Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368
                                               

Aquaporina 2

L aquaporina 2, o AQP2 és lúnica aquaporina regulada per lhormona antidiürètica o vasopressina, i es regula de dues maneres: -una regulació a curt termini a partir del tràfic de les vesícules dAQP2 cap la regió apical on es fusionen amb la membra ...

                                               

Aquaporina 4

Laquaporina 4, també anomenada AQP4, és una proteïna de la família de les aquaporines, una família de proteïnes integrals de membrana que funcionen com a canals daigua a través de la membrana plasmàtica. La diferència essencial entre les diferent ...

                                               

Aromatasa

L aromatasa és un enzim responsable dun pas clau en la biosíntesi destrògens. Com que els estrògens també promouen certs tipus de càncer i altres malalties, els inhibidors de laromatasa sutilitzen amb freqüència per al tractament daquestes malalt ...

                                               

Col·lagen, tipus XI, alfa 1

El col lagen tipus XI, alfa 1 és una proteïna que en els humans és codificada pel gen COL11A1. Aquest gen codifica per una de les dues cadenes alfa del col lagen de tipus XI, un col lagen fibril lar menor. El col lagen de tipus XI és un heterotrí ...

                                               

Col·lagen, tipus XII, alfa 1

El col lagen, tipus XII, alfa 1 és una proteïna que en els humans està codificada pel gen COL12A1. Aquest gen codifica la cadena alfa del col lagen tipus XII, un membre de la família FACIT fibril-associated collagens with interrupted triple helic ...

                                               

Furina (proteïna)

La furina és un enzim que en els éssers humans és codificat pel gen de FURIN. Algunes proteïnes quan es sintetitzen són inactives i necessiten que seliminin certes seccions per tal de ser actives. La furina trenca aquestes seccions i així activa ...

                                               

Histamina N-metiltransferasa

La histamina N-metiltransferasa és un enzim que en els éssers humans és codificat pel gen HNMT, situat al cromosoma 2. La histamina N-metiltransferasa és un dels dos enzims implicat en el metabolisme de la histamina, laltre és la diamino oxidasa. ...

                                               

Interleucina-13

La interleucina-13 és una citocina que pertany la gran família de les hematopoietines. Aquesta proteïna és un monòmer de baix pes molecular que sencarrega principalment de la proliferació i la diferenciació dels limfòcits B i de la inhibició de m ...

                                               

Metionina sintasa

La metionina sintasa també anomenada MS, MeSe o MetH és un enzim responsable de la regeneració de metionina a partir dhomocisteïna. En humans és codificat pel gen MTR. La metionina sintasa forma part del cicle de biosíntesi i regeneració de la S ...

                                               

Plasmina

La plasmina, també anomenada fibrinolisina, és un important enzim present en la sang que degrada una gran quantitat de proteïnes del plasma sanguini, entre els quals destaca els coàguls de fibrina. És similar la tripsina, format per dues cadenes ...

                                               

TMPRSS2

La serina proteasa transmembrana 2, o TMPRSS2, és un enzim codificat en els humans per un gen del mateix nom i que es troba en el cromosoma 21.

                                               

Complex dhistocompatibilitat principal

El terme complex dhistocompatibilitat principal engloba a un gran grup de glicoproteïnes de membrana altament polimòrfiques, implicades en el reconeixement de lantigen i més concretament en la presentació de lantigen.

                                               

Proteïna de Bence Jones

La proteïna de Bence Jones és una globulina monoclonal que es troba la sang o a lorina. El fet de trobar aquesta proteïna en una persona comporta manifestacions de dany orgànic com: el càncer de medul la òssia maligna, fallida renal, malaltia lít ...

                                               

Receptor dels limfòcits T

Els receptors de limfòcits T, igual que les immunoglobulines o els anticossos, són receptors específics als antígens essencials per la resposta immunitària. Estan presents la superfície externa dels limfòcits T, però difereixen de les immunoglobu ...

                                               

Plastocianina

La plastocianina és una proteïna contenidora de coure, involucrada en la transferència delectrons. La proteïna és monomèrica, amb un pes molecular al voltant de 10.500 Da i 99 aminoàcids en la majoria de plantes vasculars. És un membre de la famí ...

                                               

Vanabins

Els vanabins o proteïnes associades al vanadi són un grup específic de metal loproteïnes enllaçades a vanadi. Els vanabins és troben gairebé exclusivament a les cèl lules sanguínies, o als vanadocits dalguns ascidiacis i tunicats. El vanabins obt ...

                                               

Proteïnes de membrana

Les proteïnes de membrana són proteïnes que interaccionen amb membranes biològiques. Són lobjectiu de més del 50% de tots els fàrmacs medicinals moderns. Es calcula que entre un 20–30% de tots els gens de molts genomes codifiquen proteïnes de mem ...

                                               

ATP sintetasa

L ATP sintetasa o ATP sintasa és un complex enzimàtic de membrana que combina la síntesi i/o hidròlisi dATP amb el transport de protons a través duna membrana. Aquests enzims són els responsables de subministrar energia la cèl lula sintetitzant a ...

                                               

ATPases tipus P

Les ATPases tipus P, també conegudes com a E1-E2 ATPases, són un grup gran de bombes de ions relacionades evolutivament que es troben en bacteris, arqueobacteris i eucariotes. Són transportadors actius en forma dhèlix α que reben el nom dATPases ...

                                               

Cadherina

Les cadherines és una classe de proteïnes transmembrana de tipus-1. Juguen funcions importants dins ladhesió de cèl lula, formant unions adherents per unir cèl lules dins dels teixits. Són dependents dions de calci per funcionar, per això el seu ...

                                               

Calnexina

La Calnexina és una proteïna integral de 90KDa del reticle endoplasmàtic. Consisteix en un N-terminal llarg de 50 kDa unit per calci al lumen proteic i una única cua àcida hèlix transmembrana curta. La calnexina és una xaperona caracteritzada per ...

                                               

Carnitina-acilcarnitina translocasa

La carnitina-acilcarnitina translocasa és una proteïna constituïda per 301 aminoàcids i codificada pel gen SLC25A20. Es troba la membrana mitocondrial interna i és responsable del transport cap la matriu i cap a lespai intermembrana del mitocondr ...

                                               

Caveolina

Les caveolines són proteïnes integrals de membrana presents en estructures cel lulars denominades caveoles. Són proteïnes petites, amb un pes molecular de 20-23 kDa, amb una seqüència altament conservada en levolució. Aquestes estructures, les ca ...

                                               

Citocrom b

El citocrome b/b6 és la principal subunitat dels complexos citocrom bc1 i citocrom b6f transmembrana. A més, generalment es refereix la regió de lADN mitocondrial utilitzada en la genètica de poblacions i en la filogènia.

                                               

Citocrom c oxidasa

Lenzim citocrom c oxidasa o complex IV és una proteïna transmembrana que es localitza a les bicapes lipídiques de bacteris i també la podem trobar en mitocondris. Es tracta de lúltim enzim de la cadena de transport delectrons; aquesta rep un elec ...

                                               

Fibrocistina

La fibrocistina també coneguda amb el nom de poliductina és una proteïna integral de membrana que desenvolupa una funció important en el manteniment de la integritat estructural dòrgans com el fetge i el ronyó.

                                               

Lactosa permeasa

La lactosa permeasa, també denominada permeasa de galactòsids, és una proteïna integral de membrana destinada al transport de lactosa, un disacàrid format per galactoses i glucoses present principalment la llet i que és un nutrient essencial. El ...

                                               

NADH deshidrogenasa

La NADH Deshidrogenasa és un enzim localitzat la membrana mitocondrial interna que catalitza la transferència delectrons del NADH al coenzim Q. Podem dir que el Complex I és un" enzim dentrada” la fosforilació oxidativa.

                                               

Proteïna perifèrica de membrana

Una proteïna perifèrica de membrana és aquella proteïna que sadhereix només temporalment la membrana biològica amb la qual està associada. Aquestes molècules sadhereixen a les proteïnes integrals de membrana, o penetren a les regions perifèriques ...

                                               

Proteïna precursora amiloide

La proteïna precursora amiloide és una proteïna integral de membrana expressada en molts tipus de teixits, i està concentrada en la sinapsi entre neurones. La seva funció encara no ha estat elucidada, tot i que estudis recents han revelat diferen ...

                                               

Proteïna transmembrana

Una proteïna transmembrana és un tipus de proteïna integral de membrana que abasta tota la membrana cel lular. Moltes proteïnes transmembranes funcionen com a passarel les per permetre el transport de substàncies específiques a través de la membr ...

                                               

Receptor AMPA

El receptor àcid α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoazolepropionic és un receptor transmembrana ionotropic del tipus no-NMDA pel glutamat que fa de mediador de la transmissió sinàptica en el sistema nerviós central. El seu nom es deriva de la seva ha ...

                                               

Receptor Sigma-1

El Receptor Sigma-1 és un subtipus del receptor sigma amb activitat xaperona al reticle endoplasmàtic i que modula la senyalització del Ca 2+ a través del receptor IP3. En humans, el receptor σ 1 és codificat pel gen SIGMAR1. El receptor σ 1 és u ...

                                               

Receptors ionòtrops

Un receptor ionòtrop sensible a un lligand és una proteïna de membrana que obre un canal iònic. Generalment són selectius a ions com Na+, K+, Ca2+ o Cl-. Es troben a nivell de les sinapsis, on converteixen ràpidament un missatge presinàptic quími ...

                                               

Sulfatasa

Les sulfatases EC 3.1.6 són enzims de la classe esterasa que catalitzen la hidròlisi dels èsters sulfatats. Es poden trobar en diversos substrats, inclosos esteroides, hidrats de carboni i proteïnes. Els èsters de sulfat es poden formar a partir ...

                                               

Wolframin

Wolframin és una glicoproteïna transmembrana de canal, codificada pel gen WFS1. Es tracta duna proteïna que regula la quantitat de calci en les cèl lules. El seu mal funcionament o trastorn deriva en la Síndrome de Wolfram, malaltia neurodegenera ...

                                               

Xantorodopsina

La xantorodopsina és una bomba de protons activada per la llum present la membrana plasmàtica del bacteri Salinibacter ruber. Consisteix en una proteïna transmembrana que conté dos cromòfors: el retinal i la salinixantina. Té una longitud de 273 ...

                                               

Proteïna fibrosa

Les proteïnes fibroses, o escleroproteïnes, constitueixen una de les dues classes principals de proteïnes, junt amb les proteïnes globulars. Són escleroproteïnes la queratina, el col lagen,lelastina, i la fibroïna. El paper daquest tipus de prote ...

                                               

Ceratina

Les ceratines o queratines són una família de proteïnes no solubles en aigua, fibroses i de funció estructural amb la capacitat dendurir extremadament el teixit en el qual sacumula. Els teixits carregats de queratina sanomenen queratinitzats o co ...

                                               

Pilina

Pilin es refereix a una classe de proteïnes fibroses que es troben en estructures de pilus en bacteris. El pili bacterià es forma per a facilitar lintercanvi de material genètic durant la conjugació bacteriana, i un pilus curt anomenat fímbria és ...

                                               

Vimentina

La vimentina és una de les proteïnes fibroses que formen els filaments intermedis del citoesquelet intracel lular, en particular de cèl lules embrionàries, de certes cèl lules endotelials, així com en les cèl lules sanguínies. Els monòmers de la ...

                                               

Albúmina

L albúmina és la proteïna més abundant al plasma sanguini i és produïda exclusivament pel fetge. Aquesta molècula està composta dhidrogen, oxigen, nitrogen i un petit percentatge de sofre. Les albúmines són, en general, riques en àcid glutàmic i ...

                                               

Proteïna globular

Les proteïnes globulars, o esferoproteïnes són un dels tres tipus principals de la classificació de les proteïnes per la seva forma, i es diferencien fonamentalment de les fibroses per ser més o menys solubles en dissolucions aquoses, sent les fi ...

                                               

Citocrom c

El citocrom c és una hemoproteïna monomèrica soluble que es troba als mitocondris de tots els organismes aeròbics. Realitza una funció fonamental la respiració cel lular com a transportador delectrons entre els complexos respiratoris III i IV. Ta ...

                                               

Proteïna motriu

Les proteïnes motrius són una classe de motors moleculars que són capaços de moures al llarg de la superfície dun substrat adequat. Prenen lenergia de la hidròlisi de lATP i converteixen lenergia química en treball mecànic.

                                               

Cinesina

Les cinesines o kinesines són una família de proteïnes motrius que intervenen en el transport intracel lular anterògrad sobre els microtúbuls.

                                               

Dineïna

La dineïna és una proteïna motriu en les cèl lules vives que converteixen lenergia qumica continguda en lATP en energia mecànica de moviment. La dineïna transporta diverses càrregues "caminant" a través dels microtúbuls del citoesquelet cap al fi ...

                                               

Meromiosina

La meromiosina és una unitat proteica que forma part de la miosina - una de les proteïnes motrius més importants de les cèl lules musculars que quan interacciona amb lactina, formant el complex actomiosina, dóna lloc la contracció muscular. A més ...

                                               

Miosina

La miosina és una gran família de proteïnes motrius que es troben en els organismes eucariotes. Es tracta de proteïnes fibroses, els filaments de les quals tenen una longitud d1.5 µm i un diàmetre de 15 nm. La miosina està implicada en la contrac ...

                                               

ABCC6

La proteïna codificada pel gen ABCC6 és un membre de la superfamília dels transportadors ABC. Les proteïnes ABC transporten diverses molècules a través de les membranes externes i intracel lulars. Els gens ABC estan dividits en set subfamílies. L ...