Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 148                                               

Compositio

El terme llatí compositio en literatura és lordre intern que aporta lharmonia en la composició dun discurs. En la retòrica hi ha diferents fases delaboració per al discurs: la inventio, la dispositio, la elocutio, la compositio, la memoria i la a ...

                                               

Efecte Rashomon

L’ efecte Rashomon és una tècnica narrativa que consisteix a mostrar diverses interpretacions d’una mateixa història des de punts de vista contradictoris. El nom de l’efecte prové de la pel lícula Rashōmon, dirigida per Akira Kurosawa l’any 1950. ...

                                               

Escriptura creativa

L escriptura creativa és aquella escriptura, de ficció o no-ficció, que desborda els límits de lescriptura professional, periodística, acadèmica o tècnica. Aquesta categoria descriptura inclou la literatura i els seus gèneres i subgèneres, especi ...

                                               

Escriptura restringida

L escriptura restringida és una tècnica literària en què lautor sautoimposa alguna condició a lescriure, com prohibir o exigir certes pautes. És un recurs especialment habitual en poesia, la qual sovint requereix a lescriptor utilitzar rimes, mèt ...

                                               

Índex alfabètic

L’ índex o, en cas dambigüitat, índex alfabètic o índex analític és una llista ordenada alfabèticament dels termes significatius que apareixen en un document, tot indicant la pàgina o pàgines on figuren. Líndex sorgí històricament com a element i ...

                                               

Infrarrealisme

L infrarrealisme és un moviment poètic fundat a Mèxic, D. F. en 1975 per un grup de vint poetes joves, entre els quals es trobaven Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina i José Roses Ribeyro. Els infrarrealis ...

                                               

Les quatre novel·les clàssiques xineses

Les Quatre grans novel les clàssiques xineses són quatre novel les considerades pels estudiosos les més influents obres de ficció de lera premoderna xinesa. Datades de les dinasties Ming i Qing, es troben entre les novel les més llargues i antigu ...

                                               

Literatura a les xarxes

La presència de la literatura a les xarxes socials és una pràctica que sha estès gradualment a Catalunya i al món. Partint dels principis i una part de làmbit dactuació de les Humanitats Digitals, la quantitat de persones interessades en digitali ...

                                               

Literatura carnavalesca

La literatura carnavalesca és una de les manifestacions carregades de subversió i de sàtira relacionades amb la festivitat del carnaval, i que es caracteritza per la transgressió, la subversió, la sàtira, la rauxa, el despropòsit i la disbauxa. L ...

                                               

Literatura castellana

La literatura castellana és la literatura en castellà produïda a Espanya. Quan susa aquest terme és per diferenciar aquesta literatura de la que sha fet a lAmèrica Llatina. Es diferencia de la literatura espanyola, escrita en castellà independent ...

                                               

Literatura clandestina

Sanomena literatura clandestina un tipus dorganització editorial la qual es desenvolupa per carrers aliens - sovint contradictoris - als estàndards legals contemporanis la seva publicació. Aquesta contradicció pot ser a causa de motivacions ideol ...

                                               

Literatura dAustràlia

Literatura dAustràlia és la literatura feta per escriptors australians. La primera literatura, la dels aborígens australians, era oral. Com que, durant la seva primera història occidental, Austràlia va ser una col lecció de colònies britàniques, ...

                                               

Literatura digital

S’anomena literatura digital la creació literària feta amb mitjans electrònics i/o nascuda en l’entorn digital que aprofita les eines pròpies d’aquest entorn per existir. És a dir, les eines digitals i electròniques són usades pels escriptors per ...

                                               

Literatura intercultural

La literatura intercultural és aquella literatura escrita per autors en la llengua del país on resideixen el qual no és el país don provenen. Un dels camps daquesta és la literatura dimmigració. Es diferencia de la literatura dexili per definició ...

                                               

Literatura oral

La literatura oral és aquella literatura que ha estat composta oralment, tot seguint les convencions retòriques i temàtiques de la tradició oral, i està destinada a un públic acostumat a escoltar aquest tipus de composició. Malgrat que el nom sig ...

                                               

Llista de referències catalanes en obres escrites

En moltes obres escrites hi referència a personatges històrics, a personatges de ficció, a tecnologies particulars, a topònims i altres temes diversos, on sesmenta el seu origen català o la seva relació amb Catalunya. Una llista de referències ca ...

                                               

Negre (escriptor)

Un negre, o negre literari, és un escriptor professional el qual es contracta per escriure autobiografies, contes, articles, novel les o altres obres en nom duna altra persona. Sovint, rep crèdits com a col laborador. És molt comú que polítics, a ...

                                               

Neosimbolisme

El neosimbolisme va ser un corrent literari originat arran del simbolisme. La seva aparició va tenir lloc a Catalunya; una de les persones significatives al món de la literatura catalana que ho va utilitzar va ser Mercè Rodoreda i Gurguí.

                                               

Obra de John R.R. Tolkien

1955 The Return of the King: tercer volum de The Lord of the Rings, ISBN 0-618-00224-3 HM. 1954 The Two Towers: segon volum de The Lord of the Rings, ISBN 0-618-00223-5 HM. 1945 Leaf by Niggle història breu 1945 The Lay of Aotrou and Itroun, publ ...

                                               

Obstacle

La definició dobstacle no és clara, ja que canvia en funció del personatge que el pateix. Per tant, els guionistes els gestionen de diferent manera segons el tipus dhistòria que volen narrar. Sels classifica per ser durs i difícils de combatre pe ...

                                               

Palinòdia

Una palinòdia és la part dun text, normalment la conclusió, en què lautor revoca voluntàriament tot el que ha provat de demostrar en el descabdellament. Aquest efecte sutilitza en literatura, teatre o poesia. Tot el text és una palinòdia si contr ...

                                               

Polígraf (autor)

En la literatura el terme de polígraf saplica a certs escriptors de lantiguitat clàssica, com Aristòtil i Plutarc entre els grecs i Ciceró i Plini el Vell entre els romans. Voltaire i lenciclopedista Diderot són dos exemples de polígrafs moderns.

                                               

Punt de vista (narratologia)

En narratologia, el punt de vista és la perspectiva des de la qual sexplica una història. La forma de transmetre aquesta informació pot ser literària o audiovisual. En el relat pot haver-hi moltes formes de narrar una història; per tant, pot rela ...

                                               

Retrocontinuïtat

Retrocontinuïtat, continuïtat retroactiva, o retcon és lalteració dels fets prèviament establerts en una obra de ficció, generalment afegint nova informació, modificant, o reinterpretant la ja existent. Lacte descriure i publicar una retrocontinu ...

                                               

Scout literari

Scout literari és una professió relacionada amb la caça de talents en làmbit literari. En aparèixer la figura de lexplorador literari en el sector editorial anglosaxó, es va acabar adoptant aquest vocable per definir la figura en qualsevol país. ...

                                               

Traducció literària

La traducció dobres literàries es considera una activitat literària per si mateixa. Algunes figures de la literatura canadenca, com Sheila Fishman, Robert Dickson i Linda Gaboriau, destaquen en la seva tasca com a traductors. Així mateix, el Gove ...

                                               

Twitteratura

Twitteratura és un ús literari del servei de microblogging de Twitter. Inclou diversos gèneres, incloent aforismes, poesia i ficció escrits per particulars o en col laboració. El text va començar tenint una extensió màxima de 140 caràcters, però ...

                                               

Tècnica literària

Una tècnica literària és qualsevol mètode que utilitza un autor per explicar un missatge. Existeix una gran quantitat de tècniques, entre elles el soliloqui, el muntatge, el fluir de la consciència o el diàleg.

                                               

Usus scribendi

Lexpressió llatina usus scribendi fa referència a totes aquelles normes o costums sintàctics, morfològics i gramaticals relacionats en un cert període històricoliterari a un autor en particular. Lestudi del usus scribendi, és a dir de les caracte ...

                                               

Volksbuch

Volksbuch és un terme encunyat per Joseph Görres i Johann Gottfried Herder a finals del segle xviii, el títol del qual, es deu al seu contingut de Literatura popular. Normalment, aquests llibres populars estaven escrits en prosa i ambientats en l ...

                                               

Arts visuals

Les arts visuals són aquelles arts que produeixen objectes percebuts per lull de lespectador. El concepte engloba les arts plàstiques tradicionals, a les quals safegeix la fotografia i el videoart. No és una classificació estricta, els diferents ...

                                               

Anamorfosi

Una anamorfosi o anamorfisme és una deformació reversible duna imatge produïda mitjançant un procediment òptic, o amb un procediment matemàtic. És un efecte de perspectiva utilitzat en art per a forçar lobservador a un determinat punt de vista es ...

                                               

Cartó (art)

Dins de la terminologia especialitzada en art, un cartó és un esbós, ja sigui escalat o amb dimensions naturals, que es realitza abans defectuar la versió definitiva duna pintura, fresc, escultura i, molt especialment, un tapís. Un cartó pot teni ...

                                               

Comunicació audiovisual

La comunicació audiovisual és tot aquell intercanvi de missatges entre persones a través dun sistema tecnològic sonor o visual. La mediació tecnològica és un element indispensable en aquest tipus de comunicació. És un llenguatge múltiple amb una ...

                                               

Efecte Droste

L efecte Droste es presenta en una classe específica dimatge recursiva. Una imatge que exhibeix lefecte Droste inclou dins seu una versió de menor grandària de si mateixa, la qual alhora inclou en un lloc similar una versió encara més petita de s ...

                                               

Emergent-Lleida

Emergent-Lleida va ser un festival de Fotografia que va néixer lany 2008 com una iniciativa de lAssociació de Fotògrafs Professionals de Lleida i Comarques. Dirigit en les seves quatre edicions per Jesús Vilamajó, tenia la ferma intenció derigir- ...

                                               

Croquis

Un croquis o esbós, en art, és un dibuix que esbossa una imatge o una idea, confeccionat a mà alçada i previ a lexecució del dibuix definitiu o dalguna obra dart. Pot ser considerat un esbós inicial o un exercici dobservació i tècnica previ la re ...

                                               

Espai de dolor

Espai de Dolor, originalment i en alemany Hinter dem Knochen wird gezählt - Schmerzraum, és una instal lació permanent de Joseph Beuys, feta el 1983, que es troba en exposició permanent al CaixaForum Barcelona.

                                               

Iconografia

La iconografia és la descripció de les temàtiques de les imatges i també el tractat o col lecció daquestes. És un camp de coneixement que socupa de la descripció de les imatges, de lestudi del seu significat, i de la identificació i la classifica ...

                                               

Imatge (arts visuals)

Una imatge és un producte que estableix un vincle de semblança amb la realitat. La imatge pot mantenir una relació de semblança directa amb el seu model o per contra establir una relació simbòlica. Per la semiologia o semiòtica, que ha desenvolup ...

                                               

Imatge digital

Una imatge digital, també anomenat gràfic digital, és una representació bidimensional duna imatge utilitzant bits. Depenent de si la resolució de la imatge és estàtica o dinàmica, pot tractar-se dun gràfic rasteritzat o dun gràfic vectorial. Llev ...

                                               

La vagina i la vulva en lart

La vagina i la vulva han estat descrites en lart des de lera prehistòrica fins a lart contemporani del s. XXI. Les formes dart visual que representen els genitals femenins han estat tant bidimensionals com tridimensionals. Fa més de 35.000 anys, ...

                                               

Llenguatge visual

Un llenguatge visual és un conjunt de pràctiques per les quals les imatges poden usar-se per a comunicar conceptes. La creació duna imatge per a comunicar una idea pressuposa lús dun llenguatge visual. De la mateixa manera que les persones poden ...

                                               

Llibre desplegable

Llibre desplegable és un llibre il lustrat, generalment adreçat als infants, fet amb tècniques de plegatge i altres mecanismes que permeten de mouren alguns elements, de manera a fer lefecte de moviment o de tridimensionalitat. Els llibres mòbils ...

                                               

Ninot

Un ninot és una figura, de drap, de plàstic o daltres materials, que representa una persona, un animal o qualsevol altre personatge. Els xiquets juguen sovint amb ninots dels seus personatges favorits. Quan el ninot representa un nadó, una xica o ...

                                               

Obra gràfica original

L Obra gràfica original és aquella obra artística resultat dun procés destampació o equivalent en el qual lartista ha intervingut directament i en el qual no hi ha una obra original a partir de la qual es fan còpies o reproduccions sinó que cada ...

                                               

Operador Sobel

L operador Sobel és utilitzat en processament digital dimatges, especialment en algorismes de detecció de vores. Tècnicament és un operador diferencial discret que calcula una aproximació al gradient de la funció dintensitat duna imatge digital. ...

                                               

Pochade

No ho confongueu amb la veu castellana puchada ", ni amb lexpressió també castellana pochada ", probablement derivada de la primera i que ni tan sols apareix en el DRAE. Una pochade és un determinat esquema pictòric originari dun tipus de tècnica ...

                                               

Reconstrucció de la profunditat duna imatge

A partir duna única imatge es poden obtenir reconstruccions del seu camp de profunditat mitjançant lanàlisi de característiques com variacions de textura, el color, etc. que aporten molta informació sobre la profunditat. Tot i això, actualment la ...

                                               

Subtítol

Els subtítols són versions escrites del text duna obra dart escènica o audiovisual, que apareix al mateix moment en què sestà dient. De vegades no és exactament el mateix text, sinó que les frases estan una mica abreujades. Poden usar-se com a tr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →