Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314                                               

Bifaç

El bifaç o destral de mà és el tipus deina lítica que apareix en el registre fòssil fa 1.4 milions danys. El bifaç, a diferència dels còdols tallats dOlduvai, tenen una forma i simetria cuidadosament estudiada. Es tracta de nuclis de roca que van ...

                                               

Bifaç del Manzanares

El bifaç del Manzanares o de San Isidro és un bifaç dels exposats al Museu Arqueològic Nacional dEspanya. Esta peça dindústria lítica és un dels exemples més característics del Paleolític inferior. Va ser trobat al jaciment de San Isidro, al BIC ...

                                               

Burí (arqueologia)

El burí és una eina prehistòrica sobre ascla o sobre full fabricat mitjançant una tècnica especial de retoc segons la qual sextreuen un tipus determinat dascles denominades "encenalls de burí", deixant un negatiu dasclat més o menys perpendicular ...

                                               

Chert

Chert és la denominació anglesa amb què es designa una concreció, de tons generalment clars, en les roques sedimentàries parcialment silicificades i dins de masses calcàries que contenen una mescla de calcedònia i calcita. És una roca de gra fi m ...

                                               

Fenedor

Un fenedor en arqueologia, és una eina de pedra bifacial del Paleolític tardà. Els fenedors són com petites destrals de mà. La seva forma es caracteritza pel fet de ser un instrument allargat, de mida mitjana a gran amb una vora terminal tallant ...

                                               

Fractura concoidal

La fractura concoidal és un tipus de trencament propi dels materials fràgils de composició homogènia però amorfa, que, en trossejar-se, no segueixen plans naturals de separació. Entre aquests materials shi poden incloure el vidre domèstic, alguns ...

                                               

Rascador

En arqueologia prehistòrica, el terme rascador o rascadora designa una eina de pedra tallada obtinguda retocant una fulla o un esclat. En arqueologia del paleolític és un estri de pedra fabricat a partir duna ascla que tant pot servir per a rasca ...

                                               

Rascadora

Una rascadora en arqueologia del paleolític és un estri de pedra fabricat a partir duna ascla que tant pot servir per a rascar com per a tallar. Apareixen durant el Paleolític inferior i són molt típiques del Paleolític mitjà Musterià i es fan me ...

                                               

Tècnica Levallois

Es coneix amb el nom de tècnica Levallois el procediment emprat en la indústria lítica de part del paleolític. Fou batejada amb el nom del jaciment parisenc de Levallois-Perret, on per primera vegada es trobaren mostres daquesta tècnica. Pròpia d ...

                                               

Aparell de mesura

Un aparell de mesura o instrument de mesura és un objecte que sutilitza per comparar magnituds físiques mitjançant un procés de mesura. Com a unitats de mesura sutilitzen objectes i successos prèviament establerts com a estàndards o patrons, i de ...

                                               

Derivòmetre

Un avió que vola està sotmès als efectes del vent. Quan aquest vent presenta una component lateral al rumb de laparell, ocasiona una deriva. Una desviació real respecte de terra no indicada pel compàs. Aquest efecte és similar la deriva dun vaixe ...

                                               

Aeròmetre

Un Aeròmetre és un instrument dissenyat per a mesurar la densitat de laire i dalguns gasos. El terme aeròmetre es refereix a diversos tipus de dispositius per la definició o mesura dels gasos. Els instruments designats amb aquest nom poden servir ...

                                               

Amperímetre

Un amperímetre és un instrument de mesura que susa per quantificar el flux de corrent elèctric en un circuit. Els corrents elèctrics són mesurats en ampers, daquí el seu nom. El disseny previ fou el galvanòmetre, que es basa en la desviació magnè ...

                                               

Amperímetre de pinça

L amperímetre de pinça o pinça amperomètrica és un dispositiu elèctric que té dues mandíbules que sobren per permetre situar-la al voltant dun conductor elèctric. La inserció de la sonda permet mesurar la magnitud del corrent elèctric que passa a ...

                                               

Ampolla de Nansen

Una ampolla de Nansen és un dispositiu per obtenir mostres daigua de mar en una profunditat específica. Va ser dissenyada el 1894 per lexplorador i oceanògraf Fridtjof Nansen i millorada per Shale Niskin el 1910. Lampolla, més precisament un cili ...

                                               

Ampolleta (nàutica)

Una ampolleta o bé ampolleta dhores és un tipus de rellotge de sorra usat en la navegació marítima per estimar el temps que es navega en un rumb determinat i poder calcular així la posició per estima. Originalment constava de dues fioles de vidre ...

                                               

Analitzador despectre

Un analitzador despectre és un equip de mesura electrònic que permet visualitzar en una pantalla les components espectrals en un espectre de freqüències dels senyals presents a lentrada, podent ser aquesta qualsevol tipus dones elèctriques, acúst ...

                                               

Analitzador de xarxa

Un Analitzador de Xarxes és un instrument capaç danalitzar les propietats de les xarxes elèctriques, especialment aquelles propietats associades amb la reflexió i la transmissió de senyals elèctrics, conegudes com a paràmetres de dispersió. Els a ...

                                               

Anemòmetre

Un anemòmetre és un aparell dissenyat per mesurar la velocitat del vent, és un dels aparells utilitzats en una estació meteorològica. Etimològicament deriva de la paraula grega anemos, que significa vent. La primera descripció dun anemòmetre va s ...

                                               

Anemoscopi

La mànega de vent o anemoscopi en llenguatje tècnic, és un estri dissenyat per indicar la direcció i força del vent respecte a lhoritzontal del sòl (el perillós vent lateral en una autopista o carretera a partir de certa velocitat, dóna també una ...

                                               

Aparells de mesura electrònics

Els aparells de mesura electrònic són el conjunt dinstruments que sutilitzen per a realitzar mesures en equips electrònics. Poden servir per crear estímuls, per capturar respostes, per analitzar un senyal, etc. la pràctica, sutilitzen sobretot pe ...

                                               

Audímetre

L audímetre, també anomenat People meter és un aparell que es connecta la televisió i mesura automàticament laudiència de forma permanent. Les dades sempren per a obtenir dades estadístiques. Laparell no pot ser adquirit, ni tampoc ningú pot ofer ...

                                               

Balança de Gouy

La balança de Gouy és un dispositiu que serveix per mesurar la susceptibilitat magnètica duna mostra, en particular el seu atracció o repulsió per un gradient de camp magnètic, derivada del canvi denergia produït per aquest camp. Aquest mètode és ...

                                               

Balança de torsió

Una balança de torsió és un aparell que té el seu fonament en el pèndol de torsió. Està constituït per un material elàstic sotmès a torsió. Quan se li aplica una torsió, el material reacciona amb un parell de torsió contrari o recuperador. La va ...

                                               

Balança de watt

La balança de watt és un instrument de mesura de masses electromecànic que mesura la massa dun objecte de forma molt precisa mitjançant la mesura de la força dun corrent elèctric dintre dun camp magnètic i duna tensió elèctrica induïda en un cond ...

                                               

Balança (instrument)

Una balança és un instrument de mesura que serveix per a avaluar el pes o la massa dun objecte. Les balances susen per a amidar el pes, o la massa, en la ciència, i la tècnica de diferents objectes materials, àdhuc duna persona, i la indústria i ...

                                               

Bàscula

La bàscula és un instrument de mesura. Permet determinar el pes dels cossos. Està formada bàsicament per 2 plataformes i entre elles, una peça fonamental, la cel la de càrrega. La cel la de càrrega és lencarregada de proporcionar aquest pes. Trob ...

                                               

Biosensor

Un biosensor és un instrument per la mesura de paràmetres biològics o químics. Sol combinar un component de naturalesa biològica i un altre físic-químic. Es compon de tres parts: Lelectrònica associada: realitza el tractament del senyal per tal d ...

                                               

Bolòmetre

Un bolòmetre és un instrument per mesurar la quantitat de radiació electromagnètica incident. Fou inventat lany 1878 per lastrònom estatunidenc Samuel Pierpont Langley. Malgrat que es poden utilitzar per a mesurar radiació de qualsevol freqüència ...

                                               

Botella Niskin

Una botella Niskin és un tipus de botella molt utilitzada per agafar mostres daigua, normalment per a estudis oceanogràfics. El disseny daquest tipus de botella és de Shale Niskin el març del 1966, i es una millora de les ampolles de Nansen. Les ...

                                               

Brúixola Brunton

Una Brúixola Brunton, també coneguda com a Brúixola de geòleg, o compàs de butxaca Brunton, és un tipus de brúixola de precisió feta per originalment per la companyia Brunton, Inc de Riverton, Wyoming. Linstrument va ser patentat el 1894 per un g ...

                                               

Cabalímetre

Un cabalímetre, mesurador de cabal o mesurador de flux, és un instrument de mesura per al mesurament del cabal dun fluid o per al mesurament del cabal màssic. Aquests aparells solen col locar-se en línia amb la canonada que transporta el fluid. E ...

                                               

Calibrador de tap

Un calibrador de tap és una eina dinspecció utilitzada per comprovar si un forat duna peça compleix les toleràncies permeses. En la comprovació duna peça hi ha dues proves; i lacceptació de la peça implica que tingui passi un prova i no passi lal ...

                                               

Ciclocomputador

Aparell per la bicicleta que sutilitza per prendre mesures de velocitat, distància, temps i altres mesures opcionals que depenen del model de ciclocomputador. Té més o menys el format dun rellotge de polsera i es col loca en un suport al manillar ...

                                               

Colorímetre

El colorímetre és un aparell inventat per Jan Szczepanik que és utilitzat en colorimetria. El colorímetre mesura labsorbància duna solució específica i permet determinar la longitud dona duna llum. Laplicació més habitual del colorímetre és la me ...

                                               

Compàs forestal

                                               

Comptador daigua

Un comptador daigua o hidròmetre és un aparell que permet mesurar la quantitat daigua que passa a través dell. És utilitzat en les xarxes de distribució daigua per controlar els consums de les instal lacions domèstiques i industrials i, daquest a ...

                                               

Comptador de gas

Un comptador de gas és un dispositiu de mesura per la determinació de la quantitat de gas consumida durant un període determinat. Els comptadors de gas sutilitzen principalment en làmbit de subministrament de gas, però també es poden utilitzar pe ...

                                               

Comptador elèctric

El comptador elèctric o mesurador de consum elèctric és un dispositiu que mesura el consum denergia elèctrica dun circuit o un servei elèctric, essent aquesta la seva aplicació usual. Hi ha mesuradors electromecànics i nhi ha delectrònics. Els me ...

                                               

Comptador intel·ligent

Un comptador intel ligent és un tipus de mesurador o comptador avançat que calcula el consum duna forma més detallada que els comptadors convencionals. Aquests aparells també ofereixen la possibilitat de comunicar aquesta informació a través dalg ...

                                               

Conductímetre

Un conductímetre és un aparell de mesura de la conductivitat elèctrica de les dissolucions delectròlits. Els conductímetres consten bàsicament de tres elements: Potenciòmetre: permet mesurar la resistència elèctrica entre la parella delèctrodes. ...

                                               

Corredora

Una corredora, o corredora de barqueta, és un aparell de mesura que, amb lajut de lampolleta o rellotge de sorra, era tradicionalment utilitzat pels marins per mesurar la velocitat de la nau sobre laigua. La corredora tradicional era una tauleta ...

                                               

Crioscopi

                                               

Cronògraf

El cronògraf és un rellotge o aparell que serveix per registrar gràficament el temps transcorregut durant períodes concrets. Disposa daccionadors darrencada, parada i posada a zero, podent incorporar altres funcions com flyback, compta parcial i ...

                                               

Cronòmetre nàutic

El cronòmetre marí és un rellotge mecànic de gran precisió, dissenyat originalment per funcionar a bord dun vaixell en alta mar. Havia de controlar el temps amb suficient exactitud com per servir destàndard horari portàtil utilitzable en la deter ...

                                               

Curvímetre

Un curvímetre, també conegut com a opisòmetre és un dispositiu, mecànic o electrònic utilitzat per tal de mesurar la longitud duna corba sobre un plànol. En cartografia sutilitza per a mesurar petites distàncies sobre un mapa.

                                               

Dendròmetre

                                               

Detector dinfrarojos

Un detector dinfrarojos és un detector que reacciona la radiació infraroja. Els dos tipus principals de detectors són: tèrmics i fotònics. Els efectes tèrmics de la radiació IR incident poden ser seguits a través de molts fenòmens dependents de l ...

                                               

Detector dionització gasosa

Un detector dionització gasosa és un instrument de detecció de radiació lobjectiu del qual és detectar la presència de partícules ionitzants en física de partícules i, en general, mesurar la radiació ionitzant. Els detectors dionització gasosa fa ...

                                               

Difractòmetre

Un difractòmetre és un aparell de mesura emprat per analitzar lestructura dun material a partir del patró de difracció produït quan un raig de radiació o de partícules interactua amb el material. Consten duna font de rajos X, un sensor i un supor ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →