com a una ciència. El matei ...

                                               

Terminal de molt petita obertura

VSAT són les sigles de Terminal de Molt Petita Obertura. Designa un tipus dantena per a comunicació de dades via satèl lit i per extensió a les xarxes que se serveixen delles, normalment per a intercanvi dinformació punt a punt, punt a multipunt ...

                                               

TISPAN

TISPAN és un organisme destandardització que forma part de lETSI, especialitzat en xarxes fixes i de convergència dinternet. TISPAN va ser creada el 2003 amb la fusió del organismes ETSI: TIPHON i SPAN. Lobjectiu del TISPAN és de definir lestratè ...

                                               

Torre de Comunicacions de Montjuïc

La torre de comunicacions de Montjuïc, coneguda popularment com a torre Calatrava, és obra de larquitecte i enginyer valencià Santiago Calatrava, i va ser construïda entre 1989 i 1992 a lAnella Olímpica de Montjuïc a Barcelona amb motiu dels jocs ...

                                               

Torre de telecomunicacions de Girona

La torre de telecomunicacions de Girona, popularment coneguda com a Pirulí és una torre de telecomunicacions que es pot observar des de molts llocs de Girona. Instal lada la zona de les Pedreres, entre la zona de Font de la Pólvora i el Polvorí, ...

                                               

Torre Ostankino

La Torre Ostankino de Moscou, capital de Rússia, és amb 540 metres dalçària, la torre de comunicacions més alta dEuropa. La torre es va construir entre 1963 i 1967. Durant 8 anys va ser lestructura més alta del món. Lenginyer projectista va ser N ...

                                               

Torreta de Guardamar

La Torreta de Guardamar, coneguda popularment com LAntena o Torre dels Americans, és una antena de ràdio de 370 metres daltura situada prop de Guardamar del Segura. Es va construir el 1962 i és lestructura més alta de la península Ibèrica, així c ...

                                               

TOSLINK

TOSLINK és un estàndard de connexió de fibra òptica creat per Toshiba el 1983, que es basa en la utilització de senyals òptics en comptes de senyals elèctrics. Sutilitza generalment per la interconnexió dequips dàudio, tot i que admet diferents f ...

                                               

Traducció mòbil

La traducció mòbil és el servei de traducció automàtica pels dispositius de mà, incloent els telèfons mòbils, els organitzadors personals, els Pocket PC i els telèfons intel ligents. Aquest servei es basa en la programació lingüística computacion ...

                                               

Transformada de Fourier

La transformada de Fourier descompon una funció temporal en les freqüències que la constitueixen. Aquesta descomposició resultant és una funció complexa, el valor absolut de la qual representa la quantitat de cada freqüència present en la funció ...

                                               

Transformada discreta dondeta

La transformada discreta dondeta DWT és una classe de representació temps-freqüència utilitzada per processament de senyals. Aquesta transformada es basa en finestres modulades de dimensió variable i ajustada la freqüència doscil lació. És a dir, ...

                                               

Transformada ràpida de Fourier

La transformada ràpida de Fourier, no més que una forma molt ràpida i eficient de calcular la transformada discreta de Fourier dun senyal discret i la seva inversa, la transformada inversa discreta de Fourier. Es calcula de forma computacional a ...

                                               

Trellis coded modulation

La modulació Trellis o TCM va ser proposada per primer cop per Gottfried Ungerboeck el 1976. El 1984 IBM ladopta per modem de dades en la red telefònica amb 32 estats de fase per 14.4 kb/s. Aquesta modulació sassocia a lalgoritme dA.J.Viterbi-196 ...

                                               

Triple redundància modular

En informàtica, la triple redundància modular, de vegades anomenada redundància de triple modul, és una forma de redundància N-modular tolerant a fallades, en la qual tres sistemes realitzen un procés i aquest resultat és processat per un sistema ...

                                               

Triple-play

En làmbit de les telecomunicacions sanomena triple play a loferta de les companyies de telèfon i cable que consisteix a oferir un triple servei de veu, dades i vídeo en una mateixa quota a través de les línies DSL. Avui en dia el triple-play ha p ...

                                               

Turbocodi

Els turbocodis són una nova classe de codis de correcció derrors FEC, que es van introduir, juntament amb un algorisme de descodificació. La importància dels turbocodis és que permeten una comunicació fiable i la seva eficiència energètica estar ...

                                               

UART

Un transmissor/receptor asíncron universal és un tipus de "receptor/transmissor asíncron", una peça de maquinari que tradueix dades entre formes paral leles i serials. UARTs sutilitzen comunament en conjunció amb altres estàndards de comunicació ...

                                               

Unidifusió

La unidifusió és el procés denviament dinformació en una o més unitats de dades, des duna màquina origen a una única màquina destí duna xarxa de telecomunicacions, habitualment Internet. És a dir, una transmissió punt a punt amb cada destinatari. ...

                                               

Unió Europea de Radiodifusió

La Unió Europea de Radiodifusió, European Broadcasting Union, Union Européenne de Ràdio-Télévision és una organització internacional de radiodifusores de servei públic. La Unió Europea de Radiodifusió no té cap relació amb la Unió Europea. La sev ...

                                               

Universal Plug and Play

Universal Plug and Play és un conjunt de protocols de comunicació que permet a perifèrics en xarxa, com ordinadors personals, impressores, passarel les dInternet, punts daccés Wi-Fi i dispositius mòbils, descobrir de manera transparent la presènc ...

                                               

Videocipher

VideoCipher és una marca dordinador analògic que barreja equip per a cable i televisió per satèl lit inventat el 1983 per Corporació Linkabit, que va ser adquida per Ma/Com el 1985. Comprada finalment Ma/Com per General Instrument el 1987. Actual ...

                                               

Videoconferència

La videoconferència és la comunicació de vídeo i al mateix temps so. En telefonia mòbil es denomina UMTS, com a servei vinculat a les grans companyies solament es troba disponible en Estats Units i part dEuropa, però mitjançant internet es troba ...

                                               

Videoconferència 3D

Es tracta dun sistema de teleconferència que projecta la imatge sobre un sistema basat en miralls i ofereix una aparença en tres dimensions. Gràcies a les TIC es pot transmetre un rostre, així com qualsevol imatge en temps real i poder interaccio ...

                                               

Videotex

El videotex es defineix com una aplicació interactiva que permet difondre, a través duna xarxa de telecomunicacions, informació de forma paginada subministrada per un sistema informàtic i visualitzada sobre un terminal i una línia telefònica. Ha ...

                                               

Wireshark

Wireshark és un programari lliure i de codi obert amb la funcionalitat danalitzador de paquets de xarxes de comunicació. Wireshark sempra per a solucionar problemes en xarxes, desenvolupament i anàlisi de programari i tasques educatives. Originàr ...

                                               

Xarxa ad hoc

Una xarxa ad hoc en informàtica i telemàtica, és un tipus de xarxa temporànea o ad hoc, sense infraestructures materials fixes, que es constitueix espontàniament per a realitzar una comunicació entre èquips client-servidor. Veure Fig.1 Laplicació ...

                                               

Xarxa ciutadana

Una xarxa ciutadana és un ambient telemàtic que es proposa promoure i afavorir la comunicació, la cooperació, els intercanvis, lorganització i laccés a les noves tecnologies de la informació a tots els ciutadans i associacions que constitueixen u ...

                                               

Xarxa dÀrea Personal

Una Xarxa dÀrea Personal és una xarxa informàtica per la comunicació entre diferents dispositius propers al punt daccés. Aquestes xarxes normalment tenen un abast duns pocs metres i per a ús personal.

                                               

Xarxa en malla Bluetooth

Xarxa en malla Bluetooth és un protocol de telecomunicacions basat en la tecnologia Bluetooth Low Energy que permet la comunicació via radiofreqüència mitjançant una xarxa amb topologia mesh. Bluetooth mesh va ser concebut el 2015 i adoptat el 13 ...

                                               

Xarxa Europea dInformació i Seguretat

La Xarxa Europea dInformació i Seguretat és una agència de la Unió Europea que vetlla pel bon funcionament de les xarxes de comunicació així com la seva seguretat. És un organisme especialitzat en ciberseguretat. Té la seu a Càndia i una oficina ...

                                               

Xarxa oberta

Una xarxa oberta, també anomenada xarxa lliure o xarxa comunitària, és una xarxa de telecomunicacions que és accessible a tothom que es trobi en el seu abast. És un model de desplegament de xarxes de telecomunicacions que consisteix en la creació ...

                                               

Xarxa Oberta de Catalunya

Xarxa Oberta de Catalunya és una empresa de Tradia que actua com a operador de telecomunicacions a Catalunya. Va crear-se el 2010 per desenvolupar la concessió administrativa de connectar amb fibra òptica les principals seus corporatives de la Ge ...

                                               

Xarxes de propera generació

Xarxes de propera generació és un terme genèric que fa referència a levolució de lactual infraestructura de xarxes de telecomunicacions, tot encapsulant la informació en paquets IP.

                                               

XCAST

La multi-unidifusió explícita és una variant de multicast que suporta un nombre molt gran de sessions multicast petites. Ho aconsegueix afegint totes les adreces IP de destinació al camp de direccions del paquet IP, en comptes dutilitzar una adre ...

                                               

Astronomia

L astronomia és la ciència que estudia lUnivers i els cossos celestes o astres, a partir de la informació que ens narriba per la radiació electromagnètica, tant pel que fa la posició i moviment en lesfera celeste com pel que fa la seva natura, es ...

                                               

Aberració de la llum

Sanomena aberració de la llum o aberració de Bradley la diferència entre la posició observada duna estrella i la seva posició real, a causa de la combinació de la velocitat de lobservador i la velocitat finita de la llum. El 1725, James Bradley, ...

                                               

Abundància dels elements químics

L abundància dun element químic mesura com de relativament comú és lelement, o quina quantitat de lelement és present en un ambient determinat en comparació als altres elements. Labundància es pot mesurar de diverses maneres, per exemple mitjança ...

                                               

Acceleració de marea

L acceleració de marea és un efecte originat per la força de marea entre un satèl lit natural en òrbita i el planeta primari que orbita. Aquesta acceleració causa una recessió gradual del satèl lit en una òrbita prògrada del primari, i una corres ...

                                               

Airglow

L airglow és una emissió de llum molt feble de latmosfera terrestre que fa que cel nocturn no sigui mai completament fosc. Anders Ångström el va descriure per primera vegada el 1868. Lairglow és el resultat de diferents processos que tenen lloc a ...

                                               

American Ephemeris and Nautical Almanac

American Ephemeris and Nautical Almanac és un almanac que es va publicar de 1855 a 1980, amb informació útil per a astrònoms, agrimensors i navegants. Es basà en la publicació britànica original, The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris, a ...

                                               

Andrees Allgemeiner Handatlas

Andrees Allgemeiner Handatlas va ser una important obra cartogràfica publicat en diverses edicions alemanyes i estrangeres entre 1881 i 1937. Porta el nom de Richard Andree i publicat per Velhagen & Klasing, Bielefeld i Leipzig, Alemanya. Utilitz ...

                                               

Angle de posició

L angle de posició és mesura astrofísica lligada a lobservació de les estrelles binàries òptiques; es defineix com la distància angular de lestrella secundària de la primària, respecte al pol nord celeste, assumint com a direcció positiva la de l ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →