Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401                                               

Mimetisme vavilovià

El mimetisme vavilovià és una adaptació de les plantes descoberta per Nikolai Vavílov. En aquest mimetisme la mala herba passa a compartir una o més característiques de la planta cultivada a través del pas de generacions de selecció artificial. L ...

                                               

Mitgeria

La mitgeria és un contracte dassociació en el qual el propietari dun terreny rural i un agricultor que la treballa, es divideixen, generalment en parts iguals, el producte i les utilitats duna finca agrícola. La direcció de la hisenda correspon a ...

                                               

Mòlta

La molta o molinada és un procés que persegueix extreure sucs de diversos productes agrícoles com la canya de sucre o el raïm. El terme "molta" és dús comú, es refereix la polvorització i la dispersió del material sòlid. Poden ser grans de cereal ...

                                               

Mugic

El mot mugic fa referència a un pagès rus, en general, en el període previ al 1917 la Rússia imperial. El terme denota un cert grau de pobresa, ja que la majoria de mugics eren serfs abans de les reformes agrícoles del 1861. Després daquesta data ...

                                               

Multifuncionalitat de lagricultura

La multifuncionalitat de lagricultura és una concepció de lagricultura basada en tres funcions: la funció econòmica, la funció docupació i ordenació del territori i la funció de conservació i manteniment del medi ambient i el paisatge. El concept ...

                                               

Murgonar

Murgonar és una tècnica de multiplicació vegetativa de les plantes que es fa servir com a alternativa als esqueixos i consisteix a fer arrelar una branca que encara està unida la planta mare.

                                               

New Breeding Techniques

Les New Breeding Techniques, també anomenades "Noves tècniques de selecció vegetal" o "Noves tècniques de millora de les plantes", fan referència a un conjunt de tècniques dedició genètica emprades al domini de la selecció vegetal per a desenvolu ...

                                               

Olivicultura

L olivicultura és el conjunt de tècniques i coneixements aplicats al cultiu de lolivera. Contempla aspectes com la plantació, la poda i els empelts. La varietat doliva és un factor intrínsec que influeix en el gust de loli que sobté, mentre que a ...

                                               

Parc agrari

Un parc agrari és un espai obert i delimitat, el propòsit del qual és facilitar i garantir la continuïtat de lús agrari, preservant-lo de la seva incorporació al procés urbà, tot impulsant programes específics que permetin millorar i desenvolupar ...

                                               

Patata transgènica

La patata transgènica és un organisme modificat genèticament que va estar autoritzat per lAgència Europea de Seguretat Alimentària, lany 2007 per al seu ús industrial, ja que la modificació genètica incrementa el seu contingut en amilopectina, pe ...

                                               

Patates de Chiloé

Les patates de Chiloé són les varietats de patates indígenes de lilla Gran de Chiloé, cultivades tradicionalment per les poblacions locals que pertanyen a lètnia Huilliche. El cultiu i consum de patata es practicava ja pels pobles amerindis daque ...

                                               

Agricultura periurbana

L agricultura periurbana és aquella agricultura que es localitza al voltant de les ciutats i les regions metropolitanes, a cavall entre lespai urbà i lespai rural, en el que es coneix com a espai periurbà. Es manifesta sovint amb petites parcel l ...

                                               

PH del sòl

El pH del sòl és el mesurament de lacidesa o basicitat dels sòls. El pH es defineix com el logaritme en base 10 negatiu de lactivitat química de lió hidrogen en solució. Va de 0 a 14, essent 7 el pH neutre. Un pH per sota de 7 és àcid i per sobre ...

                                               

Planter

Planter en agricultura i especialment en horticultura, és una sembra que es fa amb lobjectiu daconseguir plantes que seran trasplantades quan adquireixin un cert desenvolupament. El terme planter ha passat al món de lesport amb el significat de f ...

                                               

Policultura

La policultura o el policonreu és un tipus dagricultura que utilitza collites múltiples sobre la mateixa superfície. Daquesta manera, imita fins a cert punt la diversitat decosistemes naturals de plantes herbàcies, i evita les grans càrregues sob ...

                                               

Poma reineta

Reineta, en anglès Russet apple, és un grup de varietats de pomes caracteritzades especialment per tenir la superfície de la pell rugosa, una mida grossa, la forma relativament aplanada, un gust que recorda les nous, sovint molt dolç i una olor f ...

                                               

Premi Wolf en Agricultura

El Premi Wolf en Agricultura és atorgada una vegada a lany per la Wolf Foundation a Israel. És un dels sis Premis Wolf establerts per la Fundació i concedits des de 1978; els altres són els de Química, Matemàtiques, Medicina, Física i de les Arts ...

                                               

Productivitat en agricultura

La productivitat en agricultura és mesura com la proporció entre els output i inputs en agricultura. Com que els productes individuals normalment es mesuren en pes, les seves variades densitats fan que mesurar els outputs totals sigui difícil. Pe ...

                                               

Propagació de les plantes

La propagació de les plantes és el procés de crear noves plantes a partir duna varietat de fonts: llavors, esqueixos, bulbs i altres parts de les plantes. La propagació de les plantes de vegades es diferencia de la seva multiplicació, referint-se ...

                                               

Química agrícola

La química agrícola és lestudi de la química i la bioquímica que siguin importants en la producció de lagricultura, el processament de materials crus per a fer aliments i begudes i en la remediació i monitoratge del medi natural. Les branques fon ...

                                               

Rabassa morta

El contracte de rabassa morta és un contracte pel qual sestableix un conreu en règim emfitèutic semblant a un arrendament dun tros de terra per a conrear-hi vinya, amb la condició de restar dissolt en haver mort dos terços dels primers ceps plant ...

                                               

Rahal

Un rahal és un arabisme provinent de la paraula ar-rahal, que significa la finca, en el sentit un terreny dús agrícola. Igual que el castellà arrabal, és una paraula que en lactualitat té un significat molt ample. Del seu ús original designant un ...

                                               

Regatge gota a gota

El regatge gota a gota o reg per degoteig és aquell sistema de reg en què laigua es distribueix a poca pressió a través duns orificis practicats en uns tubs, que serveixen per regar als cultius o les plantes que hi hagin al voltant. És probable q ...

                                               

Agricultura regenerativa

L’ agricultura regenerativa descriu pràctiques agrícoles i ramaderes que, entre altres beneficis, reverteixen el canvi climàtic mitjançant la restauració de la matèria orgànica i de la biodiversitat del sòl degradat– obtenint com a resultat una b ...

                                               

Rendiment en agricultura

El rendiment en agricultura és la quantitat de producte que es cull duna superfície conreada donada. De vegades sexpressa com quintars mètrics per hectàrea en el cas dels cereals i altres llavors o en tones per hectàrea pels productes amb alt con ...

                                               

Resistència al plaguicida

La resistència a plaguicides és el fenomen de ladaptació de la població duna plaga davant un plaguicida que resulta en la disminució de la susceptibilitat a aquest producte químic. En altres paraules, les plagues desenvolupen una resistència a un ...

                                               

Revolució agrícola àrab

La revolució agrícola àrab o revolució agrícola de lIslam és el període de grans innovacions en lagricultura que van tenir lloc en la zona dinfluència de lIslam medieval entre el segle viii al segle xiii, revolució verda de ledat mitjana, revoluc ...

                                               

Rizosfera

La rizosfera és la zona que envolta laparell radicular més jove de les plantes És la regió estreta del sòl que està directament influenciada per les secrecions de les arrels i els seus microorganismes associats. Existeixen entre deu i cinquanta v ...

                                               

Rota (agricultura)

Una rota és un tros de terra que un pagès conreava dins una possessió daltri durant alguns anys a canvi de pagar al propietari una part de la collita. Les rotes gaudien duna tipologia dedificació rural, les barraques de roter, construïdes prop de ...

                                               

Rotació triennal

La rotació triennal era un sistema de cultiu propi de lEuropa Atlàntica durant ledat mitjana. Es basava en la següent successió: en el camp de cultiu dun cereal dhivern el primer any, shi conreava un cereal de primavera el segon any i el tercer a ...

                                               

Salinitat del sòl

Els sòls afectats per la sal són causats per lexcés dacumulació de sals, típicament la majoria de les sals sacumulen la superfície del sòl. Les sals poden transportar-se la superfície del sòl per capil laritat, per transport des duna capa freàtic ...

                                               

Salze coronadís

Un salze coronadís en arboricultura és un salze o vimetera que al cap duns anys és tallat a una alçada duns dos metres. Després es tornen a podar els rebrots periòdicament: entre tres i deu anys. Per a aquestes podes es forma el típic cap o coron ...

                                               

Segar

El segar, la sega o les messes és loperació agrícola que consisteix en tallar amb la falç o una altra eina els cereals o les herbes. Va inspirar cançons populars, com per exemple aquesta cançó eliminatòria de les Balears: Un, dos, tres, quatre de ...

                                               

Sembra

La sembra és el procés de disseminar les llavors en un camp per al conreu. Tanmateix la sembra pot incloure plàntules o tubercles, però en aquests casos més correcte dir-ne "plantar". Entre els principals cultius, es sembra la civada, el blat i e ...

                                               

SIGPAC

El Sistema dInformació Geogràfica de parcel les agrícoles és una aplicació SIG del Govern dEspanya que permet identificar geogràficament les parcel les declarades pels agricultors i ramaders, en qualsevol règim dajudes relacionat amb la superfíci ...

                                               

Sistema Norfolk

El Sistema Norfolk és un sistema daprofitament ramader aplicat entre els anys 1730 i 1740 a Anglaterra que consistia a establir rotacions regulars amb un ritme quadriennal de les espècies cultivades de cereals, llegums, tubercles i farratge. Amb ...

                                               

Sorgo bicolor

El sorgo bicolor, normalment anomenat melca o simplement sorgo, és una espècie de planta herbàcia anual de la família de les poàcies. Es classifica com a mill. Es fa servir com a aliment per a animals i persones. Així mateix, és utilitzat com a f ...

                                               

Tensiòmetre (edafologia)

Un tensiòmetre en edafologia és un instrument de mesura que es fa servir per determinar el potencial daigua matricial en la zona vadosa. Laparell típicament consta dun tub de plàstic o de vidre amb una tassa de ceràmica porosa i està omplert daig ...

                                               

Terra agrícola

La terra agrícola identifica la terra adequada per la producció agrícola, tant de cultius com de ramaderia. La classificació estàndard usada per la FAO divideix la terra agrícola en els següents components, amb la superfície mundial respectiva pe ...

                                               

Terra llaurable

La terra llaurable, terra conreable, o terra cultivable és la part del sòl que sutilitza per a lagricultura. Inclou totes les terres cultivades amb conreus anuals, prats temporals explotats econòmicament i horts i guarets. Les terres abandonades ...

                                               

Toll

Un toll o bassal és un petita acumulació de líquid, generalment daigua de pluja, continguda sobre una superfície. Es pot formar ja sigui per acumulació de líquid que convergeix cap una depressió del sòl suficientment impermeable, que fa de conten ...

                                               

Tractament de la llavor

El tractament de les llavors en agricultura és el condicionament de les llavors amb productes químics, típicament antimicrobians o fungicides abans de sembrar les llavors. No és tan freqüent aplicar-hi insecticides. Normalment safegeix un coloran ...

                                               

Trampa de lalt nivell dequilibri

Trampa de lalt nivell dequilibri és un concepte desenvolupat per Mark Elvin per explicar les raons que van impedir una revolució industrial durant els segles xiii i xiv, malgrat el nivell destabilitat i de coneixements científics posseït en aques ...

                                               

Aleksandr Txaiànov

Lany 1906 va ingressar a lInstitut Agrícola de Moscou. La seva formació es va dur a terme sota la tutela del professor A. F. Fortunatov, eminent figura del liberalisme rus i kathedersozialist. Fortunatov lintroduí en els ambients zemstva i del co ...

                                               

United Fruit Company

La United Fruit Company va ser una empresa estatunidenca que comerciava amb fruits tropicals cultivats en plantacions de països del Tercer Món i venuts als Estats Units i a Europa. Aquesta companyia es va formar lany 1899 per la fusió de Minor C. ...

                                               

Zero vegetatiu

El zero vegetatiu en agricultura és la temperatura a partir de la qual una planta inicia o contínua el seu creixement vegetatiu. Aquesta temperatura és variable segons lespècie o la varietat vegetal. En alguns líquens el zero vegetatiu pot estar ...

                                               

Zona climàtica de resistència

Una zona climàtica de resistència o zona de rusticitat és una zona geogràfica dins la qual una espècie o varietat de planta és capaç de créixer en les condicions de clima que shi presenten. En particular és la capacitat que té una planta daguanta ...

                                               

Arquitectura

L arquitectura és lart de projectar o construir edificis i daltres estructures físiques. Una definició més ampla també inclouria el disseny de tot lambient o entorn construït: des de lurbanisme, fins al disseny de mobles. És una de les sis belles ...

                                               

Acústica arquitectònica

L acústica arquitectònica és una branca de lacústica aplicada a larquitectura, que es dedica al control acústic de recintes o dedificis complets, per a assolir un adequat aïllament acústic entre dos o més sales, o bé per a millorar lacondicionat ...

                                               

Arquitectura africana

L arquitectura africana correspon a una àmplia varietat destils arquitectònics. Al llarg de la història, els grups ètnics que poblaren Àfrica han tingut les seues tradicions arquitectòniques. En alguns casos, shan pogut identificar amplis estils, ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →