Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314
                                               

Enolasa

L enolasa o fosfopiruvat hidratasa és un metaloenzim que catalitza la conversió de 2 fosfoglicerats de fosfoenolpiruvat durant la glucòlisi. Lenzim també pot catalitzar la reacció inversa, segons la concentració de substrat en el medi. Lenolasa e ...

                                               

Enzim artificial

Un enzim artificial és una molècula orgànica sintètica elaborada per recrear el lloc actiu dun enzim. Les catàlisis de reaccions químiques per part dels enzims es produeixen amb unes altes selectivitat i velocitat en un petit punt de la macromolè ...

                                               

Enzim conversiu de langiotensina 2

L enzim conversiu de langiotensina 2 és una exopeptidasa que catalitza la conversió de langiotensina I a langiotensina nonapèptida o la conversió de langiotensina II a langiotensina 1-7. LECA2 té efectes directes sobre la funció cardíaca i sexpre ...

                                               

Enzim de restricció

Els enzims de restricció són enzims que tallen ADN específicament per una seqüència concreta. Són presents en procariotes els quals els utilitzen com a sistema de defensa contra lentrada dADN estrany. Per tal que no degradin lADN propi, cada enzi ...

                                               

Enzim digestiu

Els enzims digestius són enzims que degraden macromolècules polimèriques en les seves unitats menors, per tal de facilitar la seva absorció en el cos. Els enzims digestius es troben al tracte digestiu dels animals incloent els humans i en les pla ...

                                               

ERM

Les proteïnes ERM inclou a les tres proteïnes Ezrin, Radixin i Moesin que actuen dunió entre la membrana plasmàtica i el citoesquelet regulant lestructura i la funció de dominis específics de la membrana plasmàtica. Estan implicats en la formació ...

                                               

Escinucleasa

L escinucleasa, també anomenada excinucleasa, és un enzim format per diverses subunitats el mecanisme de les quals dacció inclou la hidròlisi de dos enllaços fosfodièster sobre una mateixa cadena de lADN. El prefix esci indica la seua funció, ja ...

                                               

Exonucleasa

Una exonucleasa és una mena denzim que té la funció de tallar nucleòtids duna cadena de polinucleòtids en lextrem terminal o exo. Aquesta escissió és una hidròlisi de lenllaç fosfodièster entre els dos nucleòtids, i pot ser a lextrem 5, a lextrem ...

                                               

Exopeptidasa

Una exopeptidasa és qualsevol peptidasa que catalitza la divisió de lenllaç peptídic terminal o del penúltim de la cadena peptídica. Depenent de si laminoàcid sallibera del terminal amino o del carboxílic, així les exopeptidases es classifiquen c ...

                                               

Fitasa

Una fitasa és qualsevol tipus denzim fosfatasa que catalitzi la hidròlisi de làcid fític – una foma orgànica indigestible del fòsfor que es troba en els cereals i loli de llavors – i sallibera com forma utilitzable de fòsfor inorgànic. Si bé sha ...

                                               

Fosfatasa

Una fosfatasa és una classe denzim que elimina un grup fosfat del seu substrat per hidròlisi de làcid fosfòric monoèster cap a lió fosfat i una molècula amb un grup hidroxil lliure, el procés és anomenat defosforilació, Aquest procés és loposat a ...

                                               

Fosfatasa alcalina

La fosfatasa alcalina és un enzim hidrolasa responsable deliminar grups de fosfats de diversos tipus de molècules com nucleòtids, proteïnes i alcaloides. El procés deliminar el grup fosfàtic sanomena desfosforilació. Com suggereix el seu nom, les ...

                                               

Fosfoenolpiruvat carboxilasa

El fosfoenolpiruvat carboxilasa és un enzim citosòlic present en cèl lules vegetals, algues, microorganismes. Per tant, és absent en els grups danimals, fongs i llevats. Fou observat per primera vegada per Bandurski i Greiner lany 1953 durant lex ...

                                               

Fosfolipasa A2

La fosfolipasa A2) són enzims que alliberen àcids grassos des del segon grup de carboni del glicerol. Aquesta fosfolipasa particular específicament reconeis lenllaç sn-2 acil dels fosfolípids i de forma catalítica hidrolitza lenllaç alliberant àc ...

                                               

Fosfolipasa C

La Fosfolipasa C és una classe denzims de senyalització transmembrana que catalitza la conversió de 1-fosfatidil-1D-mio-inositol 4.5-bisfosfat a 1D-mio-inositol 1.4.5-trisfosfat i diacilglicerol utilitzant el calci com a cofactor. Aquests segons ...

                                               

Fotoliasa

Les fotoliases, en anglès: Photolyases, són enzims reparadors dADN que reparen els danys causats per lexposició la llum ultraviolada. El mecanisme daquests enzims requereix la llum visible, preferentment del violeta/blau delespectre, i el mecanis ...

                                               

Fumarasa

La fumarasa o hidratasa fumarat és un enzim que catalitza la reversible hidratació i deshidratació del fumarat a S-malat. La fumarasa la trobam en dues formes: mitocondrial i citosòlica. Lisoenzim mitocondrial està implicat en el cicle de Krebs i ...

                                               

Gamma secretasa

La gamma secretasa és un complex enzimàtic amb més duna subunitat. Es tracta duna proteasa, és a dir, dun enzim que trenca els enllaços peptídics. A més a més, és una proteïna integral de membrana, la qual cosa significa que travessa la bicapa li ...

                                               

Gamma-glutamilcisteïna-sintetasa

El complex enzimàtic γ-glutamilcisteïna-sintetasa és lencarregat de dur a terme el primer procés de la síntesi del glutatió.

                                               

Gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa

El gliceraldehid-3-fosfat deshidrogenasa és un enzim implicat en una de les reaccions més importants de la glucòlisi o ruta de Embden-Meyerhof, que catalitza un pas en el qual es genera el primer intermediari delevada energia, i, a més, genera un ...

                                               

Glucocerebrosidasa

La β - glucocerebrosidasa és un enzim amb activitat glucosilceramidasa necessari per trencar, mitjançant la hidròlisi, lenllaç glicosídic dels glucocerebròsids, uns composts químics intermedis en el metabolisme dels glicolípids. Aquest enzim està ...

                                               

Glucosa-6-fosfat deshidrogenasa

La glucosa-6-fosfat deshidrogenasa EC 1.1.1.49 Arxivat 2010-09-03 a Wayback Machine. és un enzim present en tots els éssers vius. En els mamífers catalitza la primera reacció de la via de la pentosa fosfat, la ruta metabòlica que proporciona NADP ...

                                               

Glucosa-6-fosfat isomerasa

La glucosa-6-fosfat isomerasa, és un enzim que catalitza la conversió de la glucosa-6-fosfat cap a fructosa 6-fosfat dins el segon pas de la glicòlisi. La variant humana daquest enzim es codifica pel gen GPI.

                                               

Glucosilceramida transferasa

La glucosilceramida transferasa és un enzim que sintegra en el metabolisme dels esfingolípids. Intervé en aquest en la transferència duna molècula de glucosa per la glicosilació de la ceramida, el que dona lloc als compostos glicolipídics denomin ...

                                               

Helicasa

Les helicases són una classe denzims vitals per a tots els organismes vivents. Són proteïnes motores que es mouen direccionalment al llarg de lesquelet de fosfodièster dels àcids nucleics, separant les dues cadenes aparellades dàcids nucleics uti ...

                                               

Hemo oxigenasa

L hemo oxigenasae és un enzim que catalitza la degradació del grup hemo. Aquest procés produeix biliverdina, ferro ferrós, i monòxid de carboni.

                                               

Hidrogenasa

La hidrogenasa és una proteïna que pertany al grup dels enzims que catalitzen reaccions en els sistemes biológics. Les hidrogenases tenen un paper vital en el metabolisme anaerobi. En particular aquest enzim afavoreix la degradació reversible del ...

                                               

Histona desacetilasa

Les histones desacetilases, en anglès: Histone deacetylases són una classe denzims que treuen grup acetil duna lisina ε-N-aceti sobre una histona, que pernet les histones embolcallar lADN més estretament. Això és important perquè lADN està embolc ...

                                               

HMG-CoA sintasa

HMG-CoA sintasa és un enzim que catalitza la reacció en la qual es forma el compost ramificat 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA a partir dacetil-CoA i acetoacetil-CoA. Lenzim sexpressa en hepatòcits, i té dues formes isoenzimàtiques, una que es troba ...

                                               

Iduronat 2-sulfatasa

L iduronat 2-sulfatasa és un enzim sulfatasa requerit per la primera fase de la degradació lisosomal de grans molècules, els glicosaminoglicans o GAGs, en concret de lheparà sulfat i del sulfat dermatà. Les mutacions en aquest gen del cromosoma X ...

                                               

Invertasa

La invertasa, coneguda també amb el nom de sacarasa, és un enzim que catalitza la hidròlisi dels terminals no reductors β-D-fructofuranosídics de fructofuranòsids, trencant lenllaç β-d-fructofuranosil. Entre els substrats sobre els que actua, el ...

                                               

Isoenzim

Els isoenzims o isozims són enzims que difereixen en la seqüència daminoàcids però que catalitzen la mateixa reacció química. Aquests enzims acostumen a mostrar diferents paràmetres cinètics, o propietats de regulació diferents. Lexistència dels ...

                                               

Lactasa

La lactasa és un enzim de tipus β-galactosidasa produït durant la infància de tots els mamífers. La seva acció és imprescindible en el procés de conversió de la lactosa, sucre doble, en els seus components glucosa i galactosa. La lactasa es produ ...

                                               

Lactoperoxidasa

La lactoperoxidasa és un enzim present a les secrecions de les glàndules mamàries dhumans i daltres mamífers, però també es poden trobar en altres secrecions exocrines com les salivals, lacrimals, fluid vaginal i de les vies respiratòries superio ...

                                               

Liasa

Liasa és el nom genèric denzims de classe IV que duen a terme reaccions bioquímiques en què seliminen grups mitjançant lescissió dun enllaç, generalment entre dos àtoms de carboni, entre carboni i oxigen, entre carboni i nitrogen o entre carboni ...

                                               

Ligasa

La ligasa és un enzim capaç de catalitzar la unió entre dues molècules de gran mida, donant lloc a un nou enllaç químic; generalment, succeeix juntament amb la hidròlisi dun compost dalta energia, com lATP, que proporciona energia perquè aquesta ...

                                               

Lipasa

Una lipasa és un tipus denzims acil-ester-hidrolasa ubic que catalitza la hidròlisi dels triacilglicerols en àcids grassos i glicerol. Les aplicacions que les lipases tenen en la indústria van des de la fabricació de detergents, productes làctics ...

                                               

Lipasa gàstrica

La lipasa gàstrica és una lipasa àcida secretada per les cèl lules gàstriques principals de les glàndules fúndiques de la mucosa en lestòmac. Té un pH òptim de 3-6. La lipasa gàstrica junt amb la lipasa lingual, consta de dues lipases àcides. Aqu ...

                                               

Lipasa lingual

La lipasa lingual o salival és un tipus de lipasa present en les secrecions de la saliva. Es tracta dun tipus denzim que inicia la hidròlisi dels triacilglicèrids en la digestió. El procés digestiu dels triglicèrids dietaris comença en la cavitat ...

                                               

Lipoxigenasa

Les Lipoxigenases són una família denzims que contenen ferro i catalitzen la dioxigenació dàcids grassos poliinsaturats en els lípids que contenen una estructura cis,cis-1.4- pentadiè. La seva catàlisi és segons la següent reacció: Àcid gras + O ...

                                               

LOXL1

El gen del LOX1 pertany a una família que codifica per diferents lisil oxidasa. Aquesta família és essencial per la biogènesi del teixit connectiu, codificant per una amino-oxidasa extracel lular coure-depenent que catalitza el primer pas en la f ...

                                               

Luciferasa

La luciferasa és un enzim oxidatiu que catalitza loxidació de la luciferina i provoca la bioluminescència; és a dir, la producció de llum en organismes vius. El seu nom deriva de lexpressió llatina lucem ferre que significa portador de llum. És p ...

                                               

Malonil-CoA descarboxilasa

El malonil-CoA descarboxilasa és un enzim peroxisomal clau en la regulació de malonil-CoA i àcids grassos en humans. Dels sis tipus denzims que trobem en el metabolisme humà, es tracta dun enzim del tipus carboxi-liasa, és a dir, és un enzim que ...

                                               

Metaloendopeptidases

Les metaloendopeptidases, també conegudes com a AspN, endoproteinasa Asp-N i Mep72 peptidasa, són un tipus denzim proteolític que sencarrega de desdoblar els enllaços peptídics interns i fragmentar proteïnes en subunitats digual mida. El prefix m ...

                                               

Metal·lotioneïna

La metal lotioneïna, en anglès: Metallothionein, és una família de proteïnes rica en cisteïna i de baix pes molecular, dins el rang de pes molecular de 500 a 14000 Da. Es troben en les membranes de laparell de Golgi. Tenen la capacitat denllaçar ...

                                               

Mieloperoxidasa

La mieloperoxidasa, en anglès: Myeloperoxidase, és un enzim peroxidasa que en els humans és codificat pels gen MPO al cromosoma 17. El MPO sexpressa principalment en granulòcits neutròfils i produeix àcids hipohalins per a portar a terme la seva ...

                                               

Monoaminooxidasa

Les monoaminooxidases són enzims que catalitzen loxidació de monoamines i la degradació de neurotransmissors -amines. Es troben unides la membrana externa del mitocondri en la majoria dels tipus cel lulars de lorganisme. Lenzim, el descobrí Mary ...

                                               

Nitrat reductasa

Les nitrat reductases són enzims amb molibdè que redueixen nitrat a nitrit. Les nitrat reductases eucariotes són part de la família sulfit oxidasa dels molibdoenzims. Transfereixen electrons des de NADH o NADPH a nitrat. Les nitrat reductases pro ...

                                               

Nitrogenasa

Les nitrogenases són enzims que utilitzen alguns organismes per tal de fixar el nitrogen atmosfèric. Constitueixen lúnica família coneguda denzims que porten a terme aquest procés. El dinitrogen és una molècula bastant inerta a causa de la força ...

                                               

Nucleasa

Una nucleasa és un enzim capaç descindir lenllaç fosfodièster entre les subunitats de nucleòtids dàcid nucleics. Algunes publicacions antigues utilitzen els termes de "polinucleotidasa" o "nucleodepolimerasa". Les nucleases generalment es dividei ...