Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 412                                               

Delicte informàtic

Un delicte informàtic o ciberdelicte és tota aquella acció antijurídica i culpable, que es dóna per vies informàtiques o que té com a objectiu destruir i danyar ordinadors, mitjans electrònics i xarxes dinternet. A causa que la informàtica es mou ...

                                               

Demoscene

La demoscene és una subcultura informàtica que va arribar al seu auge en lera dels microprocessadors de 16 bits, encara que les demos ja havien aparegut en ordinadors de 8 bits com el Commodore 64 i el ZX Spectrum. Les demos van començar sent una ...

                                               

Desenvolupador web

Un desenvolupador web és un programador que està especialitzat, o que està involucrat de manera particular, a desenvolupar aplicacions de la World Wide Web o aplicacions distribuïdes en xarxa que sexecuten per mitjà dHTTP dun servidor web a un na ...

                                               

Desfés

Desfés és una ordre dins molts programes dordinador, que esborra lúltim canvi fet al document, fitxer o programa revertint-lo a un estat anterior disponible en la memòria de lordinador. En molts programes es pot desfer més dun canvi successivamen ...

                                               

Desforestació (informàtica)

Desforestació en informàtica, anomenada també fusió de bucles, és una transformació de programes per eliminar estructures intermèdies temporals. Saplica en el context duna composició de funcions sobre estructures, obtenint la fusió dels bucles qu ...

                                               

Diccionari morfològic

Un diccionari morfològic és un arxiu que conté les correspondències entre les formes superficials i lèxiques de les paraules. Les formes superficials són paraules trobades en un text, en totes les seues possibles formes. La forma lèxica és larrel ...

                                               

DICOM

El DICOM és una norma per manipular, emmagatzemar i transmetre informació dimatges mèdiques. La norma inclou una definició del format del fitxer DICOM i dels protocols de comunicació, basats en TCP/IP, que permeten intercanviar informació entre d ...

                                               

Disseny assistit per ordinador

Disseny assistit per ordinador és lús dordinadors per a assistir en el disseny dún producte. Els programes de software actuals van des de sistemes de dibuix tècnic bidimensionals fins a modelatge de solids i superfícies tridimensionals. Sovint su ...

                                               

Disseny web adaptatiu

El disseny web adaptatiu és una tècnica de disseny i desenvolupament web. El disseny adaptatiu es refereix a disseny dinterfície gràfica dusuari que sadapta a diferents mides de pantalla. Els dissenyadors apliquen aquest disseny a interfícies grà ...

                                               

Disseny web responsiu

El disseny web responsiu és una tècnica especialitzada de creació i desenvolupament de llocs web que permet adaptar el format dels continguts del lloc a les característiques de qualsevol pantalla o dispositiu daccés. Es tracta dun enfocament del ...

                                               

Domini (xarxes informàtiques)

Un domini, en xarxes dordinadors és el conjunt de computadores connectades en una xarxa informàtica que confien a un dels ordinadors de la xarxa, ladministració dels usuaris i els privilegis que cada un dels usuaris té en aquesta xarxa, i sidenti ...

                                               

Drets digitals

El terme drets digitals descriu els drets humans que permeten a les persones accedir, fer servir, crear i publicar continguts digitals, així com fer servir dispositius electrònics i xarxes de comunicació. El terme està particularment relacionat a ...

                                               

Codificació distribuïda de vídeo

La codificació distribuïda de vídeo és un paradigma de codificació que permet reduir la complexitat dels codificadors de vídeo i que els telèfons mòbils de tercera generació o càmeres de vigilància de circuit tancat puguin transmetre vídeo duna m ...

                                               

Element de configuració

Un element de configuració. és cadascun dels components dun servei. Per a ser considerat un element de configuració, un element ha de complir amb les següents característiques que són USMC: Mantenible: un element de configuració ha de permetre se ...

                                               

Emoticona

Una emoticona és un símbol gràfic que pretén reproduir expressions facials i sentiments fent servir signes de puntuació, lletres o nombres, de manera que es puguin posar al mig del text. Volen donar informació sobre la comunicació no verbal que a ...

                                               

Empaquetatge daplicacions

L empaquetatge daplicacions consisteix a proporcionar les aplicacions en forma de paquets, als que se sol cridar en anglès software bundle o application bundle. Aquests paquets estan formats pels programes executables de laplicació, així com per ...

                                               

Encaminador

Un encaminador és un dispositiu de xarxa que reenvia paquets de dades entre xarxes de computadors. Lencaminador pertany al de nivell 3 del model OSI. Com que lencaminador està connectat a dues o més línies de diferents xarxes, quan un paquet de d ...

                                               

Encaminament

L Encaminament o Enrutament és la funció de buscar un camí entre tots els possibles en una xarxa de paquets les topologies dels quals posseeixen una gran connectivitat. Atès que es tracta de trobar la millor ruta possible, el primer serà definir ...

                                               

Enginyeria assistida per ordinador

Enginyeria assistida per ordinador és el conjunt de programes informàtics que permeten analitzar i simular els dissenys denginyeria realitzats amb lordinador, o creats duna altra forma i introduïts a lordinador, per valorar les seves característi ...

                                               

Enginyeria Informàtica

L enginyeria informàtica és la branca de l enginyeria que consisteix en laplicació dels fonaments de les ciències computacionals, lelectrònica i lenginyeria del programari per al desenvolupament de solucions integrals en la computació i en les co ...

                                               

Enter (tipus de dada)

Un tipus de dada enter en informàtica és un tipus de dada que pot representar un subconjunt finit dels nombres enters. El nombre més gran que pot representar depèn de la grandària de lespai usat per la dada i la possibilitat de representar nombre ...

                                               

Enterprise Service Bus

L Enterprise Service Bus o ESB és una manera de construir programari, aquesta tecnologia informàtica cau en el que anomenem programari intermediari. Lobjectiu daquesta arquitectura és, sobretot, permetre la comunicació entre aplicacions que inici ...

                                               

Entrada/sortida

Sanomena Entrada/sortida, de vegades designats per lacrònim I/O, derivat de langlès I nput/ O utput, als intercanvis dinformacions entre el processador i els perifèrics que li són associats en un sistema basat en un processador, un microprocessad ...

                                               

Espai dadreces global distribuït

En làmbit de la computació, espai dadreces global distribuït és un model de programació paral lela que tracta d’aprofitar els avantatges del model de memoria distribuïda amb pas de missatges i el model de memoria compartida. Es basa en la idea de ...

                                               

Especificació

En informàtica, una especificació és una definició formal o semi-formal dun sistema informàtic ja sigui un programa informàtic, un component de programari, una llibreria o qualsevol altre tipus de programari. Poden existir múltiples implementacio ...

                                               

Estructura arbòria

la informàtica, se cerquen maneres demmagatzemar informació de manera eficient pel que fa a costos en temps. Una manera és mitjançant els arbres. Els contenidors són jeràrquics. Exemples: director / +-------------+-------------+ +--------+------- ...

                                               

Ethernet

Ethernet és una família de tecnologies estandaritzades per xarxes locals, desenvolupada a nivell experimental per Robert Metcalfe i David Boggs al Xerox PARC, que en defineix les específicacions tècniques a nivell físic i a nivell MAC del model a ...

                                               

European Computer Driving License

Acreditació Europea dús dordinador es tracta dun títol que es dóna a aquelles persones que, mitjançant la superació dunes proves teòriques, demostren tenir coneixements bàsics però complets en informàtica a nivell dusuari. Aquestes proves es pode ...

                                               

Extended display identification data

L Extended display identification data és un format de dades que utilitza el protocol de comunicació I2C per la comunicació entre lordinador i els perifèrics en aquest cas a monitor, aquesta estructura de dades conté informació sobre les caracter ...

                                               

Fabricació assistida per ordinador

La fabricació assistida per ordinador, també coneguda com a CAM, implica lús dordinadors i tecnologia de càlcul per ajudar en totes les fases de la fabricació dun producte, incloent la planificació del procés i la producció, mecanitzat, administr ...

                                               

Filtre col·laboratiu

Podem definir el filtre col laboratiu com la sinergia que es duu a terme entre individus o grups dindividus que, mitjançant una dinàmica de treball adequada, assoleixen millor uns objectius determinats, que possiblement no haurien assolit per sep ...

                                               

Fons de pantalla

Fons de pantalla en informàtica és el grafisme o la imatge de fons que es produeix darrere totes les altres informacions, icones que apareixen la pantalla dun ordinador, un telèfon intel ligent o una tauleta. En largot informàtic anglès, es diu w ...

                                               

Foobar

Els termes foobar, fubar, o foo, bar, baz i qux i de vegades norf són termes que sutilitzen com a variables genèriques dins els llenguatges de programació, de la mateixa menera que x, y i z sutilitzen en el llenguatge matemàtic. Sutilitzen com a ...

                                               

Informàtica forense

La informàtica forense és aquella disciplina que té per objecte la identificació, recollida, adquisició, anàlisi i presentació de les evidències digitals emmagatzemades en suports informàtics i electrònics, sovint amb transcendència judicial. Són ...

                                               

Forma normal de Chomsky

En informàtica, una gramàtica lliure de context G es diu que està en la forma normal de Chomsky si totes les seves regles són de la forma: A → B C {\displaystyle A\rightarrow BC} A → α {\displaystyle A\rightarrow \alpha } on α {\displaystyle \alp ...

                                               

Formiga de Langton

En computació, la formiga de Langton és una màquina de Turing bidimensional amb un conjunt de normes molt simple, que tot i això dóna lloc a comportaments emergents complexes. La formiga de Langton clàssica opera sobre una graella espacial quadra ...

                                               

Framebuffer

Framebuffer, o memoria de cuadre o de fotograma, és una categoria de dispositius gràfics, que representen cada un dels píxels de la pantalla com ubicacions la memòria daccés aleatori. També és conegut daquesta manera però en làrea dels sistemes o ...

                                               

Freqüència de rellotge

La freqüència de rellotge és la velocitat la qual un ordinador realitza les seves operacions més bàsiques, com sumar dos nombres o transferir el valor dun registre a un altre. Es mesura en cicles per segon. Els diferents circuits integrats dun or ...

                                               

FXAA

Fast Antialiàsing Approximate és un algoritme anti-aliasing creat per Timothy Lottes sota NVIDIA. El principal avantatge daquesta tècnica sobre lanti-aliatge convencional és que no requereix grans quantitats de potència informàtica. Això saconseg ...

                                               

Garatge Hewlett-Packard

El garatge Hewlett-Packard és una antic garatge de Palo Alto, ara lloc històric tant a Califòrnia com a nivell dels Estats Units. És el petit garatge de lantiga casa de David Packard, al 367, Addison Avenue de Palo Alto, a prop de la Universitat ...

                                               

Generació de nombres aleatoris

Un generador de nombres aleatoris és un aparell computacional o físic dissenyat per generar una seqüència de nombres o símbols que no segueixen cap patró, és a dir que apareixen com aleatoris. La generació de nombres aleatoris apareix des de lant ...

                                               

General protection fault

Un GPF és un tipus derror dexcepció fatal que Windows no pot identificar, generalment relacionats amb violacions de memòria. Mentre el programari sexecuta utilitza memòria per realitzar el seu treball. Els programes compatibles amb Windows necess ...

                                               

Gestió de la configuració del software

La gestió de configuració de programari o Software Configuration Management en lenginyeria de programari, és la tasca de seguiment i control de canvis en el programari, que forma part del camp interdisciplinari més ampli de gestió de la configura ...

                                               

Gestió digital del color

La gestió digital del color és un tractament de les imatges digitals que permet mantenir-ne els color en algun perifèric. El principi general, comú a les diverses tecnologies de gestió digital del color, consisteix a assignar a cada perifèric un ...

                                               

Graph500

El Graph500 és una classificació dels supercomputadors, centrats en les càrregues intensives. El projecte es va anunciar la Conferència Internacional de Supercomputació el juny de 2010. La primera llista es va publicar la Conferència de Supercomp ...

                                               

HAProxy

HAProxy és un programari de codi obert que proveeix alta disponibilitat de balanç de càrrega i servidors proxy per a aplicacions basades en els protocols HTTP i TCP. i que sextenen en diversos servidors. HAProxy està escrit en C i té la reputació ...

                                               

Heartbleed

Heartbleed és un error de programari la biblioteca de criptografia dOpenSSL de codi obert, el que permet a un atacant llegir la memòria de lordinador host, el que els permet recuperar dades potencialment sensibles la privacitat. Sobre la base del ...

                                               

Hora del Codi

L Hora del Codi és un moviment global que pretén introduir a qualsevol persona al pensament computacional. Està organitzada per Code.org, una organització pública sense ànim de lucre dedicada a promoure la participació en informàtica. Es tracta d ...

                                               

Hora Unix

L hora Unix o hora POSIX és un sistema per descriure instants de temps UTC, definit com el nombre de segons des de les 0 hores de la matinada de l1 de gener de 1970 UTC, sense comptar els segons intercalars. Sutilitza en molts ordinadors tant de ...

                                               

Host (comanda)

La comanda Host que sutilitza en Linux, serveix per trobar ladreça IP del domini donat i també mostra el nom de domini per la IP donada. La comanda Host és una utilitat CLI mínima i fàcil dutilitzar per fer cerques DNS de traduir nombres de domin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →