Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 316                                               

Pneumercator

El Pneumercator és un instrument de mesura dissenyat per poder proporcionar una indicació remota dels continguts dels tancs demmagatzematge ventilats que contenen líquids dins dun ampli ventall de viscositats. Sutilitza tant en la indústria com a ...

                                               

Podòmetre

Un Podòmetre és un aparell usat per a comptar el nombre de passos fets per una persona, i indirectament pot servir per mesurar la distància, velocitat i cadència del caminar duna persona.

                                               

Polarímetre

Un polarímetre és un instrument de mesura emprat en la determinació de la rotació del pla de vibració de la llum polaritzada en travessar un medi òpticament actiu.

                                               

Polímetre

Un polímetre, també anomenat multímetre o tester, és un instrument de mesura electrònic que mesura magnituds elèctriques, ja siguin actives o passives. Pot fer mesures en corrent continu o en corrent altern, depenent de linstrument. Els podem agr ...

                                               

Pont de Wheatstone

Un pont de Wheatstone és un instrument elèctric de mesura inventat per Samuel Hunter Christie el 1832, millorat i popularitzat per Sir Charles Wheatstone a 1843. Sutilitza per mesurar resistències desconegudes mitjançant lequilibri dels braços de ...

                                               

Potenciòmetre

Un potenciòmetre és un component electrònic, un tipus de resistència variable que acostuma a utilitzar-se com a divisor de tensió. Hi ha una forma de potenciòmetre que sutilitza com un instrument per mesurar la tensió elèctrica. El potenciòmetre ...

                                               

Provador de vàlvules

Un provador de vàlvules és un dispositiu per la prova de vàlvules termoiòniques. Els provadors més sofisticats permeten el mesurament del pendent damplificació, la resistència interna, etc. Els provadors de vàlvules van evolucionar juntament amb ...

                                               

Pulsímetre

Un pulsímetre o monitor de ritme cardíac és un dispositiu que permet a un usuari mesurar la seva freqüència cardíaca en temps real, per un estudi més detallat posterior. Els models primitius tenien una cinta al pit amb uns elèctrodes en contacte ...

                                               

Quadrant de Davis

El quadrant de Davis és un instrument inventat el s.XVI que va substituir lastrolabi i el quadrant i que sutilitzava per mesurar altura en graus de lestrella o del sol sobre lhoritzó, per a poder determinar la latitud dun vaixell. Va ser inventat ...

                                               

Radiogoniòmetre

El radiogoniòmetre es basa en una antena direccional que explora lhoritzó buscant un cert senyal. La radiogoniometria clàssica utilitza antenes de quadre, que vénen a ser una o diverses espires en un pla, combinades amb sengles dipols, moltes veg ...

                                               

Radiòmetre

Un radiòmetre és un aparell per a mesurar el flux radiant o la radiació electromagnètica. Generalment, el terme radiòmetre denota un detector de la radiació infraroja, encara que això inclou els detectors que operen en qualsevol longitud dona ele ...

                                               

OTDR

En telecomunicacions, un OTDR és un instrument opto-electrònic emprat per a diagnosticar una xarxa de fibra òptica. Aquest dispositiu és lequivalent òptic del reflectòmetre de domini temporal, que mesura els canvis produïts en la impedància dun c ...

                                               

Reflectòmetre de domini temporal

Un reflectòmetre de domini temporal, TDR o reflectòmetre de domini de temps, és un instrument electrònic usat per a diagnosticar i localitzar els defectes en cables metàl lics i, en xarxes de fibra òptica. Són imprescindibles per la conservació i ...

                                               

Romana

La romana és un instrument de mesura que serveix per a pesar, compost duna palanca de braços molt desiguals, amb la llengüeta sobre el punt de suport. El cos que sha de pesar es col loca en lextrem del braç menor, i sequilibra amb un piló, pesal ...

                                               

Rugosímetre

El rugosímetre és un dispositiu dotat dun palpador de diamant que, desplaçant una certa longitud sobre el material, és capaç dampliar el relleu de crestes i forats que presenta una superfície real i que no pot ser observada per lull humà. Els rug ...

                                               

Sensor dInfraroig No Dispersiu

Un sensor dinfraroig no dispersiu és un simple dispositiu espectroscòpic dús freqüent com a detector de gas.

                                               

Sensor de flux

El sensor de flux és un dispositiu que sinstal lat en línia amb una canonada, aquest permet determinar quan està circulant un líquid o un gas. Aquests són del tipus apagat-encès; determinen quan està circulant un fluid líquid o gasos, o en canvi ...

                                               

Sensor de nivell

Els sensors de nivell detecten el nivell de líquids, sòlids fluïditzats, materials granulars i pólvores que presentin una superfície superior lliure. Les superfícies de les substàncies esdevenen essencialment horitzontals en els seus contenidors ...

                                               

Sismògraf

El sismògraf és un aparell que serveix per mesurar els moviments de la terra, incloent aquells de les ones sísmiques generades per terratrèmols, les erupcions volcàniques i la seva magnitud. Els registres de les ones sísmiques permeten els sismòl ...

                                               

Sistema de navegació per automòbils

Un sistema de navegació automotor és un GPS dissenyat per navegar en vehicles de carretera, com automòbils, autobusos i camions. Al contrari daltres GPS, aquest utilitza dades de posició per situar a lusuari en un carrer mapejat en un sistema de ...

                                               

Sistema pitot-estàtic

El sistema pitot-estàtic és un sistema dinstruments sensibles la pressió que sutilitza principalment en aviació per poder determinar la velocitat duna aeronau respecte laire, el nombre Mach, laltitud i la tendència daltitud. Per norma general un ...

                                               

Skaphe

Un skaphe és un instrument grec que permet saber lhora solar i algunes coses més, per exemple, quan és el solstici destiu o el dhivern. Empraven un sistema dhores temporàries indicades en una superfície esfèrica excavada generalment en pedra. Va ...

                                               

SMMR

L escàner-radiòmetre multicanal de microones en anglès Scanning multichannel microwave radiometer, SMMR) era una mena de radiòmetre de microones de cinc freqüències que volà en els satèl lits Seasat i Nimbus 7. Tots dos projectes es van iniciar l ...

                                               

Sonòmetre

Un sonòmetre és un aparell electrònic que mesura la pressió del so, habitualment en el rang audible per lorella humana, la qual se sol expressar en la unitat de mesura de decibels. Normativament, se sol entendre com a sonòmetre laparell de mesura ...

                                               

Tacògraf

Un tacògraf és un dispositiu electrònic que registra diversos successos originats en un vehicle durant la seva conducció. Aquest vehicle pot pertànyer al transport terrestre o ferroviari. Els successos que registra un tacògraf normalment són: vel ...

                                               

Tacògraf digital

El tacògraf digital és un dispositiu electrònic de registre desdeveniments en la conducció de vehicles. El seu precursor va ser el tacògraf analògic, al qual està previst que substitueixi completament en vehicles pesants de transport per carretera.

                                               

Tacòmetre

Un tacòmetre és un dispositiu per mesurar la velocitat de gir dun eix, normalment la velocitat de gir del motor. Es mesura en revolucions per minut.

                                               

Taquímetre

El taquímetre, és un instrument de mesura que fa servir un mètode de mesura ràpida que encara que no té una gran precisió, permet laixecament de detalls allà on és difícil lús de la cinta mètrica, per a projectes denginyeria civil o altres.

                                               

Targeta indicadora dhumitat

Una targeta indicadora dhumitat) és una targeta la qual està impregnada amb un producte químic sensible la humitat que canviarà de color quan sexcedeixi de la humitat relativa indicada. És un sistema molt econòmic per quantificar els nivells dhum ...

                                               

Taxímetre

Un taxímetre, És un aparell de mesura mecànic o electrònic usualment instal lat en els anomenats taxis, semblant a un hodòmetre. I mesura limport a cobrar en relació tant la distància recorreguda com el temps transcorregut. El primer taxi equipat ...

                                               

Termòmetre dinversió

Un termòmetre dinversió és un termòmetre de mercuri que marca la temperatura del lloc on ha estat invertit de posició. A diferència de la majoria dels termòmetres de mercuri convencionals, un termòmetre dinversió permet gravar una determinada tem ...

                                               

Termòmetre infraroig

Un termòmetre dinfraroig és un instrument de mesura de la temperatura de superfície dun objecte a partir de lemissió de llum de tipus cos negre que en produeix. El principi de funcionament es basa en el mesurament de la radiació de lobjecte en el ...

                                               

Tonòmetre

Un tonòmetre és un aparell mèdic utilitzat pels oftalmòlegs que serveix per mesurar la pressió intraocular. Nhi ha tres tipus: Tonòmetre daire sense contacte: un raig daire es projecta sobre la pròpia còrnia, deformada per la força del raig. Poc ...

                                               

Tub de Pitot

Un tub Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total, també anomenada pressió destancament, pressió romanent o pressió de recés. Va ser inventat per lenginyer Henri Pitot el 1732 i va ser modificat al se ...

                                               

Tub de Prandtl

El tub de Prandtl combina en un sol instrument un tub de Pitot i un tub piezomètric: El tub de Pitot mesura la pressió total, el tub piezomètric mesura la pressió estàtica, i el tub de Prandtl mesura la diferència de les dues, que és la pressió d ...

                                               

Tub piezomètric

Un tub piezomètric és un tub en què, estant connectat per un dels costats a un recipient en el qual es troba un fluid, el nivell seleva fins a una alçada equivalent la pressió del fluid en el punt de connexió o orifici piezomètric, és a dir fins ...

                                               

Turbidímetre

Un turbidímetre és un tipus de nefelòmetre i està basat en un colorímetre o espectrofotòmetre adaptat per al mesurament de la terbolesa duna suspensió en aigua a partir de la diferència de la seva transmitància amb la del dissolvent. La tècnica a ...

                                               

Vacuòmetre de McLeod

El vacuòmetre de McLeod és un vacuòmetre que mesura amb gran precisió pressionis inferiors la pressió atmosfèrica. Sutilitza tant en la indústria com en el camp de la recerca científica i tècnica. Va ser inventat en 1874 per Herbert G. McLeod 184 ...

                                               

Vectoscopi

Un vectoscopi és un instrument de mesura utilitzat en televisió per veure i mesurar la component de color del senyal de vídeo. El monitor vectorscopi és en realitat un oscil loscopi especialitzat en la representació de la part de crominància del ...

                                               

Velocímetre

El velocímetre va ser inventat abans del 1888 per linventor croat Josip Belušić. Va patentar el seu invent a Viena el 1888 i posteriorment el va presentar a lExposició Universal de París de 1889. Els velocímetres tradicionals estan controlats per ...

                                               

Viscosímetre

Un viscosímetre és un aparell de mesura dissenyat per determinar la viscositat dinàmica, o coeficient de viscositat, dun líquid a partir de la llei de Poiseuille. Existeixen tres tipus de viscosímetres: Viscosímetre capil lar. El més emprat és el ...

                                               

Voltímetre

Un voltímetre és un instrument de mesura del voltatge entre dos punts dun circuit elèctric. Molts voltímetres són en realitat amperímetres amb una resistència dentrada molt elevada. Daquí ve que el disseny de linstrument siga idèntic al de lamper ...

                                               

Vúmetre

Un vúmetre és un dispositiu indicador en equips dàudio per mostrar el nivell de senyal en unitats de volum, de vegades és també anomenat indicador de volum. Consta dun instrument de bobina mòbil dun tipus determinat, alimentat per mitjà dun recti ...

                                               

Aixafacaps

L aixafacaps és un instrument de tortura aplicat a ledat mitjana, destinat a rebentar els ossos del crani. La barbeta de la víctima es col locava la barra inferior de linstrument, i el casquet era empès cap avall pel cargol. Els efectes daquest p ...

                                               

Bota malaia

La bota malaia és un instrument de tortura consistent en unes botes de fusta o metall que es van fent petites amb els peus a dins, de manera que trenquen amb la pressió els ossos amb gran dolor per la víctima. Les botes empetitien amb un mecanism ...

                                               

Bou de Falaris

La invenció de linstrument satribueix a Peril los dAtenes, un fonedor de bronze, el qual proposa a Falaris, tirà dAgrigent, la invenció dun nou sistema per executar els criminals. Segons la llegenda, referida amb precisió per Pau Orosio, Peril lo ...

                                               

Bressol de Judes

El bressol de Judes és un instrument de tortura. Consta duna cadira de metall que acaba en una punxa i unes corregtes, politges o cordes que subjecten la víctima de manera que es recolzi lleugerament sobre la cadira. La punxa està fregant lanus o ...

                                               

Fuet (arma)

Un fuet és una arma flexible prima i duna certa llargada, usualment feta de cuir o dun altre material més o menys plàstic. Colpejant-lo contra una persona o un animal causa una dolor molt forta. És utilitzat sobretot per domadors de feres i també ...

                                               

Pera de langoixa

La pera de langoixa, o pera de sufocació, és el nom modern dun tipus dinstrument exposat en alguns museus, que consisteix en un cos metàl lic dividit en segments semblants a una cullera que es podrien accionar girant un caragol. Les descripcions ...

                                               

Poltre

El poltre és una màquina de tortura que consisteix en un marc rectangular, generalment de fusta, lleugerament inclinat cap a terra, amb un corró en un o ambdós extrems. Els turmells de la víctima es subjecten a un corró i els canells són encadena ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →