Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 305                                               

Cel·lulasa

La cel lulasa és un enzim complex especialitzat a descompondre cel lulosa en glucosa. És sintetitzat majoritàriament per bacteris de lestómac dels herbívors remugants. Més enllà dels remugants, la majoria dels animals no produeixen cel lulasa i p ...

                                               

Esfingomielina fosfodiesterasa

Sphingomyelin phosphodiesterase és un enzim hidrolasa que està implicat en reaccions de metabolisme desfingolípids. SMase sinclpou dins la superfamília denzims de les DNase i és responsable per trencar esfingomielina en fosfocolina i ceramida. La ...

                                               

Hidrolasa glicosídica

La hidrolasa glicosídica és un enzim que catalitza la hidròlisi de lenllaç glicosídic per generar dos sucres senzills. És un enzim extremadament comú amb un paper important en la natura, com ara la degradació de la biomassa com la cel lulosa i lh ...

                                               

Neuraminidasa

La NA és un tetràmer amb forma de bolet projectat. El seu cap consta de 4 subunitats coplanars i esfèriques i una regió hidròfoba és dins de linterior de la membrana del virus. Està format per una única cadena polipeptídica que està orientada en ...

                                               

Bifosfoglicerat mutasa

El bifosfoglicerat mutasa és un enzim propi dels eritròcits i en les cèl lules placentàries. És responsable de catalitzar la síntesi de 2.3-Bifosfoglicerat a 1.3-Bifosfoglicerat. Lenzim té funcions de mutasa i fosfatasa, però aquestes són molt me ...

                                               

Ciclofilina A

La ciclofilina A, també coneguda com a peptidil propil isomerasa A, EC 5.2.1.8, és un enzim que pertany la família de les ciclofilines que, la vegada, formen part de conjunt de les immunofilines. La CypA, ubicada la zona citosòlica de la cèl lula ...

                                               

Topoisomerasa

Les topoisomerases són enzims isomerases que actuen sobre la topologia de lADN. La configuració en forma de doble hèlix de lADN els fa "difícil" la seva separació, imprescindible si els enzims estan transcrivint la seqüència que codifica les prot ...

                                               

Triosa fosfat isomerasa

La triosa fosfat isomerasa és un enzim que catalitza la interconversió entre dihidroxiacetona fosfat i D-gliceraldehid-3-fosfat en la glucòlisi. La triosa fosfat isomerasa és un enzim molt eficient, ja que la reacció té lloc bilions de vegades mé ...

                                               

Malat deshidrogenasa

La Malat deshidrogenasa és un enzim que catalitza la reacció reversible doxidació del malat a oxalacetat amb la reducció de NAD + a NADH. Aquesta reacció forma part de diverses rutes metabòliques, com ara el cicle de Krebs.

                                               

NAD(P)H oxidasa

Lenzim NADH oxidasa o dual oxidasa, EC 1.6.3.1, catalitza la reacció doxidació del NADH o NADPH a NAD + o NADP + utilitzant oxigen molecular i produint peròxid dhidrogen. Utilitza com a cofactors calci, FAD i el grup hemo. NADPH + O 2 ⇌ {\display ...

                                               

Oxidasa

L oxidasa és un enzim que catalitza una reacció doxidació/reducció emprant oxigen molecular com acceptor delectrons. En aquestes reaccions loxigen es redueix a aigua o peròxid dhidrogen. Les oxidases són una subclasse de les oxidorreductasas.

                                               

Oxidoreductasa

Una oxidorreductasa és una classe denzim que catalitzen les reaccions doxidació reducció. Per tant, catalitzen la transferència delectrons des duna molècula donadora delectrons, a una molècula acceptora delectrons. Però en aquests tipus de reacci ...

                                               

Piruvat deshidrogenasa

Shan reconegut fins avui tres tipus de piruvat deshidrogenasa. Piruvat deshidrogenasa acetil transferidora o PDH. Piruvat deshidrogenasa NADP+. Piruvat deshidrogenasa citocrom. Els tres tipus, la seva funció és realitzar la descarboxilació oxidat ...

                                               

Transferasa

Una transferasa és un enzim que catalitza la transferència dun grup funcional, per exemple un metil o un grup fosfat, duna molécula donadora a una altra acceptora. Per exemple, una reacció de transferència és: A–X + B → A + B–X En lexemple, A és ...

                                               

Àcid gras sintasa

L Àcid gras sintasa, en anglès: Fatty acid synthase, és un enzim que en els humans està codificat pel gen FASN. Làcid gras sintasa és un enzim multiproteïna que catalitza la síntesi dàcids grassos. No és un enzim simple sinó un sistema enzimàtic ...

                                               

Aminotransferasa

Les aminotransferases són un conjunt denzims del grup de les transferases, ja que transfereixen grups amino des dun metabòlit a un altre, generalment aminoàcids. Aquests enzims són induïbles, perquè la seva activitat pot augmentar per lacció de d ...

                                               

Glucogen fosforilasa

Glucogen fosforilasa o glicogen fosforilasa, en anglès: Glycogen phosphorylase, és un dels enzims de la fosforilasa. El glucogen fosforilasa catalitza el pas que limita la limitació de velocitat en la degradació del glucogen en animals alliberant ...

                                               

Glucosiltransferasa

Les glucosiltransferases són enzims que actuen com catalitzadors en la transferència dun monosacàrid dun nucleòtid de sucre activat a una molècula,que normalment és un alcohol, acceptora de glicosil.

                                               

Peptidil transferasa

Lenzim peptidil transferasa és una aminoacil transferasa que realitza la funció essencial de les ribosomes. Sencarrega de la formació denllaços peptídics entre aminoàcids adjacents durant la traducció de lARN missatger i, per tant, la síntesi pro ...

                                               

Bromur de calci

El bromur de calci, CaBr 2, és un sòlid cristal lí iònic, molt higroscòpic que es troba en diferents estats dhidratació, els més importants són el bromur de calci dihidratat CaBr 2 2H 2 O i lhexahidratat CaBr 2 6H 2 O. És molt soluble en aigua i ...

                                               

Fluorur de calci

El fluorur de calci, CaF 2, és un compost químic inorgànic iònic format per cations calci, Ca 2+ i anions fluorur, F -. Es presenta en forma de cristalls blancs o de pols. De forma natural sel troba en el mineral fluorita. És un compost molt inso ...

                                               

Fosfats de calci

El fosfats de calci són a un grup de compostos inorgànics que contenen cations de calci Ca 2 + {\displaystyle {\ce {Ca^2+}}} i anions fosfat PO 4 3 − {\displaystyle {\ce {PO4^3-}}}, metafosfat PO 2 − {\displaystyle {\ce {PO2-}}} o pirofosfats P 2 ...

                                               

Hidrogensulfit de calci

L hidrogensulfit de calci, altrament dit bisulfit de calci, és una sal que conté lanió hidrogensulfit HSO 3 − {\displaystyle {\ce {HSO3-}}} i el catió calci Ca 2 + {\displaystyle {\ce {Ca^{2+}}}} i la qual fórmula és Ca 2 {\displaystyle {\ce {Ca2 ...

                                               

Iodur de calci

El iodur de calci, CaI 2, és un compost inorgànic iònic format per cations calci, Ca 2+ i anions iodur, I -. Es presenta en forma de cristalls brillants incolors o en lámines nacarades blanques. Lestructura cristal lina és hexagonal, com la del i ...

                                               

Sulfur de calci

El sulfur de calci, CaS, és un compost inorgànic iònic sòlid format per cations calci, Ca 2+, i anions sulfur, S 2−. Es presenta en forma de cristalls de color blanc amb una certa tonalitat groga. És un compost higroscòpic. La seva estructura cri ...

                                               

Bromur de sodi

El bromur de sodi és una sal de fórmula NaBr molt emprat com a anticonvulsiu i sedant durant el segle xix fins a principis del segle xx. Aquestes propietats són degudes a lanió bromur. És un sòlid blanc delevat punt de fusió. Sempra com a font da ...

                                               

Iodur de sodi

El iodur de sodi, NaI, és un sòlid cristal lí blanc, molt soluble en aigua i soluble en etanol i acetona. És higroscòpic. Cristal litza com el clorur de sodi, NaCl, en un reticle cristal lí cúbic centrat en les cares.

                                               

Sulfat de sodi

El sulfat de sodi és una substància incolora, cristal lina, amb bona solubilitat en aigua i poca solubilitat en la majoria dels dissolvents orgànics, amb excepció de la glicerina.

                                               

Sulfur de sodi

El sulfur de sodi, Na 2 S, és un compost químic inorgànic iònic format per cations sodi, Na +, i anions sulfur, S 2–. Es presenta en forma de cristalls blancs. Té una olor característica. La seva estructura cristal lina és cúbica tipus antifluori ...

                                               

Trifosfat de sodi

El trifosfat de sodi és un compost inorgànic que conté el catió sodi Na + {\displaystyle {\ce {Na+}}} i lanió trifosfat P 3 O 10 5 − {\displaystyle {\ce {P3O10^5-}}} la qual fórmula química és Na 5 P 3 O 10 {\displaystyle {\ce {Na5P3O10}}}. Es fa ...

                                               

Permanganat damoni

El permanganat damoni és un compost inorgànic, del grup de les sals, que està constituït per anions permanganat MnO 4 − {\displaystyle {\ce {MnO4-}}} i cations amoni NH 4 + {\displaystyle {\ce {NH4+}}}, la qual fórmula química és NH 4 MnO 4 {\dis ...

                                               

Sulfosals

Les sulfosals són aquells complexos sulfurs minerals amb la fórmula general: A m B n S p, on A representa un metall com per exemple coure, plom, plata, ferro i poques vegades mercuri, zinc o vanadi, B representa generalment un semi-metall, tal co ...

                                               

Citrina

La citrina, o quars citrí, és una varietat de quars de color groc. El seu nom prové del llatí citrus, "llimona". És un mineral rar de trobar la naturalesa, i té les mateixes propietats que el quars, com una duresa 7 a lescala de Mohs. La causa de ...

                                               

Crisopras

El crisopras, o crisoprasi, és una varietat translúcida de color verd de la calcedònia, que conté quantitats petites de níquel. El nom prové dels mots grecs khrysós i pràson.

                                               

Jacint de Compostel·la

El jacint de Compostel la, quars hematoide o eisenkiesel, és una varietat de quars de color vermell i opac, format a partir de la formació dargiles i guixos del Keuper.

                                               

Lechatelierita

La lechatelierita és un òxid de fórmula química SiO 2. És un mineral de sílice amorf fos de manera natural. Sorigina quan un llamp cau sobre sorra o altres sediments i roques molt riques en SiO 2. També es forma per limpacte dels meteorits, com a ...

                                               

Ònix

L ònix és una varietat dàgata, un mineral del grup dels òxids segons la classificació dStrunz, considerat com a pedra semipreciosa. És compost de sílice. Lònix veritable és una varietat de calcedònia. El terme ònix es fa servir també per definir ...

                                               

Quars blau

El quars blau és una varietat de quars de color blau. Normalment deu el seu color a inclusions, comunament de magnesioriebeckita fibrosa o de crocidolita. El color pot ser causat pel color dels minerals inclosos o per la dispersió de Rayleigh de ...

                                               

Quars fumat

El quars fumat és una varietat translúcida de quars, de color fosc, normalment gris. El seu color és el resultat de la irradiació natural o artificial del quars lletós, el qual conté alumini. La seva claredat pot anar des de completament transpar ...

                                               

Quars Herkimer

El quars Herkimer, o diamant Herkimer, és una varietat de quars que es caracteritza per ser incolora i mostrar una doble terminació. Rep el seu nom del Comtat de Herkimer. Els cristalls de quars Herkimer són poc freqüents la naturalesa. Es formen ...

                                               

Quars rosa

El quars rosa és una varietat de quars que exhibeix un color rosa pàl lid a rosa vermellós. El color és degut a les traces de titani, ferro o manganès en el material massiu. Alguns quars rosa contenen agulles de rútil microscòpiquess que produeix ...

                                               

Il·lita

La il lita és una varietat de la moscovita, un mineral del grup dels silicats segons la classificació de Strunz. És una argila no expansiva, micàcia. La il lita és un fil losilicat o silicat laminar. La seva estructura està constituïda per la rep ...

                                               

Dial·laga

Dial laga o pseudohiperstena és qualsevol dels piroxens que tenen separacions paral leles i ben desenvolupades, usualment reblertes de magnetita o ilmenita, és a dir augita o diòpsid. La dial laga sol ser de color verd fosc o verd bronze i sovint ...

                                               

Peridotita

La peridotita és una roca ígnia intrusiva, formada en general dolivina acompanyada de piroxens i amfíbols. És molt densa i de coloració fosca. Es tracta de la roca que forma el mantell terrestre. Alguns tipus de peridotita són la piroxenita, comp ...

                                               

Lherzolita

La lherzolita és una roca ígnia, ultramàfica que es troba dins el grup de la peridotita. Normalment és de gra groller amb continguts dentre el 40 i el 90% dolivina, amb quantitats rellevants dortopiroxè i en menor mesura de clinopiroxè cròmic. Al ...

                                               

Wehrlita

La wehrlita és una roca ultramàfica i ultrabàsica formada per olivina i clinopiroxè. Es troba inclosa en el grup de roques conegudes com a peridotites. Tècnicament les wehrlites també poden incloure un percentatge petit dortopiroxè, així com altr ...

                                               

Febre hemorràgica vírica

Una febre hemorràgica vírica és un tipus de zoonosi causada per diverses famílies de virus: Arenavirus, Filoviridae, Bunyaviridae, Flavivirus, Rhabdoviridae. Les FHVs són infeccions agudes difícils de diagnosticar i distingir clínicament, que req ...

                                               

COVID-19 persistent

La COVID-19 persistent descriu símptomes persistents o seqüeles a llarg termini de la COVID-19 en què un 10 a un 20 per cent de les persones que han estat diagnosticades de COVID-19 experimenta una sèrie de símptomes que duren més dun mes i un 2. ...

                                               

Grip

La grip és una malaltia infecciosa que afecta els ocells i els mamífers provocada pel virus ARN, de la família dels ortomixovírids. El terme "grip" deriva del francès gripper o de lalemany suís grüpen. El nom alternatiu, influença, deriva de lita ...

                                               

Avet blanc

L avet blanc o simplement avet és un arbre perennifoli del gènere Abies de la família de les pinàcies. Altres noms amb els quals es coneix aquesta planta són: avet comú, pivet i sapí.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →