Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391                                               

Icosà

L icosà és un hidrocarbur alifàtic de 20 carbonis, de fórmula C 20 H 42. El seu punt de fusió és de 37 °C i el debullició, a 342 °C. La seva massa molar és de 282.5475 g/mol.

                                               

Idosa

La idosa és una hexosa, un monosacàrid de sis carbonis. Té un grup aldehid i és una aldosa. No es troba en la natura, però és un àcid urònic, àcid idurònic important. És un component del sulfat dermatan i sulfat heparan que són glicosaminoglicans ...

                                               

Illa destabilitat

El terme illa destabilitat es refereix la possibilitat delements amb "nombres màgics" particularment estables de protons i neutrons. Això faria que determinats núclids dalguns elements transurànics fossin molt més estables que els altres. El conc ...

                                               

Imini

imini, iminium en anglès, és una sal que conté lió o catió amb estructura general +, i que pot ser tant una imina substituïda com protonada. És un intermedi en reaccions orgàniques, com per exemple, la reacció de Mannich.

                                               

Inversió de Walden

La inversió de Walden és el fenomen dinversió del centre quiral duna molècula en una reacció química, com per exemple una reacció S N 2. Va ser observada per primera vegada lany 1896 pel químic rus Paul Walden.

                                               

Iodat de bari

El compost és estable a una temperatura fins a aproximadament 580 °C 1.076 °F. Si la temperatura més alta, la reacció següent, anomenada reacció de Rammelsberg, ocorre: 5 BaIO 3 2 → Ba 5 IO 6 2 + 9 O 2 + 4 I 2

                                               

Lipofília

La lipofília, de les paraules del grec que signifiquen" que li agrada el greix”, es refereix la capacitat que té un compost químic de dissoldres en greixos, olis, lípids, i solvents no polars com lhexà o el toluè. Aquests solvents no polars són a ...

                                               

Liqüefacció de gasos

La liqüefacció de gasos és un procés que consisteix en una sèrie de fases i que es fa servir per transformar un gas en un líquid. Els processos de liqüefacció de gasos sutilitzen amb fins científics, industrials i comercials. Molts gasos es poden ...

                                               

Líquid binari

Un líquid binari és una combinació química que crea una reacció o característica especial com a resultat de la mescla de dues substàncies químiques líquides, normalment inerts o que no tenen cap funció per sí soles. Es produeix una sèrie de produ ...

                                               

Lixosa

La lixosa, en anglès: Lyxose, és una aldopentosa - un monosacàrid que conté cinc àtoms de carboni i inclou un grup funcional aldehid. Té la fórmula química C 5 H 10 O 5. La lixosa es produeix rarament en la natura; `per exemple és un component de ...

                                               

Polímer sintètic

Els polímers sintètics son un tipus de materials sovint identificats simplement com a "plàstics", entre els quals sinclouen el polietilè i el niló. No obstant això, la majoria dells poden ser classificats en almenys tres categories principals: te ...

                                               

Mecànica molecular

La mecànica molecular és la modelització de sistemes moleculars mitjançant lús de la mecànica clàssica. Aquest model considera els àtoms de la molècula com un conjunt desferes amb un radi determinat, enllaçades mitjançant molles amb una distància ...

                                               

Mentona

La mentona és un compost orgànic present la naturalesa, amb la fórmula C 10 H 18 O. Presenta quatre estereoisòmers, dels quals el o l -mentona és el més abundant la natura. Es troba de forma minoritària en diversos olis essencials. La mentona sut ...

                                               

Mercuri roig

El mercuri roig és una substància o compost del mercuri que, teòricament, pot produir bombes brutes. Sobté per una mescla de mercuri pur i òxid dantimoni de mercuri. Aquest compost, en comprimir-se per una explosió convencional, alliberaria la su ...

                                               

Metafosfat

El metafosfat, en anglès: metaphosphate, és un oxoanió que té la fórmula empírica PO 3 −. lestructura de lió metafosfat pot ser descrita com essent formada per unitats estructurals de PO 4 en la qual cada unitat comparteix dues cantonades amb lal ...

                                               

Metilcel·lulosa

La metilcel lulosa és un polímer derivat de la cel lulosa. És hidròfila i es dissol en aigua freda per a formar un gel. Els seus usos principals són com a emulsionant i com a espessidor, tant en cosmètica com en alimentació. No és tòxica ni produ ...

                                               

2-metilfenol

                                               

Mètode ab initio

Clúster acoblat CC Interacció de configuració quadràtica Quadratic configuration interaction, QCI Mètodes compostos de química quàntica Interacció de configuració CI Teoria de la pertorbació de Møller-Plesset MPn

                                               

Minofor

Minofor és el nom comercial dun aliatge de color blanc compost del 68% destany, Sn, 18% dantimoni, Sb, 3% de coure, Cu, i 10% de zinc, Zn. Les seves propietats són semblants al metall de Britània.

                                               

Monòmer

Un monòmer és una molècula de petita massa molecular que unida a altres monòmers, de vegades cents o milers, mitjançant enllaços químics, generalment covalents, formen macromolècules anomenades polímers. Els monòmers estan fets fonamentalment, dà ...

                                               

Mullabilitat

                                               

NaK

El NaK és un aliatge de sodi i potassi que es troba en estat líquid a temperatura ambient. És un material comercialment disponible en diversos graus. Aliatges dentre aproximadament un 40% i un 90% en potassi per pes són líquids a temperatura ambi ...

                                               

Nitrat de cesi

Nitrat de cesi és un compost químic amb la fórmula química CsNO 3. És un nitrat de metall alcalí, que sutilitza en composicións pirotècniques, com un colorant i un oxidant, per exemple, en bengales. Les emissions de cesi es deuen principalment a ...

                                               

Nitrat de potassi

El nitrat de potassi, salpetre o salnitre amb la fórmula KNO 3, és un mineral natural que constitueix una font de nitrogen. El nom comú salpetre. El salnitre o nitrat de Xile també designa una barreja de nitrat de potassi i nitrat de sodi. Fins l ...

                                               

Nitrat de sodi

El nitrat de sodi és un compost químic amb la fórmula NaNO 3. Aquesta sal també es coneix amb el nom de saltpetre de Xile per distingir-lo de saltpetre ordinari, nitrat de potassi. La forma mineral també es coneix com a nitratina. El nitrat de so ...

                                               

Nitrogen total Kjeldahl

El Nitrogen Total Kjeldhal mostra la concentració de Nitrogen orgànic i amoniacal que té una mostra, normalment donat en mg/L, tret amb el mètode Kjeldhal. El qual consisteix en laddició dàcid sulfúric prou concentrat la mostra de manera que aque ...

                                               

Nonanal

El nonanal, nonanaldehid o pelargonaldehid, és un aldehid i un alcà. Aquest compost químic, de fórmula C 9 H 18 O, és un líquid incolor o groguenc a temperatura ambient, tot i que es volatilitza fàcilment, degut al seu baix pes molecular. És pres ...

                                               

Nonè

El nonè és un alquè amb la fórmula molecular C9H18. Molts isòmers estructurals són possibles, depenent de la posició del C=C la doble obligació i la bifurcació daltres parts de la molècula. Industrialment, nonens més important és trímers de propè ...

                                               

Normalització (química)

La normalització o estandardització duna dissolució química fa referència a lanàlisi volumètric en el qual es determina la concentració exacta dun anàlit en solució davant dun patró primari. Les solucions normalitzades també es solen anomenar "pa ...

                                               

Nutrient

Un nutrient és una substància que un organisme utilitza per sobreviure, créixer i reproduir-se. El requisit per la ingesta de nutrients en la dieta saplica a animals, plantes, fongs i protistes. Els nutrients poden incorporar-se a les cèl lules a ...

                                               

Oligomerització dalquins

L oligomerització dalquins és en organometàl lica un tipus de reacció que fan els alquins, juntament amb un compost organometàl lic, per la formació denllaços carboni-carboni.

                                               

Orbital de tipus Slater

Els orbitals de tipus Slater són funcions emprades com a orbitals atòmics en el mètode dorbitals moleculars com a combinació lineal dorbitals atòmics. Van ser introduïts el 1930 pel físic nord-americà John C. Slater. A diferència dels orbitals hi ...

                                               

Osteocol·la

L osteocol la és un adhesiu orgànic. Nhi ha de dos tipus, un dorigen animal, obtingut dossos, i un altre dorigen vegetal, obtingut dincrustacions de carbonat de calci existents la zona del tronc dalgunes plantes. Antigament es feia servir a nivel ...

                                               

Oxidació

L oxidació és el procés electroquímic pel qual un ió o àtom perd un o diversos electrons. Oxidació, f, Química:Terme emprat inicialment per a designar les reaccions de combinació de l’oxigen amb qualsevol element o compost. Actualment és aplicat ...

                                               

Oxidant

Un agent rovellant és un compost químic que rovella a en reaccions electroquímiques o redox. Un agent oxidant es pot definir com una substància que treu electrons duna altra en una reacció química doxidació-reducció. Lagent oxidant es "redueix" p ...

                                               

Oxisal

Una oxisal, o sal doxoàcids, és aquella sal derivada dun oxoàcid en la que existeix formalment lanió òxid de loxigen, O 2-, juntament amb altres anions, a més dels cations. Les oxisals són anomenades anteposant el prefix oxi- al nom de laltre ani ...

                                               

Ozonòlisi

L ozonòlisi és la reacció de ruptura dun alquè o alquí amb ozó per formar compostos orgànics on lenllaç múltiple carboni-carboni ha estat substituït per un enllaç doble a loxigen. Els productes obtinguts varien segons la naturalesa de lenllaç i s ...

                                               

Pentè

Els Pentens són alquens amb la fórmula química C 5 H 10. Cadascun dells conté un doble enllaç dins de la seva estructura molecular. Hi ha un total de sis compostos diferents en aquesta classe, que es diferencien entre si perquè els àtoms de carbo ...

                                               

Perclorat

Els perclorats són sals derivades de làcid perclòric. La notació química per lió perclorat és ClO 4 -. Lió té una massa molecular de 99.45 uma. Un perclorat és un compost que conté aquest grup, amb el clor en estat doxidació +7. Es produeixen de ...

                                               

Perlita (acer)

La perlita és la microestructura formada per capes o làmines alternes de les dues fases durant el refredament lent dun acer a temperatura eutectoide. Se li dóna aquest nom perquè té laparença duna perla en observar microscòpicament a pocs augment ...

                                               

Permeació

La permeació és el procés amb el qual un producte químic de potencial perillositat passa a través dun material a nivell molecular. Hi ha un tipus de permeació per separar compostos gasos.

                                               

Piridina

La piridina és un compost aromàtic insaturat cíclic hexagonal de cinc àtoms de carboni i un de nitrogen. La seva estructura és la dun benzè al qual un àtom de nitrogen substitueix el grup CH dun dels seus vèrtexs. La seva aparença és dun líquid t ...

                                               

Polieteretercetona

La polieteretercetona és un termoplàstic extraordinàriament fort i rígid. La seva resistència la flama és excel lent. La seva resistència química és molt alta, i fins i tot suporta bé lacció de les radiacions ionitzants i temperatures de lordre d ...

                                               

Pregnenolona

La pregnenolona és una hormona esteroide involucrada la esteroidogènesi de progesterona, mineralcorticoides, glucocorticoides, i andrògens. Per tant, és un proenzim. Aquesta hormona és antagonista de GABA A i incrementa la neurogènesi a lhipocamp.

                                               

Procés SHOP

El procés SHOP que va ser utilitzat per la Royal Dutch Shell consisteix en oligomeritzar letilè per produir α-olefines de 8 a 18 carbonis, aquestes olefines són útils com a cadenes hidròfobes en la indústria dels detergents. El metall que sutilit ...

                                               

Propadiè

El propadiè és un compost orgànic amb la fórmula H2C = C = CH2. És lal lè simple o compost amb dos adjacents C = C enllaços dobles, i també pot ser identificat, com al lè. Com un component de gas MAPP, sha utilitzat com un combustible per la sold ...

                                               

Prostaglandina F2α

La prostaglandina PGF 2α o prostaglandina F2 alfa és una prostaglandina formada a partir de prostaglandina PGH 2 o PGE 2. La sintètica es ven comercialment amb el nom de dinoprost i susa per a estimular la contracció del múscul llis bronquial o, ...

                                               

Psicosa

La D-psicosa és un sucre monosacàrid de ultrabaixa energia. És un epímer C-3 de la D-fructosa, i és present en petites quantitats en productes agrícoles i en preparats comercials de complexos de carbohidrats. És un sucre rar perquè rarament es tr ...

                                               

Punt de sublimació

El punt de sublimació duna substància és aquella temperatura la qual dit compost passa de la fase sòlida la fase gas directament, sense passar per la fase líquida, mitjançant el mecanisme de sublimació. Alguns sòlids, com el iodo o la quinina, ex ...

                                               

Química dels polímers

La química de polímers o química macromolecular és una ciència multidisciplinària que maneja la síntesi química i les propietats químiques dels polímers. Dacord amb les recomanacions de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, els políme ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →