Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 415                                               

Sincronització

Sincronització, "unit" i χρόνος, "temps", descriu lajust temporal desdeveniments. Es parla de sincronització quan determinats fenòmens ocorren en un ordre predefinit o al mateix temps.

                                               

Single Point of Contact

El terme Single Point of Contact o SPOC sutilitza a nivell tècnic per a referir-se al punt central de contacte per a mantenir la comunicació amb clients i usuaris. Per a ITIL, el Service Desk hauria de ser lSPOC de lempresa, de manera que totes l ...

                                               

Sistema digital

Un Sistema Digital és qualsevol dispositiu destinat la generació, transmissió, processament o emmagatzemament de senyals digitals. També un sistema digital és una combinació de dispositius dissenyats per manipular quantitats físiques o informació ...

                                               

Sistema digital seqüencial

Els sistemes digitals seqüencials o circuits seqüencials són aquells en què les seves sortides depenen destats previs a més de lestat de les seves entrades en un moment donat, diferenciant-se així dels sistemes combinacionals en què les seves sor ...

                                               

Sistema informàtic

Un sistema informàtic és el conjunt dels elements que integren lentorn informàtic, i sembla més fidel parlar de sistemes en lloc dinformàtica. Lintegren els recursos humans, el programari i el maquinari. Sense un daquest elements conjuntats, el t ...

                                               

Sistema operatiu de xarxa

Un sistema operatiu de xarxa, també anomenat NOS, és un programari que permet la interconnexió dordinadors per poder accedir als serveis i recursos, programari i maquinari, creant xarxes de computadores. Igual que un equip no pot treballar sense ...

                                               

Snake case

snake_case és una convenció tipogràfica informàtica que consisteix a escriure conjunts de paraules, generalment en minúscules, separades per guionets baixos. Aquesta convenció soposa a daltres com la CamelCase, que consisteix a posar en majúscule ...

                                               

Sobrecàrrega de mètodes

La Sobrecàrrega de mètodes és quan es defineixen dos mètodes amb el mateix nom i la mateixa classe però amb diferents implementacions. Lexecució duna crida a un mètode sobrecarregat dependrà aleshores del context de la crida. Per exemple, ferTasc ...

                                               

SqlMap

SqlMap és una eina de codi obert per a proves de penetració que automatitza el procés de detectar i explotar les vulnerabilitats dinjecció SQL. Amb aquesta eina és possible detectar els diferents tipus de base de dades que donen serveis a pàgines ...

                                               

SSE5

SSE5 era una extensió al set dinstruccions del processador proposat per AMD el 30 dagost de 2007, com a suplement a les instruccions SSE de 128 bits precentes en larquitectura AMD64. AMD va escollir no implementar SSE5 com havia proposat inicialm ...

                                               

TANGO

El sistema de control TANGO és un sistema lliure i obert de control, orientat a objectes, que ofereix eines per al control de qualsevol tipus de maquinari o programari, que constitueix un sistema SCADA. És utilitzat principalment en el control da ...

                                               

Taula hash

Taula hash, en ciències de la computació, és una estructura de dades que implementa un tipus abstracte de dades que és un array associatiu, una estructura que mapeja claus a valors. Una taula de hash empra una funció hash per a calcular un índex ...

                                               

Taules de hash distribuïdes

Les taules de hash distribuïdes, o DHT, lacrònim anglès de Distributed Hash Tables, és un sistema descentralitzat dissenyat per oferir serveis i operacions de recerca en xarxes telemàtiques de computadors. La idea fonamental de les DHT és la crea ...

                                               

Teclat MIDI

Un teclat MIDI és aquell aparell que té forma de teclat musical convencional però que a diferència daquest, el teclat MIDI no té sons propis, sinó que genera missatges MIDI. Per tant es pot fer que el teclat reprodueixi qualsevol so digitalitzat ...

                                               

Tecnologies assistides per ordinador

Tecnologies assistides per ordinador, a vegades anomenat CAx) és una paraula que descriu lús dordinadors per ajudar en el disseny, anàlisi, i fabricació de productes.

                                               

Teoria dAutòmats

La teoria dautòmats és una branca de les ciències de la computació que estudia les màquines abstractes i els problemes que aquestes són capaces de resoldre. La teoria dautòmats està íntimament relacionada amb la teoria del llenguatge formal, ja q ...

                                               

Teoria de la computació

La teoria de la computació és una ciència, en particular una branca de la matemàtica i de la computació que centra el seu interès en lestudi i definició formal dels còmputs. Rep el nom de còmput lobtenció duna solució o resultat, a partir de cert ...

                                               

FLOPS

El FLOPS és una unitat de mesura informàtica que sutilitza com a mesura de rendiment dun ordinador, especialment els càlculs científics que requereixen un gran ús doperacions en coma flotant. Una altra unitat de mesura informàtica és el MIPS que ...

                                               

Text pla

Un fitxer de text pla és el que està compost únicament per text sense format, només caràcters. Aquests caràcters es poden codificar de diferents maneres depenent de la llengua usada. Alguns dels sistemes de codificació més usats són: ASCII, ISO-8 ...

                                               

TMX

TMX, acrònim en anglès de Translation Memory eXchange, és una definició de tipus de document o estàndard de XML que serveix per a lintercanvi de memòries de traducció creades amb programes de traducció assistida per ordinador, creat pel comitè OS ...

                                               

Tracker (música)

Tracker o soundtracker és el terme genèric amb el que es coneix una classe de programari de MAO ; en la seva forma més pura, permeten a lusuari organitzar mostres de so gradualment en una graella de temps a través de diverses pistes monofòniques. ...

                                               

Transmissió de dades

La transmissió de dades és el transport de qualsevol tipus dinformació, dun lloc a un altre per mitjans físics. Històricament, això es va fer per correu sobre paper, amb una cadena de semàfors o llums, i finalment amb larribada del telègraf de Mo ...

                                               

Trie

Un trie és un cas especial dautòmat finit determinista {\displaystyle }, que serveix per a emmagatzemar un conjunt de cadenes E {\displaystyle E} en el qual: lestat inicial s {\displaystyle s} correspon la cadena buida λ ; {\displaystyle \lambda ...

                                               

Truncament

El truncament en informàtica és loperació que consisteix en limitar la longitud duna cadena segons un criteri determinat. Normalment per tal de reduir el biaix causat pel truncament sarrodoneix el nombre abans de truncar-lo. Cert programari trunc ...

                                               

Unitat terminal remota

Una unitat terminal remota és un dispositiu basat en microprocessadors, el qual permet obtenir senyals independents dels processos i enviar la informació a un lloc remot on es processa. Generalment aquest lloc remot és una sala de control on es t ...

                                               

Video podcast

El video podcast o videocast és un arxiu informàtic multimèdia que conté una informació combinada dàudio i vídeo. Aquest arxiu es pot descarregar directament des de la xarxa a un ordinador, dispositiu mòbil o aparell connectat la xarxa amb la cap ...

                                               

Virtualització per control remot

La virtualització per control remot és una tecnologia que separa els sistemes operatius i les aplicacions dels dispositius dels clients que accedeix. Tanmateix, mentre la virtualització permet a lusuari a laccés aplicacions, la virtualització ofe ...

                                               

Wire-wrap

El wire-wrap és una tecnologia utilitzada per unir dos punts en contacte elèctric o de dades. És utilitzat en múltiples indústries, tenint en compte que, és el sistema per excel lència, emprat en el disseny de prototips. El wire-wrap pot ser més ...

                                               

Wiring

Wiring és una plataforma de prototipació de programari obert compost per un llenguatge de programació, una interfície de desenvolupament integrada i una placa base amb un microcontrolador. El seu desenvolupament va començar el 2003 per part de He ...

                                               

Xarxa de sensors sense fils

Una xarxa de sensors sense fils consisteix en un conjunt de sensors autònoms distribuïts de manera espacial per controlar cooperativament condicions físiques o mediambientals. El desenvolupament de xarxes de sensors sense fils era motivat per apl ...

                                               

Algorisme de Floyd-Steinberg

L algorisme de Floyd-Steinberg sutilitza en processament digital dimatges. Aquest algorisme realitza un tramat per la difusió de lerror de quantificació dun píxel amb els seus veïns. En concret, 7/16 del seu error, safegirà al píxel de la dreta, ...

                                               

Alta disponibilitat

Alta disponibilitat és un protocol de disseny del sistema i la implementació associada que assegura un cert grau absolut de continuïtat operacional durant un període donat. Disponibilitat es refereix la possibilitat de la comunitat dusuaris per p ...

                                               

Anàlisi del control metabòlic

L anàlisi del control metabòlic és una infraestructura matemàtica que serveix per a descriure rutes genètiques, metabòliques i de senyalització. LMCA quantifica com les variables, com ara fluxos i concentracions despècies, depenen de paràmetres d ...

                                               

Anàlisi dimensional

L anàlisi dimensional és una eina matemàtica basada en làlgebra, utilitzada sovint en física, química i enginyeria, per simplificar un problema, tot reduint el nombre de variables al nombre mínim de paràmetres essencials. Dos sistemes que tinguin ...

                                               

Aritmètica computacional

L aritmètica computacional implica la recerca matemàtica en àrees de ciència on la informàtica fa una funció central i essencial, posant importància en algoritmes, mètodes numèrics, i mètodes simbòlics. La computació en la recerca és bastant prom ...

                                               

Artur Avila

Artur Ávila Cordeiro de Melo és un matemàtic brasiler i francès que treballa en els camps dels sistemes dinàmics i la teoria espectral. Ha estat un dels guardonats amb la Medalla Fields el 2014. Amb 17 anys, Ávila va guanyar la medalla dor la Oli ...

                                               

Biologia matemàtica

La biologia matemàtica o biomatemàtiques representa lassociació de dos camps de la ciència: la biologia i les matemàtiques. Aquest camp es diu biologia matemàtica o biomatemàtiques per emfasitzar la part matemàtica, o biologia teòrica per ressalt ...

                                               

Càlcul numèric

Sentén per càlcul numèric el conjunt de càlculs que es realitzen normalment en un sistema informàtic, tot i que els seus fonaments arrenquen de molt abans de lexistència dordinadors, amb la finalitat de simular levolució de fenòmens que comportin ...

                                               

Caos

Originàriament, el terme caos es refereix la substància primordial a partir de la qual, segons la mitologia grega, va nàixer lunivers i prové del mot grec Χαος.

                                               

Cerca local iterativa

Cerca local iterativa és un terme de Matemàtiques aplicades i de Ciències de la computació que defineix una modificació de cerca local o de mètodes hill climbing per solucionar problemes doptimització discreta. Els mètodes de cerca local poden qu ...

                                               

Cliodinàmica

Cliodinàmica, és una àrea multidisciplinària dinvestigació focalitzada en models matemàtics de dinàmiques històriques. Les principals realitzacions van ser fetes en relació la modelització matemàtica dels cicles de les dinàmiques socidemogràfique ...

                                               

Constricció

En matemàtiques, una restricció o constricció és una condició que ha de satisfer una solució dun problema doptimització. Hi ha dos tipus de restriccions: Restriccions digualtat i restriccions de desigualtat. El conjunt de solucions que satisfan t ...

                                               

Dinàmica de poblacions

La dinàmica de poblacions és el camp de les ciències naturals que estudia els canvis que experimenten les poblacions biològiques quant a grandària, dimensions físiques dels seus membres, estructura dedat, sexe i altres paràmetres que les defineix ...

                                               

Efecte papallona

L efecte papallona és el nom popular que correspon al concepte tècnic de la "dependència exponencial de les condicions inicials" en la teoria del caos. La idea és que petites variacions en les condicions inicials dun sistema dinàmic poden produir ...

                                               

Equació de dimensions

Les equacions de dimensions sutilitzen per descriure la relació entre les unitats duna magnitud física X, i les magnituds fonamentals massa, longitud i temps. Són expressions de la forma =M^{a}L^{b}T^{c}}, on a, b i c són nombres enters.

                                               

Equacions dArditi-Ginzburg

Les equacions dArditi-Ginzburg descriuen la relació dinàmica depredador-presa. Si N {\displaystyle N} és la població duna espècie presa i P {\displaystyle P} és la població duna espècie depredadora, la dinàmica de la població es descriu mitjançan ...

                                               

Equacions de Friedmann

Les equacions de Friedmann són un conjunt dequacions en cosmologia física que governen lexpansió mètrica de lespai en models homogenis i isòtrops de lUnivers dins del context de la teoria de la relativitat general. Van ser descobertes per Alexand ...

                                               

Equació de Morison

En dinàmica de fluids, l equació de Morison és una equació semiempírica de la força lineal sobre un cos en un flux oscil latori. De vegades es diu l equació MOJS en honor dels seus autors que van introduir lequació el 1950. Lequació de Morison su ...

                                               

Equació en integrodiferència

En matemàtiques, una equació en integrodiferència és una relació de recurrència en un espai funcional, de la forma següent: n t + 1 x = ∫ Ω k x, y f n t y) d y, {\displaystyle n_{t+1}x=\int _{\Omega }kx,y\,fn_{t}y)\,dy,} on { n t } {\displaystyle ...

                                               

Espai destats

En teoria de sistemes dinàmics discrets, un espai destats és el conjunt de valors que un procés pot prendre. Per exemple, un sistema en teoria de cues que registra el nombre de clients en una línia tindria lespai destats {0, 1, 2, 3.}. Lespai des ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →