Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385                                               

Temperatura termodinàmica

La temperatura termodinàmica és la mesura absoluta de la temperatura i és un dels paràmetres principals de la termodinàmica. Es tracta duna escala "absoluta" perquè és la mesura de la propietat fonamental de la temperatura: el seu valor zero, o z ...

                                               

Teorema de Bell

El teorema de Bell o desigualtats de Bell saplica en mecànica quàntica per a quantificar matemàticament les implicacions plantejades teòricament en la paradoxa dEinstein-Podolsky-Rosen i permetre així la seua demostració experimental. Deu el seu ...

                                               

Teorema de Noether

El teorema de Noether és un resultat bàsic en la física teòrica que expressa una relació unívoca entre simetries i lleis de conservació. Es pot expressar de la següent manera: En altres paraules, el que afirma aquest teorema és que qualsevol sime ...

                                               

Teoria de la gran unificació

Una teoria de gran unificació és una teoria que unifica tres de les quatre forces fonamentals en la natura: la força nuclear dèbil, la força nuclear forta i la força electromagnètica. La força de la gravetat no és considerada en la teoria de gran ...

                                               

Teoria de Twistors

En física teòrica i matemàtica, la Teoria de Twistors és una teoria matemàtica que relaciona els objectes geomètrics de lespaitemps tetradimensional amb objectes geomètrics en un espai de 4 dimensions amb mètrica. Aquest espai sanomena espai twis ...

                                               

Teoria quàntica de camps

La teoria quàntica de camps és laplicació de la mecànica quàntica al concepte físic de camp, així com a les interaccions dels camps amb la matèria. Els fonaments de la teoria es van desenvolupar entre el final dels anys 1920 i els anys 1950, espe ...

                                               

Tercer principi de la termodinàmica

El tercer principi de la termodinàmica, de vegades anomenat teorema de Nernst, relaciona lentropia i la temperatura dun sistema físic. Aquest principi estableix que lentropia dun sistema la temperatura del zero absolut és una constant ben definid ...

                                               

Transició isomèrica

La transició isomèrica és un procés de desintegració radioactiva que succeeix en un àtom que el seu nucli es troba en un estat excitat. Lenergia extra del seu nucli sallibera mitjançant lemissió de raigs gamma, fent que el nucli retorni al seu es ...

                                               

Translació (física)

En física, la translació és un moviment mitjançant el qual es modifica la posició dun objecte, en contraposició a una rotació. Una translació és loperació que modifica les posicions de tots els cossos segons la següent expressió: x, y, z → {\disp ...

                                               

Variables conjugades

Les variables conjugades són parells de variables definides matemàticament de tal manera que esdevenen transformades de Fourier duals luna de laltra, o duna manera més general, estan relacionades mitjançant la dualitat de Pontryagin. Les relacion ...

                                               

Voladís

Un voladís és un element estructural rígid, com ara una biga o una placa, que té un extrem ancorat a un suport del qual sobresurt. Aquesta connexió també pot ser perpendicular a una superfície vertical plana, com ara una paret. Els voladissos tam ...

                                               

Volatilitat

La volatilitat, en química física és la qualitat a ser volàtil o la tendència que té una substància a vaporitzar-se. La destil lació és una tècnica de separació que aprofita la diferent volatilitat de les substàncies duna mescla homogènia per sep ...

                                               

Vòrtex

Un vòrtex és un flux giratori, a voltes turbulent, de fluid en forma despiral. És a dir és un flux turbulent en rotació espiral amb trajectòries de corrent tancades. Com a vòrtex es pot considerar qualsevol tipus de flux circular o rotatori que p ...

                                               

Ablació (geologia)

Són processos d ablació aquells que duen a terme i causen la pèrdua total del gel dipositat o la neu caiguda en els glaciars o geleres. Consisteixen en la fusió a lestiu de part de la massa de neu o gel acumulats, i en glaceres estables ve compen ...

                                               

Agradació

Agradació és lacumulació de sediments en els rius i rierols. Lagradació ocorre quan els sediments dun riu superen la quantitat que aquest riu pot arrossegar en la seua llera. Per exemple, la quantitat de sediments en el canal dun riu pot augmenta ...

                                               

Aire enrarit

Sanomena aire enrarit aquell aire que, per manca de ventilació a les galeries duna mina subterrània, sha empobrit en oxigen i sha carregat de diòxid de carboni i daltres gasos. Aquest procés pot provocar la falta oxigen dintre duna mina subterràn ...

                                               

Amàsia

Amàsia és un possible supercontinent futur que podria ser format per la fusió dÀsia i Amèrica del Nord. Aquesta predicció es basa majoritàriament en el fet que la placa tectònica pacífica està immersa en un procés de subducció sota Euràsia i Amèr ...

                                               

Anatèxia

L anatèxia en geologia, es refereix la fusió diferencial o parcial duna roca, especialment durant la formació de roques metamòrfiques com ara les migmatites.

                                               

Arc de Nastapoka

L arc de Nastapoka és un accident geològic situat la riba sud-oriental de la badia de Hudson. Es tracta dun arc circular gairebé perfecte que cobreix més de 160° dun cercle de 450 km de diàmetre. A causa de la seva forma, durant molt de temps se ...

                                               

Arc natural

Un arc natural, pont natural o pont de roca és una formació geològica en forma darc o pont de roca causada per lerosió. Aquestes estructures es formen quan les zones menys resistents de les roques, les fissures, són erosionades profundament, i ar ...

                                               

Assise

Aquest article es refereix a un terme usat en lestratigrafia. Per altres usos, vegeu Assise desambigüació. Un assise és un terme geològic per a dues o més capes o estrats de roca units per laparició dels mateixos gèneres o espècies.

                                               

Biogeoquímica

La biogeoquímica, és lestudi científic de lambient en totes les seves facetes i a escala tant local com planetària, de la composició de les diferents parts que constitueixen lambient, els processos i reaccions que controlen aquesta composició i e ...

                                               

Bombament (geologia)

En geologia, un bombament és una zona amb forma de cúpula que abasta una gran superfície. La deformació pot afectar una superfície estructural, derosió, duna peneplana o dun conjunt muntanyós. Segons Leser, es tracta dun accident geogràfic que po ...

                                               

Cadena Walvis

La cadena Walvis és una dorsal oceànica situada al sud de loceà Atlàntic, amb una extensió de milers de quilòmetres costa enllà del sud-oest dÀfrica. Tant aquesta com la cadena Rio Grande soriginaren arran de fenòmens volcànics. Es creu que la se ...

                                               

Capbussament

El capbussament o cabussament és la inclinació dun estrat respecte a lhoritzontal, mesurat com langle entre la línia de màxim pendent i lhoritzontal. Per indicar completament la posició de lestrat a lespai, cal indicar també la direcció cap a on ...

                                               

Carniola (roca)

Les carnioles, també anomenades dolomies cavernoses, són roques carbonàtiques, generalment dolomies o calcàries dolomítiques cel lulars o cavernoses. Presenten les cavitats plenes de materials tous o solubles de fàcil despreniment. Les carnioles ...

                                               

Riu Chowan

El riu Chowan és un riu daigües mortes format la confluència del riu Blackwater de Virgínia i el riu Nottoway a prop de la frontera entre Virginia i Carolina del Nord. Segons el USGS una variant del nom és el Riu Choan.

                                               

Cinturó de foc del Pacífic

El cinturó de foc del Pacífic, també anomenat cinturó del Pacífic o, simplement, cinturó de foc, envolta una gran part de loceà Pacífic i sestén per les costes occidentals dAmèrica des de Xile fins al Canadà, després gira a laltura de les Illes A ...

                                               

Circ glacial

Un circ glacial és una vall amb forma damfiteatre format per lacció erosiva duna glacera, generalment per sobreexcavació, ja que els materials en estrats inferiors són de naturalesa més tova i són més fàcilment erosionables. La sobreexcavació és ...

                                               

Còdol

Un còdol, cudol o mac, és un fragment de roca de formes arrodonides a conseqüència de lerosió i transport dels agents erosionadors, de mida superior als 32 mm. De forma arrodonida i llisa, dita també palet o codís, es troba generalment a les plat ...

                                               

Colada de fang

Una colada de fang és una massa de roca sedimentària formada per elements de gra molt petits, la qual, en amarar-se daigua, adquireix la plasticitat suficient per a desplaçar-se en forma de riu de fang. Les colades de fang tenen un alt contingut ...

                                               

Conca de la Plata

La Conca de la Plata, amb una superfície de 3.200.000 km² és la cinquena conca hidrogràfica més gran del món. Comprèn una part important dels territoris pertanyents a lArgentina, Bolívia, Brasil i Uruguai, i la totalitat del territori de Paraguai ...

                                               

Conca Permiana (Europa)

La Conca Permiana és una seqüència gruixuda de roques sedimentàries que foren dipositades en una conca sedimentària de grans dimensions durant el període Permià. Es troba al subsol del nord dEuropa, des dEscòcia fins al nord de Polònia, passant p ...

                                               

Concreció

Una concreció és una acumulació seguida denduriment de substàncies transportades en dissolució per laigua i després abandonades en el si duna roca. Les concrecions calcàries sobretot estan constituïdes per la calcita o laragonita, que són les due ...

                                               

Crag and tail

Crag and tail és un turó rocós o muntanya, generalment aïllada dun altre terra alta. Els Crags van ser creats durant lúltima glaciació quan les glaceres erosionaven el seu llit deixant una formació de roques especialment resistents. La força de l ...

                                               

Crató

Un crató és qualsevol massa continental que ha atès un tal estat de rigidesa en el passat geològic que, des daleshores, no ha sofert fragmentacions ni deformacions, ja que no ha estat afectada pels moviments orogènics. Per això, els cratons tende ...

                                               

Cúmul (geologia)

En geologia, es denomina cúmul la roca ígnia formada per lacumulació de cristall dun magma, ja sigui per precipitació o per flotació. Els cúmuls sanomenen segons la seva textura; la textura del cúmul és la diagnosi de les condicions de formació d ...

                                               

Curacoa

El Curacoa és un volcà submarí localitzat al sud dels esculls curacoa al nord de Tonga. Se nobservaren erupcions els anys 1973 i 1979, a partir de dues reixetes de ventilació independents. Lerupció de 1973 va produir una gran bassa de dacita tosc ...

                                               

Diagènesi

En geologia i oceanografia, sanomena diagènesi el conjunt de processos químics, físics o biològics que afecten al sediment des que es diposita i fins la formació duna roca sedimentària, excloent lalteració en superfície. Aquests canvis es produei ...

                                               

Diastrofisme

El diastrofisme és el conjunt de molts processos i fenòmens geofísics de deformació, alteració i dislocació de lescorça terrestre per efecte de les forces internes. És una paraula derivada del grec que significa torsió. Per oposició al catastrofi ...

                                               

Diatomita

La diatomita o terra de diatomees - també coneguda com a DE, TSS, diahydro, kieselguhr, kieselgur o celite - és una roca sedimentària silícica formada per micro-fòssils de diatomees, micro-algues marines que segreguen un esquelet silicic.

                                               

Dorsal Aegir

                                               

Dorsal Amèrica-Antàrtica

La dorsal Amèrica-Antàrtica és un límit divergent de les plaques tectòniques antàrtica i sud-americana. Sestén pel fons marí des de la triple cruïlla de lilla Bouvet al sud de loceà Atlàntic cap al sud-oest, fins la falla transformant de lest de ...

                                               

Dorsal de Gakkel

La dorsal de Gakkel és una dorsal oceànica, un límit divergent entre la placa nord-americana i la placa eurasiàtica. Està situada a loceà Àrtic, entre Groenlàndia i Sibèria, i té una longitud de 1.800 km aproximadament. Geològicament, connecta la ...

                                               

Dorsal de Gorda

La dorsal de Gorda és un límit divergent de plaques tectòniques situada prop la costa dOregon i al nord del Cap de Mendocino de Califòrnia. Sestén des de la triple cruïlla de la falla de San Andreas i la falla de Mendocino cap al nord en direcció ...

                                               

Dorsal de Juan de Fuca

La dorsal de Juan de Fuca és un límit divergent tectònic situat prop de la costa de lestat de Washington dels Estats Units i de la província de Colúmbia Britànica de Canadà. Sestén cap al nord des dun límit transformant, la zona de fractura de Bl ...

                                               

Dorsal de Norfolk

La dorsal de Norfolk és una dorsal oceànica que sestén des de Nova Caledònia a Nova Zelanda, a uns 1.300 km de la costa est del continent australià. En general, romà a 2.000 m sota el nivell del mar i està constituïda per escorça continental del ...

                                               

Dorsal de Phoenix

La dorsal de Phoenix és una dorsal oceànica extinta que existí entre les plaques tectòniques de Phoenix i del Pacífic. La dorsal de Phoenix estava constituïda per tres dorsals i sestenia amb una taxa de 18-20 cm per any fins fa 84 milions danys. ...

                                               

Dorsal mesoatlàntica

La dorsal mesoatlàntica és una dorsal oceànica que sestén en loceà Atlàntic dels 87° N fins a lilla Bouvet, 1.700 km. al nord de lAntàrtida, on es transforma en la dorsal atlanticoíndica, que continua cap a lest. També sobre a aquesta altura, cap ...

                                               

Dorsal Pacífic-Antàrtica

La dorsal Pacífic-Antàrtica és un límit divergent de plaques tectòniques situada al fons del sud de loceà Pacífic, separant la placa pacífica de la placa antàrtica.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →