Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 410                                               

Optimització de procés

L’ optimització de procés és la disciplina dajustar un procés per tal doptimitzar algun conjunt específic de paràmetres sense violar cap restricció. Els objectius més comuns són minimitzar el cost, maximitzant el rendiment i/o leficiència. Aquest ...

                                               

Òrgan artificial

Un òrgan artificial és un dispositiu artificial que es implanta o integrat en un ésser humà per substituir lòrgan duna persona, amb el propòsit de restaurar una funció específica o un grup de funcions relacionades, de manera que el pacient pot to ...

                                               

Pas de peix

Un pas de peix és una instal lació hidràulica que forma un passadís biològic per als peixos migratoris que permet superar la fragmentació de lhàbitat pels obstacles creats per lhome que trenquen la continuïtat dels biòtops que impedeixen entre da ...

                                               

Pla inclinat

Un pla inclinat és una porció de sòl que forma un cert angle amb lhoritzontal sense arribar a ser vertical, és a dir, essent langle 0° < a < 90°. El pla inclinat, una de les màquines simples, permet reduir la força que sha de realitzar per ...

                                               

Quantificació (processament dàudio)

En processament digital de senyals, la quantificació és la discretització dun rang continu damplituds per arrodoniment o truncament de valors. El resultat serà un grup més reduït damplituds discretes. Aquest article descriu aspectes de la quantif ...

                                               

Quantificació vectorial

La quantificació vectorial és una tècnica de codificació de font emprada per a representar duna manera compacta un conjunt de valors i té les seves bases en la Teoria de la Informació. Aquesta demostra que sempre que la informació mútua entre les ...

                                               

Rampa (desnivell)

Una rampa és un element arquitectònic que té la funcionalitat de circumvalar parcialment dos plans diferents, de manera que aquests posseeixin una diferència dalçada relativa en un determinat espai. Sovint sutilitzen per fer més accessibles dos o ...

                                               

Regulació automàtica

La regulació automàtica és una branca de lenginyeria que socupa del control dun procés en un estat determinat, per exemple, mantenir la temperatura duna calefacció, el rumb dun avió o la velocitat dun automòbil en un valor establert. La regulació ...

                                               

Sapador

Els sapadors o enginyers de combat són els soldats que es dediquen a construir fortificacions o infraestructures, instal lar sistemes de comunicacions o desactivar explosius. El mot sapador prové del francès sappe, que vol dir trinxera. Es va com ...

                                               

Sifó (hidràulic)

Un sifó és una eina o una instal lació hidràulica que aplica el principi dels vasos comunicants per transferir o mantenir un líquid. Segons les necessitats, es tracta dun tub rígid o flexible en forma de U o de U invertida, que connecta dos vasos ...

                                               

Societat Espanyola de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica

La Societat Espanyola de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica és una societat de finalitats culturals, de recerca, científics i tècnics, no lucratius. El seu objectiu és promoure la col laboració entre els qui socupen de treballs relacionats ...

                                               

Solar Euromed

Solar Euromed és un grup dalta tecnologia amb seu a França especialitzada en tecnologia denergia solar termoelèctrica concentrada. La companyia proporciona sistemes propis denergia solar termoelèctrica que produeixen calor per la generació denerg ...

                                               

Soroll de quantificació

L error de quantificació o soroll de quantificació és, en dinàmica de sistemes, el senyal en temps discret i amplitud contínua introduïda pel procés de quantificació i que resulta digualar els nivells de les mostres damplitud contínua als nivells ...

                                               

Tensor tensió

En mecànica dels medis continus, l tensor tensió o tensor de tensions és el tensor que dóna compte de la distribució de tensions i esforços interns al medi continu.

                                               

Teorema de Hartman–Grobman

A matemàtiques, a lestudi de sistemes dinàmics, el teorema de Hartman-Grobman o el teorema de linelització és el teorema que tracta del comportament local del sistema al voltant dun punt dequilibri. Bàsicament, el teorema anuncia que el comportam ...

                                               

The Engineer

The Engineer és una revista de divulgació tècnica amb seu a Londres on hom pot trobar els darrers avenços en enginyeria i tecnologia tant al Regne Unit com internacionals. Fou fundada el gener de 1856 i es troba entre les publicacions professiona ...

                                               

Tub Venturi

Aquest aparell és un invent del físic italià Giovanni Battista Venturi 1746 - 1822, inicialment dissenyat per a mesurar la velocitat dun fluid aprofitant lefecte Venturi. No obstant això, alguns es fan servir per accelerar la velocitat dun fluid ...

                                               

Usuari

Un usuari és una persona que utilitza o treballa amb algun sistema, producte o servei; públic, privat, empresarial o professional; en qualsevol moment del seu cicle de vida. En el llenguatge comú, no especialitzat, actualment se sol entendre com ...

                                               

Estudi de factibilitat

En estudi de factibilitat savalua si un nou projecte, organització, producte o procediment és possible, tenint en compte tots els factors negatius i positius que hi poden influir. És la fase entre una idea i la seva realització, no i una fase imp ...

                                               

Vida útil

La vida útil és la durada estimada que un objecte pot tenir, complint correctament amb la funció pel qual ha estat creat. Normalment es calcula en hores de durada. Quan es refereix a obres denginyeria, com a carreteres, ponts, preses, etc., es ca ...

                                               

Física aplicada

Física aplicada és un terme genèric que indica la part de la física que sinteressa particularment per lús de tecnologies. "Aplicada" es distingeix de "pura" mitjançant una subtil combinació de factors com la motivació dinvestigació, i la relació ...

                                               

Col·lisionador

Un col lisionador o col lidor és un tipus daccelerador de partícules que utilitza rajos dirigits de partícules. Els col lisionadors poden ser circulars o lineals, i poden fer col lidir un sol raig de partícules contra un objectiu estacionari, o d ...

                                               

Freqüència espacial

La freqüència espacial és un concepte emprat en matemàtica, física i enginyeria, emprat per definir la característica dalgunes estructures que tenen una posició periòdica en lespai. La freqüència espacial és una mesura per saber quant sovint les ...

                                               

Segon moment dàrea

En enginyeria estructural, el segon moment dàrea, també anomenat segon moment dinèrcia o moment dinèrcia dàrea, és una propietat geomètrica de la secció transversal delements estructurals. Físicament el segon moment dinèrcia està relacionat amb l ...

                                               

Sistema de Linde-Hampson

El sistema de Linde-Hampson és un sistema de liqüefacció de gasos molt estès en aplicacions poc exigides de criogènia a causa de la seva senzillesa i basa el seu funcionament en lEfecte Joule-Thomson. Els elements bàsics daquest sistema són: comp ...

                                               

Gestió

La gestió o administració, en totes les activitats comercials i dorganització, és lacte de reunir persones per assolir les metes i objectius desitjats amb els recursos disponibles, de manera eficient i eficaç. La gestió comprèn planificació, orga ...

                                               

Adhocràcia

En la teoria de gestió dorganitzacions, el terme adhocràcia és labsència de jerarquia, i és per tant loposat a burocràcia. És un mot híbrid entre ad hoc i el sufix cràcia. Tots els membres duna entitat tenen autoritat per a prendre decisions i ef ...

                                               

Amplitud administrativa

L’ amplitud administrativa, també anomenada amplitud de control o amplitud de comandament es refereix al nombre dempleats que un gerent en pot dirigir amb eficiència i eficàcia. Aquesta amplitud està directament relacionada amb el nombre de nivel ...

                                               

Anàlisi Porter de les cinc forces

L anàlisi Porter de les cinc forces és una eina danàlisi de la indústria i el desenvolupament de lestratègia empresarial elaborat per leconomista i professor Michael Porter de lEscola de Negocis de Harvard lany 1979.

                                               

Application Lifecycle Management

Application Lifecycle Management és un procés continu de gestió de la vida duna aplicació a través de la direcció, el desenvolupament i el manteniment. Neix com a combinació entre la Gestió i lenginyeria del programari, possible gràcies a eines q ...

                                               

Cap doperacions

Un cap doperacions, sovint conegut amb les sigles COO per influència del terme anglès Chief Operating Officer, és un membre de la direcció duna empresa. Es tracta dun dels càrrecs executius de més alt nivell de lempresa. Socupa de gestionar-ne le ...

                                               

Centre de documentació

El centre de documentació és una unitat dinformació que reuneix, gestiona i difon la documentació duna àrea del coneixement determinat, o la produïda per un organisme o institució en la qual es circumscriu. Sorgeix per fer front a lexplosió docum ...

                                               

Col·laboració publicoprivada

La col laboració publicoprivada és tipus de contracte mitjançant el qual una empresa presta un servei públic i és finançada o organitzada a través duna associació econòmica entre lEstat i una o més empreses, ja sigui privades o socials. Aquests e ...

                                               

Diferenciació competitiva

Es tracta de crear un avantatge competitiu jugant sobre característiques dinterès per a alguns clients que no estan completament a gust al que ofereixen altres empreses, o simplement volen diferenciar-se de la massa daltres consumidors o usuaris. ...

                                               

Director de màrqueting

El director de màrqueting, o directora de màrqueting, en anglès chief marketing officer o marketing director, és un executiu corporatiu responsable de les activitats de màrqueting duna organització.

                                               

Economia empresarial

L economia empresarial, en comptabilitat, des de la formació de les anomenades partides dobles la configuració de lanomenada activa i passiva de qualsevol activitat o operació, o que implica lassoliment dels objectius, seria llavors, la causa que ...

                                               

Empresari

Un empresari és aquella persona que, de forma individual o col lectiva, fixa els objectius i pren les decisions estratègiques sobre les metes, els mitjans, ladministració i el control de les empreses i assumeix la responsabilitat tant comercial c ...

                                               

Escola Llombarda

L Escola Llombarda, també dita Escola Administrativa, va aparèixer en 1840, amb la publicació del llibre La contabilità applicata alle amministrazioni private e pubbliche de Francesco Villa, que era el principal representant daquesta escola de co ...

                                               

Executiu en cap

L executiu en cap més generalment conegut en català com a director general, president director o conseller delegat, és lencarregat de màxima autoritat de la gestió i direcció administrativa en una empresa, organització o institució. Encara que en ...

                                               

Fan Li

Fan Li va ser un assessor xinès de lantiguitat que va residir en lestat de Yue durant el període de Primaveres i Tardors. Ell havia estat a Wu com a rehena juntament amb el Rei Goujian de Yue. Tres anys més tard va tornar i va ajudar a Goujian a ...

                                               

Fitxa

Una fitxa és una targeta de forma rectangular de cartolina o paper de fil resistent que es fa servir per a registrar i un resum de les dades sobre persones o coses i que permeten una classificació alfabètica o temàtica. Els desavantatges tècnics ...

                                               

Gerencialisme

El gerencialisme, a un nivell, implica la creença en el valor dels gestors professionals i en els conceptes i mètodes que utilitzen. Els escriptors contemporanis en gestió com Thomas Diefenbach associen el gerencialisme amb la jerarquia. Però els ...

                                               

Gestió del sòl

Les que afecten la qualitat del sòl: El control del trànsit sobre la superfície del sòl ajuda a reduir-ne la compactació, la qual pot reduir laeriació i infiltració. La rotació de conreus també protegeix contra lerosió El conreu de cobertora difi ...

                                               

Henry Mintzberg

Henry Mintzberg és un professor acadèmic internacionalment reconegut i autor de diverses publicacions sobre negocis i gestió. És professor de la càtedra Cleghorn dEstudis de Gestió la Universitat McGill a Canadà, on ensenya des de 1968, després d ...

                                               

Intel·ligència empresarial

Intel ligència empresarial, intel ligència de negoci o BI són el conjunt destratègies i eines enfocades a ladministració i creació de coneixement mitjançant lanàlisi de dades existents a una organització o empresa.

                                               

Mapa de la lectura pública

Un mapa de la lectura pública és un instrument que ajuda la planificació de la política bibliotecària dun territori identificant els serveis que hi ha, podent vore els serveis que falten per a així dirigir la inversió pública. És considerat un de ...

                                               

Planificació del turisme

La planificació del turisme és una eina per la gestió de destinacions, es va centrar en la percepció de la situació actual en què el turisme es trobaria en lescenari dun futur possible. La construcció metodològicament dun canal que permet guiar e ...

                                               

Planificació regional

La planificació regional o Regional planning tracta sobre lús eficient de les activitats de la terra, infraestructura i creixement dels assentaments humans en una zona més extensa que la ciutat o el poble. Nestà relacionada la planificació urbana ...

                                               

Punt mort (economia)

En economia, el punt mort, punt dequilibri o llindar de rendibilitat és la quantitat dunitats dun producte o servei que cal vendre de manera que no hi hagi ni beneficis ni pèrdues, és a dir, quan sassoleix aquest punt els costos totals són igual ...

                                               

Quota de mercat

La quota de mercat duna empresa és el percentatge dun segment de la xarxa de mercat que va a ser per la mateixa empresa. Es pot expressar com els ingressos generats per les vendes de la companyia en comparació amb el total dingressos generats a p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →