Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 333                                               

Acridina

Acridina, C 13 H 9 N, és un compost orgànic heterocíclic nitrogenat. També es fa servir aquest terme per a descriure els compostos que contenen N triciclic amb carboni. Lacridina està estructuralment relacionada amb lantracè amb un dels grups CH ...

                                               

Al·lopurinol

L al lopurinol és un compost químic que sutilitza com a medicament contra la hiperuricèmia i les seves complicacions, com pot ser la gota.

                                               

Escatol

Escatol, en anglès: Skatole o 3-methylindole, és un compost orgànic blanc cristal lí lleugerament tòxic que pertany la família indol.Es presenta de manera natural la femta i en el quitrà dhulla i té un fort olor fecal. En concentració baixa té un ...

                                               

Pirazina

La Pirazina, en anglès: Pyrazine, és un compost orgànic heterocíclic aromàtic amb la fórmula química C 4 H 4 N 2. La pirazina és unamolècula simètrica amb grup punt D 2h. Els seus derivat com per exemple la fenazina són ben coneguts per la seva a ...

                                               

Pirrolidina

Pirrolidina, també coneguda coms tetrahidropirrol, és un compost orgànic amb la fórmula molecular C 4 H 9 N. És una amina cíclica secundària amb cinc heterocicles que contenen quatre àtoms de carboni i un de nitrogen. És un líquid clar dolor desa ...

                                               

Tiofè

El tiofè és un hidrocarbur constituït per quatre àtoms dhidrogen i un de sofre lligats a quatre àtoms de carboni, formant un pentàgon que es pot considerar, per tant, una molècula cíclica. La seva fórmula condensada és C 4 H 4 S. El tiofè és un c ...

                                               

Tiolà

El tiolà, tetrahidrotiofè, THT o tiaciclopentanona és un hidrocarbur cíclic pentagonal, amb un grup CH 2 a quatre de les arestes i un àtom de sofre la cinquena. La seva fórmula química és C 4 H 8 S i la seva massa molecular és de 88.2. És el que ...

                                               

Etanotiol

Etanotiol, Ethanethiol, o etil mercaptà, és un líquid clar amb una olor distintiva. És un compost dorgano sofre amb la fórmula CH 3 CH 2 SH. Consta dun grup etil, CH 3 CH 2, unit a un grup tiol. La seva estructura és paral lela la de letanol, per ...

                                               

Metanotiol

El metanotiol és un gas incolor amb una olor com a col podrida. És una substància a natural que es troba la sang i el cervell en els humans i altres animals com també en teixits vegetals. Es troba en la femta. Es troba de manera natural en alguns ...

                                               

Àcid dicarboxílic

En química orgànica es denomina àcid dicarboxílics a aquell compost destructura carbonada que està substituït per dos grups funcionals tipus carboxil. Per això, la seva fórmula respon a HOOC-R-COOH, on R sol correspondre a un grup alquil, alqueni ...

                                               

Àcid tàrtric

L àcid tàrtric, àcid tartàric o àcid 2.3-dihidroxibutandioic és un hidroxiàcid dicarboxílic que conté en una estructura lineal de quatre àtoms de carboni amb els dos del mig asimètrics, idènticament substituïts, la qual fórmula molecular és: C 4 ...

                                               

Àcid ftàlic

L àcid ftàlic és un àcid aromàtic dicarboxílic, amb fórmula C 6 H 4 2. És un isòmer de làcid isoftàlic i làcid tereftàlic. Es tracta dun sòlid incolor, soluble en aigua i en alcohol.

                                               

Àcid malònic

L àcid malònic és un àcid dicarboxílic amb estructura CH 2 2. la forma ionitzada de làcid malònic així com als seus èsters i sals sels coneix com a malonats. El seu nom deriva del mot llatí malum que significa poma.

                                               

Àcid oxàlic

L àcid oxàlic és el compost químic amb la fórmula H 2 C 2 O 4 anomenat sistemàticament com a àcid etandioic. Aquest àcid dicarboxílic està més ben descrit amb la fórmula HOOC-COOH. És un àcid orgànic relativament fort, 10.000 vegades més que làci ...

                                               

Àcid succínic

L àcid succínic, anomenat mitjançant la nomenclatura és un àcid dicarboxílics amb la fórmula: HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH C 4 H 6 O 4 En forma danió succinat, intervé en el cicle de Krebs, reduint el coenzim FAD i permetent així la consecució denergia ...

                                               

Àcid dodecanodioic

LÀcid dodecanodioic és un àcid dicarboxílic principalment utilitzat en antisèptics, recobriments de gamma alta, materials de pintura, inhibidors de la corrosió, surfactants, i plàstics denginyeria com niló 612. Proves experimentals amb làcid dode ...

                                               

Àcid glutacònic

L àcid glutacònic és un compost orgànic amb fórmula HO 2 CCH=CHCH 2 CO2 H. Aquest àcid dicarboxílic existeix com a sòlid incolor i és relacionat amb la saturació química de làcid glutàric, HO 2 CC 3 CO2 H. Èsters i sals de làcid glutacònic són an ...

                                               

Àcid nucleic

Els àcids nucleics són biomolècules orgàniques encarregades demmagatzemar i difondre la informació genètica. Hi ha dos tipus fonamentals dàcids nucleics, làcid desoxiribonucleic, i làcid ribonucleic. LADN i lARN es caracteritzen per la seva natur ...

                                               

Àcid peptonucleic

Àcid peptonucleic és un polímer sintetitzat artificialment que és similar a lADN i ARN inventat per Peter E. Nielsen, Michael Egholm, Rolf H. Berg, i Ole Buchardt el 1991. LADN i ARN tenen una columna de desoxiribosa i ribosa respectivament, ment ...

                                               

Anàleg dàcid nucleic

Els anàlegs dàcids nucleics són polímers sintètics, creats en laboratori, similars estructuralment als àcids nucleics ARN i ADN que es presenten la natura. Es fan servir en la recerca científica en medicina i la biologia molecular. Els àcids nucl ...

                                               

ARN inaccessible

ARN inaccessible, és un nucleòtid dARN. La moietat de ribosa dun nucleòtid LNA està modificada amb un pont extra que connecta el segon oxigen i el quart carboni. El pont bloqueja la ribosa. Els nucleòtids LNA poden ser mesclats amb residus dADN o ...

                                               

Cromosoma artificial humà

El cromosoma artificial humà, CAH és un microcromosoma que actua com a nou cromosoma en una població de cèl lules humanes. Això és que, en lloc de 46 cromosomes, a cèl lula en podria tenir 47 amb el 47è essent molt petit, aproximadament de 6-10 m ...

                                               

Estructura terciària de lacid nucleic

L estructura terciària dun àcid nucleic és la disposició espacial que prenen les molècules dàcids nucleics. Aquesta disposició és determinada en gran part per les interaccions febles que sestableixen dins de la mateixa cadena del polímer i per ta ...

                                               

Àcid gliconucleic

L àcid gliconucleic és un polímer similar a lADN i ARN. No es coneix que ocorri de manera natural. Els 2.3-dihidroxipropilnucleòsids anàlegs van ser preparats per Ueda et al. 1971. La columna del GNA està composta per la repetició dunitats de gli ...

                                               

Lligador

Un lligador és un oligonucleòtid en el centre del qual hi ha la seqüència que és reconeguda per un enzim de restricció. Tal com es ven és un fragment doble cadena, amb extrems roms. La reacció de lligació entre un fragment dextrems roms i el llig ...

                                               

Morfolí

El morfolí és un derivat dun àcid nucleic natural, amb la diferència que usa un anell de morfolina en lloc de sucre i conserva lenllaç fosfodièster i la base nitrogenada dels àcids nucleics naturals. Es fan servir en la recerca científica, genera ...

                                               

Salicilat de 2-etilhexil

El salicilat doctil o salicilat de 2-etilhexil és un compost orgànic que sutilitza com a ingredient en protectors solars i cosmètics per absorbir els raigs UVB del sol. És un èster format per la condensació de làcid salicílic amb 2-etilhexanol. É ...

                                               

Clorina

La clorina és un compost orgànic macrocíclic i heterocíclic aromàtic, que consisteix en un conjunt de quatre anells de pirrol, un dels quals està en forma reduïda, units per quatre enllaços metino. És un anàleg estructural de la porfirina. La clo ...

                                               

Azulè

Azulè és un hidrocarbur sòlid cristal lí isòmer del naftalè, però amb propietats sensiblement diferents daquest. Es presenta sota forma de cristalls dun color blau fosc, mentre que el naftalè és blanc. Sutilitza en cosmètica. Es troba la natura c ...

                                               

Bifenil

El bifenil, difenil, fenilbenzè o 1.1-bifenil és un compost orgànic sòlid que es forma de manera incolora a cristalls grocs. Té una aroma molt agradable. El bifenil és un hidrocarbur aromàtic amb una fórmula molecular C 12 H 10. És conegut per se ...

                                               

Fenantrè

El fenantrè és un hidrocarbur policíclic aromàtic compost de tres anells de benzè fusionats, tal com mostra la fórmula del costat. La seva fórmula empírica és C 14 H 10. El nom prové de la composició de fenil i antracè. Aquesta molècula proveeix ...

                                               

Helicè

Els helicens en química orgànica són compostos aromàtics policíclics orto condensats en els quals els anells de benzè o altres anells aromàtics estan angularment anul lats per donar molècules en forma dhèlix. La química dels helicens ha atret ate ...

                                               

.22 Curt

El.22 Curt, o.22 Short en anglès, és un tipus de cartutx de percussió anular de calibre.22 in. Va ser dissenyat el 1857 per la companyia estatunidenca Smith & Wesson com a munició pel seu nou primer model de revòlver.

                                               

.22 Extra Long

El.22 Extra Long és un cartutx de percussió anular de calibre.22 in. És un disseny estatunidenc basat en el.22 Long, allargant-ne la beina per augmentar la capacitat de pólvora i obtenir major velocitat.

                                               

.22 Long

El.22 Long és un cartutx de percussió anular de calibre.22 in. El.22 Long és un dels més antics cartutxos de percussió anul lar supervivents, que es remunta a 1871, quan va ser carregat amb una bala de 29 grans i 5 grans de pólvora negra, un 25% ...

                                               

.22 LR

El.22 Long Rifle o.22 LR, 5.6 × 15 mm R en sistema mètric, és un cartutx de percussió anular i petit calibre per a pistola i carrabina usat sobretot en el tir esportiu.

                                               

6 mm Flobert

Els cartutxos.22 Flobert van ser els primers cartutxos de percussió anul lar al món, dissenyats i produïts el 1845 per la pistola de Saló Flobert. Aquests cartutxos no usen pólvora, sinó que són propulsats per Fulminat de mercuri. Aquest cartutx ...

                                               

Brigades Internacionals

Les Brigades Internacionals foren unitats militars formades per voluntaris desquerra vinguts darreu del món per lluitar contra el feixisme en la Guerra Civil espanyola, a favor de la República i en contra dels militars del general Franco reforçat ...

                                               

Llista de països representats a les Brigades Internacionals

Segons diverses estimacions, el nombre de voluntaris de les Brigades Internacionals en la Guerra Civil espanyola fou duns 35.000. Shan reportat un total de 54 nacionalitats diferents a lhora destudiar les seves procedències. La relació següent fa ...

                                               

Abraham Lincoln Brigade

L Abraham Lincoln Brigade fou, dacord amb la terminologia nord-americana, el conjunt de voluntaris estatunidencs que lluitaren a les Brigades Internacionals durant la Guerra Civil espanyola al costat de la Segona República espanyola, qualsevulla ...

                                               

American Medical Brigade

L American Medical Brigade va ser una iniciativa desplegada el gener del 1937 per l American Medical Bureau to Aid Spanish Democracy, que va permetre enviar material sanitari i voluntaris per a acompanyar el contingent nord-americà que estava arr ...

                                               

1a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La 1a Brigada Mixta, també anomenada Brigada Líster, va ser una unitat de lExèrcit Popular de la República creada durant la Guerra Civil Espanyola. Va ser la primera de les unitats que es va crear seguint el sistema de les Brigades Mixtes, i va p ...

                                               

2a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La unitat va ser creada el 13 doctubre en Ciudad Real, formada a partir de milícies extremenyes, milícies ferroviàries, i forces militars de la guarnició de Madrid. El cap de milícies Jesús Martínez de Aragón es va fer càrrec del comandament de l ...

                                               

3a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La 3a Brigada Mixta va ser una unitat de lExèrcit Popular de la República creada durant la Guerra Civil Espanyola. Va ser una de les primeres unitats que es va crear seguint el sistema de les Brigades Mixtes, i va participar en gairebé totes les ...

                                               

4a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La brigada va ser creada al novembre de 1936 en Albacete, formada a partir de forces militars que procedien de la regió llevantina. La nova unitat va quedar sota el comandament dArturo Arellano Fontán. El pla republicà preveia que el 5 de novembr ...

                                               

5a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La 5a Brigada Mixta va ser una unitat de lExèrcit Popular de la República que va participar en la Guerra Civil Espanyola, sent una de les primeres que es va crear seguint el sistema de les Brigades Mixtes. Aquesta unitat va estar composta per car ...

                                               

6a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La 6a Brigada Mixta va ser una unitat de lExèrcit Popular de la República creada durant la Guerra Civil Espanyola. Al llarg de la contesa seria la brigada que en més ocasions va canviar de front.

                                               

7a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La unitat es va constituir el 27 de març de 1937 amb dos batallons independents que havien pres part en la batalla del Jarama. El seu primer cap va ser el comandant dinfanteria Domingo Benages Sacristán, encara que el 25 de juny de 1937 el comand ...

                                               

8a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La 8a Brigada Mixta va ser una unitat de lExèrcit Popular de la República creada durant la Guerra Civil Espanyola. Situada al front de Madrid, no va tenir un paper rellevant al llarg de la contesa. La brigada va estar composta per carrabiners.

                                               

9a Brigada Mixta (Exèrcit Popular de la República)

La 9a Brigada Mixta, originalment denominada 1a Brigada Bis, va ser una unitat de lExèrcit Popular de la República creada durant la Guerra Civil Espanyola. Durant tota la guerra va romandre integrada en la 11a Divisió.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →