Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178                                               

Hoquetus

En música, l hoquetus és una pràctica principalment vocal que consisteix a alternar una línia melòdica entre diverses veus. Aquesta alternança saconsegueix posant silencis en les veus que no fan sonar la melodia. A ledat mitjana, la melodia que e ...

                                               

Hornbostel-Sachs

Hornbostel-Sachs o Sachs-Hornbostel és un sistema per la classificació dels instruments musicals dissenyat per Erich Moritz von Hornbostel i Curt Sachs, que fou publicat per primera vegada lany 1914 al Zeitschrift für Ethnologie. La traducció ang ...

                                               

Improvisació musical

La improvisació musical és un procediment musical dun tipus dinterpretació musical en la qual lacte de la composició o invenció de lobra musical és simultani i va a càrrec de la mateixa persona o grup de persones que el de la interpretació. Malgr ...

                                               

Inharmonia

La Inharmonia o inharmonicitat és un fenomen que té lloc en els instruments musicals. Aquest fenomen provoca la desviació de freqüència dels diferents sons parcials o harmònics segons cada un dells i dacord amb la freqüència fonamental de la cord ...

                                               

Instrument polifònic

Un instrument polifònic és aquell instrument musical que pot interpretar, tot sol, una composició de textura musical polifònica o, més aviat, que és freqüent i habitual que el seu repertori específic tingui aquesta textura i estil. Són, per tant, ...

                                               

Instrumentació

L instrumentació, es una obra musical, que té lart de distribuir el material sonor entre els diferents instruments. Fins al segle xix hi havia més llibertat, aleshores el compositors van començar a fixar més estrictament la tria dinstruments com ...

                                               

Instrumentista

Un/a instrumentista és una persona que en una interpretació musical toca un instrument, o que ha fet de la interpretació instrumental la seva professió. Habitualment lexercici de la interpretació amb un instrument es designa amb el nom de linstru ...

                                               

Inversió musical

Una inversió musical és un procés de transformació que afecta a laltura dallò que es veu afectat per aquest procés. La inversió es pot referir: a un acord a un interval musical a una melodia.

                                               

La 440

La 440 és el so que produeix una vibració a 440 Hz. És el to reconegut internacionalment com lestàndard musical i, per això, des de 1939 sutilitza com a referència per lafinament manual dinstruments tal com pianos o violins. El procediment dafina ...

                                               

Llenguatge musical

Lexpressió llenguatge musical respon a les següents accepcions: És el llenguatge que fan servir els músics per entendre la partitura. És el conjunt delements que articulen el discurs musical i permeten que la música pugui ser considerada un lleng ...

                                               

Llista de termes italians en música

Itàlia va jugar un paper primordial en el desenvolupament de la música a Europa durant segles, especialment des del Renaixement i el Barroc. En canvi, en el Classicisme, els centres de gravetat de la música es desplaçaren a altres indrets del con ...

                                               

Melodia

En la música, la melodia és una sèrie desdeveniments o sons lineals o una successió de sons organitzats de manera que formin frases amb sentit musical, en contraposició a lharmonia que és la simultaneïtat de sons. Tanmateix, aquesta successió ha ...

                                               

Mètrica (música)

La mètrica és lestructura subjacent en la música que es basa en laparició periòdica, normalment a intervals regulars, de sons o altres elements accentuats. Tot i que hi ha una relació especial, intrínseca i íntima entre mètrica i ritme, i que sov ...

                                               

Metrònom

El metrònom és un aparell que produeix una pulsació regular fent servir angles. La pulsació pot ser auditiva, visual o tàctil. Es començaren a construir a principis del segle xix És emprat per molts músics, però musicalment parlant és una eina qu ...

                                               

Modes de transposició limitada

Els modes de transposició limitada són modes musicals descoberts pel compositor francès Olivier Messiaen. Basat en lescala cromàtica occidental de dotze notes, aquests modes es componen de diversos grups simètrics, on lúltima nota de cada grup és ...

                                               

Monodia

El terme monodia sutilitza a vegades com a sinònim de monofonia, o sigui, una línia melòdica única, en oposició a homofonia i polifonia. Exemples de música monòdica o monofònica serien el cant gregorià, i també les nombroses músiques tradicionals ...

                                               

Motiu musical

En música, un motiu és una idea musical curta, un fragment musical o successió de notes destacat, que té una importància especial o és característic duna composició. Un motiu pot tenir una o més cèl lules melòdiques, rítmiques o harmòniques, i és ...

                                               

Motiu BACH

En música, el motiu BACH és un criptograma musical format per la seqüència de notes si bemoll, la, do si natural, que en la notació musical alemanya sanomenen B, A, C, H. Aquest motiu musical de quatre notes ha estat utilitzat per nombrosos compo ...

                                               

Motiu DSCH

El motiu DSCH és un motiu musical utilitzat pel compositor rus Dmitri Xostakóvitx en diverses obres seves per fer referència a ell mateix. És un criptograma musical, la manera del cèlebre motiu BACH, on les notes es corresponen amb lletres. El mo ...

                                               

Moviment contrari

El moviment contrari és el que es dóna entre les diferents veus o parts duna composició polifònica i contrapuntística quan una daquestes veus fa un moviment en un sentit, ja sigui ascendent o descendent i laltra o una de les altres fa un moviment ...

                                               

Moviment oblic

El moviment oblic és el que es dóna entre les diferents veus o parts duna composició polifònica i contrapuntística quan una o algunes daquestes veus, es mouen en un sentit, ja sigui ascendent o descendent i laltra es manté sobre la mateixa nota. ...

                                               

Moviment paral·lel

El moviment paral lel és el que es dóna entre les diferents veus o parts duna composició polifònica i contrapuntística quan aquestes veus es mouen en la mateixa direcció, ja sigui ascendent o descendent. Això és aplicable a les dues veus duna com ...

                                               

Musicograma

Un musicograma és una anàlisi per escrit de lestructura duna cançó o duna simfonia. Es pot fer simple o es pot fer més extensa. Sobretot, ha dincloure informació sobre instrumentació, dinàmiques i processos harmònics. Dit duna altra manera, és un ...

                                               

Nota

En música, el terme nota té tres significats bàsics: un signe figura de la notació musical usat per a representar una nota en els sentits anteriors. un esdeveniment duna obra musical consistent en un so amb unes característiques definides com ara ...

                                               

Organum

L organum és la duplicació dun cant pla preexistent, mitjançant un moviment paral lel, a un interval doctava, quarta o quinta. Les primeres manifestacions de les quals es té constància són del segle ix. Els primers tipus d organum es troben als t ...

                                               

Ornamentació (música)

L ornamentació en música és el corpus teòric referent als ornaments que es practiquen en la música dun determinat context, que normalment queda definit per un espai i una cronologia, però a voltes també per un estil i/o per un gènere musical. En ...

                                               

Orquestració

L orquestració és lestudi o la pràctica descriure música per a orquestra o bé, ladaptació per a orquestra de música composta per a un altre medi. Ladaptació es pot fer bàsicament de dues maneres: Transcrivint amb la màxima fidelitat possible el f ...

                                               

Ostinato

En música, un ostinato és un motiu o frase que es repeteix persistentment en la mateixa veu musical. La idea que es repeteix pot ser un patró rítmic, part duna tornada, o una melodia sencera. En un sentit estricte, els ostinatos haurien de ser un ...

                                               

Pentacord

El pentacord és la primera part de lescala que designa si lescala és menor o major, i on se situa la major part de lharmonia. Comprèn, per ser més exactes, els set primers semitons de lescala, o els cinc primers graus.

                                               

Piano (dinàmica)

Piano és un terme utilitzat en música per a indicar una determinada intensitat en el so, és a dir, un determinat matís. És una paraula italiana que significa suau i la seva abreviatura és p. La intensitat que indica piano és major que la que indi ...

                                               

Polifonia

La polifonia és una composició musical consistent a juxtaposar dues o més línies melòdiques que interaccionen amb simultaneïtat. Laparició de lart polifònic va suposar la creació dun nou llenguatge musical. La monofonia constituïda per una sola l ...

                                               

Polirítmia

La polirítmia és un efecte i una tècnica de composició i dexecució musicals consistents a fer coincidir en el temps diversos ritmes diferents. És fins a cert punt habitual en les polirítmies que els diferents ritmes que lintegren tinguin sistemes ...

                                               

Progressió harmònica

En música, una progressió harmònica és una successió dacords, explícits o implícits. Les més comunes són les quals es basen en el cercle de quintes, però existeix igualment una quantitat comparable de peces que no. Per extensió safig ladjectiu pr ...

                                               

Progressió per quintes

Una progressió per quintes o dominants secundàries és, en música, un encadenament dacords que es vincula al cercle de quintes, encara que no està directament relacionat a ell pel fet que normalment les progressions es realitzen en una o dues esca ...

                                               

Punt (música)

En música, punt és un signe de notació que posat la dreta de la figura musical, naugmenta la durada en una meitat. Existeixen el punt i el doble punt. Per exemple: una blanca amb punt val tres negres.

                                               

Quarta Cromàtica

En música, una quarta cromàtica, o passus duriusculus, és una melodia o fragment melòdic que mostri una quarta justa amb tots o gairebé tots els intervals cromàtics. Lexemple paradigmàtic és el Re menor amb les notes tòniques i dominants com a lí ...

                                               

Reducció (música)

Una reducció, en música és el procés i el resultat de reescriure una composició que havia estat originalment pensada i composta per a un conjunt ampli -normalment dinstruments i més rarament de veus- per a un grup més reduït o bé per a un sol ins ...

                                               

Retard

En música el retard és una nota que, pertanyent a lacord anterior, ocupa el lloc duna nota de lacord amb el qual sona, dirigint després per moviment de grau conjunt cap la nota que havia desplaçat. Per tant, un retard està constituït duna prepara ...

                                               

Retrogradació (música)

La retrogradació -igual que la inversió- és una tècnica de composició musical que permet crear una melodia derivant-la duna altra, i que consisteix a llegir-la o interpretar-la en ordre invers, des del final fins al començament. Laplicació daques ...

                                               

Ritme harmònic

El ritme harmònic és, en música, el ritme amb el qual es succeeixen els diferents acords en una determinada composició, amb el benentès que aquest concepte saplica exclusivament la música tonal. De manera semblant i complementària al ritme pròpia ...

                                               

Rubato

En música, rubato o també tempo rubato és accelerar o desaccelerar lleugerament el tempo duna peça a discreció de lintèrpret. El rubato és popularment conegut pel seu ús en la interpretació de la música romàntica, però no és una aportació del rom ...

                                               

Salmòdia

La paraula salmòdia ve originada del grec ψαλμῳδία i es refereix la part de la missa on cantaven els salms. La salmòdia també conegut com a salmista o salm és una forma de cantar religiosa que tenien els Salms basada en el calendari de lesglésia ...

                                               

Sèrie harmònica (música)

Una sèrie harmònica es numera cada so amb un índex, començant pel número u per al so fonamental. És una important propietat de la sèrie el fet que les proporcions les raons o quocients entre els índexs respectius de dos sons qualsevol, és també l ...

                                               

Simfonia (òpera)

La simfonia és una de les formes instrumentals amb què pot començar una òpera, abans daixecar el teló. En comparació amb el preludi i lobertura la francesa, té una estructura més ben definida. Viccionari

                                               

Simfonia coral

Una simfonia coral és una composició musical per a orquestra, cor i, de vegades, solistes, la qual sadhereix, generalment, en el seu funcionament intern i arquitectura musical global la forma musical simfònica. El terme "simfonia coral" en aquest ...

                                               

Temperament igual

El temperament igual és un temperament musical, o un sistema dafinació en el qual cada parell de notes adjacents té una freqüència didèntica proporció. En el temperament igual, en afinar un interval - en general loctava - es divideix en una sèrie ...

                                               

Temperament mesotònic

                                               

Tempo

El tempo, en música, és la velocitat la qual cal interpretar o la que veritablement sinterpreta una composició musical. És una paraula italiana que literalment significa temps. Es mesura en pulsacions per minut, abreviat actualment més sovint com ...

                                               

Teoria neo-riemanniana

La teoria neo-riemanniana és una col lecció didees diverses presents en escrits sobre teoria musical dautors com ara David Lewin, Brian Hyer, Richard Cohn, i Henry Klumpenhouwer. El que uneix aquestes idees és el compromís danalitzar les harmonie ...

                                               

Tessitura

La tessitura duna veu o dun instrument musical designa el conjunt o lextensió de les notes, de les més greus a les més agudes, que un músic, cantant o instrumentista, és capaç demetre amb més facilitat i amb més qualitat. Cal distingir, doncs, en ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →