Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118                                               

Sapere aude

Sapere aude o en català "atreveix-te a saber" és una locució llatina que prové originalment de lEpístola II del poeta llatí Horaci: Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude, incipe La frase es troba en una epístola dHoraci adreçada al seu ami ...

                                               

Si un arbre cau al bosc

"Si un arbre cau al bosc i no hi ha ningú, fa soroll?" és un kōan budista i un experiment mental filosòfic que genera interrogants respecte la observació i el coneixement de la realitat.

                                               

Síntesi (filosofia)

En filosofia, el mètode sintètic descriu lassociar elements per formar-ne un altre que comportarà característiques superiors en complexitat o un canvi en la naturalesa semàntica, que pot ser més simple que les dels elements dorigen. Segons Immanu ...

                                               

Summum bonum

Summum bonum és una expressió introduïda per Ciceró utilitzada en la filosofia, sobretot en la filosofia medieval i en la filosofia de Immanuel Kant, per descriure el fi únic i últim que lésser humà ha de perseguir. El summum bonum és generalment ...

                                               

Teleologia

Es denomina teleologia a lestudi dels fins o propòsits, o la doctrina filosòfica de les causes finals. Usos més recents el defineixen simplement com latribució duna finalitat o objectiu a processos concrets. La mentalitat teleològica es troba en ...

                                               

Teoria crítica

La teoria crítica és un conjunt de teories de pensadors de diferents disciplines associades a lEscola de Frankfurt: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Oskar Negt o Hermann Schweppenhäuser, entre ...

                                               

Teoria de models

La teoria de models és la branca de la matemàtica que estudia les estructures matemàtiques, com ara els grups, els cossos, els grafs o àdhuc els models de la teoria de conjunts, amb les eines de la lògica matemàtica. Està estretament relacionada ...

                                               

Teoria milliana

La teoria milliana, rep aquest nom a causa del fet que J. S. Mill defengué aquesta tesi, o de la referència directa) és una teoria monista, en filosofia del llenguatge, sobre el significat dels termes singulars que afirma i defensa que el signifi ...

                                               

Teúrgia

Teúrgia és una pràctica ritual màgico-religiosa de lAntiga Grècia que té la intenció dinvocar lacció o evocar la presència dun o més déus, especialment amb lobjectiu dunificar-se amb el diví, aconseguir lhenosi i perfeccionar-se un mateix.

                                               

Tolerància social

La tolerància social és la disposició a admetre que els altres pensin o actuïn diferentment daltres. Una acció tolerant ha de comportar una actitud oberta, capaç dacceptar les diferències i de saber conviure en la discrepància i una actitud dialo ...

                                               

Trop (filosofia)

trops són els arguments lògics donats pels filòsofs escèptics en contra de la possibilitat dobtenir coneixements certs. La paraula trop prové del grec τρέπω, que significa canviar, alterar. Sext Empíric, en Πυρρωνείαι ὑποτυπώσεις pyrrhoneíai hypo ...

                                               

Trop (retòrica)

Un trop és la substitució duna expressió per una altra amb el sentit figurat. Es tracta dun terme propi de la retòrica que prové del grec τρόπος, trops, que significava "direcció". En aquest sentit, el trop és el canvi de direcció duna expressió ...

                                               

Trívium

El trívium o també trivi és la divisió inferior de les set arts liberals i comprèn gramàtica, lògica i retòrica. El trívium està implícit en De nuptiis Philologiae et Mercurii Sobre el matrimoni de Filologia i Mercuri de Martianus Capella, però e ...

                                               

Victimisme

El victimisme és la tendència a considerar o fer-se passar per víctima. Una víctima és qui pateix un dany personalitzable per cas fortuït o culpa aliena. El victimista es disfressa per tant de víctima conscient o inconscientment simulant una agre ...

                                               

Vitalisme

El vitalisme descriu certs corrents filosòfics i científics nascuts al segle xix. En resum, és la creença que els" organismes vius són fonamentalment diferents dels no-vius o inorgànics perquè contenen algun element no-físic o són governats per d ...

                                               

Corpus Documentale Latinum Cataloniae

El Corpus Documentale Latinum Cataloniae és una base de dades lèxica del llatí medieval escrit en els territoris del domini lingüístic del català, desenvolupada per la Institució Milà i Fontanals del CSIC, amb la col laboració de la Universitat d ...

                                               

Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae

El Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae és un diccionari especialitzat del llatí medieval emprat als territoris corresponents al domini lingüístic del català entre els anys 800 i 1100, publicat des del 1960 pel grup de filologia llatina medie ...

                                               

Institut Espanyol de Musicologia

L Institut Espanyol de Musicologia, originalment i en castellà Instituto Español de Musicología, va ser un institut científic de recerca musicològica fundat per Higini Anglès a Barcelona, lany 1943, com a branca del CSIC, amb la finalitat primord ...

                                               

Monumentos de la Música Española

Monumentos de la Música Española és col lecció iniciada el 1941 per Higini Anglès, en la qual es publiquen edicions crítiques dobres de compositors representatius de diferents èpoques i gèneres de la música hispànica. Inclou preferentment volums ...

                                               

Departament de Musicologia de la Institució Milà i Fontanals

El Departament de Musicologia de la Institució Milà i Fontanals, que actualment forma part del Departament de Ciències Històriques: Musicologia de la "Institució Milà i Fontanals”, és un centre pertanyent al Consell Superior dInvestigacions Cient ...

                                               

Fons de Música Tradicional de la Institució Milà i Fontanals

El Fons de Música Tradicional de la Institució Milà i Fontanals de Barcelona és una col lecció de patrimoni musical que conté més de 20.000 melodies en paper recollides per tot Espanya entre 1944 i 1960, la majoria de les quals es va recopilar a ...

                                               

Lingüística

La lingüística és la ciència que estudia la llengua natural. Estudia totes les manifestacions de la parla humana, és a dir, lestudi de la llengua en els vessants escrit i oral. En un sentit ampli, la lingüística és lestudi de les llengües humanes ...

                                               

Accent prosòdic

L accent és la prominència de la veu amb què es destaca una part duna paraula o una seqüència fònica. Segons les llengües, laccent consisteix en una major intensitat sonora, un augment de la durada, un canvi de to o una combinació daquests factor ...

                                               

Adequació

L adequació és el conjunt de recursos lingüístics que usem perquè un text sadapti al registre i la finalitat comunicativa per la qual ha estat pensat. En principi, un text és adequat la seva finalitat comunicativa si respon la pregunta "A qui vul ...

                                               

Adquisició duna segona llengua

L adquisició duna segona llengua és el procés daprenentatge o adquisició duna segona i/o altra llengua. Una segona llengua es refereix a qualsevol llengua apresa a més de la primera llengua duna persona; encara que el concepte sanomene adquisició ...

                                               

Alternança de codi

En lingüística, l alternança de codi és lalternança entre diverses llengües o varietats de llengua que realitzen els parlants en el text conversacional. Per als parlants que coneixen més duna llengua, resulta habitual alternar entre elles, fins i ...

                                               

Alàlia

Alàlia és la "pèrdua de veu causada per una condició local dels òrgans vocals i, especialment, per lesions del nervi central o perifèric". Lalàlia és un trastorn classificat dins dels trastorns de la parla. Per tant, està determinada per la incap ...

                                               

Americanisme

Un americanisme en lingüística és un manlleu provinent dAmèrica i en particular duna llengua americana sovint mitjançant una llengua colonial com lespanyol, el portuguès, el francès, langlès o el neerlandès. També designa un mot, locució o gir de ...

                                               

Animacitat

En lingüística, l animacitat és un tret gramatical i/o semàntic del nom basat en el caràcter sensible o viu del referent del nom en un esquema taxonòmic donat. Lanimacitat pot tenir diferents efectes sobre la gramàtica duna llengua, tals com lele ...

                                               

Anivellament lingüístic

Hi ha anivellament lingüístic en els dialectes duna llengua quan els trets particulars morfofonètics de la variant lingüística són substituïts pels elements corresponents de la llengua estàndard, de manera no planificada, els quals tenen un signi ...

                                               

Any Internacional de les Llengües Indígenes

L Any Internacional de les Llengües Indígenes és un esdeveniment de les Nacions Unides per promoure i protegir les llengües indígenes del món. LAssemblea General de les Nacions Unides proclamà aquest any internacional el desembre del 2016 i encar ...

                                               

Any Internacional dels Idiomes

En una resolució del 16 de maig de 2007, les Nacions Unides van declarar lany 2008 l Any Internacional dels Idiomes. LAny està pensat per tractar els temes de diversitat lingüística en el context de diversitat cultural, respecte per totes les lle ...

                                               

Anàlisi contrastiva

L anàlisi contrastiva és lestudi sistemàtic dun parell de llenguatges amb lobjectiu didentificar les seves diferències estructurals i similituds. Històricament sha utilitzat per establir genealogies de llenguatge.

                                               

Aprenentatge de llengües assistit per ordinador

L Aprenentatge de llengües assistit per ordinador és lestudi i la concepció de diferents maneres demprar lordinador a lensenyament i laprenentatge de llengües estrangeres. Com a disciplina i àrea destudi i praxi, lALAO abasta una gran varietat da ...

                                               

Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres

L Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres és un corrent de la lingüística aplicada que propugna que als contextos escolars existeixi un major èxit en laprenentatge de les llengües estrangeres a quan es fan servir aquestes lleng ...

                                               

Apud

Apud és un cultisme llatí que susa en les referències bibliogràfiques en el sentit de en el text i susa en les citacions o notes dun text per a citar indirectament una obra que apareix citada en una altra. Es recomana llegir i citar les obres ori ...

                                               

Autograma

Un autograma és un tipus de frase autoreferencial, és a dir una frase que conté informació sobre si mateixa. Concretament, un autograma és una frase que inclou el nombre de vegades que hi surt cada lletra. La seva característica principal és lús ...

                                               

Autoreferència

L autoreferència es produeix en els llenguatges naturals o formals, quan una frase, idea o fórmula es refereix a si mateixa. La referència pot ser expressada ja sigui directament a través dalguna frase intermèdia o fórmulada per mitjà dalguna cod ...

                                               

Back slang

Es creu que el back slang es va originar a lAnglaterra victoriana, essent utilitzat principalment pels venedors del mercat, com ara carnissers i venedors de fruita, per poder mantenir converses privades a lesquena dels seus clients i transmetre p ...

                                               

Biolingüística

La biolingüística és lestudi del llenguatge natural des duna perspectiva biològica i evolutiva. Es tracta dun camp molt interdisciplinari, ja que tracta tant la lingüística, com la biologia, la neurociència, la psicolingüística, les matemàtiques, ...

                                               

Bushisme

Bushisme és un neologisme per denotar una paraula, frase o pronunciació incorrecta o un altre error gramatical en què incorre amb bastant freqüència en discursos públics lexpresident dels Estats Units George W. Bush, que solen usar-se en caricatu ...

                                               

Canvi lingüístic

Sanomena canvi lingüístic el procés de modificació i transformació que, en la seua evolució històrica, experimenten totes les llengües en general, i les unitats lingüístiques de cada un dels seus nivells en particular. El canvi lingüístic es dife ...

                                               

Capgirament de la Substitució Lingüística

El capgirament de la substitució lingüística és una reflexió teòrica que publicà Joshua Fishman i que sengloba en el marc teòric de la sociologia del llenguatge. El capgirament de la substitució lingüística estableix una sèrie detapes que una soc ...

                                               

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

El Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales és una organització francesa que sencarrega de posar en línia determinat tipus de dades lingüístiques i textuals així com eines genèriques per al tractament i presentació daquestes dades. A ...

                                               

Centro de Documentación de Lenguas Indígenas

El Centro de Documentación de Lenguas Indígenas és un centre de documentació del Museu Nacional del Brasil que va patir greument les conseqüències de lincendi del museu del 2018. Sense confirmació oficial, podria haver perdut tot el que no estava ...

                                               

Cf.

cf. és una abreviatura de la paraula llatina confer, que significa "comparar" o "consultar". Sutilitza per referir-se a un altre material o idees que puguin donar informació diferent o altres arguments. Sutilitza principalment en contextos acadèm ...

                                               

Codi de llengua IETF

Un codi de llengua IETF és un codi estandarditzat que permet identificar llengües de forma estructurada i jerarquitzada, o famílies i varietats lingüístiques. Per exemple, "ca" és català, "pt-BR" és portuguès brasiler o "nan-Hant-TW" és xinès Min ...

                                               

Codi SIL

El codi SIL és un codi de tres lletres assignats a les llengües per SIL International, una associació cristiana, científica i sense ànim de lucre el principal propòsit de la qual és estudiar, desenvolupar i documentar llengües poc conegudes amb l ...

                                               

Cognat

En lingüística històrica, sanomenen cognats o doblets aquells termes amb un mateix origen etimològic, però amb diferent evolució fonètica. El vocable deriva del llatí cognatus, co- i -gnatus, natus, participi del verb llatí nascere, néixer. La se ...

                                               

Consciència fonològica

La consciència fonològica és la sensibilitat i/o el coneixement explícit de lestructura fonològica de les paraules en una llengua. Implica lhabilitat per notar, pensar o manipular els sons individuals en les paraules. És un terme que sha" posat d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →